B.S. Index van de publicaties van 6 mei 2019

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 05/04/2019 pub. 06/05/2019 numac 2019012001 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 07/04/2019 pub. 06/05/2019 numac 2019012142 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Wet tot wijziging van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen wat de onbeschikbaarheden van geneesmiddelen betreft type wet prom. 19/11/2017 pub. 06/05/2019 numac 2019012124 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tot oprichting van de internationale EU-LAC Stichting, gedaan te Santo Domingo op 25 oktober 2016 . - Addendum type wet prom. 07/04/2019 pub. 06/05/2019 numac 2019012122 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde teneinde schenkingen van niet-voedingsmiddelen aan de meest behoeftigen van btw vrij te stellen type wet prom. 13/04/2019 pub. 06/05/2019 numac 2019012121 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot wijziging van artikel 25, § 1, van de wet van 27 april 2018 op de politie van de spoorwegen type wet prom. 28/04/2019 pub. 06/05/2019 numac 2019041029 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse fiscale bepalingen en tot wijziging van artikel 1, § 1ter, van de wet van 5 april 1955 type wet prom. 05/04/2019 pub. 06/05/2019 numac 2019012000 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 05/04/2019 pub. 06/05/2019 numac 2019011998 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 05/04/2019 pub. 06/05/2019 numac 2019011999 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/05/2019 numac 2019011461 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit ****. 95608 van 22 maart 2019 : Wordt luitenant-generaal ****-****. **** op 10 maart 2019 aangewezen voor het ambt van chef van de divisie **** support bij de Chef Defensie. type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/05/2019 numac 2019040842 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Bevordering Bij koninklijk besluit nr. 2672 van 13 maart 2019, wordt mijnheer Daniel Conrath, op 1 december 2018, in de klasse A1 van niveau A. Hij draagt de titel van attaché. Voor de vaststelling van zijn anciënniteit in Dit besl type koninklijk besluit prom. 22/04/2019 pub. 06/05/2019 numac 2019040562 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 november 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap, betreffende type koninklijk besluit prom. 13/04/2019 pub. 06/05/2019 numac 2019202110 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging, met betrekking tot de Beroepscommissie voor vrijstelling van bijdragen, van het koninklijk besluit van 27 januari 1992 betreffende de presentiegelden en vergoedingen van de leden van verscheidene organen en commissies op type koninklijk besluit prom. 22/04/2019 pub. 06/05/2019 numac 2019201896 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 tot uitvoering van hoofdstuk IV van de wet van 10 augustus 2001 betreffende verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven betreffende het stelsel van tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 02/05/2019 pub. 06/05/2019 numac 2019201415 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 172bis van de programmawet van 24 december 2002 type koninklijk besluit prom. 26/04/2019 pub. 06/05/2019 numac 2019202164 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten type koninklijk besluit prom. 22/04/2019 pub. 06/05/2019 numac 2019200967 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 november 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, tot vaststelling van de bijlage in uitvoering van de co type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/05/2019 numac 2019040843 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Bevordering Bij koninklijk besluit nr. 2674 van 13 maart 2019, wordt mijnheer Dirk Vandevoorde, op 1 december 2018, in de klasse A1 van niveau A. Hij draagt de titel van attaché. Voor de vaststelling van zijn anciënniteit i Dit besl type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/05/2019 numac 2019012098 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Nationale Orden. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 5 april 2019 werd met ingang van deze datum bevorderd: ORDE VAN LEOPOLD II Ridder De heer Augustin MINNER, ANTWERPEN. type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/05/2019 numac 2019012065 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit van 26 april 2019 wordt de heer Dirk DE PAEPE, aangewezen tot korpschef van de lokale politie van de politiezone LOKEREN voor een termijn van vijf jaar. type koninklijk besluit prom. 22/04/2019 pub. 06/05/2019 numac 2019200971 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 november 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, betreffende de bijdrage en de wijze van inning ter bevo type koninklijk besluit prom. 26/04/2019 pub. 06/05/2019 numac 2019041110 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende de strijd tegen het terrorisme en het radicalisme van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de wet van 27 maart 2019 tot opening van voorlopige kredieten voor de type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/05/2019 numac 2019011364 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Pensionering Bij koninklijk besluit nr. 2664 van 13 maart 2019, wordt luitenant B. Gathy definitief op pensioen gesteld op 1 maart 2019. type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/05/2019 numac 2019011690 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit nr. 2678 van 23 maart 2019, wordt aan mijnheer Yves Devolder, op 1 mei 2019 eervol ontslag uit zijn ambt van leraar aan de Koninklijke School voor Onderofficieren verleend, met aanspraak o Hij wor

