B.S. Index van de publicaties van 30 april 2019

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 22/04/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019011857 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen, teneinde de voorschriften in verband met de opzegging van de verzekeringsovereenkomsten te wijzigen, om de consumenten beter te beschermen type wet prom. 13/04/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041000 bron federale overheidsdienst financien Wet tot invoering van het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen type wet prom. 04/04/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019201743 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot wijziging van de wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen, van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven en van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering type wet prom. 13/04/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041057 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende diverse bepalingen inzake pensioenen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/04/2019 numac 2019040924 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 23 maart 2019, wordt met ingang van 1 april 2019, Mevr. HUBRECHTS Goedele, attaché in de klasse A1, bevorderd in de klasse A2, in de titel van attaché binnen de Stafdienst ICT van de Federale O type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/04/2019 numac 2019011980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bevordering. - Personeel Bij koninklijk besluit van 23 maart 2019, wordt met ingang van 1 april 2019, de heer VAN SCHUERBEECK Koen, attaché in de klasse A1, bevorderd in de klasse A2, in de titel van attaché binnen de Algemene Directie Civiele V type koninklijk besluit prom. 22/04/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019030411 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende het Centraal Register EAPO type koninklijk besluit prom. 13/04/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019201244 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 januari 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap, tot vastste type koninklijk besluit prom. 13/04/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019012013 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de aanduiding van de ambtenaren die belast zijn met het opsporen en vaststellen van de overtredingen en de administratieve controle op de naleving van de bepalingen van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van ga type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/04/2019 numac 2019040927 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bevordering. - Personeel Bij koninklijk besluit van 23 maart 2019, wordt met ingang van 1 april 2019, Mevr. VERHEIJDEN Ellen, attaché in de klasse A1, bevorderd in de klasse A2, in de titel van attaché binnen de Cel Strategische ondersteuning va type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/04/2019 numac 2019040923 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 23 maart 2019, wordt met ingang van 1 april 2019, Mevr. ROMBAUT Diane, attaché in de klasse A1, bevorderd in de klasse A2, in de titel van attaché binnen de Stafdienst Personeel & Organisat type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/04/2019 numac 2019040926 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bevordering. - Personeel Bij koninklijk besluit van 23 maart 2019, wordt met ingang van 1 april 2019, Mevr. DE BACKER Natalie, attaché in de klasse A1, bevorderd in de klasse A2, in de titel van attaché binnen de Algemene Directie Civiele Veilig type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/04/2019 numac 2019040925 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bevordering. - Personeel Bij koninklijk besluit van 23 maart 2019, wordt met ingang van 1 april 2019, Mevr. BURM Eva, attaché in de klasse A1, bevorderd in de klasse A2, in de titel van attaché binnen de Cel Strategische ondersteuning van de Fed type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/04/2019 numac 2019011981 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bevordering. - Personeel Bij koninklijk besluit van 23 maart 2019, wordt met ingang van 1 april 2019, de heer DE WEIRELD Patrick, attaché in de klasse A1, bevorderd in de klasse A2, in de titel van attaché binnen de Interne Ondersteuningsdienst type koninklijk besluit prom. 13/04/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019201238 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 januari 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, tot vaststelling van het type koninklijk besluit prom. 13/04/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041024 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 januari 2019 tot vaststelling van de nadere regels voor de bekendmaking van de vacatures, voor de indiening van de kandidaturen en voor de voordracht van de leden en de criteria voor de ka type koninklijk besluit prom. 05/04/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019011839 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 januari 2014 betreffende het recht op voeding ten laste van de Staat ten voordele van de militairen die zich in bepaalde bijzondere omstandigheden bevinden type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/04/2019 numac 2019041063 bron regie der gebouwen Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 21 januari 2019, wordt de heer Geoffrey ROLIN, bevorderd door overgang naar het hogere niveau in de klasse A1, met de titel van Attaché bij Regie der Gebouwen, ingang van 1 oktober 2018. Ove type koninklijk besluit prom. 13/04/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041056 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de vertegenwoordiging van de Gewesten in de Nationale Raad voor de Productiviteit type koninklijk besluit prom. 29/04/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019011967 bron federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen type koninklijk besluit prom. 07/04/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019030397 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de werking van het centraal aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten type koninklijk besluit prom. 07/04/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041053 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot aanwijzing van de centraliserende organisaties en van de unieke contactpunten t.a.v. het centraal aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten type koninklijk besluit prom. 13/04/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019201242 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 januari 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, tot vaststelling van het percentage van de bijdragen voo type koninklijk besluit prom. 22/04/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019030412 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende bepaling van de vergoeding voor de behandeling van het verzoek voor het verkrijgen van rekeninginformatie bedoeld in artikel 555/1, § 2, zesde lid, van het Gerechtelijk Wetboek, evenals de voorwaarden en de nadere regels v

