B.S. Index van de publicaties van 6 augustus 2019

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 06/08/2019 numac 2019013836 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen, opgeheven bij wet van 18 juni 2018. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 12 juli 2019 is machtiging verleend aan mevrouw **** ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, Bij **** type wet prom. -- pub. 06/08/2019 numac 2019013201 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking **** koninklijk besluit van 3 juni 2019, is machtiging verleend aan Mevr. ****, **** ****-****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om(...) Bij **** type wet prom. -- pub. 06/08/2019 numac 2019041657 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen, gewijzigd bij wet van 18 juni 2018. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 28 juni 2019 is machtiging verleend aan Mevr. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, ****(...) Bij ****

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/08/2019 numac 2019013676 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 8 juli 2019 wordt aan Mevr. Maria NAGY, rijksambtenaar in de klasse A2 met de titel van attaché, ontslag uit haar functies verleend met ingang van 26 mei 2019. Overeenkomstig de gecoördineerde w type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/08/2019 numac 2019041744 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2781 van 12 juli 2019, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren van Hij gaa type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/08/2019 numac 2019041739 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - Ontslag uit het ambt Bij koninklijk besluit ****. 2775 van 12 juli 2019: Wordt kolonel **** ****. **** op 4 november 2019, voor de duur van de opdracht, aangesteld in de graad van brigade-generaal om type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/08/2019 numac 2019041617 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Erkenning van instellingen voor medische en psychologische onderzoeken in het kader van het herstel van het recht tot sturen Bij toepassing van het artikel 73 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998, gewijzigd door het koninklijk besluit v 1 type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/08/2019 numac 2019041621 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Erkenning van de opleidingscentra Bij toepassing van het koninklijk besluit van 4.05.2007, betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E, D, D+E en de subcategorieën C1, C type koninklijk besluit prom. 12/11/2018 pub. 06/08/2019 numac 2019041690 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen met het oog op de afgifte van een gecombineerde vergunning dewelke **** type koninklijk besluit prom. 22/07/2019 pub. 06/08/2019 numac 2019013745 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de openingsuren van de kantoren van de Administratie Rechtszekerheid type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/08/2019 numac 2019203362 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Technisch reglement van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle van 5 juli 2019 tot bepaling van de modaliteiten en de criteria voor de melding van significante gebeurtenissen met bettrekking tot de nucleaire veiligheid, de bescherming van Gele type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/08/2019 numac 2019041655 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - Ontslag uit het ambt Bij koninklijk besluit ****. 2763 van 14 juni 2019: Wordt generaal-majoor ****. **** op 22 juli 2019 ontslagen uit het ambt van Vleugeladjudant van de Koning. type koninklijk besluit prom. 29/07/2019 pub. 06/08/2019 numac 2019013859 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit houdende maatregelen ter bevordering van de participatie en sociale activering van de gebruikers van de dienstverlening van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn voor het jaar 2019 type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/08/2019 numac 2019041656 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht Tijdelijke ambtsontheffing van een officier van het actief kader Bij koninklijk besluit nr. 2765 van 30 juni 2019, wordt kapitein-commandant N. De Rijck met tijdelijke ambtsontheffing geplaatst voor een periode van zes maanden

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 25/02/2019 pub. 06/08/2019 numac 2019013721 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 2, 4°, 8ste en 9de streepje, van het ministerieel besluit van 29 maart 2017 tot aanstelling van de leden van de Commissie voor het Getuigschrift van Pedagogische Bekwaamheid voor het H type ministerieel besluit prom. 05/07/2019 pub. 06/08/2019 numac 2019013759 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de Commissie voor de erkenning van de nuttige ervaring opgericht krachtens het decreet van 8 februari 1999 betreffende de ambten en bekwaamheidsbewijzen van de leden van het onderwijzend personeel van d type ministerieel besluit prom. 07/06/2019 pub. 06/08/2019 numac 2019203588 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot bepaling van de productdossiers die in 2019 deelnemen aan de steunregeling en van de referentiebedragen van de steun, zoals bepaald in het besluit van de Waalse Regering van 24 september 2015 tot invoering van een steunregeling wa type ministerieel besluit prom. 26/07/2019 pub. 06/08/2019 numac 2019013613 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit tot ontslag en benoeming van leden van de Commissie voor de overheidsopdrachten type ministerieel besluit prom. 14/06/2019 pub. 06/08/2019 numac 2019013835 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van het EPB-certificaat Openbaar gebouw type ministerieel besluit prom. -- pub. 06/08/2019 numac 2019203620 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid erkenning van ondernemingen en werkgevers die sloop- of verwijderingswerkzaamheden uitvoeren waarbij belangrijke hoeveelheden asbest kunnen vrijkomen. - Afbreken en verwijderen van asbest. - Boek VI, tit Bij

