B.S. Index van de publicaties van 26 april 2019

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 13/04/2019 pub. 26/04/2019 numac 2019041001 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, houdende opheffing van de sanctie wegens het niet-voldoen aan de voorwaarde betreffende het bedrag van de bezoldiging van de bedrijfsleider type wet prom. 13/04/2019 pub. 26/04/2019 numac 2019041002 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven wat bepaalde publicaties betreft

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/04/2019 numac 2019201446 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 13 april 2019, wordt aan de heer SEBOK Ferenc op het einde van de maand mei 2019, de maand van de zevenenzestigste verjaardag van voornoemde, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/04/2019 numac 2019201450 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 13 april 2019, wordt aan mevrouw MINGEOT Christiane op het einde van de maand juli 2019, de maand van de zevenenzestigste verjaardag van voornoemde, eervol ontslag verleend uit het ambt van type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/04/2019 numac 2019030381 bron regie der gebouwen Personeel. - Inrustestelling Bij koninklijk besluit van 8 mei 2018, wordt de heer Ndiansei NKIERE, rijksambtenaar bij Regie der Gebouwen in de klasse A2 met de titel van Attaché eervol ontslag uit zijn ambt verleend met ingang van 1 april 2018. type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/04/2019 numac 2019041025 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 29 november 2017, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer Walraevens G., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Herzele. Bij konink type koninklijk besluit prom. 07/04/2019 pub. 26/04/2019 numac 2019040627 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 35septies van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/04/2019 numac 2019201449 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 13 april 2019, wordt aan de heer DELHEZ Jacques op het einde van de maand juli 2019, de maand van de zevenenzestigste verjaardag van voornoemde, eervol ontslag verleend uit het ambt van werk Belangh type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/04/2019 numac 2019011562 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ontslag Bij Koninklijk besluit van 1 maart 2019 wordt Mevr. Monique COPPENS, geboren op 24 november 1956, Adviseur A3 bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, ontslagen ingevolge beroepsonges type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/04/2019 numac 2019201448 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 13 april 2019, wordt aan de heer CAPS Francis op het einde van de maand juni 2019, de maand van de zevenenzestigste verjaardag van voornoemde, eervol ontslag verleend uit het ambt van werken type koninklijk besluit prom. 05/04/2019 pub. 26/04/2019 numac 2019011826 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de titel IV van de basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden met betrekking tot de detentieplanning type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/04/2019 numac 2019201447 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 13 april 2019, wordt aan de heer VANVINKENROYE Michel op het einde van de maand september 2019, de maand van de zevenenzestigste verjaardag van voornoemde, eervol ontslag verleend uit het am Belangh

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 19/03/2019 pub. 26/04/2019 numac 2019040954 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij een beroepsbekendheid toegekend wordt aan een personeelslid van een Hogeschool type ministerieel besluit prom. 29/01/2019 pub. 26/04/2019 numac 2019201294 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit tot vaststelling van de buitenlandse centra voor beroepsopleiding die gelijkgesteld worden met het centrum voor opleiding en voortgezette opleiding in de middenstand en de ****'s

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/03/2019 pub. 26/04/2019 numac 2019040929 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ter bepaling van het personeelsplan voor het jaar 2019 voor de Dienst brandbestrijding en dringende medische hulp

decreet

type decreet prom. 15/02/2019 pub. 26/04/2019 numac 2019011711 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het jeugddelinquentierecht type decreet prom. 14/12/2018 pub. 26/04/2019 numac 2019040867 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de onderwijsdoelen voor de eerste graad van het secundair onderwijs

omzendbrief

type omzendbrief prom. -- pub. 26/04/2019 numac 2019011901 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Interministeriële omzendbrief PLP 58 betreffende de procedure tot indiening van de zonale veiligheidsplannen 2020-2025 en de goedkeuring ervan door de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie Aan de Dames en Heren Burgemeesters Aan de Dam TER INFO

bericht

type bericht prom. -- pub. 26/04/2019 numac 2019040963 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De gemeente Itter heeft de nietigverklaring gevorderd van Deze za type bericht prom. -- pub. 26/04/2019 numac 2019040965 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De bvba GAUME BOIS heeft de nietigverklaring gevorderd van Dat be