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 29/04/2019 pub. 06/05/2019 numac 2019041108 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende de definitieve bedragen van de federale basistoelage 2018 type ministerieel besluit prom. 11/04/2019 pub. 06/05/2019 numac 2019202191 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot nadere bepaling van sommige elementen betrokken bij de berekening van de verblijfkosten vastgesteld bij het decreet van 9 maart 2017 betreffende de verblijfkosten en de financiering van sommige apparaten van de zware medisch-techn type ministerieel besluit prom. 23/04/2019 pub. 06/05/2019 numac 2019030413 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot bepaling van de inhoud van de begeleiding en de nadere regels van de overeenkomst in het kader van de **** voor projecten van economische groei en circulaire economie type ministerieel besluit prom. 02/05/2019 pub. 06/05/2019 numac 2019201416 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 oktober 2015 betreffende het model van de kaart en van het visum 'kunstenaars' type ministerieel besluit prom. 19/04/2019 pub. 06/05/2019 numac 2019012021 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot wijziging, wat betreft de afbakening van de bufferzones in het nieuwe teeltseizoen, van bijlage I van het koninklijk besluit van 23 juni 2008 betreffende de maatregelen om het binnenbrengen en het verspreiden van bacterievuur Win type ministerieel besluit prom. 19/03/2019 pub. 06/05/2019 numac 2019012061 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de voorzitter van de Franstalige kamer van de Hoge Raad van artsen-specialisten en van huisartsen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 25/04/2019 pub. 06/05/2019 numac 2019041123 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering met betrekking tot het typebestek voor de effectenstudie, bedoeld in artikel 175/3 van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening en in artikel 26 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milie

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 28/03/2019 pub. 06/05/2019 numac 2019202101 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de goedkeuring van de opleidingsprofielen opgesteld door de "Service francophone des Métiers et des Qualifications" in 2018 type besluit van de waalse regering prom. 11/04/2019 pub. 06/05/2019 numac 2019202162 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2006 tot bevordering van de groene elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen of uit warmtekrachtkoppeling type besluit van de waalse regering prom. 11/04/2019 pub. 06/05/2019 numac 2019202154 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 8 oktober 2009 betreffende de overdrachten van bevoegdheden aan de Waalse Overheidsdienst

omzendbrief

type omzendbrief prom. 02/04/2019 pub. 06/05/2019 numac 2019012044 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Omzendbrief betreffende de afsluiting van de rekeningen voor het dienstjaar 2018 van de openbare centra voor maatschappelijk Welzijn van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

bericht

type bericht prom. -- pub. 06/05/2019 numac 2019041118 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De bvba VAN DEN BOSCH en Marc VAN DEN BOSCH die woonplaats Dit bes

document

type document prom. -- pub. 06/05/2019 numac 2019202062 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Medewerkers keuken/schoonmaak (niveau D) voor FOD Kanselarij van de Eerste Minister. - Selectienummer : CFG18074 Deze selectie werd afgesloten op 17/01/2019. Er zijn 5 laureaten.(...) De lijst is type document prom. -- pub. 06/05/2019 numac 2019202196 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Selectie van Nederlandstalige vertalers-analisten Arabisch en Engels , (niveau A1), voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: ANG19123 Deze selectie is reeds verschenen in het Belgisch Staatsblad op 19/04/2019. De uiterste insch(...) Sollicite type document prom. -- pub. 06/05/2019 numac 2019202059 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Financiële deskundigen (niveau B) voor FOD Kanselarij van de Eerste Minister. - Selectienummer : EFS19936 Deze selectie werd afgesloten op 19/02/2019. Er zijn 3 laureaten. De (...) type document prom. -- pub. 06/05/2019 numac 2019202190 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Douaniers Shift Zeebrugge - Oostende , (niveau C), voor de FOD Financiën. - Selectienummer: ANG19019 Deze selectie werd afgesloten op 16/04/2019. Er zijn 67 laureaten. De (...) Er werd ook e type document prom. -- pub. 06/05/2019 numac 2019202061 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Account assistants/ front desk (niveau C) voor FOD Kanselarij van de Eerste Minister. - Selectienummer : EFS18819 Deze selectie werd afgesloten op 14/11/2018. Er zijn 2 laureaten(...) De lijst is type document prom. -- pub. 06/05/2019 numac 2019030375 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Oproep tot het behalen van het federaal geschiktheidsattest voor kandidaat - kapiteins (hoger kader) 1. Organisatie van de geschiktheidsproeven De eerste test (competentietest) voor kandidaat (M/V)-kapiteins (hoger kader - beroeps en vr(...) - Op 11 s type document prom. -- pub. 06/05/2019 numac 2019030373 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Oproep tot het behalen van het federaal geschiktheids- attest voor kandidaat brandweermannen (basiskader) 1. Organisatie van de geschiktheidsproeven De eerste test (competentietest) voor kandidaat (M/V)-brandweermannen (basiskader - ber(...) - Op 11 en type document prom. -- pub. 06/05/2019 numac 2019041099 bron brussels hoofdstedelijk parlement Wijzigingen aan het personeelsstatuut van de permanente diensten van het Parlement Het Brussels Parlement heeft beslist, in zijn vergadering van 15 februari 2019, wijzigingen aan te brengen aan artikel 171, 12°, tweede lid Deze wijzigingen en de geco type document prom. -- pub. 06/05/2019 numac 2019030374 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Verlenging van de geldigheid van het federaal geschiktheidsattest voor het deel fysieke geschiktheidsproeven 1. Organisatie van de fysieke geschiktheidsproeven De fysieke geschiktheidsproeven voor de (...) - Op 25 en 27 juni 2019, in de provincie Hene

