B.S. Index van de publicaties van 15 juli 2019

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 15/07/2019 numac 2019041425 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking **** koninklijk besluit van 28 juni 2019, is machtiging verleend aan mevrouw ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om haar naam in die van « ****(...) **** ****

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/07/2019 numac 2019041216 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervolle onderscheidingen. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit nr. 2710 van 26 april 2019 : Wordt benoemd tot Commandeur in de Leopoldsorde : De heer Van Hoeck Guy, Adviseur Worden benoemd tot Officier in de Leop Mevrouw De Baet type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/07/2019 numac 2019013505 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Pensionering Bij koninklijk besluit ****. 2753 van 7 juni 2019: Worden definitief op pensioen gesteld op 1 juni 2019: Landmacht eerste korporaal-chefs ****. ****, ****. **** korporaal ****. **** eerste soldaat ****. **** **** eerste **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/07/2019 numac 2019013490 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Pensionering Bij koninklijk besluit ****. 2749 van 7 juni 2019, wordt adjudant kandidaat beroepsofficier ****. **** definitief op pensioen gesteld op 1 juni 2019. type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/07/2019 numac 2019013487 bron ministerie van landsverdediging Toekenning van een eervolle onderscheiding ten uitzonderlijke titel Bij koninklijk besluit nr. 2744 van 29 mei 2019, wordt adjudant-majoor N. Vanloon bevorderd tot Officier in de Orde van Leopold II voor de uitzonderlijke verdiensten bewezen in Hij nee type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/07/2019 numac 2019013476 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Pensionering **** koninklijk besluit ****. 2740 van 24 mei 2019: Worden definitief op pensioen gesteld op 1 mei 2019: **** kapitein-commandant ****. **** luitenant S. **** **** majoor vlieger ****. Geer type koninklijk besluit prom. 03/07/2019 pub. 15/07/2019 numac 2019041386 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de verlenging 2020 van de strategische veiligheids-en preventieplannen 2018-2019

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 04/07/2019 pub. 15/07/2019 numac 2019041341 bron gewestelijke overheidsdienst brussel openbaar ambt Ministerieel besluit houdende bevordering van Mevr. Pauline DE BO door verhoging in graad naar de graad van eerste attaché type ministerieel besluit prom. 04/07/2019 pub. 15/07/2019 numac 2019041374 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot bepaling van de modelformulieren voor de inzameling van gegevens inzake de opstelling van de aardgas-, elektriciteits- en warmtebalans en de opstelling van statistieken over de prijzen van aardgas en elektriciteit type ministerieel besluit prom. 07/06/2019 pub. 15/07/2019 numac 2019013472 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de Voorzitter van het Comité voor het toekennen van het Europese milieukeurmerk type ministerieel besluit prom. 28/06/2019 pub. 15/07/2019 numac 2019203267 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 mei 2001 houdende organisatie en structuur van de Inspectie van de sociale wetten type ministerieel besluit prom. -- pub. 15/07/2019 numac 2019203323 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministeriële besluiten betreffende de secretarissen van de paritaire comités Bij ministerieel besluit van 28 juni 2019, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juni 2019, wordt eervol ontslag uit het ambt van secretaris van het Paritair Comi Bij minist type ministerieel besluit prom. 07/06/2019 pub. 15/07/2019 numac 2019013471 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van het Comité voor het toekennen van het Europese milieukeurmerk

