B.S. Index van de publicaties van 5 juni 2019

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 09/05/2019 pub. 05/06/2019 numac 2019012756 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid voor wat betreft de verwerking van gegevens type wet prom. 02/05/2019 pub. 05/06/2019 numac 2019012866 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bij de Kamer van volksvertegenwoordigers ingediende verzoekschriften

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/06/2019 numac 2019012821 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit van 26 april 2019 wordt het mandaat van Madame Delphine de LAVAREILLE, als korpschef van de lokale politie van de politiezone DES TRIEUX, met ingang van 5 mei type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/06/2019 numac 2019012808 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie - korpschef Opruststelling Bij koninklijk besluit van 9 mei 2019 wordt de heer Patrick TRIENPONT op rust gesteld uit zijn ambt van eerste hoofdcommissaris van politie en ontheven uit zijn mandaat van korpschef van Hij wordt type koninklijk besluit prom. 17/05/2019 pub. 05/06/2019 numac 2019012966 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 37bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 17/05/2019 pub. 05/06/2019 numac 2019012959 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 17/05/2019 pub. 05/06/2019 numac 2019012964 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 33bis van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en type koninklijk besluit prom. 17/05/2019 pub. 05/06/2019 numac 2019012967 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten v type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/06/2019 numac 2019202499 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Arbeidsrechtbank Antwerpen. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 9 mei 2019, wordt met ingang van 4 februari 2019, aan de heer MEYERS Robert, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van werkend rechter in sociale zaken, als zelfstandige, bij de A type koninklijk besluit prom. 17/05/2019 pub. 05/06/2019 numac 2019012965 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, betreffen type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/06/2019 numac 2019202489 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Arbeidsrechtbank Antwerpen. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 9 mei 2019, wordt met ingang van 25 oktober 2019, aan de heer MERTENS Leo, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van werkend rechter in sociale zaken, als zelfstandige, bij de Arb type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/06/2019 numac 2019202464 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Arbeidshof Brussel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 9 mei 2019, wordt, met ingang van 1 januari 2019, aan de heer VERMEEREN Walter eervol ontslag verleend uit zijn ambt van werkend raadsheer in sociale zaken, als zelfstandige, bij het Arbe type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/06/2019 numac 2019202500 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Arbeidshof Luik. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 9 mei 2019, wordt met ingang van 17 april 2019, aan de heer MACORS Claude, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van werkend raadsheer in sociale zaken, als zelfstandige, bij het Arbeidshof type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/06/2019 numac 2019012820 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit van 2 mei 2019 wordt mevrouw Pier'Ann BASTOGNE aangewezen in het mandaat van korpschef van de lokale politie van de politiezone BRABANT WALLON EST voor een termijn van vijf jaa type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/06/2019 numac 2019012802 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Nationale Orden. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 9 mei 2019 werd met ingang van deze datum bevorderd : LEOPOLDSORDE Officier De heer Hugo LEROI, Hasselt Hij zal het burgerlijk ereteken dragen.

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 29/03/2019 pub. 05/06/2019 numac 2019202623 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot aanduiding van de plaatsen van opstelling van de geluidsmeters op de Waalse luchthavens type ministerieel besluit prom. 17/05/2019 pub. 05/06/2019 numac 2019041187 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de tegemoetkoming door het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds aan pitfruitbedrijven met liquiditeitsproblemen type ministerieel besluit prom. 20/05/2019 pub. 05/06/2019 numac 2019012867 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Ministerieel besluit houdende delegatie van bevoegdheid en ondertekening inzake personeelszaken aan de Voorzitter van het Directiecomité van de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning type ministerieel besluit prom. 21/05/2019 pub. 05/06/2019 numac 2019012880 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot aanstelling van de entiteit belast met de aanmaak en de afgifte van unieke identificatiemarkeringen voor verpakkingseenheden van producten op basis van tabak type ministerieel besluit prom. 09/05/2019 pub. 05/06/2019 numac 2019012878 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van bijlage I en II bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 april 2007 betreffende de kenmerken waartoe het onderzoek van bepaalde rassen van landbouw- en groentegewassen zich ten minste moet uitstrekken, en de mi type ministerieel besluit prom. -- pub. 05/06/2019 numac 2019012822 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie. - Aanstelling Bij ministerieel besluit van 6 mei 2019 wordt de heer Fabian LETIHON met ingang van 1 september 2018 aangesteld bij de Algemene Inspectie van de federale en de lo

