B.S. Index van de publicaties van 22 mei 2019

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 02/05/2019 pub. 22/05/2019 numac 2019012202 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende diverse bepalingen inzake economie type wet prom. 06/03/2018 pub. 22/05/2019 numac 2019012453 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 wat de bestaansmiddelen van wezen betreft. - Duitse vertaling type wet prom. 05/05/2019 pub. 22/05/2019 numac 2019202369 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot verbetering van de schadeloosstelling voor asbestslachtoffers

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/05/2019 numac 2019012557 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Bevordering Bij koninklijk besluit van 22 april 2019 wordt Mevr. Khadija BENSALAH, technisch deskundige, door overgang naar het hoger niveau in de klasse A1, met de titel van attaché bevorderd bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, v Overee type koninklijk besluit prom. 26/01/2018 pub. 22/05/2019 numac 2019012454 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard in geval van toekenning van een renteloze lening of een lening tegen verminderde rentevoet. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 27/02/2019 pub. 22/05/2019 numac 2019012634 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende het gebruik van een elektronische box waarmee slechtzienden of blinden kunnen stemmen met een elektronische stemcomputer. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 05/05/2019 pub. 22/05/2019 numac 2019012633 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vastlegging van de modellen van oproepingsbrieven voor de verkiezingen van het Europees Parlement, van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, van het Vlaams Parlement, van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, van de Brusselse leden type koninklijk besluit prom. 05/05/2019 pub. 22/05/2019 numac 2019202161 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de thematische verloven type koninklijk besluit prom. 08/05/2019 pub. 22/05/2019 numac 2019201958 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor de ondernemingen die bruggen en metalen gebinten monteren gelegen op het grondgebied van Seraing, en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waa type koninklijk besluit prom. 19/12/2018 pub. 22/05/2019 numac 2018015332 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 juli 2012 tot bepaling van de algemene deelnemingsvoorschriften aan de openbare instantloterijen georganiseerd door de Nationale Loterij met behulp van de instrumenten van de informatiemaa type koninklijk besluit prom. 26/04/2019 pub. 22/05/2019 numac 2019012277 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van klinisch psychologen, alsmede van stagemeesters en stagediensten type koninklijk besluit prom. 26/04/2019 pub. 22/05/2019 numac 2019012286 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van klinisch orthopedagogen, alsmede van stagemeesters en stagediensten type koninklijk besluit prom. 08/05/2019 pub. 22/05/2019 numac 2019201957 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen met als activiteit het vervaardigen van diverse metalen plooisystemen voor het gebruik in zitmeubelen, gelegen op het grondgebied van Wevelgem en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, ma

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 16/05/2019 pub. 22/05/2019 numac 2019202367 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot aanduiding van de vice-voorzitter van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 29/04/2019 pub. 22/05/2019 numac 2019202465 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van bijlage 2 bij het besluit van de Waalse Regering van 29 januari 2009 betreffende de controle op de samenstelling van melk, de betaling van melk door de kopers aan de producenten en de erkenning van de interprofession type ministerieel besluit prom. 17/05/2019 pub. 22/05/2019 numac 2019012419 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de overeenstemming van de elektronische stemsystemen met papieren bewijsstuk voorgesteld door Smartmatic International Holding BV, met de algemene erkenningsvoorwaarden type ministerieel besluit prom. 14/05/2019 pub. 22/05/2019 numac 2019012630 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van het model en de afmetingen van de stembiljetten bij de buitengewone gemeenteraadsverkiezing van 16 juni 2019 in Bilzen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 25/04/2019 pub. 22/05/2019 numac 2019012570 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 april 2019 tot bepaling van de wijze van toekenning van de subsidies beoogd door de ordonnantie van 31 mei 2018 betreffende de toekenning van subsidies voor investeringen in gemeentelijke sportinfra

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 25/04/2019 pub. 22/05/2019 numac 2019202460 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 22 januari 2015 tot benoeming van de leden van het "Comité de contrôle de l'eau"

decreet

type decreet prom. 26/04/2019 pub. 22/05/2019 numac 2019030515 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 5 oktober 2018 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest betreffende de financiering van de strategische spoorweginfrastructuren

bericht

type bericht prom. -- pub. 22/05/2019 numac 2019202268 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 5 april 2019 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 8 april 2019, is beroep tot vernietig Die zaa type bericht prom. -- pub. 22/05/2019 numac 2019202354 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 19 maart 2019 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 20 maart 2019, is beroep tot verniet Die zaa type bericht prom. -- pub. 22/05/2019 numac 2019202343 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 10 april 2019 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 12 april 2019, is beroep tot verniet Die zaa type bericht prom. -- pub. 22/05/2019 numac 2019202293 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 2 april 2019 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 4 april 2019, is beroep tot vernietig Die zaa

