B.S. Index van de publicaties van 24 juni 2019

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 22/05/2019 pub. 24/06/2019 numac 2019030551 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten, teneinde de wachttijd op te heffen type wet prom. -- pub. 24/06/2019 numac 2019202654 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 79/2019 van 23 mei 2019 Rolnummers 6912 en 6916 In zake : de beroepen tot vernietiging van de artikelen 61, 10°, en 2, 11° tot 15°, van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, Het Gro type wet prom. -- pub. 24/06/2019 numac 2019013364 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking **** koninklijk besluit van 6 juni 2019 is machtiging verleend aan mevrouw **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens tijdig **** **** **** type wet prom. 06/06/2019 pub. 24/06/2019 numac 2019013402 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen type wet prom. -- pub. 24/06/2019 numac 2019013407 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 17 mei 2019 is machtiging verleend aan de heer **** ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, Mevr. **** ****, **** ****, de heer Van

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/06/2019 numac 2019013339 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden Katholieke Eredienst. - Anderlecht Sint-Bernadette. - Omvorming van een plaats van kerkbedienaar in een plaats van onderpastoor Bij koninklijk besluit van 6 juni 2019, wordt de Dit beslui type koninklijk besluit prom. 02/06/2019 pub. 24/06/2019 numac 2019202126 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 november 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 oktober 2018 tot type koninklijk besluit prom. 28/05/2019 pub. 24/06/2019 numac 2019201730 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 januari 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten, betreffende de tewerkstelling van personen behorend tot de type koninklijk besluit prom. 16/09/2018 pub. 24/06/2019 numac 2019013321 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 februari 1994 betreffende het bewaren, het op de markt brengen en het gebruiken van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 06/06/2019 pub. 24/06/2019 numac 2019201504 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, tot wijziging van het reglement van het aanvullend sectoraal pensioen type koninklijk besluit prom. 06/06/2019 pub. 24/06/2019 numac 2019201237 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de vaststelling van het vast type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/06/2019 numac 2019041163 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit ****. 2725 van 13 mei 2019: Wordt bevorderd tot **** in de **** op datum van 21 juli 2016: **** majoor van het reservekader **** ***** bevorderd **** type koninklijk besluit prom. 23/05/2019 pub. 24/06/2019 numac 2019041212 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot bepaling van de procedure van toelating tot indienststelling van de subsystemen van structurele aard, van voertuigen en van voertuigtypes type koninklijk besluit prom. 06/06/2019 pub. 24/06/2019 numac 2019202133 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de type koninklijk besluit prom. 02/06/2019 pub. 24/06/2019 numac 2019202134 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 maart 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 59 ja type koninklijk besluit prom. 06/06/2019 pub. 24/06/2019 numac 2019202149 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 maart 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfsto type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/06/2019 numac 2019012660 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht Pensionering wegens leeftijdsgrens van een officier Bij koninklijk besluit nr. 2705 van 26 april 2019, wordt kapitein M. Jacques op pensioen gesteld op 1 december 2019 in toepassing van de samengeordende wetten op de milita type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/06/2019 numac 2019012659 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Marine. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2703 van 26 april 2019, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren van niv Hij gaa type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/06/2019 numac 2019012677 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Pensionering wegens leeftijdsgrens van een officier Bij koninklijk besluit nr. 2706 van 26 april 2019, wordt kapitein-commandant van het vliegwezen E. Gemeen op pensioen gesteld op 1 december 2019 in toepassing van de same type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/06/2019 numac 2019012418 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervolle onderscheidingen. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit nr 2712 van 26 april 2019: Worden tot Officier in de Orde van Leopold II benoemd: mevrouwen: Schockaert Marleen, administratief deskundige Sweers Verboven Mia, tech type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/06/2019 numac 2019012679 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2715 van 7 mei 2019, wordt het ontslag uit het ambt dat zij in de categorie van de beroepsofficieren van niv Zij ga type koninklijk besluit prom. 22/04/2019 pub. 24/06/2019 numac 2019013324 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de buitengewone kosten die voortvloeien uit artikel 203, § 1 van het Burgerlijk Wetboek en de wijze van tenuitvoerlegging ervan. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 06/06/2019 pub. 24/06/2019 numac 2019202902 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot bepaling van de praktische nadere regels volgens dewelke de bepalingen van de wet van 18 juli 2017 betreffende de oprichting van het statuut van nationale solidariteit, de toekenning van een herstelpensioen en de terugbetaling van m type koninklijk besluit prom. 06/06/2019 pub. 24/06/2019 numac 2019201305 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 november 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeensch type koninklijk besluit prom. 06/06/2019 pub. 24/06/2019 numac 2019202381 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende een algemeen sectoraal kaderakkoord met het type koninklijk besluit prom. 28/05/2019 pub. 24/06/2019 numac 2019202482 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 tot uitvoering van hoofdstuk IV van de wet van 10 augustus 2001 betreffende verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven betreffende het stelsel van tijdskrediet