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 07/06/2019 pub. 06/08/2019 numac 2019041574 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de educatieve master in de audiovisuele en beeldende kunsten en de educatieve master in de muziek en podiumkunsten als nieuwe opleidingen van de Hogeschool Gent type besluit van de vlaamse regering prom. 10/05/2019 pub. 06/08/2019 numac 2019041452 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van het beheren, bewaren en vernietigen van bestuursdocumenten type besluit van de vlaamse regering prom. 28/06/2019 pub. 06/08/2019 numac 2019041686 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in het programmeren als nieuwe opleiding van UC Leuven type besluit van de vlaamse regering prom. 17/05/2019 pub. 06/08/2019 numac 2019041633 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het educatief graduaat in het secundair onderwijs als nieuwe opleiding van Thomas More Mechelen-Antwerpen type besluit van de vlaamse regering prom. 28/06/2019 pub. 06/08/2019 numac 2019041587 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de accounting administration als nieuwe opleiding van Thomas More Mechelen-Antwerpen type besluit van de vlaamse regering prom. 28/06/2019 pub. 06/08/2019 numac 2019041693 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in het productiebeheer als nieuwe opleiding van Thomas More Mechelen-Antwerpen type besluit van de vlaamse regering prom. 28/06/2019 pub. 06/08/2019 numac 2019041674 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in het programmeren als nieuwe opleiding van de Hogeschool PXL type besluit van de vlaamse regering prom. 28/06/2019 pub. 06/08/2019 numac 2019041722 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in het logies-, restaurant- & cateringmanagement als nieuwe opleiding van de Katholieke Hogeschool Vives Noord type besluit van de vlaamse regering prom. 28/06/2019 pub. 06/08/2019 numac 2019041721 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de accounting administration als nieuwe opleiding van Thomas More Kempen type besluit van de vlaamse regering prom. 28/06/2019 pub. 06/08/2019 numac 2019041694 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de elektromechanische systemen als nieuwe opleiding van Thomas More Kempen type besluit van de vlaamse regering prom. 28/06/2019 pub. 06/08/2019 numac 2019041692 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de marketing- en de communicatiesupport als nieuwe opleiding van de Katholieke Hogeschool Vives Noord

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 25/04/2019 pub. 06/08/2019 numac 2019030799 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitbreiding van de omtrek, tot wijziging van de beheersvoorwaarden, tot opheffing van de besluiten tot oprichting van het erkende Natuurreservaat "Les Tournailles" te Philippeville type besluit van de waalse regering prom. 25/04/2019 pub. 06/08/2019 numac 2019030798 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de omtrek en van de beheersvoorwaarden, tot opheffing van het besluit tot oprichting van het erkende natuurreservaat "Vallée de la Haute Sûre ou Sûre" te Fauvillers, Vaux-sur-Sûre, Léglise, Neufchâtea

decreet

type decreet prom. 28/03/2019 pub. 06/08/2019 numac 2019041684 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie met betrekking tot kinderopvang in Brussel

bericht

type bericht prom. -- pub. 06/08/2019 numac 2019203504 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 a. Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 12 juni 2019 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 13 juni 2019, heeft de vzw « Liga b. Bij type bericht prom. -- pub. 06/08/2019 numac 2019203365 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 11 juni 2019 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 14 juni 2019, is beroep tot vernietig Die zaa

document

type document prom. -- pub. 06/08/2019 numac 2019203635 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Selectieconsulenten (niveau B), voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Openbaar Ambt. - Selectienummer : ANB19011 Deze selectie werd afgesloten op 1/08/2019. Er is 1 l(...) De lijst is