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 25/04/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041076 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot vaststelling van de beroepscommissie bevoegd voor de beroepen inzake evaluatie en de stage van het gerechtspersoneel type ministerieel besluit prom. -- pub. 30/04/2019 numac 2019011911 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Federale Wetenschappelijke Instellingen Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen Aanstelling Bij ministerieel besluit van 5 april 2019 dat uitwerking heeft op 1 mei 2019 wordt Mevr. Supply, Patricia geboren op 23 september 1968(...) De u

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 05/04/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041051 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 februari 2007 tot instelling van een tegemoetkoming in de huurprijs voor woonbehoeftige huurders en het besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2012 tot instelli type besluit van de vlaamse regering prom. 22/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019011987 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 5 maart 2004 betreffende de diensten met onderwijsbehoeften en het besluit van de Vlaamse regering van 13 juli 2007 betreffende het onderwijs aan huis voor zieke kin type besluit van de vlaamse regering prom. 15/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019011899 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering over de verdeling van de middelen van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap voor niet rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor het jaar 2019 type besluit van de vlaamse regering prom. 22/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019011943 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van begrotingsartikelen van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019 in het kader van het Vlaams beleidsplan Cybersecurity type besluit van de vlaamse regering prom. 15/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019011881 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers type besluit van de vlaamse regering prom. 22/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019012003 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, wat betreft de afmetingen van de lading type besluit van de vlaamse regering prom. 22/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019011944 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van begrotingsartikelen van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019 in het kader van het Vlaams beleidsplan Artificiële Intelligentie type besluit van de vlaamse regering prom. 15/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019011949 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de goedkeuring tot oprichting van vestigingsplaatsen type 5 in het buitengewoon basisonderwijs en het buitengewoon secundair onderwijs voor het schooljaar 2019-2020 type besluit van de vlaamse regering prom. 22/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019011945 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van het begrotingsartikel JB0-1JBG2AC-PR naar begrotingsartikel JB0-1JAX2ZZ-WT van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019030400 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het domaniale natuurreservaat "Le Marais de Buvrinnes" te Buvrinnes type besluit van de waalse regering prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019030408 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het erkende natuurreservaat "Les Truchettes" te Durbuy type besluit van de waalse regering prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019030407 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het erkende natuurreservaat "Coteau de Warré" te Durbuy type besluit van de waalse regering prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019030409 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het erkende natuurreservaat « Wilbrote » te Durbuy type besluit van de waalse regering prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019030406 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitbreiding van de omtrek en tot wijziging van de voorwaarden voor het beheer van het erkende Natuurreservaat "Holzwarche" te Büllingen

decreet

type decreet prom. 25/02/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019201686 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 25 januari 2019 tussen de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de terbeschikkingstelling van de FM-frequentie Luik 88.5 MHz type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur type decreet prom. 25/02/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019201335 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 31 augustus 2018 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de coördinatie van de radiofrequenties voor radio-omroep in de type decreet prom. 25/02/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019201687 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 21 december 2018 tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap betreffende het gebruik van de FM-frequentie Brussegem 95.2 MHz type decreet prom. 25/02/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019201336 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 25 januari 2019 tussen de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de terbeschikkingstelling van radiofrequenties in de frequentieband 87,5-108 MHz type decreet prom. 21/12/2018 pub. 30/04/2019 numac 2019011559 bron vlaamse overheid Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019

