B.S. Index van de publicaties van 24 april 2019

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/04/2019 numac 2019040968 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Federale Wetenschappelijke Instellingen. - Mandaat. - Verlenging Bij koninklijk besluit van 13 april 2019 wordt, met ingang van 16 april 2019, de toekenning van de staffunctie van directeur voor de ondersteunende diensten van de Koninklijke Bibl Het ber type koninklijk besluit prom. 05/04/2019 pub. 24/04/2019 numac 2019201458 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van het minimumbedrag van het loon dat men moet genieten om als een betaalde sportbeoefenaar te worden beschouwd type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/04/2019 numac 2019011996 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal wetgeving, fundamentele rechten en vrijheden Orthodoxe Eredienst. - Schaarbeek. - Erkenning van een plaats van onderpastoor en omvorming van een plaats van bedienaar in een plaats van pastoordeken Bij koninklijk besluit v type koninklijk besluit prom. 19/04/2019 pub. 24/04/2019 numac 2019011989 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 7, § 1, van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/04/2019 numac 2019011976 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 23 maart 2019, wordt de heer Tom VAN HAMME, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstan Overee type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/04/2019 numac 2019201981 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 13 april 2019 wordt Mevrouw Rachel LATTUCA met ingang van 1 maart 2019, op eigen verzoek, ontslag verleend uit haas functies van attache klasse A2. type koninklijk besluit prom. 07/04/2019 pub. 24/04/2019 numac 2019011195 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 oktober 2016 inzake de tachograaf en de rij- en rusttijden type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/04/2019 numac 2019201983 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Pensioen Bij koninklijk besluit van 13 april 2019 wordt de heer Yves BIRETTE, attaché klasse A2, met ingang van 1 juni 2019, eervol ontslag verleend uit zijn functies. type koninklijk besluit prom. 05/04/2019 pub. 24/04/2019 numac 2019011905 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende toekenning van toelagen uit het Digital Belgium Skills Fund 2019

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 17/04/2019 pub. 24/04/2019 numac 2019011761 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot aanduiding, respectievelijk in Aubel en Heuvelland, van de stembureaus waarin de kiezers, met kieswoonplaats in de gemeenten Voeren en Komen-Waasten, de mogelijkheid hebben om te stemmen voor de verkiezingen van het Europees Parle type ministerieel besluit prom. 15/03/2019 pub. 24/04/2019 numac 2019011948 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot bepaling van het maximale aantal subsidiabele uren aan de nieuwe erkende diensten voor oppashulp voor het werkjaar 2019

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/02/2019 pub. 24/04/2019 numac 2019011798 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 oktober 2006 betreffende de financiële actoren gewijzigd door het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 se

decreet

type decreet prom. 05/04/2019 pub. 24/04/2019 numac 2019011878 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, wat de wijziging van de voorwaarden voor de vermindering van de onroerende voorheffing bij ingrijpende energetische renovatie betreft type decreet prom. 05/04/2019 pub. 24/04/2019 numac 2019011840 bron vlaamse overheid Decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 januari 2019 betreffende het tijdelijk project 'Leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs'

document

type document prom. -- pub. 24/04/2019 numac 2019201996 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Leidinggevend adviseurs (niveau A3) voor de FOD Justitie. - Selectienummer: ANG18286 Deze selectie werd afgesloten op 31/01/2019. Er zijn geen laureaten.

beschikking

type beschikking prom. 04/04/2019 pub. 24/04/2019 numac 2019011781 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 14 juni 2012 betreffende afvalstoffen

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 24/04/2019 numac 2019011984 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 29 maart 2019, is aan mevr. Blommaert E., referendaris in het rechtsgebied van het hof van beroep te Gent, aangewezen om haar ambt te vervullen bij de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, op h Dit bes

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 24/04/2019 numac 2019201982 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 13 april 2019 wordt de heer Geoffrey BOURGEOIS met ingang van 1 maart 2019 tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1, met als titel attaché en ranginneming op 1 maart 2018.

document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid

type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 24/04/2019 numac 2019011869 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van instellingen voor medische en psychologische onderzoeken in het kader van het herstel van het recht tot sturen Bij toepassing van het artikel 73 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998, gewi 1. N
^