B.S. Index van de publicaties van 21 juni 2019

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 08/05/2019 pub. 21/06/2019 numac 2019013077 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 september 2005 tot aanwijzing van de overtredingen per graad van de algemene reglementen genomen ter uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, wat betreft het niet opnieuw rechts type wet prom. 22/05/2019 pub. 21/06/2019 numac 2019013057 bron federale overheidsdienst justitie Wet betreffende de handel in menselijke organen en betreffende het niet-bestraffingbeginsel voor slachtoffers van mensenhandel type wet prom. 07/05/2019 pub. 21/06/2019 numac 2019041223 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet tot wijziging van de wet van 18 september 1986 tot instelling van het politiek verlof voor de personeelsleden van de overheidsdiensten type wet prom. -- pub. 21/06/2019 numac 2019013341 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking **** koninklijk besluit van 6 juni 2019, is machtiging verleend aan mevrouw ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om haar **** **** **** type wet prom. 12/05/2019 pub. 21/06/2019 numac 2019012931 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot oprichting van een Federaal Instituut voor de bescherming en de bevordering van de rechten van de mens type wet prom. 23/03/2019 pub. 21/06/2019 numac 2019013300 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met volgende Internationale akten inzake intellectuele eigendom: 1° Het Internationaal Verdrag tot bescherming van kweekproducten van 2 december 1961, zoals herzien te Genève op 10 november 1972, 23 oktober 1978 en 19 maart 1991 type wet prom. 31/07/2017 pub. 21/06/2019 numac 2019030548 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Partnerschapsovereenkomst op het gebied van betrekkingen en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Nieuw-Zeeland, anderzijds, gedaan te Brussel op 5 oktober 2016 . - Corrigendum type wet prom. -- pub. 21/06/2019 numac 2019013052 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen, gewijzigd bij wet van 18 juni 2018. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 23 mei 2019 is machtiging verleend aan juffrouw ****, **** **** ****, geboren te **** op 22 **** **** **** type wet prom. 08/05/2019 pub. 21/06/2019 numac 2019012955 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen teneinde de uitoefening van de **** bevoegdheden van de minister bevoegd voor Asiel en type wet prom. 01/03/2018 pub. 21/06/2019 numac 2019040877 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking en federale overheidsdienst justitie Wet houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden over de Benelux Interparlementaire Assemblee, gedaan te Brussel op 20 januari 2015 (2)(3)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 06/06/2019 pub. 21/06/2019 numac 2019013246 bron regie der gebouwen Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie aan de gemeenschappelijke Sociale Dienst bij de horizontale Federale Overheidsdiensten en de Regie der Gebouwen voor het begrotingsjaar 2019 type koninklijk besluit prom. 12/06/2019 pub. 21/06/2019 numac 2019202901 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende verhoging van het bedrag van de inkomensvervangende tegemoetkoming met toepassing van artikel 6, § 6, van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/06/2019 numac 2019013325 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bevordering. - Personeel Bij koninklijk besluit van 11 juni 2019, wordt met ingang van 1 juni 2019, Mevr. PICCARD Marleen, administratief deskundige, bevorderd in de klasse A1, in de titel van attaché, in het Nederlands taalkader, bij de Federal Bij ko type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/06/2019 numac 2019013404 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Overplaatsing Bij koninklijk besluit van 6 juni 2019 wordt Mevr. Elke VAN HEMELRIJCK, attaché - klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning, op haar aanvraag overgeplaatst, in de hoedanigheid van attaché - klas Overe type koninklijk besluit prom. 06/06/2019 pub. 21/06/2019 numac 2019013358 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 maart 2015 houdende uitvoering van artikel 47/7, § 3 en 47/8 van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten type koninklijk besluit prom. 06/06/2019 pub. 21/06/2019 numac 2019030531 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de lijst als bijlage bij het koninklijk besluit van 18 april 2017 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van autos type koninklijk besluit prom. 11/06/2019 pub. 21/06/2019 numac 2019013374 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juni 2010 betreffende de mariene strategie voor de Belgische zeegebieden type koninklijk besluit prom. 02/06/2019 pub. 21/06/2019 numac 2019013116 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden, de procedure en de gevolgen van de erkenning van dienstverleners voor elektronische uitwisseling van berichten via eBox type koninklijk besluit prom. 17/06/2019 pub. 21/06/2019 numac 2019012969 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot goedkeuring van de gedragscode voor inducements voor levens- en niet-levensverzekeringen type koninklijk besluit prom. 06/06/2019 pub. 21/06/2019 numac 2019041242 bron federale overheidsdienst justitie en regie der gebouwen Koninklijk besluit houdende goedkeuring van de lijst der terreinen, gebouwen en aanhorigheden, als bedoeld in artikel 19 van de wet van 1 april 1971 houdende oprichting van een Regie der Gebouwen type koninklijk besluit prom. 23/05/2019 pub. 21/06/2019 numac 2019013186 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 december 2013 tot vaststelling van het minimumbedrag voor de dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid voor het rijden op de spoorweginfrastructuur

