B.S. Index van de publicaties van 11 juni 2019

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 20/05/2019 pub. 11/06/2019 numac 2019012838 bron ministerie van landsverdediging Wet tot wijziging van de wet van 28 februari 2007 tot vaststelling van het statuut van de militairen en kandidaat-militairen van het actief kader van de Krijgsmacht, wat de externe mobiliteit van de militairen betreft type wet prom. -- pub. 11/06/2019 numac 2019012707 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen, gewijzigd bij wet van 18 juni 2018. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 7 april 2019 is machtiging verleend aan mevrouw ****, **** ****, geboren te **** **** **** type wet prom. 05/09/2018 pub. 11/06/2019 numac 2019013147 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Argentinië inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door de gezinsleden ten laste van het personeel van de diplomatieke zendingen en consulaire posten, geda

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 17/05/2019 pub. 11/06/2019 numac 2019041153 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 4, tweede lid van de wet van 13 maart 2013 tot hervorming van de inhouding van 3,55 % ten gunste van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en de solidariteitsbijdrage verricht op de pens type koninklijk besluit prom. 17/05/2019 pub. 11/06/2019 numac 2019012826 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot aanpassing aan de welvaart van bepaalde uitkeringen in de regeling voor werknemers type koninklijk besluit prom. 06/06/2019 pub. 11/06/2019 numac 2019013156 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/06/2019 numac 2019013034 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden Orthodoxe eredienst. - Schaarbeek. - Erkenning van een plaats van onderpastoor en omvorming van een plaats van bedienaar in een plaats van pastoordeken Bij koninklijk besluit v type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/06/2019 numac 2019013032 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden Orthodoxe eredienst. - Genk. - Erkenning van een plaats van onderpastoor en omvorming van een plaats van bedienaar in een plaats van pastoordeken Bij koninklijk besluit van 17 type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/06/2019 numac 2019013022 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Inrustestelling Bij koninklijk besluit van 8 mei 2019, wordt Mevr. Gilberte GEERTS, rijksambtenaar bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer in de klasse A 2 met de titel van attaché, eervol ontslag uit haar ambt verleen Mevr. type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/06/2019 numac 2019013021 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 8 mei 2019, wordt Mevr. Dominique JUNNE, rijksambtenaar bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer in de klasse A3 met de titel van adviseur, ontslag uit haar ambt verleend met ingang va Overeen type koninklijk besluit prom. 14/05/2019 pub. 11/06/2019 numac 2019012960 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van het inwerkingtreden van het Koninklijk besluit van 18 november 2004 betreffende de erkenning van de beoefenaars van de paramedische beroepen, voor het beroep van ambulancier niet dringend patiëntenverv type koninklijk besluit prom. 14/05/2019 pub. 11/06/2019 numac 2019012957 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende het beroep van ambulancier niet dringend patiëntenvervoer type koninklijk besluit prom. 14/05/2019 pub. 11/06/2019 numac 2019012958 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van het inwerkingtreden van de artikelen 177, 179 en 180 van de wet van 25 januari 1999 houdende sociale bepalingen, voor het beroep van ambulancier niet dringend patiëntenvervoer type koninklijk besluit prom. 17/05/2019 pub. 11/06/2019 numac 2019012954 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van het inwerkingtreden van artikel 25, § 1, van de gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, voor het beroep van ambulancier niet dringend patiënt type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/06/2019 numac 2019041131 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Landmacht. - Pensionering Bij koninklijk besluit ****. 2690 van 5 april 2019, majoor vlieger **** ****. **** op pensioen gesteld op 1 december 2019. type koninklijk besluit prom. 14/05/2019 pub. 11/06/2019 numac 2019201898 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van de codex over het welzijn op het werk, wat het periodiek gezondheidstoezicht betreft type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/06/2019 numac 2019030516 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervolle onderscheidingen. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit nr. 2711 van 26 april 2019 : Worden benoemd tot Officier in de Kroonorde : mevrouwen : Bucket Katrien, attaché Van den Eynden Nancy, attaché De Bontemps Luc, attach type koninklijk besluit prom. 17/05/2019 pub. 11/06/2019 numac 2019041154 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 7 van het koninklijk besluit van 9 april 2007 tot verhoging van sommige pensioenen en tot toekenning van een welvaartsbonus aan sommige pensioengerechtigden type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/06/2019 numac 2019012578 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** **** koninklijk besluit ****. 2692 van 5 april 2019, wordt de majoor **** ****. **** op pensioen gesteld op 1 december 2019. type koninklijk besluit prom. 17/05/2019 pub. 11/06/2019 numac 2019012631 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de aalmoezeniers, de consulenten van de erediensten en de moreel consulenten bij de gevangenissen type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/06/2019 numac 2019012119 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen Toekenning van het Militair Ereteken Bij koninklijk besluit ****. 2700 van 19 april 2019, wordt het Militair Ereteken van tweede klasse, voor buitengewone diensten, toegekend aan eerste kwartiermeester-**** type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/06/2019 numac 2019012110 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen Toekenning van het Militair Ereteken Bij koninklijk besluit ****. 2693 van 5 april 2019, wordt het Militair Ereteken van tweede klasse, voor buitengewone diensten, toegekend aan eerste meester ****. ****, type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/06/2019 numac 2019012111 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen Toekenning van het Militair Ereteken Bij koninklijk besluit ****. 2696 van 5 april 2019, wordt het Militair Ereteken van tweede klasse, voor buitengewone diensten, toegekend aan eerste kwartiermeester-****

