B.S. Index van de publicaties van 30 juli 2019

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 26/04/2019 pub. 30/07/2019 numac 2019041650 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van diverse bepalingen inzake het pensioenstelsel van de zelfstandigen, wat de cumulatie van een gezinspensioen met een pensioen in hoofde van de andere echtgenoot betreft

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 12/07/2019 pub. 30/07/2019 numac 2019041662 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners voor het aanslagjaar 2019 type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/07/2019 numac 2019013724 bron nationale bank van belgie Nieuwe versie van het model van de enkelvoudige jaarrekening voor vennootschappen met rechtspersoonlijkheid, opgesteld door de Nationale Bank van België In toepassing van artikel 3:67, type koninklijk besluit prom. 12/07/2019 pub. 30/07/2019 numac 2019041582 bron regie der gebouwen Koninklijk besluit tot regeling van de terbeschikkingstelling van een onroerend goed, eigendom van de Federale Staat en beheerd door de Regie der Gebouwen, aan de Hulpverleningszone van Vlaams-Brabant West door het sluiten van een erfpacht type koninklijk besluit prom. 12/07/2019 pub. 30/07/2019 numac 2019041583 bron regie der gebouwen Koninklijk besluit tot regeling van de terbeschikkingstelling van een onroerend goed, eigendom van de Federale Staat en beheerd door de Regie der Gebouwen, aan de Hulpverleningszone van Luxemburg door het sluiten van een erfpacht type koninklijk besluit prom. 16/07/2019 pub. 30/07/2019 numac 2019203011 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 06/07/2019 pub. 30/07/2019 numac 2019013383 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot vastlegging van de adviesformulieren in het kader van de benoemingsprocedure van rechters in ondernemingszaken

decreet

type decreet prom. 24/05/2019 pub. 30/07/2019 numac 2019041459 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en van het Mestdecreet van 22 december 2006, wat de implementatie van het zesde mestactieprogramma betreft

bericht

type bericht prom. -- pub. 30/07/2019 numac 2019013735 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De gemeente Sint-Genesius-Rode die woonplaats kiest bij Mr Deze za type bericht prom. -- pub. 30/07/2019 numac 2019041753 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Karla VAN LINT die woonplaats kiest bij Mrs. Jan GHYSELS e Deze be type bericht prom. -- pub. 30/07/2019 numac 2019041682 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Olivier DECLERCQ, Ian PANNE, Clemence JACOBS-MERTENS en Lu Dit bes

samenwerkingsakkoord

type samenwerkingsakkoord prom. 04/07/2019 pub. 30/07/2019 numac 2019041504 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Samenwerkingsovereenkomst tot uitvoering tussen de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie tot aanwijzing van de leden in de Permanente Overlegcommissie

document

type document prom. -- pub. 30/07/2019 numac 2019041664 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Bevorderingen Bij de centrale diensten van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, worden door verhoging in klasse naar de klasse A2 bevorderd : Bij ministeriele besluiten van 5 juli 2019 : - Mevr. Sylv - De heer Ber type document prom. -- pub. 30/07/2019 numac 2019203395 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor de edele metalen Bij besluit van de Directeur-generaal van 15 juli 2019, dat in werking treedt de dag waarop het in het Belgisch Staatsbl worden

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/07/2019 numac 2019041748 bron federale overheidsdienst justitie Benoeming Bij koninklijk besluit van 28 juni 2019 wordt Mevr. Falisse Chloé tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Justitie, in een betrekking van het Franse taalkader, met ingang van Overe

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 30/07/2019 numac 2019041747 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Uitslag van een vergelijkende selectie voor werving van attachés budget voor de **** bij het college van de hoven en rechtbanken (****19004). Deze procedure werd afgesloten op 30/04/2019. Er zijn ****(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 30/07/2019 numac 2019041697 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Individuele vergunning voor de levering van elektriciteit EF-2019-0020ter Bij ministerieel besluit van 18 juli 2019 wordt aan de nv Luminus een individuele vergunning voor de levering van elektriciteit toegekend, overeenkomstig de bepalingen van
^