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 14/06/2019 pub. 21/06/2019 numac 2019013179 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Ministerieel besluit ter uitvoering van artikel 1 van het koninklijk besluit van 20 september 2012 ter uitvoering van artikel 3, eerste lid, van de wet van 19 juli 2012 betreffende de vierdagenweek en het halftijds werken vanaf 50 of 55 jaar in de openbar type ministerieel besluit prom. 04/06/2019 pub. 21/06/2019 numac 2019013232 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 december 2017 betreffende de samenstelling van de Directieraad van het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 22/02/2019 pub. 21/06/2019 numac 2019030461 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie verzekeringsconsulent type besluit van de vlaamse regering prom. 22/02/2019 pub. 21/06/2019 numac 2019030460 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie operator automatisch diamantbewerken type besluit van de vlaamse regering prom. 22/02/2019 pub. 21/06/2019 numac 2019030457 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie lager onderofficier bij defensie type besluit van de vlaamse regering prom. 22/02/2019 pub. 21/06/2019 numac 2019030459 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie hoofdonderofficier bij defensie type besluit van de vlaamse regering prom. 22/02/2019 pub. 21/06/2019 numac 2019030458 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie keuronderofficier bij defensie type besluit van de vlaamse regering prom. 22/02/2019 pub. 21/06/2019 numac 2019030456 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie lager officier bij defensie type besluit van de vlaamse regering prom. 22/02/2019 pub. 21/06/2019 numac 2019030462 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie markeerder type besluit van de vlaamse regering prom. 22/02/2019 pub. 21/06/2019 numac 2019030463 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie kuiper type besluit van de vlaamse regering prom. 22/02/2019 pub. 21/06/2019 numac 2019030464 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie installateur nutsvoorzieningen type besluit van de vlaamse regering prom. 22/02/2019 pub. 21/06/2019 numac 2019030466 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie procesoperator textielverzorging type besluit van de vlaamse regering prom. 22/02/2019 pub. 21/06/2019 numac 2019030465 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie juweelontwerper/goudsmid type besluit van de vlaamse regering prom. 22/02/2019 pub. 21/06/2019 numac 2019030469 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie havenarbeider algemeen werk type besluit van de vlaamse regering prom. 22/02/2019 pub. 21/06/2019 numac 2019030468 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie assistent dierverzorger type besluit van de vlaamse regering prom. 24/05/2019 pub. 21/06/2019 numac 2019013252 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 september 1997 betreffende de samenstelling en de werking van de lokale adviescommissie omtrent de minimale levering van elektriciteit, gas en water, wat betreft type besluit van de vlaamse regering prom. 22/02/2019 pub. 21/06/2019 numac 2019030467 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie dierverzorger type besluit van de vlaamse regering prom. 22/02/2019 pub. 21/06/2019 numac 2019030455 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie soldaat/matroos bij defensie type besluit van de vlaamse regering prom. 17/05/2019 pub. 21/06/2019 numac 2019041225 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de uitrol van digitale meters