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 11/06/2019 numac 2019040570 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Benoemingen. - Overplaatsing. - Bevordering Bij ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 9 januari 2019 wordt de heer CHAMPIGNY Fabien met ingang van 1 september 2018 in vast verband benoemd in de hoedanigheid van Attaché. Bij mi type ministerieel besluit prom. 29/03/2019 pub. 11/06/2019 numac 2019012856 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende erkenning van "l'Intercommunale des modes d'accueil pour jeunes enfants », gelegen rue Albert Ier, 9 te 5380 Fernelmont, als telefonische onthaaldienst voor kinderen van de Franse Gemeenschap type ministerieel besluit prom. -- pub. 11/06/2019 numac 2019012518 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Benoemingen. - Overplaatsing. - Bevordering Bij ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 22 maart 2019 wordt de heer D'HOOP DE SYNGHEM Léopold met ingang van 1 maart 2019 in vast verband benoemd in de hoedanigheid van Atta Bij mi type ministerieel besluit prom. 26/02/2019 pub. 11/06/2019 numac 2019041176 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 juli 2018 tot aanstelling van de leden van de Commissie voor het inclusief onderwijs voor sociale promotie bedoeld in artikel 11 van het decreet van 30 juni 2016 betreffende het inclus type ministerieel besluit prom. 20/03/2019 pub. 11/06/2019 numac 2019041175 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van het Overlegcomité voor de podiumkunsten type ministerieel besluit prom. -- pub. 11/06/2019 numac 2019012814 bron ministerie van de franse gemeenschap Rangschikking van roerende culturele goederen en onroerend erfgoed Bij ministerieel besluit van de Franse Gemeenschap van 19 september 2018, heeft de Minister van Cultuur "le feuillet Wittert" als « schat » gerangschikt, overeenkomstig Bij ministeriee

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 11/06/2019 numac 2019012992 bron brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 april 2019, de procedure tot bescherming als landschap van de bestrating van de openbare weg van de Havenlaan in Brussel en Sint-Jans-Molenbeek, een niet ge Overeen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 11/06/2019 numac 2019012991 bron brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 april 2019, wordt beschermd als monument de totaliteit van het voormalige Hôtel Boël, met inbegrip van de decoratie-elementen die integrerend deel uitmaken v Het g type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/05/2019 pub. 11/06/2019 numac 2019012950 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brussels Hoofdstedelijke Regering van 3 september 2015 tot benoeming van de bestuurders van de raad van bestuur van de Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer te Bruss type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/05/2019 pub. 11/06/2019 numac 2019012951 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 april 2019 tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 maart 2007 betreffende de taxidienste

