B.S. Index van de publicaties van 15 mei 2019

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 07/02/2018 pub. 15/05/2019 numac 2019012240 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende invoering van een taks op de effectenrekeningen. - Duitse vertaling type wet prom. 02/05/2019 pub. 15/05/2019 numac 2019012437 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse bepalingen inzake belasting over de toegevoegde waarde en tot wijziging van de belastingvermindering voor giften type wet prom. 07/05/2019 pub. 15/05/2019 numac 2019011970 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, en tot invoeging van artikel 37/1 in de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van d type wet prom. 02/05/2019 pub. 15/05/2019 numac 2019012436 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse fiscale bepalingen 2019-I.

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/05/2019 numac 2019202344 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie. - Personeel. - Koninklijk besluit houdende hernieuwing van de toekenning van de managementfunctie van adjunct-administrateur-generaal Bij koninklijk besluit van 22 februari 2019 wordt met ingang van 1 juni 2 Het ber type koninklijk besluit prom. 22/04/2019 pub. 15/05/2019 numac 2019200964 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 november 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkom type koninklijk besluit prom. 22/04/2019 pub. 15/05/2019 numac 2019200961 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 november 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap, betreffend type koninklijk besluit prom. 22/04/2019 pub. 15/05/2019 numac 2019200963 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 november 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van allerlei producten, betreffende de wijziging en de coördinatie van de col type koninklijk besluit prom. 02/05/2019 pub. 15/05/2019 numac 2019201593 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van de bepalingen van de programmawet van 22 december 1989 die betrekking hebben op de voorrang voor deeltijdse werknemers om een vacante dienstbetrekking bij hun werkgever te verkrijgen type koninklijk besluit prom. 26/04/2019 pub. 15/05/2019 numac 2019202288 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van de Nederlandstalige afdeling van de Commissie van eerste aanleg ingesteld bij de wet van 30 december 1963 betreffende de erkenning en de bescherming van de titel van beroepsjournalist type koninklijk besluit prom. 06/05/2019 pub. 15/05/2019 numac 2019012438 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de vertegenwoordiging van de federale regering in de Nationale Raad voor de Productiviteit type koninklijk besluit prom. 06/05/2019 pub. 15/05/2019 numac 2019012439 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden die de gewesten vertegenwoordigen bij de Nationale Raad voor de Productiviteit type koninklijk besluit prom. 05/05/2019 pub. 15/05/2019 numac 2019012414 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt type koninklijk besluit prom. 12/05/2019 pub. 15/05/2019 numac 2019012294 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot tijdelijke verplaatsing van de zetel van het vredegerecht van het kanton Tubeke naar Nijvel

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 21/02/2019 pub. 15/05/2019 numac 2019030425 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het model van het schild van de "hotelinrichtingen" type ministerieel besluit prom. 10/05/2019 pub. 15/05/2019 numac 2019012455 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 december 2018 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen voor het jaar 2019 tot het behoud van de visbestanden in zee

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 22/03/2019 pub. 15/05/2019 numac 2019012231 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van de vergoeding van de voorzitters en de leden van de kamers van beroep en van de voorzitters, de leden en de secretarissen van de kamers van het college van beroep die bevoegd zijn voor het personeel in he

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 11/04/2019 pub. 15/05/2019 numac 2019202347 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 24 maart 2005 tot aanwijzing van de leden van de kamer van beroep van de "Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi" type besluit van de waalse regering prom. 09/05/2019 pub. 15/05/2019 numac 2019202415 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de vaststelling van de kalender voor de kiesverrichtingen in de stad Neufchâteau ten gevolge van de nietigverklaring van de verkiezingen van 14 oktober 2018

decreet

type decreet prom. 17/07/2013 pub. 15/05/2019 numac 2019041016 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende aanpassing van de uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2013 type decreet prom. 22/03/2019 pub. 15/05/2019 numac 2019012255 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, het decreet van 8 juni 2007 betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap, de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010, de codificatie sommige bepalingen voor