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/03/2019 pub. 06/05/2019 numac 2019012125 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 september 2018 tot vaststelling van de lijst van de schaarste-ambten voor het schooljaar 2018-2019, met een onderscheidin type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 06/05/2019 numac 2019012134 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van het OCMW Bergen voor de organisatie van de dienst « L'Equip'AJ - La Maison de l'Adolescent de Mons" gelegen rue de la Seuwe 23-31, te 7000 Bergen als dienst die een bijzonder Bij besl type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 06/05/2019 numac 2019012127 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de Provincie Namen voor de organisatie van de dienst « La Maison de l'Adolescent - Namur" gelegen rue de l'Armée Grouchy 20b, te 5000 Namen als dienst die een bijzonder pedago Bij bes type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 06/05/2019 numac 2019012128 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van het "Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté" voor de organisatie van de dienst « RWLP" gelegen rue Marie-Henriette 12, te 5000 Namen als dienst die een bijzonder Bij besluit van type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 06/05/2019 numac 2019012126 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de Provincie Luxemburg voor de organisatie van de dienst « La Maison de l'Adolescent - Luxembourg" gelegen rue Saint-Donat 12, te 6700 Aarlen als dienst die een bijzonder peda Bij besl type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/04/2019 pub. 06/05/2019 numac 2019012095 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het verslag over de wijze waarop het lid van het technisch personeel van de PMS-centra van de Franse Gemeenschap, in tijdelijk verband aangesteld, zijn opdracht heeft vervuld type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/04/2019 pub. 06/05/2019 numac 2019012133 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de modellen van de beoordelingsstaat en van de persoonlijke fiche, bepaald bij artikel 75 van het koninklijk besluit van 22 maart 1969 tot vaststelling van het statuut van het bestuurs

erratum

type erratum prom. 07/04/2019 pub. 06/05/2019 numac 2019202197 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet betreffende de sociale bepalingen van de jobsdeal. - Errata

beschikking

type beschikking prom. 25/04/2019 pub. 06/05/2019 numac 2019041094 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie betreffende het herstel van sommige schade veroorzaakt door algemene rampen type beschikking prom. 04/04/2019 pub. 06/05/2019 numac 2019011780 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie betreffende de erkenning, de programmatie en de erkenningsprocedures van de ziekenhuizen, vormen van samenwerkingsverbanden tussen ziekenhuizen of ziekenhuisactiviteiten

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/05/2019 numac 2019011392 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** van lagere officieren van het actief kader Bij koninklijk besluit ****. 2667 van 13 maart 2019 : Worden op 26 maart 2019 benoemd in hun **** : In de graad van kapitein-commandant, de kapiteins **** ****., **** In de graad ****

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 06/05/2019 numac 2019030414 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Bericht Voordracht van de drievoudige kandidatenlijst voor een vacante betrekking van Franstalige staatsraad. Tijdens haar openbare zitting van 12 maart 2019 heeft de algemene vergadering van de Raad van State, zonder eenpar Tijdens ha type vacante bettreking prom. -- pub. 06/05/2019 numac 2019202111 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen. - Oproep tot kandidaten voor het voorzitterschap en plaatsvervangend voorzitterschap van de Beroepscommissie voor vrijstelling van bijdragen De Beroepscommissie voor de Vrijstelling Ze bes

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 06/05/2019 numac 2019011425 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoemingen van kandidaat-reserveofficieren **** koninklijk besluit ****. 2666 van 13 maart 2019 : De aangestelde apotheker-kapitein kandidaat-reserveofficier, gesproten uit de laterale bijzondere werving, ****. ****, wordt op 1 ****

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 06/05/2019 numac 2019202060 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Attachés communicatiebeleid (niveau A1) voor FOD Kanselarij van de Eerste Minister. - Selectienummer : EFS18928 Deze selectie werd afgesloten op 04/03/2019. Er zijn 2 laureaten.