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 11/04/2019 pub. 11/06/2019 numac 2019012857 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 15 mei 2014 tot uitvoering van het decreet van 28 november 2013 betreffende de energieprestatie van gebouwen type besluit van de waalse regering prom. 23/05/2019 pub. 11/06/2019 numac 2019202751 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 6 december 2018 tot wijziging van de vervoerprijzen die van toepassing zijn op het net van de openbaarvervoermaatschappijen in het Waalse Gewest

omzendbrief

type omzendbrief prom. -- pub. 11/06/2019 numac 2019013013 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Omzendbrief betreffende de nieuwe regels inzake het toezicht van toepassing op de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en op de verenigingen zoals bedoeld in Hoofdstuk XII van de organieke wet van 8 juli 1976 Aan de Dames en Heren Voo Voorzitter

protocol

type protocol prom. 27/05/2019 pub. 11/06/2019 numac 2019013003 bron federale overheidsdienst financien Samenwerkingsprotocol tussen de Federale Overheid en het Vlaamse Gewest betreffende de coördinatie van de achterwaartse verliesverrekening ter compensatie van schade aan landbouwteelten, veroorzaakt door ongunstige weersomstandigheden

bericht

type bericht prom. -- pub. 11/06/2019 numac 2019013026 bron brussels hoofdstedelijk gewest Bericht van openbaar onderzoek Ontwerp van Gewestelijk Mobiliteitsplan In toepassing van de ordonnantie van 18 maart 2004 betreffende de milieueffectenbeoordeling van bepaalde plannen en programma's en de ordonnantie van 26 juli 2(...) Krachtens dezel type bericht prom. -- pub. 11/06/2019 numac 2019013036 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Het ACV Openbare Diensten heeft de nietigverklaring gevord Dat be type bericht prom. -- pub. 11/06/2019 numac 2019030213 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Op 11 februari 2019 is de nietigverklaring gevorderd van h Het bes type bericht prom. -- pub. 11/06/2019 numac 2019202496 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 17 april 2019 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 18 april 2019, is beroep tot verniet Die zaa type bericht prom. -- pub. 11/06/2019 numac 2019041156 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 Het type bericht prom. -- pub. 11/06/2019 numac 2019013035 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De Algemene Centrale der Openbare Diensten heef(...) Dat besluit

bijzonder decreet

type bijzonder decreet prom. 02/05/2019 pub. 11/06/2019 numac 2019202712 bron waalse overheidsdienst Bijzonder decreet tot wijziging van het Waalse Gewest van 19 juli 2018 tot instelling van de volksraadpleging