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 04/04/2019 pub. 21/06/2019 numac 2019030529 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 28 februari 2019 betreffende de controle van de wetgevingen en reglementeringen inzake het economisch beleid, het tewerkstellingsbeleid en het wetenschappelijk onderzoek alsook de invoering type besluit van de waalse regering prom. 04/04/2019 pub. 21/06/2019 numac 2019030530 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 28 februari 2019 betreffende de controle op de wetgevingen en reglementeringen m.b.t. de omscholing en de bijscholing alsook de invoering van administratieve geldboetes die van toepassing z type besluit van de waalse regering prom. 25/04/2019 pub. 21/06/2019 numac 2019013316 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot invoering van een indicatieve huurprijzenrooster in uitvoering van het artikel 89 van het decreet van 15 maart 2018 betreffende de woninghuurovereenkomst

decreet

type decreet prom. 16/05/2019 pub. 21/06/2019 numac 2019012702 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Gezamenlijk decreet en ordonnantie met betrekking tot de Brusselse ombudsman type decreet prom. 16/05/2019 pub. 21/06/2019 numac 2019012900 bron brussels hoofdstedelijk gewest Gezamenlijk decreet en ordonnantie met betrekking tot de Brusselse ombudsman

omzendbrief

type omzendbrief prom. 13/06/2019 pub. 21/06/2019 numac 2019030541 bron brussels hoofdstedelijk gewest Omzendbrief met betrekking tot de mogelijkheid tot mobiliteit van bepaalde personeelsleden van het BAOB type omzendbrief prom. 13/04/2019 pub. 21/06/2019 numac 2019013295 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief aangaande de voortgezette opleiding van de operationele personeelsleden van de hulpverleningszones. - Duitse vertaling

bericht

type bericht prom. -- pub. 21/06/2019 numac 2019013206 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Dienst Vreemdelingenzaken Bericht. - **** van de middelen van bestaan waarover een vreemdeling moet beschikken die in **** **** te studeren tijdens het school- of academiejaar 2019-2020 Met toepassing van artikel 2 van het **** **** type bericht prom. -- pub. 21/06/2019 numac 2019202953 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Attachés A2 - Juridisch advies en reglementering dienst Compliance (niveau A2) voor FOD Financiën. - Selectienummer : ANG19193 Solliciteren kan tot 08/07/2019 via www.selor.be De gedetaillee(...) Geef het s

document

type document prom. -- pub. 21/06/2019 numac 2019202977 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Attachés experten in analyse van statistische gegevens (niveau A1) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer : AFG19091 Solliciteren kan tot 12/07/2019 via www.selor.be De gedetailleerd(...) Geef het se type document prom. -- pub. 21/06/2019 numac 2019202989 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Verantwoordelijken technische keuring / homologatie voertuigen (niveau A1) voor Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. - Selectienummer : ANB19010 Deze selectie werd afgesloten (...) De lijst type document prom. -- pub. 21/06/2019 numac 2019041201 bron bruxelles environnement Aanstelling in een hoger ambt Bij beslissing van de directieraad van 3 juni 2019 werd de heer Benjamin RENAVILLE aangesteld voor de uitoefening van het hoger ambt van Directeur-Diensthoofd, in de functie van hoofd van de afdeling HR en Financiën Bij be type document prom. -- pub. 21/06/2019 numac 2019202975 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Technische medewerkers (niveau C) voor BIPT. - Selectienummer : AFE19004 Solliciteren kan tot 15/07/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden,(...) Geef het se type document prom. -- pub. 21/06/2019 numac 2019202976 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Expert kwaliteit brandstoffen (niveau A1) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer : AFG19120 Deze selectie werd afgesloten op 05/06/2019. De lijst (...) Er zijn 3 la type document prom. -- pub. 21/06/2019 numac 2019202961 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Attachés voor het internationaal Team Grensoverschrijdend werken en ondernemen in Heerlen (m/v/x) met ervaring (niveau A2) voor FOD Financiën. - Selectienummer : ANG19217 Solliciteren kan t(...) De gedetail type document prom. -- pub. 21/06/2019 numac 2019013372 bron belgische mededingingsautoriteit Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE-C/C-19/0017: Orange Belgium NV / Upsize NV Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure. Op 14 juni 2019, ontving de auditeur-ge Volgens de

