B.S. Index van de publicaties van 11 juli 2019

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 02/05/2019 pub. 11/07/2019 numac 2019030680 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verandering van de vermelding "uit de echt gescheiden" en "weduwnaar/ weduwe" in de administratieve akten

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 28/06/2019 pub. 11/07/2019 numac 2019041269 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 42, § 4, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen inzake het vermoeden van erkenning als landbouwonderneming en als soc type koninklijk besluit prom. 23/06/2019 pub. 11/07/2019 numac 2019202718 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 april 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende de tewerkstelling en de opleiding van risicogroepen type koninklijk besluit prom. 23/06/2019 pub. 11/07/2019 numac 2019041169 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend worden verklaard : a) de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 maart 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, betreffende de verhoging van de type koninklijk besluit prom. 23/06/2019 pub. 11/07/2019 numac 2019202451 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 februari 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf, betreffende de pensioenen NAV type koninklijk besluit prom. 28/06/2019 pub. 11/07/2019 numac 2019030678 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden van de erkenning als landbouwonderneming en als sociale onderneming type koninklijk besluit prom. 23/06/2019 pub. 11/07/2019 numac 2019012577 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 januari 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijve type koninklijk besluit prom. 23/06/2019 pub. 11/07/2019 numac 2019202454 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 januari 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijve type koninklijk besluit prom. 23/06/2019 pub. 11/07/2019 numac 2019202458 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 februari 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 september 2013 betre type koninklijk besluit prom. 23/06/2019 pub. 11/07/2019 numac 2019202452 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 februari 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, betreffende het vernieuwend project werknemersstatuut v type koninklijk besluit prom. 23/06/2019 pub. 11/07/2019 numac 2019013066 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 april 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de grondafhandeling op luchthavens, betreffende de functieclassificatie - toevoeging van een func type koninklijk besluit prom. 23/06/2019 pub. 11/07/2019 numac 2019202719 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 maart 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, tot vastlegging, voor 2019, van de modaliteiten va

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 23/05/2019 pub. 11/07/2019 numac 2019203003 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit tot vaststelling van bepaalde beroepsopleidingen op het gebied van werkgelegenheid waarvan de duur gelijk te stellen is met de duur van inschrijving bij de Dienst voor arbeidsbemiddeling type ministerieel besluit prom. 08/07/2019 pub. 11/07/2019 numac 2019030725 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit betreffende de tenlasteneming van bepaalde kosten inzake de bestrijding van het influenzavirus type H3

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/07/2019 pub. 11/07/2019 numac 2019041309 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de vaststelling van een perimeter van voorkoop « Brabant - Noord - Sint Lazarus » op het grondgebied van de gemeente Sint-Joost-ten-Node type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/03/2019 pub. 11/07/2019 numac 2019012352 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende uitvoering van de ordonnantie van 21 december 2018 houdende wijziging van de Brusselse Huisvestingscode om de strijd tegen discriminatie bij de toegang tot huisvesting te versterken

decreet

type decreet prom. 06/05/2019 pub. 11/07/2019 numac 2019202793 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende maatregelen inzake onderwijs - 2019 type decreet prom. 13/12/2018 pub. 11/07/2019 numac 2019203157 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende eindregeling van de begroting van de Duitstalige Gemeenschapvoor het begrotingsjaar 2017 type decreet prom. 02/05/2019 pub. 11/07/2019 numac 2019203299 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het Waalse Wetboek van Huisvesting en Duurzaam Wonen en van het decreet van 15 maart 2018 betreffende de woninghuurovereenkomst, met het oog op de invoeging, in genoemd Wetboek, van het begrip microwoning

bericht

type bericht prom. -- pub. 11/07/2019 numac 2019041275 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Joseph PEETERS heeft op 7 juni 2019 de nietigverklaring ge Deze za type bericht prom. -- pub. 11/07/2019 numac 2019041327 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Mevr. Monique CORDONNIER c.s. heeft de nietigverklaring ge Die bes type bericht prom. -- pub. 11/07/2019 numac 2019041331 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De stad Andenne heeft de nietigverklaring gevorderd van he Dat bes

document

type document prom. -- pub. 11/07/2019 numac 2019203319 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Analisten economische gegevens voor KMO Observatorium (niveau A1) voor FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. Selectienummer : ANG19108 Deze selectie werd afgesloten op (...) Er zijn 0 type document prom. -- pub. 11/07/2019 numac 2019203320 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Analisten economische gegevens voor KMO Observatorium (niveau A1) voor FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. Selectienummer : AFG19106 Deze selectie werd afgesloten op 07/06(...) Er is 1 l

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/07/2019 numac 2019203248 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische raad voor kinesitherapie, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van mandaten en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 28 juni 2019, wor als ver

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 11/07/2019 numac 2019041288 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende plaatsen van **** worden vacant verklaard voor benoeming via werving, er wordt een bijkomende proef georganiseerd. Er is geen beperking van het aantal deelnemers aan de bijkomende proef. **** type vacante bettreking prom. -- pub. 11/07/2019 numac 2019041304 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende plaatsen van attaché jurist worden vacant verklaard voor benoeming via werving, er wordt een bijkomende proef georganiseerd. Er is geen beperking van het aantal deelnemers aan de bijkomende **** **** type vacante bettreking prom. -- pub. 11/07/2019 numac 2019041287 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen 1. Volgende plaats van parketjurist wordt vacant verklaard voor benoeming via verandering van graad er wordt een bijkomende proef georganiseerd. Er is geen beperking van het aantal deelnemers aan de bijk Parketj type vacante bettreking prom. -- pub. 11/07/2019 numac 2019203316 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter, als zelfstandige bij de nederlandstalige Arbeidsrechtbank van Brussel, ter vervanging van de heer VAN LEMBERGEN Harry De betrokken org De voor type vacante bettreking prom. -- pub. 11/07/2019 numac 2019041286 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende plaats van **** wordt vacant verklaard voor benoeming via werving, er wordt een bijkomende proef georganiseerd. Er is geen beperking van het aantal deelnemers aan de bijkomende proef. **** ****

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 11/07/2019 numac 2019030639 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Lijst van de leden assessoren-gerechtspersoneel van niveau A en B aangewezen in de tuchtrechtbank en in de tuchtrechtbank in hoger beroep Bij ministerieel besluit van 5 juli 2019 werden de volgende leden van het gerechtspers - voor

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 11/07/2019 numac 2019030705 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning als onderneming voor alarmsystemen in toepassing van artikel 16 van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Intrekking Bij besluit van 23/4/2019, wordt de erkenning als beveiligingsonderneming Bij bes type vergunning prom. -- pub. 11/07/2019 numac 2019030704 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning als onderneming voor alarmsystemen in toepassing van artikel 16 van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Wijziging Bij besluit van 8/4/2019, wordt het enig artikel van het besluit van 07/11 "Enig a type vergunning prom. -- pub. 11/07/2019 numac 2019030702 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning als onderneming voor alarmsystemen in toepassing van artikel 16 van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwing Bij besluit van 01/04/2019, wordt de vergunning als onderneming voor ala Bij be type vergunning prom. -- pub. 11/07/2019 numac 2019030703 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning als onderneming voor alarmsystemen in toepassing van artikel 16 van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij besluit van 01/04/2018, wordt de heer VRANCKEN OLIVIER, die zijn activiteiten uitoe Bij be

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 04/07/2019 pub. 11/07/2019 numac 2019041307 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Algemeen Beheerscomité betreffende een externe overplaatsing in de graad van eerste attaché deskundige in de Bicommunautaire dienst voor gezondheid, bijstand aan personen en gezinsbijslag van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie v
^