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/07/2019 pub. 15/07/2019 numac 2019041344 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 11 september 2003 houdende het voorkooprecht type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 15/07/2019 numac 2019041337 bron gewestelijke overheidsdienst brussel openbaar ambt Benoemingen Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 juli 2019 wordt de heer WOUTERS Jeroen met ingang van 1 juni 2019 in vast verband benoemd in de hoedanigheid van Attaché. Beroep tot nietigverklaring van de voormelde akt Deze term type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/07/2019 pub. 15/07/2019 numac 2019041351 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de formulieren voor de ontvangst van de aanvragen om stedenbouwkundige vergunningen en attesten evenals, voor gemengde projecten, de aanvragen om milieuvergunningen en -attesten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/07/2019 pub. 15/07/2019 numac 2019041352 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 december 2013 tot vaststelling van de samenstelling van het dossier van de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 15/07/2019 numac 2019041294 bron brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 mei 2019, wordt ingeschreven op de bewaarlijst als monument de totaliteit van het hoofdgebouw van de voormalige maatschappelijke zetel van de Royale Belge g Het goe type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/07/2019 pub. 15/07/2019 numac 2019041345 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/07/2019 pub. 15/07/2019 numac 2019041353 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de samenstelling van het dossier van de aanvragen om verkavelingsvergunning en om stedenbouwkundig attest met het oog op verkaveling

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 17/05/2019 pub. 15/07/2019 numac 2019041301 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de selectieve participatietoeslagen leerling

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 23/05/2019 pub. 15/07/2019 numac 2019203303 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden van het Strategisch comité voor geomatica

decreet

type decreet prom. 25/04/2019 pub. 15/07/2019 numac 2019041340 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende een efficiënter overleg in het gewoon en gespecialiseerd onderwijs type decreet prom. 04/04/2019 pub. 15/07/2019 numac 2019203304 bron waalse overheidsdienst Decreet met het oog op een algemene invoering van kwaliteitsvolle fietsvoorzieningen in Wallonië en een hogere fietsersveiligheid

omzendbrief

type omzendbrief prom. 05/07/2019 pub. 15/07/2019 numac 2019203340 bron waalse overheidsdienst Omzendbrief betreffende de beoordeling van de zelfverbruiksvoorwaarde voor elektriciteitsproducenten met fotovoltaïsche zonnepanelen van meer dan tien kW type omzendbrief prom. 08/07/2019 pub. 15/07/2019 numac 2019203341 bron waalse overheidsdienst Omzendbrief betreffende de administratieve geldboete die verschuldigd is wegens niet-inachtneming van de quota's wegens een laattijdig verminderingsattest type omzendbrief prom. 24/06/2019 pub. 15/07/2019 numac 2019030663 bron federale overheidsdienst justitie Omzendbrief 131/6 over de indexering van de bedragen die mogen worden aangerekend door de personen die door de gerechtelijke overheden worden gevorderd voor het uitvoeren van een opdracht in een dienstverlenende rol die gerechtskosten in strafzaken genere

bericht

type bericht prom. -- pub. 15/07/2019 numac 2019041368 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Ismail CAKMAK, die woonplaats kiest bij Mr. Reiner TIJS, a Dit bes type bericht prom. -- pub. 15/07/2019 numac 2019203255 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 25 april 2019, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 29 mei 2019, heeft de Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Kortrijk, de « Sche type bericht prom. -- pub. 15/07/2019 numac 2019041366 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Wouter VAN MOL, Dominique VILAIN en de VZW ADEMLOOS, die a Dit bes