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/04/2019 pub. 05/06/2019 numac 2019012649 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de samenstelling en werking van de Adviesraad voor Sociaal Ondernemerschap type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 09/05/2019 pub. 05/06/2019 numac 2019012519 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 7 mei 2009 betreffende de diversiteitsplannen en het diversiteitslabel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/05/2019 pub. 05/06/2019 numac 2019041144 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 augustus 2017 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de DBDMH type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/05/2019 pub. 05/06/2019 numac 2019012778 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de maatregel voor inschakelingsbanen in de sociale economie type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/05/2019 pub. 05/06/2019 numac 2019012779 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques en van het koninklijk besluit van 7 juni 2007 betreffende het opleidingsfonds dienstencheques type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 29/03/2018 pub. 05/06/2019 numac 2019013007 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanduiding van de leden van het Beheerscomité van Actiris type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/05/2019 pub. 05/06/2019 numac 2019012780 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende het mandaat en de compensatie van de sociale inschakelingsondernemingen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 04/04/2019 pub. 05/06/2019 numac 2019202622 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 19 juli 2007 betreffende de overbrenging van afvalstoffen type besluit van de waalse regering prom. 28/03/2019 pub. 05/06/2019 numac 2019202616 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van het canvas van het jaarlijks verslag over de samenwerkingsverbanden ter uitvoering van artikel L1122-11, lid 7, van het Wetboek van de Plaatselijke Democratie en de Decentralisatie type besluit van de waalse regering prom. 28/03/2019 pub. 05/06/2019 numac 2019202615 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van het canvas voor het jaarlijks verslag over de samenwerkingsverbanden ter uitvoering van artikel 26bis, § 6, van de organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

decreet

type decreet prom. 26/04/2019 pub. 05/06/2019 numac 2019012842 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de uitrol van digitale meters en tot wijziging van artikel 7.1.1, 7.1.2 en 7.1.5 van hetzelfde decreet

omzendbrief

type omzendbrief prom. 29/05/2019 pub. 05/06/2019 numac 2019013048 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief met betrekking tot het stalkingalarm in het kader van geweld door ex-partners

bericht

type bericht prom. -- pub. 05/06/2019 numac 2019013005 bron belgische mededingingsautoriteit Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE-C/C-19/0015: Conway - The Convenience Company België NV / Alvadis NV Op 27 mei 2019, ontving de auditeur-generaal van de Belgische Mededingingsautoriteit Volgen type bericht prom. -- pub. 05/06/2019 numac 2019202561 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 28 september 2018 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 2 oktober 2018, heeft de nv « R Die zaa