bijzonder decreet

type bijzonder decreet prom. 02/05/2019 pub. 22/05/2019 numac 2019202443 bron waalse overheidsdienst Bijzonder decreet tot wijziging van de artikelen 60 en 64 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen met het oog op een gewaarborgde evenwichtige aanwezigheid van vrouwen en mannen in de Waalse Regering

document

type document prom. -- pub. 22/05/2019 numac 2019202495 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Analisten (niveau A) voor Brussel Preventie en Veiligheid. - Selectienummer : AFB18027 Deze selectie werd afgesloten op 13/05/2019. Er zijn 4 laureaten. De lijst is 2 jaar gel(...) type document prom. -- pub. 22/05/2019 numac 2019202494 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Analisten (niveau A) voor Brussel Preventie en Veiligheid. - Selectienummer : ANB18023 Deze selectie werd afgesloten op 14/05/2019. Er zijn 4. laureaten. De lijst is 2 ja(...)

beschikking

type beschikking prom. 28/03/2019 pub. 22/05/2019 numac 2019011411 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het Aanvullend Protocol van Nagoya-Kuala Lumpur inzake aansprakelijkheid en schadeloosstelling bij het Protocol van Cartagena inzake bioveiligheid, gedaan te Nagoya op 15 oktober 2010 type beschikking prom. 04/04/2019 pub. 22/05/2019 numac 2019011777 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie tot instemming met : het samenwerkingsakkoord van 23 augustus 2018 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de implementatie type beschikking prom. 04/04/2019 pub. 22/05/2019 numac 2019011787 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie teneinde de verwezenlijking van sleutel-op-de-deurprojecten door de Gewestelijke Grondalliantie mogelijk te maken

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/05/2019 numac 2019202439 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Dienst voor administratieve controle. - Benoeming van een stagedoend technisch deskundige Bij koninklijk besluit van 8 mei 2019, wordt de heer REYNAERT Mathias, met (...) Het beroep tot nietigv type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/05/2019 numac 2019030506 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 23 maart 2019, wordt de heer Pierrot T'KINDT, auditeur, wordt met ingang van 2 april 2019 tot eerste auditeur bij de Raad van State benoemd. Op 7 mei 2019 heeft de heer Pierrot T'KINDT al

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 22/05/2019 numac 2019012194 bron wetgevende kamers, kamer van volksvertegenwoordigers Nieuwe oproep tot kandidaten voor het mandaat van Franstalig plaatsvervangend lid voor de categorie "hoogleraar/docent" van de Benoemingscommissies voor het notariaat Aangezien de oproep tot kandidaten, verschenen in het Belgisch Staat Overeenkomstig a type vacante bettreking prom. -- pub. 22/05/2019 numac 2019030494 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Elke kandidatuur voor een benoeming of voor een aanwijzing tot korpschef (zie opsomming in artikel 58bis, 2°, van het Gerechtelijk Wet(...) a) alle stavingstukken met betrekking tot de studies en beroepservari type vacante bettreking prom. -- pub. 22/05/2019 numac 2019030493 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Elke kandidatuur voor een benoeming of voor een aanwijzing tot korpschef (zie opsomming in artikel 58bis, 2°, van het Gerechtelijk Wet(...) a) alle stavingstukken met betrekking tot de studies en beroepservari type vacante bettreking prom. -- pub. 22/05/2019 numac 2019012648 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Elke kandidatuur voor een benoeming of voor een aanwijzing tot korpschef (zie opsomming in artikel 58bis, 2°, van het Gerechtelijk Wet(...) a) alle stavingstukken met betrekking tot de studies en beroepservari type vacante bettreking prom. -- pub. 22/05/2019 numac 2019030495 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Elke kandidatuur voor een benoeming of voor een aanwijzing tot korpschef (zie opsomming in artikel 58bis, 2°, van het Gerechtelijk Wet(...) a) alle stavingstukken met betrekking tot de studies en beroepservari

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 22/05/2019 numac 2019202265 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 27 maart 2019, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 4 april 2019, heeft het Arbeidshof te Luik, afdeling Neufchâteau, de volgen « Sch type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 22/05/2019 numac 2019202264 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest nr. 244.057 van 28 maart 2019, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 2 april 2019, heeft de Raad van State de volgende prejudiciële « Sch

lijst

type lijst prom. 14/05/2019 pub. 22/05/2019 numac 2019012575 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket - Securex go-Start type lijst prom. 14/05/2019 pub. 22/05/2019 numac 2019012573 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket. - Formalis type lijst prom. -- pub. 22/05/2019 numac 2019202481 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Projectleiders - experten onderzoek en ontwikkeling (niveau A4) voor FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer : MNG19057 Solliciteren kan tot 12/06/2019 via www.selor.be De gedetailleerde(...) Geef het sel
^