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/06/2019 pub. 06/08/2019 numac 2019013744 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanwijzing van de medevoorzitters en leden van de « Commission de coordination de la formation initiale des enseignants, de l'enseignement obligatoire, de promotion sociale et secondaire artistique à type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/06/2019 pub. 06/08/2019 numac 2019013672 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming in vast verband in het ambt van Directeur van een « Centre de dépaysement et de plein air de la Communauté française » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/06/2019 pub. 06/08/2019 numac 2019013816 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 juni 2019 tot aanwijzing van de voorzitters en secretarissen van de Raad van beroep van het niet-confessioneel vrij secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/06/2019 pub. 06/08/2019 numac 2019013815 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 september 2015 tot aanstelling van de leden van de Centrale Commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het officieel g type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/06/2019 pub. 06/08/2019 numac 2019013673 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 31 augustus 1992 ter uitvoering van het decreet van 29 juli 1992 tot organisatie van het secundair onderwijs met volledig type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/04/2019 pub. 06/08/2019 numac 2019013719 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 juni 2004 tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Adviesraad van de "Office de la Naissance et de l'Enfanc type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/07/2019 pub. 06/08/2019 numac 2019013799 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken ten bate van WBE type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/05/2019 pub. 06/08/2019 numac 2019013720 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 januari 2009 houdende aanstelling van de leden van de Commissie voor huisonderwijs en het secretariaat ervan type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 06/08/2019 numac 2019013770 bron ministerie van de franse gemeenschap Toekenning van het mandaat van Inspecteur-generaal bij de inspectiedienst voor het gewoon basisonderwijs Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 mei 2019 en krachtens het decreet van 8 maart 2007 betreffende de algemene insp Overeen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/07/2019 pub. 06/08/2019 numac 2019013652 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende splitsing van de basisschool voor gespecialiseerd onderwijs van de Franse Gemeenschap ""Croix-Blanche" de Bastogne-Bertrix-Libramont" in een basisschool voor gespecialiseerd onderwijs van de Frans

erratum

type erratum prom. 25/10/2018 pub. 06/08/2019 numac 2019013738 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de Rector en de eerste vicerector van de "Université de Liège". - Erratum type erratum prom. 15/03/2019 pub. 06/08/2019 numac 2019013739 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het zitgeld van de leden van de erkenningscommissies van gezondheidszorgverleners. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/08/2019 numac 2019041634 bron ministerie van landsverdediging Aalmoezeniersdienst. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 2760 van 14 juni 2019, wordt de heer Tonny Versluys op 1 juni 2019 tot militair aalmoezenier van tweede klasse van de katholieke eredienst benoemd.

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 06/08/2019 numac 2019203503 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest nr. 244.636 van 28 mei 2019, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 12 juni 2019, heeft de Raad van State de volgende prejudiciële vr « Sch

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 06/08/2019 numac 2019013826 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Personeel. - Benoeming Bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, wordt in vast dienstverband benoemd in de betrekking van Attaché in de klasse NA21 in de functie van Inspecteur: Bij ministeriëel besluit van 27 j Met inga type benoemingen prom. -- pub. 06/08/2019 numac 2019013827 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Personeel. - Benoeming Bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, wordt in vast dienstverband benoemd in de betrekking van Attaché in de klasse NA21 in de functie van Inspecteur: Bij ministeriëel besluit van 26 j Met inga type benoemingen prom. -- pub. 06/08/2019 numac 2019013841 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 22 mei 2019, wordt de heer Michel EVRARD, benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in een betrekking van het Franse taal Overeen type benoemingen prom. -- pub. 06/08/2019 numac 2019041654 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 2771 van 3 juli 2019, wordt Mevr. Sanne Minnoye, op 1 april 2019, in vast verband benoemd in de klasse A1. Zij draagt de titel van attaché. Voor de vaststelling van haar anciënniteit in Dit besl

lijst

type lijst prom. -- pub. 06/08/2019 numac 2019203583 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van de vennootschappen, verenigingen zonder winstoogmerk, stichtingen, Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen waarvan het adres van de zetel of van het bijkantoor het voorwerp heeft uitgemaakt van een ambtshalve wijzigi Bij type lijst prom. -- pub. 06/08/2019 numac 2019203584 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van de vennootschappen, verenigingen zonder winstoogmerk, stichtingen, Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen waarvan het adres van de zetel of van het bijkantoor het voorwerp heeft uitgemaakt van een ambtshalve wijzigi De u

publicatie(s) ter kritiek

type publicatie(s) ter kritiek prom. -- pub. 06/08/2019 numac 2019013823 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bureau voor Normalisatie . - Publicatie ter kritiek Het Bureau voor normalisatie (NBN) publiceert ter kritiek de hierna volgende Belgische normontwerpen. Deze ontwerpen zijn verkrijgbaar tegen betaling bij het Bureau voor normalisatie, J(...) Opmerkinge
^