document

type document prom. -- pub. 15/07/2019 numac 2019203364 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige functioneel analisten (niveau A) voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. - Selectienummer: ANG19037 Deze selectie werd afgesloten op 28/03/2019. Er zijn 0 laureaten.(...) type document prom. -- pub. 15/07/2019 numac 2019203345 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Dataminers met ervaring (niveau A2) voor FOD Financiën. - Selectie-nummer : AFG19044 Deze selectie werd afgesloten op 30/04/2019. Er zijn 5 laureaten. De lijst is 1 jaar geldi(...) type document prom. -- pub. 15/07/2019 numac 2019203351 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Juristen (m/v/x) (niveau A1) voor de FOD Financiën. - Selectienummer : AFG19093 Deze selectie werd afgesloten op 27/06/2019. Er zijn 26 laureaten. De lijst is 1 j(...) type document prom. -- pub. 15/07/2019 numac 2019041311 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Oproep tot het behalen van het federaal geschiktheidsattest voor kandidaat sergeant (middenkader) 1. Organisatie van de geschiktheidsproeven De eerste test (competentietest) voor kandidaat (M/V/X)-sergeant (middenkader - beroeps en vr(...) - Op 10 okto type document prom. -- pub. 15/07/2019 numac 2019041282 bron federale overheidsdienst financien Administratieve regeling tussen de Belgische en Franse bevoegde autoriteiten betreffende de door Frankrijk gedetacheerde nationale experten in België Twijfels zijn gerezen over de belastingregeling die van toepassing is op verg(...) Onder verwijzing n type document prom. -- pub. 15/07/2019 numac 2019203343 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Functionele Beheerders (niveau A1), voor de FOD BOSA. - Selectienummer : ANG19227 Solliciteren kan tot 29/07/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemin(...) Geef het sel type document prom. -- pub. 15/07/2019 numac 2019055552 bron federale overheidsdienst financien Erfloze nalatenschap van Thonnon, Théo Joseph Paul De heer Thonnon, Théo Joseph Paul, geboren te Herstal op 24 april 1948, wonende te 3620 Lanaken, Koning Albertlaan 102, is overleden te Lanaken op 3 februari 2012, zonder gekende erfopvolgers n Alvor type document prom. -- pub. 15/07/2019 numac 2019203229 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Attachés strafrechtelijk beleid (niveau A1) voor de Gemeenschappelijke Steundienst van het College van procureurs-generaal en het College van het Openbaar Ministerie. - Selectienummer: ANG19173

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/07/2019 numac 2019041363 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Benoemingen. - Bevorderingen in de Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 26 juni 2019 wordt bepaald: Artikel 1. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/07/2019 numac 2019041359 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Nationale Orden. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 16 juni 2019 werd met ingang van deze datum benoemd : LEOPOLDSORDE Officier De heer Paul RENSON, KRUISEM.

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 15/07/2019 numac 2019030661 bron hoge raad voor de justitie Bericht. - Nederlandstalige commissie voor de evaluatie van de gerechtelijke stage. - Oproep tot de kandidaten Er is een mandaat te begeven bij de Nederlandstalige commissie voor de evaluatie van de gerechtelijke stage. Artikel 42 van de wet Die commis

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 15/07/2019 numac 2019030735 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 23 juni 2019, wordt een einde gesteld aan de benoeming van de heer De Preter A., stagiair in de hoedanigheid van griffier bij de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, mits een opzegtermijn van drie m Bij kon

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 15/07/2019 numac 2019203317 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Communicatie & Employer Branding Medewerkers (niveau B) voor Brussel Openbaar Ambt. - Selectienummer : ANB19026 Solliciteren kan tot 29/07/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functie(...) Geef het selecti

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 15/07/2019 numac 2019041342 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 28 juni 2019, wordt Mevr. Anastasiya BUNINA benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in een betrekking van het Franse ta Overeen

lijst

type lijst prom. -- pub. 15/07/2019 numac 2019203241 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Artsen Gezondheidsinspecteurs (niveau A3) voor FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. - Selectienummer: ANG19163 Solliciteren kan tot 12/08/2019 via www.selor.be (...) Geef het sel type lijst prom. -- pub. 15/07/2019 numac 2019030638 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Advies in toepassing van artikel 13 van de wet van 22 juli 1985 betreffende de wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van kernenergie Lijst van de erkende exploitanten bedoeld in de artikelen 8 en 10 van de wet van 22 juli 1985 betreffende d E

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 15/07/2019 numac 2019013439 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 3 juli 2019 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is de vzw Make-A-Wish Belgium South te Brussel om van 1 september 2019 tot en met 31 augustus 2020 in het gehele land ee

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. -- pub. 15/07/2019 numac 2019203000 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Eupen. - Bij besluit van de Regering van 23 mei 2019 wordt de draaischijf van het voormalige station te Raeren, afdeling 1, sectie G, nr. 15h21, definitief als monument gerangschikt Het beschermingsgebied omvat de volgende percelen: gemeente Rae

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 15/07/2019 numac 2019093007 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg mede (ongere(...)
^