document

type document prom. -- pub. 30/04/2019 numac 2019202095 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau B, voor het RSVZ: Administratief deskundigen Verplichtingen Namen (m/v/x). - Selectienummer : BFG19038 De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden (...) Solliciteren kan tot type document prom. -- pub. 30/04/2019 numac 2019202086 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Selectie van Nederlandstalige Projectleiders Metrolijn 3 , (niveau A2), voor Beliris (FOD Mobiliteit en Vervoer). - Selectienummer: CNG19057 Solliciteren kan tot 14/05/2019 via www.selor.be. De gedetailleerde functiebeschrijving (jobin(...) Geef het sel type document prom. -- pub. 30/04/2019 numac 2019202143 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Juristen (m/v/x) (niveau A1) voor FOD Financiën. - Selectienummer : AFG18228 Deze selectie werd Deze selectie werd afgesloten op 23/01/2019. Er zijn 39 laureaten. type document prom. -- pub. 30/04/2019 numac 2019202146 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Ingenieurs (niveau A2) voor FOD Financiën. - Selectie-nummer : AFG18232 Deze selectie werd afgesloten op 11/01/2019. Er zijn 1 laureaat. De lijst is 1 jaar geldig.(...) type document prom. -- pub. 30/04/2019 numac 2019202031 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel Bij besluit van de Directeur-generaal van 16 april 2019, dat uitwerking heeft met worden m type document prom. -- pub. 30/04/2019 numac 2019202153 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Artsen Audit-Ziekenhuizen (niveau A2) voor RIZIV. - Selectie-nummer : ANG19028 Deze selectie werd afgesloten op 26/04/2019. Er zijn 4 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig(...) type document prom. -- pub. 30/04/2019 numac 2019202094 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Selectie van Nederlandstalige Tandartsen-Sociaal inspecteurs , (niveau A1), voor RIZIV. - Selectienummer: ANG19147 Solliciteren kan tot 13/05/2019 via www.selor.be. De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaard(...) Geef het sel

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/04/2019 numac 2019040928 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bevordering. - Personeel Bij koninklijk besluit van 23 maart 2019, wordt met ingang van 1 april 2019, de heer ROLAND Nathan, attaché in de klasse A1, bevorderd in de klasse A2, in de titel van attaché binnen de Stafdienst Begroting en Beheerscon

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041043 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 juni 2016 tot vaststelling van het model en de rubrieken van het geïndividualiseerde begeleidingsplan

erratum

type erratum prom. 07/02/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019030168 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot goedkeuring van het gewestelijk bestemmingsplan. - Erratum type erratum prom. 07/02/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041047 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het onthaal, de scholarisatie en de begeleiding van leerlingen die de taal niet beheersen in het onderwijs georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap. - Erratum

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 30/04/2019 numac 2019011639 bron brussels hoofdstedelijk gewest Beslissing 83 van 20 februari 2019 van BRUGEL betreffende de toekenning van een leveringsvergunning voor elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan de onderneming DATS 24 Opgesteld op basis van artikel 21 van de ordonnantie van 19 j 1. Juri type beschikking prom. 04/04/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019011700 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 28 mei 2015 tot oprichting van een instelling van openbaar nut waarin het beheer van het preventie- en veiligheidsbeleid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is samengebracht en tot oprichting van de Gewes type beschikking prom. 04/04/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019011699 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 28 mei 2015 tot oprichting van een instelling van openbaar nut waarin het beheer van het preventie- en veiligheidsbeleid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is samengebracht

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/04/2019 numac 2019041039 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Stuurgroep kwaliteitspromotie tandheelkunde, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 7 april 2019, dat in wer Bij het

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 30/04/2019 numac 2019030393 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Vacature voor de functie van directeur van het Belgisch paviljoen in Dubai Werkgever: Er is 1 post vacant voor een functie in Dubai bij het Belgisch Commissariaat-generaal voor de Internationale Tentoonstellingen, waarvan de hoofdzetel gelege De belang type vacante bettreking prom. -- pub. 30/04/2019 numac 2019012007 bron gewestelijke overheidsdienst brussel fiscaliteit Oproep tot mobiliteit naar de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit 1) adjunct inkohiering viapass - voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit - Directie inkohiering (ref. 2019/TAX-NL/adjunct): Er is een betr(...) De externe m

lijst

type lijst prom. -- pub. 30/04/2019 numac 2019202147 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van **** projectleiders rijbewijs **** (niveau ****3) voor **** **** en Vervoer. - **** : ****19001 Deze selectie werd afgesloten op 26/04/2019. De lijst van geslaagden,(...) Deze lijst ****

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 30/04/2019 numac 2019202105 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van de Directeur-generaal Juridische Zaken , voor de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. - Selectienummer: ANG19707 Solliciteren kan tot en met 21/05/2019 via www.selor.be. De functiebesch(...) Geef het sel

indexcijfer van de prijzen

type indexcijfer van de prijzen prom. -- pub. 30/04/2019 numac 2019090304 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand april 2019 De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand april 2019, 108.91 punten bedraagt, tegenover De gezo
^