B.S. Index van de publicaties van 17 juli 2019

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 17/07/2019 numac 2019013363 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen, gewijzigd bij wet van 18 juni 2018. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 23 mei 2019 is machtiging verleend aan mevrouw ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****,(...) type wet prom. -- pub. 17/07/2019 numac 2019040908 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen, gewijzigd bij wet van 18 juni 2018. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 7 april 2019 is machtiging verleend aan de genaamde ****, **** ****, geboren te **** ****

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 12/07/2019 pub. 17/07/2019 numac 2019041404 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot aanpassing aan de welvaart van het grensbedrag van de cumulatie van een overlevingspensioen met een sociale uitkering in de regeling voor werknemers type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/07/2019 numac 2019012973 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Inrustestelling Bij koninklijk besluit van 8 mei 2019, wordt de heer Luc CLOET, rijksambtenaar bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, in de klasse A 4 met de titel van adviseur-generaal, eervol ontslag uit zijn ambt De heer type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/07/2019 numac 2019091307 bron federale overheidsdienst financien Federaal Agentschap van de Schuld Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Koninklijk besluit van 14 september 2016 betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van krediet De lijs

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 12/07/2019 pub. 17/07/2019 numac 2019041339 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit tot onslag en benoeming van leden van de Commissie voor de overheidsopdrachten type ministerieel besluit prom. 01/07/2019 pub. 17/07/2019 numac 2019030727 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 maart 2002 tot aanwijzing van de ambtenaren gemachtigd om toezicht te houden op de toepassing van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van **** en haar uitvoer type ministerieel besluit prom. 01/07/2019 pub. 17/07/2019 numac 2019030726 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 januari 2018 tot aanwijzing van de ambtenaren en agenten gemachtigd om toezicht te houden op de toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veilig type ministerieel besluit prom. 01/07/2019 pub. 17/07/2019 numac 2019030729 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit in uitvoering van het artikel 208, 2de lid, van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 09/07/2019 pub. 17/07/2019 numac 2019041431 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering met de lijst van de vergunningsaanvragen die het advies van de Bouwmeester vereisen en tot bepaling van de modaliteiten voor het uitbrengen van dit advies type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 09/07/2019 pub. 17/07/2019 numac 2019041399 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de tijdelijke aanstelling van de heer Benoit Yu om de functie uit te oefenen van administratief coördinator van de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp van het Brussels Hoofdst type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 09/07/2019 pub. 17/07/2019 numac 2019041435 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van houdende wijziging van het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 november 2008 tot bepaling van de dringende maatregelen om piekperiodes van luchtvervuiling door fijn stof en door st type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 09/07/2019 pub. 17/07/2019 numac 2019041436 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de benoeming van een lid van het Milieucollege type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/06/2019 pub. 17/07/2019 numac 2019041276 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de vestigingssteun in de Zones van Economische Uitbouw in de Stad type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 09/07/2019 pub. 17/07/2019 numac 2019041398 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ter bepaling bij de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van de type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 09/07/2019 pub. 17/07/2019 numac 2019041397 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het ontslag van het mandaat van Administratief Coördinator bij de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (DBDMH)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 02/07/2019 pub. 17/07/2019 numac 2019030721 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juli 2014 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering type besluit van de vlaamse regering prom. 07/06/2019 pub. 17/07/2019 numac 2019041365 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2010 tot uitvoering van het decreet betreffende de private arbeidsbemiddeling, wat betreft de invoering van een registratieverplichting voor sportmakelaa

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 23/05/2019 pub. 17/07/2019 numac 2019041354 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de overdrachten van bevoegdheden in de Waalse Overheidsdienst

bericht

type bericht prom. -- pub. 17/07/2019 numac 2019041369 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bericht. - Oproep voor onafhankelijke leden van het Federaal Overlegplatform voor de Pleziervaart Kandidaten voor de aanstelling tot onafhankelijk lid van het Federaal Overlegplatform voor de Pleziervaart zoals deze zijn uiteengezet in artikel 8 type bericht prom. -- pub. 17/07/2019 numac 2019041390 bron belgische mededingingsautoriteit Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE-C/C-19/0019: DWS Alternatives Global Limited/Hansea NV. - Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure Op 8 juli 2019, ontving de a Volgens type bericht prom. -- pub. 17/07/2019 numac 2019041370 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bericht. - Oproep voor leden van de examencommissie Kandidaten voor de aanstelling tot lid van de examencommissie zoals deze zijn uiteengezet in artikel 8.17, eerste lid van het koninklijk besluit van 28 juni 2019 betreffende de pleziervaart - o