document

type document prom. -- pub. 11/06/2019 numac 2019202786 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaten van de vergelijkende Franstalige selecties voor bevordering naar niveau B voor Fedris - Experten Dossierbeheerders Secretariaat (m/v/x) (BFG18180) : Er zijn 2 laureaten. - Experten - Teamchefs (m/v/x) (BFG19(...) Er is 1 laureat. - Experten type document prom. -- pub. 11/06/2019 numac 2019202771 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige teamchefs personeelsadministratie (niveau A1), voor de dienst HR Gerechtspersoneel. - Selectienummer : ANG19196 Solliciteren kan tot 25/06/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebesc(...) Geef het sel type document prom. -- pub. 11/06/2019 numac 2019202756 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Veiligheidsmedewerkers (niveau D) voor de FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer: ANG19213 Solliciteren kan tot 25/06/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud(...) Geef het sel type document prom. -- pub. 11/06/2019 numac 2019202692 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Monitoren / groepsbegeleiders (niveau B), voor de FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer : ANG19202 Solliciteren kan tot 25/06/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving ((...) Geef het sel type document prom. -- pub. 11/06/2019 numac 2019202749 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor Famifed : Leidinggevenden Frontdesk - Scanning (m/v/x). - Selectienummer : BNG19049 De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden om te s(...) Solliciteren kan tot type document prom. -- pub. 11/06/2019 numac 2019202747 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau C voor de Veiligheid van de Staat: Veiligheidsassistenten (m/v/x). - Selectienummer: BNG19005 Er zijn 2 laureaten. Deze selectie werd a(...) De lijst van laureaten i type document prom. -- pub. 11/06/2019 numac 2019202750 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Juristen HR (niveau A1), voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer : AFG19104 Deze selectie werd afgesloten op 28/05/2019. Er zijn 2 laureaten. De(...) type document prom. -- pub. 11/06/2019 numac 2019012588 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Overplaatsing Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijk Regering van 12 april 2019 wordt de heer SIMON Xavier ambtshalve overgeplaatst van de Federale Overheidsdienst Financiën naar het Franse taalkader van de Gewestelijke Overheidsdienst Brus Beroep type document prom. -- pub. 11/06/2019 numac 2019202526 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Stafmedewerkers studies (niveau A2) voor De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. - Selectienummer : ANG19175 Solliciteren kan tot 25/06/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschri(...) Geef het sel type document prom. -- pub. 11/06/2019 numac 2019202657 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Data-en Veiligheidsbeheerders (niveau A1) voor de FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer: ANG19172 Solliciteren kan tot 25/06/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (j(...) Geef het sel type document prom. -- pub. 11/06/2019 numac 2019202735 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Economisten (niveau A1) voor Gewestelijke Overheidsdienst van Brussel. - Selectienummer: ANB19015 Solliciteren kan tot 25/06/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobi(...) Geef het sel type document prom. -- pub. 11/06/2019 numac 2019202739 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Managers (niveau A2) voor Actiris. - Selectienummer : ANB19016 Solliciteren kan tot 09/07/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, sele(...) Geef het se type document prom. -- pub. 11/06/2019 numac 2019202789 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Energy Security Officer (niveau A2), voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer : ANG19053 Deze selectie werd afgesloten op 7/05/2019. De lijst v(...) type document prom. -- pub. 11/06/2019 numac 2019012943 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen. - Corrigendum In het Belgisch Staatsblad van 17 mei 2019, nr. 108, pagina 47694, worden in de besliss "De Leiden type document prom. -- pub. 11/06/2019 numac 2019012944 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen. - Corrigendum In het Belgisch Staatsblad van 17 mei 2019, nr. 108, pagina 47695, worden in Nederlands "De Leide type document prom. -- pub. 11/06/2019 numac 2019202742 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Projectleiders (niveau A1) voor de FOD Binnenlandse zaken. - Selectienummer: ANG19166 Solliciteren kan tot 26/06/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deeln(...) Geef het sel type document prom. -- pub. 11/06/2019 numac 2019030517 bron waalse overheidsdienst en brussels hoofdstedelijk gewest ADR in voege op 1 januari 2019 Europees Verdrag betreffende Voor raadpleging van blz. 59256 tot blz. 60338

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/03/2019 pub. 11/06/2019 numac 2019013008 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel voor de toewijzing van een mandaat van adjunct directeur/directrice-generaal A4+ van de gewestelijke overhei

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/04/2019 pub. 11/06/2019 numac 2019012813 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van het decreet van 28 juni 2018 houdende wijziging van het decreet van 7 november 2013 tot bepaling van het hogeronderwijslandschap en de academische organisatie van de studies en met als d type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/03/2019 pub. 11/06/2019 numac 2019012858 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de bijzondere voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van de begeleidingsdiensten inzake peterschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/04/2019 pub. 11/06/2019 numac 2019012745 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 oktober 2002 tot vaststelling van het administratief en geldelijk statuut van het personeel van het Overheidsbedrijf voor de Ni type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/04/2019 pub. 11/06/2019 numac 2019012859 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het verslagmodel over de wijze van dienen van tijdelijke leermeesters godsdienst en leraars godsdienst bedoeld bij artikel 8 van het koninklijk besluit van 25 oktober 1971 tot vaststel