beschikking

type beschikking prom. 16/05/2019 pub. 21/06/2019 numac 2019012914 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende goedkeuring van de algemene rekening en eindregeling van de begroting van visit.brussels voor het jaar 2017 type beschikking prom. 16/05/2019 pub. 21/06/2019 numac 2019012913 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende goedkeuring van de algemene rekening en eindregeling van de begroting van visit.brussels voor het jaar 2016 type beschikking prom. 16/05/2019 pub. 21/06/2019 numac 2019012902 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van sommige bepalingen van de ordonnantie van 8 september 1994 tot regeling van de drinkwatervoorziening via het waterleidingnet in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de ordonnantie van 20 oktober 2006 tot opstelling van een k type beschikking prom. 16/05/2019 pub. 21/06/2019 numac 2019012901 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de Ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing om vervuiling door stilstaande voertuigen met draaiende motor te verminderen

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/06/2019 numac 2019030554 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeits-verzekering. - Technische raad voor diagnostische middelen en verzorgingsmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 12 juni 2019, - Mevr

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 21/06/2019 numac 2019013165 bron federale overheidsdienst justitie Oproep tot kandidaten voor het lidmaatschap van de Commissie voor onderhoudsbijdragen Overeenkomstig artikel 2 van het koninklijk besluit van 7 februari 2014 tot vaststelling van de samenstelling en de werking van de Commissie voor onderhoudsbij De Comm type vacante bettreking prom. -- pub. 21/06/2019 numac 2019013332 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat. - Vacante betrekkingen Notaris ter standplaats te: - Stabroek: 1 Deze plaats vervangt deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 17 augustus 2018. - Merksplas: 1 (in associatie) - Lommel: 1 ((...) Deze plaats vervangt deze gepubliceerd

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 21/06/2019 numac 2019030555 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Beschikkingen. - Erratum In de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van 14 juni 2019, bladzijde 61348, omtrent de aanwijzing van de heer de Codt J., afdelingsvoorzitter in het Hof van Cassatie, tot voorzitter van dit Hof, type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 21/06/2019 numac 2019030534 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 6 juni 2019, - dat in werking treedt op 30 juni 2019 's avonds, is aan de heer De Boel E., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep te Antwerpen. He - dat in werk type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 21/06/2019 numac 2019013353 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 6 juni 2019, uitwerking hebbend met ingang van 30 april 2019 's avonds, is mevr. Manchel A., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg Henegouwen, op haar verzoek in ruste gesteld; Betrokkene mag Bij konink

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 21/06/2019 numac 2019013209 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 10 maart 2019, wordt de heer Ewout WILLEMS, benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in een betrekking van het Nederland Overeen type benoemingen prom. -- pub. 21/06/2019 numac 2019030558 bron brussels hoofdstedelijk gewest Gewestelijk Agentschap voor Netheid, « Net Brussel » Personeel. - Benoeming Bij beslissing van de directeur-generaal van 04 februari 2014, wordt de heer CHOUAF Fouad definitief benoemd op 1 februari 2014 in de hoedanigheid van Werkman van Ope Bij besl type benoemingen prom. -- pub. 21/06/2019 numac 2019013106 bron federale overheidsdienst financien Stafdienst Personeel en Organisatie Benoeming tot Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 12 mei 2019, worden de hiernavolgende personeelsleden benoemd in de hoedanigheid van rijksambtenaar in de klasse A1, in een betrekking waaraan de tite M. HAMERIJ