document

type document prom. -- pub. 05/06/2019 numac 2019202674 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Elektromechanica in de luchtvaart (niveau B), voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer : AFG19079 Deze selectie werd afgesloten op 27/05/2019. Er is 1 laureaat. D(...) type document prom. -- pub. 05/06/2019 numac 2019202678 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Inspecteurs (niveau B), voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. - Selectienummer : AFB19003 Deze selectie werd afgesloten op 28/05/2019. Er zijn 9 laureaten. De lijst(...) type document prom. -- pub. 05/06/2019 numac 2019202667 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Experten controleur bouw Vlaanderen (niveau B) voor CDSCA. - Selectienummer: ANG18293 Deze selectie werd afgesloten op 24/05/2019. Er zijn 2 laureaten. De lijst is 1 ja(...) type document prom. -- pub. 05/06/2019 numac 2019202624 bron waalse overheidsdienst "Agence wallonne pour la promotion d'une agriculture de qualité" . - Personeel Bij besluit van de directeur-generaal van 5 april 2019, met inwerkingtreding op 1 mei 2019, wo(...) Bij besluit van de directeur-generaal van 5 april 2019, met inwerkingtred type document prom. -- pub. 05/06/2019 numac 2019202720 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Selectiedeskundigen (niveau B) voor de FOD Financiën. - Selectienummer: ANG19116 Deze selectie werd afgesloten op 22/05/2019. Er zijn 2 laureaten. De lijst is 1 jaar ge(...) type document prom. -- pub. 05/06/2019 numac 2019012837 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Deelname aan het kaderprogramma voor onderzoek BRAIN-be 2.0 "Belgian Research Action through Interdisciplinary Networks" - Oproep 2019 I. Inleiding Op 7 september 2018 keurde de Ministerraad de uitvoering goed van de tweede fase van Door de financiering

erratum

type erratum prom. 10/05/2019 pub. 05/06/2019 numac 2019012879 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de vastlegging van de modellen van voordrachtsakte en van verbeteringsakte voor de buitengewone gemeenteraadsverkiezing van 16 juni 2019 in Bilzen, met inbegrip van de individuele geschreven en te ondertekenen verklaring van

arrest

type arrest prom. 14/05/2019 pub. 05/06/2019 numac 2019012720 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan van het eHealth-platform voor het jaar 2019 type arrest prom. 10/05/2019 pub. 05/06/2019 numac 2019012772 bron federale overheidsdienst financien Besluit van de Voorzitter van het Directiecomité houdende wijziging van de bevoegdheid van de kantoren NFI en van de Teams Invordering van de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering

beschikking

type beschikking prom. 16/05/2019 pub. 05/06/2019 numac 2019012732 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie betreffende de jeugdhulpverlening en jeugdbescherming

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/06/2019 numac 2019012803 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Nationale Orden. - Benoemingen Bevorderingen Bij koninklijke besluiten van 9 mei 2019 werden met ingang van 8 april 2019 benoemd of bevorderd : LEOPOLDSORDE Ridder De heer Kurt BECUE, Roeselare; Hij zal het burgerlijk ereteken dra KROONORDE Zilveren Pa type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/06/2019 numac 2019012804 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Nationale Orden. - Benoemingen Bevorderingen Bij koninklijke besluiten van 9 mei 2019 werden met ingang van 8 april 2019 benoemd of bevorderd : LEOPOLDSORDE Ridder De heer Erik SPINNOY, Buggenhout; Hij zal het burgerlijk ereteken KROONORDE Ridder De h type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/06/2019 numac 2019012806 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 2 mei 2019 wordt de heer Marc SNELS benoemd in de betrekking van "hoofdcommissaris van politie - adjunct-korpschef strategie en beheerscontrole" bij de lokale politie type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/06/2019 numac 2019012378 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Nationale Orden. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 6 mei 2019 is de heer Eric Van Hooydonk, Voorzitter van de Commissie Maritiem Recht benoemd tot Ridder in de Leopoldsorde.

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 05/06/2019 numac 2019202512 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken, als zelfstandige bij het Arbeidshof van Brussel, ter vervanging van de heer ROULLING Christian De betrokken organi De voord

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 05/06/2019 numac 2019202584 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Personeel. - Benoemingen Bij koninklijke besluiten van 9 mei 2019 worden de hierna vermelde personen benoemd tot Rijksambtenaar in een ambt van de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Interneauditdienst (...) - De heer Hendrickx Koenraad,

registratie

type registratie prom. -- pub. 05/06/2019 numac 2019040986 bron brussels hoofdstedelijk gewest Registratie als vervoerder van afgedankte voertuigen waarvoor geen vernietigingsattest is afgegeven Bij de beslissing van 01/04/2019 van de leidende ambtenaren van Leefmilieu Brussel, werd de registratie als vervoerder van afgedankte voertuigen De regi
^