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 25/07/2018 pub. 24/06/2019 numac 2019013330 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van de toestemming van de burgemeester zoals bedoeld in artikel 24 van de wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Duitse vertaling type ministerieel besluit prom. 04/06/2019 pub. 24/06/2019 numac 2019013166 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de gezondheidsinspecteurs, secretarissen van de geneeskundige commissies type ministerieel besluit prom. 29/03/2019 pub. 24/06/2019 numac 2019013236 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot opheffing en aanwijzing van bevoegde ambtenaren in het Vlaamse Gewest ter uitvoering van het samenwerkingsakkoord van 16 februari 2016 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2018 pub. 24/06/2019 numac 2019013327 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende toekenning van een subsidie aan het lokaal loket kinderopvang type besluit van de vlaamse regering prom. 17/05/2019 pub. 24/06/2019 numac 2019030553 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 november 2013 houdende de organisatie van pleegzorg type besluit van de vlaamse regering prom. 15/03/2019 pub. 24/06/2019 numac 2019012792 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2018 waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden van 21 mei 2018 tot 10 juni 2018 op het grondgebied van het Vlaamse Gewest a

decreet

type decreet prom. 05/04/2019 pub. 24/06/2019 numac 2019041224 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het Onderwijs XXIX type decreet prom. 26/04/2019 pub. 24/06/2019 numac 2019013067 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse bepalingen over het mobiliteitsbeleid, de openbare werken en het vervoer, het verkeersveiligheidsbeleid en VVM - De Lijn type decreet prom. 25/04/2019 pub. 24/06/2019 numac 2019041236 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot beëindiging van het uitdovingskader bedoeld bij artikel 469 van het decreet van 20 december 2001 tot vaststelling van de regels die specifiek zijn voor het hoger kunstonderwijs georganiseerd in de hogere kunstscholen en tot aanvulling van he type decreet prom. 03/05/2019 pub. 24/06/2019 numac 2019013225 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord betreffende de erkenning van competenties gesloten op 21 maart 2019 tussen de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie type decreet prom. 25/04/2019 pub. 24/06/2019 numac 2019013218 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met de multilaterale overeenkomst ter implementatie van aan belastingverdragen gerelateerde maatregelen ter voorkoming van grondslaguitholling en winstverschuiving en met de verklarende Nota, gedaan te Parijs op 24 november 201

protocol

type protocol prom. 25/03/2019 pub. 24/06/2019 numac 2019013169 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Protocolakkoord over de verdeling van de programmatie van de gespecialiseerde zorgprogramma's `acute beroertezorg met invasieve procedures` tussen de deelstaten type protocol prom. 25/03/2019 pub. 24/06/2019 numac 2019013170 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Protocolakkoord tussen de federale overheid en de in artikel 128, 130, 135 en 138 van de Grondwet bedoelde overheden over de cofinanciering van een landelijk monitoringsysteem met betrekking tot de implementatie van eGezondheid in de eerste lijnzorg type protocol prom. 25/03/2019 pub. 24/06/2019 numac 2019013178 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Protocolakkoord tussen de federale overheid en de in artikel 128, 130, 135 en 138 van de Grondwet bedoelde overheden over de cofinanciering van een testcentrum voor de software in het kader van de eGezondheidsomgeving type protocol prom. 22/05/2019 pub. 24/06/2019 numac 2019013064 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Protocolakkoord over de verdeling onder de deelstaten van de programmatie van 18 bijkomende NMR-toestellen voorzien in de addendum op het protocolakkoord van 24 februari 2014 inzake de medische beeldvorming van 5 november 2018

bericht

type bericht prom. -- pub. 24/06/2019 numac 2019013348 bron federale overheidsdienst financien Algemene Administratie van de Fiscaliteit. - Bericht over de aanpassing van de verkeersbelasting ingevolge artikel 11 van het Wetboek van de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen . - Nieuwe tarieven vanaf 1 juli 2019 (Geldig voo(...) Voor