document

type document prom. -- pub. 26/04/2019 numac 2019202027 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Verantwoordelijke technische keuring & homologatie voertuigen (niveau A1) voor Gewestelijke Overheidsdienst van Brussel. - Selectienummer : ANB19010 Solliciteren kan tot 13/05/2019 via www.(...) De gedetaille type document prom. -- pub. 26/04/2019 numac 2019202026 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Projectmedewerkers Digitalisering (niveau A1), voor de FOD Financiën. - Selectienummer : ANG19003 Deze selectie werd afgesloten op 10/04/2019. Er is 1 laureaat. De lijst (...) type document prom. -- pub. 26/04/2019 numac 2019011838 bron hoge raad voor de justitie Rangschikking van de laureaten van het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage Rangschikking van de laureaten van het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage afgelegd in het Nederlands: 1.(...) 2. Ollevier Hanne 3. Caim type document prom. -- pub. 26/04/2019 numac 2019011929 bron wetgevende kamers, kamer van volksvertegenwoordigers Reglement van de Kamer van volksvertegenwoordigers. - Wijzigingen De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft tijdens haar plenaire vergadering van 28 maart 2019 de volgende wijzigingen aan haar Reglement aangebracht: I. Artikel 7 van het Regl "Het ambt type document prom. -- pub. 26/04/2019 numac 2019011931 bron brussels hoofdstedelijk gewest Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Personeel. - Pensioenen Bij beslissing van de raad van bestuur van 26 oktober 2018 wordt mevrouw Nadine VANDAM, administratieve medewerkster (ra(...) Bij beslissing van de r type document prom. -- pub. 26/04/2019 numac 2019202014 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Experten technische keuring/homologatie voertuigen (niveau B), voor de Gewestelijke Overheidsdienst van Brussel. - Selectienummer : ANB19009 Solliciteren kan tot 13/05/2019 via www.selor.be (...) Geef het se type document prom. -- pub. 26/04/2019 numac 2019202015 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Jurist (niveau A1), voor de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid. - Selectienummer : ANG19140 Solliciteren kan tot 10/05/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnem(...) Geef het sel type document prom. -- pub. 26/04/2019 numac 2019202025 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige bachelors (niveau B), voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer : ANG19121 Solliciteren kan tot 10/05/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving(...) Geef het sel type document prom. -- pub. 26/04/2019 numac 2019202085 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Software testers (niveau B) voor FOD Financiën. - Selectienummer : ANG19008 Deze selectie werd afgesloten op 17/04/2019. Er is 1 laureaat. De lijst is 1 jaar geldig.(...)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/03/2019 pub. 26/04/2019 numac 2019040946 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de rechtstreekse operator. - Lokale bibliotheek Estaimpuis type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/03/2019 pub. 26/04/2019 numac 2019040953 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap ter toepassing van artikel 82 van het bijzonder decreet van 7 februari 2019 tot oprichting van de overheidsinstelling belast met het ambt van inrichtende macht voor het onderwijs georganiseerd door de Fran type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/03/2019 pub. 26/04/2019 numac 2019040952 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de vakanties en verloven in het basisonderwijs en in het secundair onderwijs voor het schooljaar 2019-2020 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/03/2019 pub. 26/04/2019 numac 2019040950 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 mei 1981 betreffende de vakantie- en verlofregeling van het stagedoend en vastbenoemd technisch personeel van de rijks-psycho-medisch-sociale centra, de rijk type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/03/2019 pub. 26/04/2019 numac 2019040944 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de rechtstreekse operator. - Lokale bibliotheek Celles type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/03/2019 pub. 26/04/2019 numac 2019040949 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de rechtstreekse operator. - Reizende bibliotheek van de Provincie Henegouwen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/03/2019 pub. 26/04/2019 numac 2019040948 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de rechtstreekse operator. - Lokale bibliotheek Habay-la-Neuve type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/03/2019 pub. 26/04/2019 numac 2019040947 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de rechtstreekse operator. - Lokale bibliotheek Genappe type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/03/2019 pub. 26/04/2019 numac 2019040934 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de rechtstreekse operator. - Reizende bibliotheek van de Provincie Luik type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/03/2019 pub. 26/04/2019 numac 2019040931 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de rechtstreekse operator. - Lokale bibliotheek Jemeppe-sur-Sambre type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/03/2019 pub. 26/04/2019 numac 2019040936 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de steunoperator van de Provincie Luxemburg type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/03/2019 pub. 26/04/2019 numac 2019040933 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de steunoperator van de Provincie Luik type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/03/2019 pub. 26/04/2019 numac 2019040937 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de rechtstreekse operator. - Lokale bibliotheek Quaregnon type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/03/2019 pub. 26/04/2019 numac 2019040932 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de rechtstreekse operator. - Lokale bibliotheek Lessen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/03/2019 pub. 26/04/2019 numac 2019040938 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de rechtstreekse operator. - Lokale bibliotheek Seneffe type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/03/2019 pub. 26/04/2019 numac 2019040939 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de rechtstreekse operator. - Lokale bibliotheek Virton type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/03/2019 pub. 26/04/2019 numac 2019040940 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de rechtstreekse operator. - Lokale bibliotheek Welkenraedt type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/03/2019 pub. 26/04/2019 numac 2019040941 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de rechtstreekse operator. - Lokale bibliotheek Waver. type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/03/2019 pub. 26/04/2019 numac 2019040942 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de rechtstreekse operator. - Lokale bibliotheek met een encyclopedische collectie van Namen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/03/2019 pub. 26/04/2019 numac 2019040943 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de rechtstreekse operator. - Lokale bibliotheek Bernissart type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/03/2019 pub. 26/04/2019 numac 2019040945 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de rechtstreekse operator. - Lokale bibliotheek Châtelet type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/03/2019 pub. 26/04/2019 numac 2019040935 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de rechtstreekse operator. - Lokale bibliotheek Limburg