document

type document prom. -- pub. 15/05/2019 numac 2019202409 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Aanwervers (niveau A1) voor RIZIV. - Selectienummer : AFG19094 Solliciteren kan tot 28/05/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectiep(...) Geef het se type document prom. -- pub. 15/05/2019 numac 2019202395 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Copywriters (niveau B) voor FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer : ANG19161 Solliciteren kan tot 29/05/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving ((...) Geef het sel type document prom. -- pub. 15/05/2019 numac 2019202320 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige administratief assistenten/dossierbeheerders (niveau C) voor alle Federale Overheidsdiensten. - Selectienummer : ANG19148 Solliciteren kan tot 29/05/2019 via www.selor.be De gedetailleerde f(...) Geef het sel type document prom. 02/05/2019 pub. 15/05/2019 numac 2019012279 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Colleges van artsen voor de weesgeneesmiddelen en de farmaceutische specialiteiten die in het kader van een zeldzame ziekte vergoedbare zijn, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Vervanging van de leden in het College VOTUBIA - AML type document prom. 02/05/2019 pub. 15/05/2019 numac 2019012280 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Colleges van artsen voor de weesgeneesmiddelen en de farmaceutische specialiteiten die in het kader van een zeldzame ziekte vergoedbare zijn, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Vervanging van de leden in het College VOTUBIA - SEGA type document prom. -- pub. 15/05/2019 numac 2019202327 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige ongevallen dossierbeheerders (niveau B) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer : AFG19015 Deze selectie werd afgesloten op 06/05/2019. Er zijn 2 laureaten. De lijs(...) type document prom. -- pub. 15/05/2019 numac 2019202090 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de houtnijverheid Bij besluit van de Directeur-generaal van 24 april 2019, dat in werking treedt de dag waarop het in het Belgisch Staatsbla worden be

erratum

type erratum prom. -- pub. 15/05/2019 numac 2019202411 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Technisch controleurs metrologie (niveau B) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer : AFG19145. - Erratum Deze selectie is reeds verschenen in het Belgisch Staatsblad (...) De public type erratum prom. -- pub. 15/05/2019 numac 2019040918 bron nationale bank van belgie Nationale Bank van België. - Balanscentrale. - Errata in het Belgisch Staatsblad van 24.10.2016 , Lijst van de rekenkundige en logische controles waaraan de neerleggingsformulieren "jaarrekening en andere overeenkomstig(...) De Balanscentrale deelt volg

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/05/2019 numac 2019012434 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische tandheelkundige raad, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 5 mei 2019, dat in werking treedt de d Bij het type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/05/2019 numac 2019202417 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Federaal agentschap voor beroepsrisico's. - Technisch comité voor de zeevissers. - Ontslag en benoeming van een lid. - Wijziging Bij koninklijk besluit van 15 februari 2019 dat uitwerking met ingang van 18 december 2018, in artikel 2 van het kon

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 15/05/2019 numac 2019041072 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 11 juni 2018, wordt de heer Jo ROBBELEIN, benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in een betrekking van het Nederlandse Overeen

lijst

type lijst prom. -- pub. 15/05/2019 numac 2019202266 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, ku Ond. N type lijst prom. -- pub. 15/05/2019 numac 2019202267 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1ste alinea, 4° van het Wetboek van economisch Als

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 15/05/2019 numac 2019202346 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij beslissing van 12 maart 2019, wordt de door de "sprl Outicabine", gelegen rue Bâtis de Corère, 5 te 5336 Courrière, verzochte erkenning als ruimer van septische putten en gelijksoortige zuiveringssystemen, geweigerd. Bij beslissing va

document van de nationale bank

type document van de nationale bank prom. -- pub. 15/05/2019 numac 2019012247 bron nationale bank van belgie Toestemming voor de fusie tussen Allianz Nederland Levensverzekering NV en Allianz Benelux NV Overeenkomstig artikel 102 van de wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen, heeft h De over

mededeling van de nationale bank

type mededeling van de nationale bank prom. -- pub. 15/05/2019 numac 2019012248 bron nationale bank van belgie Mededeling van een overdracht van overeenkomsten betreffende risico's of verbintenissen gelegen in België door een verzekeringsonderneming gevestigd in een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte andere dan België. - Erratum In een mededelin Bruss
^