document

type document prom. -- pub. 24/06/2019 numac 2019013403 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Tuchtraad van de geïntegreerde politie Mandaat van plaatsvervangend voorzitter van de Franstalige kamer Artikel 1. Mevr. Isabelle PANOU, Onderzoeksrechter in de Rechtbank van Eerste Aanleg van Brussel, wordt voor een periode van vijf jaar benoe Art. 2 type document prom. -- pub. 24/06/2019 numac 2019203015 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Dossierbeheerder Personeels- en loonadministratie (niveau B) voor FOD BOSA. - Selectienummer : ANG19006 Deze selectie werd afgesloten op 14/06/2019. Er zijn 17 laureaten. type document prom. -- pub. 24/06/2019 numac 2019202964 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap Bij besluit van de Directeu wordt mevro type document prom. -- pub. 24/06/2019 numac 2019202937 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Data-analysten (niveau A1) voor RIZIV. - Selectienummer : ANG19222 Solliciteren kan tot 07/07/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, (...) Geef het sel type document prom. -- pub. 24/06/2019 numac 2019202990 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid Erkenning van ondernemingen en werkgevers die sloop- of verwijderingswerkzaamheden uitvoeren waarbij belangrijke hoeveelheden asbest kunnen vrijkomen. - Afbreken en verwijderen van asbest. - Boek VI, Boek VI

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 02/06/2019 pub. 24/06/2019 numac 2019013333 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit inzake het hergebruik van overheidsinformatie

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/04/2019 pub. 24/06/2019 numac 2019012463 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van artikel 25, eerste lid, van het decreet van 13 september 2018 tot oprichting van de Algemene sturingsdienst voor de scholen en psycho-medisch-sociale centra en tot bepaling van het statu

erratum

type erratum prom. 23/05/2019 pub. 24/06/2019 numac 2019030563 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de projectvergadering. - Erratum type erratum prom. 26/04/2019 pub. 24/06/2019 numac 2019013167 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende diverse bepalingen betreffende farmaceutische specialiteiten, wachtdienst van apothekers en profylactische maatregelen inzake poliomyelitis. - Erratum

beschikking

type beschikking prom. 16/05/2019 pub. 24/06/2019 numac 2019012918 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 20 oktober 2006 tot opstelling van een kader voor het waterbeleid

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/06/2019 numac 2019030569 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 2 juni 2019 werd Mevrouw Christine HOREVOETS, referendaris bij het Grondwettelijk Hof, tot staatsraad benoemd. Op 19 juni 2019 heeft zij de voorgeschreven eed afgelegd in handen van de ee

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 23/05/2019 pub. 24/06/2019 numac 2019202845 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 26 november 2015 tot aanwijzing van de leden van het beheerscomité van de Dienst voor arbeidsbemiddeling van de Duitstalige Gemeenschap

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 24/06/2019 numac 2019013379 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij besluit van 11 juni 2019, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juli 2019, wordt mijnheer Karel BAETENS, administratief assistent bij de Federale Overheidsdienst Financiën, er benoemd tot financieel deskundige. Mi Bij beslu type benoemingen prom. -- pub. 24/06/2019 numac 2019013335 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 17 mei 2019, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juni 2019, wordt Mevr. Janice CUSUMANO, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissing van de Voorzitte Bij kon type benoemingen prom. -- pub. 24/06/2019 numac 2019013334 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 17 mei 2019, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juni 2019, wordt Mevr. Anne-Sophie GOBEAUX, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissing van de Voorz Bij kon

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 24/06/2019 numac 2019202991 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Boek II, titel 6, codex over het welzijn op het werk Erkenning van de laboratoria Bij ministerieel besluit van 18 juni 2019 is het laboratorium Stella Analyse B.V. handelend onder de naam Stellalab, Leidsestraatweg 235B, te BT 3443 Woerden Groep : 6 Me

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 24/06/2019 numac 2019202656 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 80/2019 van 23 mei 2019 Rolnummer 6957 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 52, 4°, van het decreet van het Vlaamse Gewest van 8 december 2017 houdende wijziging van diverse bepalingen inzake ruimtelijke Het Grond

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 24/06/2019 numac 2019093006 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg mede (ongere(...)

registratie van belgische normen

type registratie van belgische normen prom. -- pub. 24/06/2019 numac 2019013357 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bureau voor Normalisatie Registratie van Belgische normen 1. Overeenkomstig artikel 26 van het koninklijk besluit van 25 oktober 2004 betreffende de bekrachtiging en de registratie van de door het Bureau voor normalisatie openbaar gemaa(...) NBN EN 102
^