document

type document prom. -- pub. 17/07/2019 numac 2019203359 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de Rechterlijke Orde: Coördinatoren Safety en Security (rechtsgebied Antwerpen) (m/v/x). - Selectienummer: BNG19061 De medewerkers worden door de personeelsdie(...) Solliciter type document prom. -- pub. 17/07/2019 numac 2019203373 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Agenten van de buitenlandse (niveau A5) voor Wallonie-Brussel International. - Selectienummer: AFE19001 Deze selectie werd afgesloten op 19/06/2019. Er zijn geen geslaagden.(...) type document prom. -- pub. 17/07/2019 numac 2019203354 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige boekhouders (niveau B) voor Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. - Selectienummer: AFB19029 Solliciteren kan tot 07/08/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, dee(...) Geef het sel type document prom. -- pub. 17/07/2019 numac 2019203356 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Controleurs (niveau B) voor Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten. - Selectienummer: ANG18263 Deze selectie werd afgesloten op 03/07/2019. Er zijn (...) De lijst is type document prom. -- pub. 17/07/2019 numac 2019203367 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Juristen Energie (niveau A1) voor FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: ANG19105 Deze selectie werd afgesloten op 25/06/2019. Er zijn geen laureate(...) De lijst is type document prom. -- pub. 17/07/2019 numac 2019203363 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Coördinatoren Safety en Security (m/v/x) (niveau A1) voor de Rechterlijke Orde. - Selectienummer: AFG19201 Solliciteren kan tot 17/08/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebe(...) Geef het selectienummer

erratum

type erratum prom. 05/05/2019 pub. 17/07/2019 numac 2019041409 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen inzake informatisering van Justitie, modernisering van het statuut van rechters in ondernemingszaken en inzake de notariële aktebank. - Erratum type erratum prom. 30/11/2017 pub. 17/07/2019 numac 2019041306 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot hervorming van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening en van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen en tot wijziging van aanverwante wetgevingen. - Erratum type erratum prom. 12/01/2018 pub. 17/07/2019 numac 2019030722 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 32bis van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoe

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/07/2019 numac 2019203337 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische farmaceutische raad, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van mandaten van leden en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 28 juni 2019 1° de

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 16/05/2019 pub. 17/07/2019 numac 2019013384 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2019/570 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit 2013/129 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 19 december 2013 betreffende de toekenning van bepaalde voordelen aan stagiairs die een ber

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 17/07/2019 numac 2019041321 bron wetgevende kamers, kamer van volksvertegenwoordigers Nieuwe oproep tot kandidaten voor het mandaat van Franstalig plaatsvervangend lid voor de categorie "hoogleraar/docent" van de Benoemingscommissies voor het notariaat Aangezien de oproep tot kandidaten, verschenen in het Belgisch Staat Overeenkomstig a type vacante bettreking prom. -- pub. 17/07/2019 numac 2019041373 bron wetgevende kamers, kamer van volksvertegenwoordigers Oproep tot kandidaten voor het mandaat van eerste plaatsvervanger van een Nederlandstalig lid van het Vast Comité van Toezicht op de politiediensten Gelet op het ontslag van een Nederlandstalig lid van het Comité P, de weigering van d(...) Het Comit type vacante bettreking prom. -- pub. 17/07/2019 numac 2019030731 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Oproep tot mobiliteit naar de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. - Communicatieverantwoordelijke NL of FR (attaché A1) voor Brussel Gewestelijke Coördinatie. - Directie Easybrussels (ref. 40003456) Er is een betrekking van attaché (ra(...) De int

lijst

type lijst prom. -- pub. 17/07/2019 numac 2019203377 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Coördinatoren Horizontale Diensten AD Veiligheid & Preventie (niveau A2) voor FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer: ANG19062 Deze selectie werd afgesloten op 12/07/2019(...) De lijst van

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 17/07/2019 numac 2019041432 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Individuele vergunning voor aardgaslevering - A330-051bis Bij ministerieel besluit van 9 juli 2019 wordt een individuele vergunning voor aardgaslevering toegekend aan Scholt Energy Control nv, overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besl type vergunning prom. -- pub. 17/07/2019 numac 2019041372 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Individuele vergunning voor aardgaslevering - A330-038ter Bij ministerieel besluit van 4 juli 2019 wordt een individuele vergunning voor aardgaslevering toegekend aan Equinor ASA, overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 12 ju

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 17/07/2019 numac 2019203391 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige HR coordinator (niveau A2) voor Brussel Preventie & Veiligheid. - Selectienummer : AFB18025 Solliciteren kan tot 12/08/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, (...) Geef het selecti

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 17/07/2019 numac 2019055553 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek. - **** nalatenschap **** nalatenschap van ****, **** **** ****. ****, **** ****, geboren Alvorens
^