lijst

type lijst prom. -- pub. 21/06/2019 numac 2019202963 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Analisten BI A2 (m/v/x) (niveau A2) voor FOD Financiën. - Selectienummer : ANG19209 Solliciteren kan tot 08/07/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jo(...) Geef het selectienummer in type lijst prom. -- pub. 21/06/2019 numac 2019202884 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Interne Controleurs A2 (niveau A2) voor de FOD Financiën. - Selectienummer: ANG19203 Solliciteren kan tot 08/07/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelne(...) Geef het se type lijst prom. -- pub. 21/06/2019 numac 2019202960 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Beheerscontoleurs (niveau A2) voor FOD Financiën. - Selectienummer : ANG19200 Solliciteren kan tot 08/07/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvo(...) Geef het se type lijst prom. -- pub. 21/06/2019 numac 2019202962 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Service managers (niveau A2) voor FOD Financiën. - Selectienummer : ANG19199 Solliciteren kan tot 08/07/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoo(...) Geef het se type lijst prom. -- pub. 21/06/2019 numac 2019202970 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Juristen Privacy A2 (niveau A2) voor FOD Financiën. - Selectienummer : ANG19187 Solliciteren kan tot 08/07/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemings(...) Geef het se type lijst prom. -- pub. 21/06/2019 numac 2019202971 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige HR Officers A2 (niveau A2) voor FOD Financiën. - Selectienummer : ANG19186 Solliciteren kan tot 08/07/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorw(...) Geef het se type lijst prom. -- pub. 21/06/2019 numac 2019202973 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Transversale opleiders (niveau A2) voor FOD Financiën. - Selectienummer : ANG19177 Solliciteren kan tot 08/07/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemi(...) Geef het se type lijst prom. -- pub. 21/06/2019 numac 2019202974 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Redacteurs (niveau A2) voor FOD Financiën. - Selectienummer : ANG19174 Solliciteren kan tot 08/07/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaard(...) Geef het s type lijst prom. -- pub. 21/06/2019 numac 2019202978 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Statisticus - Verantwoordelijke mobiliteitenquêtes (niveau A2) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer : MNG19063 Solliciteren kan tot 12/07/2019 via www.selor.be De gedetailleer(...) Geef het se type lijst prom. -- pub. 21/06/2019 numac 2019202934 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Businessanalisten (niveau A2) voor FOD Financiën. - Selectienummer : ANG19216 Solliciteren kan tot 08/07/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvo(...) Geef het se type lijst prom. -- pub. 21/06/2019 numac 2019202859 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Functioneel analisten (niveau A2) voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. - Selectienummer: ANG19156 Solliciteren kan tot 15/07/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijvi(...) Geef het sel type lijst prom. -- pub. 21/06/2019 numac 2019202933 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Dataminers (niveau A2) voor FOD Financiën. - Selectienummer : ANG19215 Solliciteren kan tot 08/07/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaard(...) Geef het s type lijst prom. -- pub. 21/06/2019 numac 2019202872 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Sourcing Managers A2 (niveau A2) voor de FOD Financiën. - Selectienummer: ANG19204 Solliciteren kan tot 08/07/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemi(...) Geef het se

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 09/05/2019 pub. 21/06/2019 numac 2019013101 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 5 juni 2008 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsr type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 09/05/2019 pub. 21/06/2019 numac 2019013282 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende de oprichting van een overlegcomité voor het welzijn van de werknemers van de Diensten van het Verenigd College en van Iriscare

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 21/06/2019 numac 2019202972 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van de Administrateur-generaal voor Fedris - Federaal agentschap voor beroepsrisico's. - Selectienummer : ANG19716 Solliciteren kan tot en met 17/07/2019 via www.selor.be De functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaar(...) Geef het sel

incompetitiestelling

type incompetitiestelling prom. -- pub. 21/06/2019 numac 2019041240 bron federale overheidsdienst financien Incompetitiestelling in de klasse A2 Attaché bij de diensten van de FOD Financiën I. ONDERWERP A. Bij toepassing van artikel 6bis van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel, worden de volgende 1° - 1 be
^