erratum

type erratum prom. -- pub. 26/04/2019 numac 2019202032 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Artsen (niveau A2) voor Klant. - Selectienummer : ANG18315. Erratum Deze selectie werd afgesloten op 09/04/2019. Er zijn 12. laureaten. De lijst is 1 jaar geldig.(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/04/2019 numac 2019011589 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Benoeming Bij Koninklijk besluit van 23 maart 2019 wordt Mevr. Emeline ROOSE, geboren op 9 maart 1984, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 1 november 2018 met als titel attaché in de klasse A2 op het Nederlandstalige taalkader, bij de type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/04/2019 numac 2019011965 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 13 april 2019, wordt Mevrouw Marianne DONY, gewoon hoogleraar aan de Université libre de Bruxelles en assessor bij de afdeling wetgeving van de Raad van State, benoemd tot assessor bij de af

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 26/04/2019 numac 2019041010 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Elke kandidatuur voor een benoeming of voor een aanwijzing tot korpschef (zie opsomming in artikel 58bis, 2°, van het Gerechtelijk Wet(...) a) alle stavingstukken met betrekking tot de studies en beroepservari type vacante bettreking prom. -- pub. 26/04/2019 numac 2019011963 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekking. - Oproep tot kandidaten voor een mandaat van lid van het wetenschappelijk comité van het Instituut voor gerechtelijke opleiding Het wetenschappelijk comité is een orgaan van het Instituut voor gerechtelij De op type vacante bettreking prom. -- pub. 26/04/2019 numac 2019011837 bron hoge raad voor de justitie Bericht. - Werving van kandidaat-magistraten . - Oproep tot de kandidaten. - **** langs elektronische weg Bij toepassing van artikel 259bis-10 van het Gerechtelijk Wetboek, zullen de ****(...) Het examen inzake **** type vacante bettreking prom. -- pub. 26/04/2019 numac 2019041019 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende plaatsen van juristen voor de directie infrastructuur van het **** **** Organisatie worden vacant verklaard voor benoeming via werving, er wordt geen bijkomende proef ****(...) Voor bovenvermelde type vacante bettreking prom. -- pub. 26/04/2019 numac 2019011962 bron federale overheidsdienst justitie Bijkomende oproep tot kandidaten voor de Commissie voor de herziening in strafzaken Er zal worden overgegaan tot de aanwijzing van de leden van de Commissie voor de herziening in strafzaken, ingesteld bij artikel 445 van het Wetboek van Strafvor De opdr

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 26/04/2019 numac 2019040967 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Aanwerving via externe mobiliteit. - Resultaat van de selectie voor een betrekking van attaché in de **** **** (****. 40001902-40000259) De selectie, via externe mobiliteit, van een attaché (rang ****1) in de **** **** voor de Ge(...) Het ****