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 06/05/2019 numac 2019040834 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 2669 van 13 maart 2019, wordt mijnheer Alban Bourguignon, op 1 januari 2019, in vast verband benoemd in de klasse A1. Hij draagt de titel van attaché. Voor de vaststelling van zijn ancië Dit besl type benoemingen prom. -- pub. 06/05/2019 numac 2019011648 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 2675 van 13 maart 2019, wordt mevrouw Ann Wouters, op 1 december 2018, benoemd in de klasse A1 van niveau A. Zij draagt de titel van attaché. Voor de vaststelling van haar anciënniteit i Dit besl type benoemingen prom. -- pub. 06/05/2019 numac 2019040836 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 2671 van 13 maart 2019, wordt mijnheer Renaud Dutrieux, op 1 januari 2019, in vast verband benoemd in de klasse A2. Hij draagt de titel van attaché. Voor de vaststelling van zijn anciënn Dit besl type benoemingen prom. -- pub. 06/05/2019 numac 2019040835 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 2670 van 13 maart 2019, wordt mijnheer Carmelo Romano, op 1 januari 2019, in vast verband benoemd in de klasse A2. Hij draagt de titel van attaché. Voor de vaststelling van zijn anciënni Dit besl

lijst

type lijst prom. -- pub. 06/05/2019 numac 2019202195 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Selectie van Nederlandstalige Adviseurs Air Traffic Management / Air Navigation Services , (niveau A3), voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer: ANG19060 Solliciteren kan tot 27/05/2019 via www.selor.be. De gedetailleerde f(...) Geef het sel type lijst prom. -- pub. 06/05/2019 numac 2019202142 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van de vennootschappen, verenigingen zonder winstoogmerk, stichtingen, Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen waarvan het adres van de zetel of van het bijkantoor het voorwerp heeft uitgemaakt van een ambtshalve wijzigi De u type lijst prom. -- pub. 06/05/2019 numac 2019202168 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst met geregistreerde entiteiten waarvan het ondernemingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd afgesloten en vervangen wegens dubbel Het nummer werd afgesloten conform de procedure voor het wegwerken van dubbels, die werd goedgeke Ond. Nr type lijst prom. -- pub. 06/05/2019 numac 2019202132 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van de vennootschappen, verenigingen zonder winstoogmerk, stichtingen, Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen waarvan het adres van de zetel of van het bijkantoor het voorwerp heeft uitgemaakt van een ambtshalve wijzigi Bij type lijst prom. -- pub. 06/05/2019 numac 2019202130 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van de vennootschappen, verenigingen zonder winstoogmerk, stichtingen, Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen waarvan de administratieve adreswijziging in de Kruispuntbank van Ondernemingen, overeenkomstig artikel III.4 Ond. type lijst prom. -- pub. 06/05/2019 numac 2019202116 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, ku Ond. N type lijst prom. -- pub. 06/05/2019 numac 2019202117 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1ste alinea, 4° van het Wetboek van economisch Als

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 25/04/2019 pub. 06/05/2019 numac 2019012157 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende ontslag en benoeming van een vast lid van de Beheerraad voor Gezinsbijslag van de Bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 06/05/2019 numac 2019055547 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek. - **** nalatenschappen **** nalatenschap van ****, **** **** De heer ****, **** ****, **** **** te ****

mededeling van de nationale bank

type mededeling van de nationale bank prom. -- pub. 06/05/2019 numac 2019040960 bron nationale bank van belgie Mededeling van een overdracht van overeenkomsten betreffende risico's of verbintenissen gelegen in België door een verzekeringsonderneming gevestigd in een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte andere dan België De Britse High Court heeft Overe type mededeling van de nationale bank prom. -- pub. 06/05/2019 numac 2019040956 bron nationale bank van belgie Mededeling van een overdracht van overeenkomsten betreffende risico's of verbintenissen gelegen in België door een verzekeringsonderneming gevestigd in een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte andere dan België De Britse toezichthouder he Overe
^