beschikking

type beschikking prom. 16/05/2019 pub. 11/06/2019 numac 2019012920 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende goedkeuring van de algemene rekening en eindregeling van de begroting van de MIVB/CITEO voor het jaar 2017 type beschikking prom. 16/05/2019 pub. 11/06/2019 numac 2019012919 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende goedkeuring van de algemene rekening en eindregeling van de begroting van de MIVB/CITEO voor het jaar 2016 type beschikking prom. 16/05/2019 pub. 11/06/2019 numac 2019012912 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van artikel 28, § 1, van de ordonnantie van 4 september 2008 betreffende de strijd tegen discriminatie en de gelijke behandeling op het vlak van de tewerkstelling type beschikking prom. 16/05/2019 pub. 11/06/2019 numac 2019012917 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 21 maart 2019 tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie ter versterking van de samenwerking inzake statistiek en houdende aanwijzing van de gew type beschikking prom. 16/05/2019 pub. 11/06/2019 numac 2019012910 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende goedkeuring van de algemene rekening en eindregeling van de begroting van Actiris voor het jaar 2016 type beschikking prom. 16/05/2019 pub. 11/06/2019 numac 2019012916 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie in verband met het Schoolcontract type beschikking prom. 16/05/2019 pub. 11/06/2019 numac 2019012909 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende goedkeuring van de algemene rekening en eindregeling van de begroting van Actiris voor het jaar 2015 type beschikking prom. 16/05/2019 pub. 11/06/2019 numac 2019012911 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende goedkeuring van de algemene rekening en eindregeling van de begroting van Actiris voor het jaar 2017 type beschikking prom. 16/05/2019 pub. 11/06/2019 numac 2019012908 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende goedkeuring van de algemene rekening en eindregeling van de begroting van Actiris voor het jaar 2014

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/06/2019 numac 2019202672 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Benoeming van een technisch deskundige Bij koninklijk besluit van 17 mei 2019, wordt de Heer CELESTINI Léo, met (...) Het beroep tot nietigv

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 11/06/2019 numac 2019012942 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Oproep tot mobiliteit naar de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Adjunct C1 - boekhoudkundige werkzaamheden NL voor Brussel Financiën en Begroting - Directie Thesaurie (ref. 40000552): Er is een betrekking van adjunct (rang C1) beho(...) De intrareg

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 11/06/2019 numac 2019013141 bron rekenhof **** van **** adjunct-auditeurs , niveau **** **** door het Rekenhof georganiseerde vergelijkend **** 2019/AA**** voor **** adjunct-auditeurs (****/****), niveau ****, werd op 29 mei 2019 afgesloten. De resultaten van het(...) • Eerst

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 11/06/2019 numac 2019013020 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 8 mei 2019, wordt Mevr. Kathleen WOUTERS benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer in een betrekking van het Nederlandse taalkader, met in Bij kon

lijst

type lijst prom. -- pub. 11/06/2019 numac 2019202746 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau C voor de Veiligheid van de Staat: Veiligheidsassistenten (m/v/x). - Selectienummer: BFG19006 Er is 1 laureaat. Deze selectie werd afgeslote(...) De lijst van laureaten i type lijst prom. -- pub. 11/06/2019 numac 2019202790 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Energy Security Officer (niveau A2), voor FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer : AFG19042 Deze selectie werd afgesloten op 16/04/2019. De lijst van gesl(...) type lijst prom. -- pub. 11/06/2019 numac 2019202695 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1ste alinea, 4° van het Wetboek van economisch Als type lijst prom. -- pub. 11/06/2019 numac 2019202694 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, ku Ond. N

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/06/2019 numac 2019013019 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 22 april 2019, wordt de heer Sébastien LHOEST benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer in een betrekking van het Franse taalkader, met in Bij k
^