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 26/04/2019 numac 2019041023 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 5 april 2019, is de heer della Faille de Leverghem J., ere-ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg Waals-Brabant, benoemd tot Officier in de Leopoldsorde. Hij zal het b Bij konink type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 26/04/2019 numac 2019041018 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Resultaat van de vergelijkende selectie voor werving van juristen niveau A1 voor de directie infrastructuur van het DG Rechterlijke Organisatie (selectienummer ANG18276) Deze selectie werd afgesloten op 19/04/2019. Rangschikking v type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 26/04/2019 numac 2019041036 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 21 maart 2019, die in werking treden op 30 april 2019 's avonds, is: - de heer De Brackeleer M., advocaat -generaal bij het hof van beroep te Bergen, op zijn verzoek, in ruste gesteld. Hij ka - de heer Mag type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 26/04/2019 numac 2019041022 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Beschikking van het Benelux Comité van Ministers tot benoeming van een rechter en een plaatsvervangend rechter in het Benelux Gerechtshof. M 2 Het Benelux Comité van Ministers, Gelet op het artikel 3, leden 1 tot e(...) Overwegen

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 26/02/2019 pub. 26/04/2019 numac 2019201691 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot aanwijzing van officieren van gerechtelijke politie met toepassing van het decreet van 20 februari 2017 ter bescherming van roerende cultuurgoederen van uitzonderlijk belang type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 07/02/2019 pub. 26/04/2019 numac 2019201695 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot vaststelling van de examengedeelten waarvoor een vrijstelling van het eindexamen C mogelijk is type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 18/01/2019 pub. 26/04/2019 numac 2019201694 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot aanwijzing van inspecteurs met toepassing van het decreet van 23 april 2018 betreffende de gezinsbijslagen type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 09/01/2019 pub. 26/04/2019 numac 2019201291 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot vaststelling van de lijst van de beroepen met verschillende beroepsactiviteiten type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 28/06/2018 pub. 26/04/2019 numac 2019201394 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 4 juni 2009 betreffende de vaststelling van de opleidingsvoorwaarden voor middenstandsleerlingen en opleidingsondernemingen type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 09/01/2019 pub. 26/04/2019 numac 2019201289 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot goedkeuring van het opleidingsprogramma van de aanloopleertijd

verslag

type verslag prom. -- pub. 26/04/2019 numac 2019011966 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Verslag over de werking van de centrale voor kredieten aan particulieren. - Jaar 2018 1. Overzicht van de gere(...) 1.1. Inhoud van het bestand De Centrale voor kredieten aan particulieren, die werd opgericht in (...)

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 26/04/2019 numac 2019011825 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 4 april 2019 wordt de heer Julien VANDENBORRE, stagedoend attaché in de klasse A1, met ingang van 1 maart 2019 met ranginneming op 1 maart 2018, in het Franse taalkader v Overeenk

verbod tot het in de handel brengen

type verbod tot het in de handel brengen prom. -- pub. 26/04/2019 numac 2019040856 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Elektrische toestellen Verbod tot het in de handel brengen Ministeriële besluiten van 1 april 2019 genomen krachtens het boek IX van het Wetboek van economisch recht en het koninklijk besluit van 21 april 2016 betreffende het op de markt bren PR/003-05

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 26/04/2019 numac 2019201828 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 170/2018 van 29 november 2018 Rolnummer 6999 In zake : de vordering tot gedeeltelijke schorsing van het decreet van het Waalse Gewest van 29 maart 2018 tot wijziging van het Wetboek van de Plaatselijke Democratie en Het Grondw type arrest uittreksel prom. -- pub. 26/04/2019 numac 2019201827 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 169/2018 van 29 november 2018 Rolnummer 6997 In zake : de vordering tot schorsing van de artikelen 11, 5°, 15, 1°, 24, 4°, 43, 1°, en 47, 16°, van het decreet van het Waalse Gewest van 29 maart 2018 tot wijziging van Het G

beschikking van het hof van beroep

type beschikking van het hof van beroep prom. -- pub. 26/04/2019 numac 2019041015 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Hof van beroep te Gent Het hof, verenigd in algemene vergadering op 21 maart 2019, heeft mevr. Gassée C., raadsheer in het hof van beroep te Gent, aangewezen tot kamervoorzitter in dit hof, voor een termijn van drie jaar me Rechtbank
^