B.S. Index van de publicaties van 8 augustus 2019

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 08/07/2019 pub. 08/08/2019 numac 2019041761 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet tot wijziging van de wet van 22 december 2009 betreffende een algemene regeling voor rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van werknemers tegen tabaksrook, teneinde een rookverbod in te voeren in gesloten persone type wet prom. 12/07/2019 pub. 08/08/2019 numac 2019013718 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet tot wijziging van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, wat betreft de verkoop van tabak en soortgelijke producten aan minderjarigen type wet prom. -- pub. 08/08/2019 numac 2019202822 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 12/2019 van 31 januari 2019 Rolnummer 6703 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 14,

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 29/07/2019 pub. 08/08/2019 numac 2019013860 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit houdende toekenning van een financiële tegemoetkoming aan bepaalde openbare centra voor maatschappelijk welzijn als gevolg van de hervorming van de maatregelen ter bevordering van de participatie en sociale activering van de gebruikers type koninklijk besluit prom. 08/07/2019 pub. 08/08/2019 numac 2019041635 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2019 aan de European Association for Animal Production type koninklijk besluit prom. 08/07/2019 pub. 08/08/2019 numac 2019041636 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2018 aan de European Association for Animal Production type koninklijk besluit prom. 03/07/2019 pub. 08/08/2019 numac 2019041637 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2019 aan de "Europese Commissie voor de bestrijding van mond- en klauwzeer" van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties type koninklijk besluit prom. 03/07/2019 pub. 08/08/2019 numac 2019041688 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2019 aan de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling voor het Pesticiden programma type koninklijk besluit prom. 03/07/2019 pub. 08/08/2019 numac 2019041689 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2019 aan de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling voor de landbouwkundige programma's type koninklijk besluit prom. 29/07/2019 pub. 08/08/2019 numac 2019041768 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende schadevergoedingen en gerechtskosten van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de wet van 27 maart 2019 tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden apri type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/08/2019 numac 2019013864 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Elektrische verbindingen. - Wegvergunningen Dossier 235/80885 Een koninklijk besluit van 19 juli 2019 verleent een wegvergunning met index 235/80885 aan de nv Elia Asset voor het aanleggen en exploiteren van een ondergrondse elektrische verbindi type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/08/2019 numac 2019013917 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 22 juli 2019, wordt mevrouw Aline GUILMOT, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand Overee type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/08/2019 numac 2019013779 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 15 mei 2018 is aan de heer Marc De Vos, rijksambtenaar in de klasse A2 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, eervol ontslag uit zijn functies verlee Hij ma type koninklijk besluit prom. 19/07/2019 pub. 08/08/2019 numac 2019013661 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de verdeling van de spoorweginfrastructuurcapaciteiten en de retributie voor het gebruik van de spoorweginfrastructuur

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 16/07/2019 pub. 08/08/2019 numac 2019013649 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot aanwijzing van de voorzitters en de plaatsvervangende voorzitters van de jury's voor de loopbaan van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen die onder het gezag staan van de minister tot wiens

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 07/06/2019 pub. 08/08/2019 numac 2019041632 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de educatieve master in de economie en de educatieve master in de ontwerpwetenschappen als nieuwe opleidingen van de Universiteit Hasselt type besluit van de vlaamse regering prom. 07/06/2019 pub. 08/08/2019 numac 2019041667 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de educatieve master in de cultuurwetenschappen, de educatieve master in de economie, de educatieve master in de gezondheidswetenschappen, de educatieve master in de maatschappijwetenschappen, de educatiev type besluit van de vlaamse regering prom. 28/06/2019 pub. 08/08/2019 numac 2019041678 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de accounting administration als nieuwe opleiding van UC Limburg type besluit van de vlaamse regering prom. 07/06/2019 pub. 08/08/2019 numac 2019041681 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de educatieve master in de audiovisuele en beeldende kunsten en de educatieve master in de muziek en podiumkunsten als nieuwe opleidingen van de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen type besluit van de vlaamse regering prom. 07/06/2019 pub. 08/08/2019 numac 2019041685 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de educatieve master in de audiovisuele en beeldende kunsten en de educatieve master in de muziek en podiumkunsten als nieuwe opleidingen van LUCA School of Arts type besluit van de vlaamse regering prom. 17/05/2019 pub. 08/08/2019 numac 2019041469 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering ter uitvoering van de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën van 29 maart 2019 type besluit van de vlaamse regering prom. 03/05/2019 pub. 08/08/2019 numac 2019041573 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2012 betreffende de financiering van de Bijzondere Onderzoeksfondsen aan de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap type besluit van de vlaamse regering prom. 07/06/2019 pub. 08/08/2019 numac 2019041586 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de werforganisatie als nieuwe opleiding van Odisee type besluit van de vlaamse regering prom. 07/06/2019 pub. 08/08/2019 numac 2019041552 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in het bouwkundig tekenen als nieuwe opleiding van de Hogeschool West-Vlaanderen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 25/04/2019 pub. 08/08/2019 numac 2019013777 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het domaniale natuurreservaat "Les Quairelles" te Walcourt type besluit van de waalse regering prom. 25/04/2019 pub. 08/08/2019 numac 2019013775 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het domaniale natuurreservaat "Jamioulx" te Jamioulx type besluit van de waalse regering prom. 25/04/2019 pub. 08/08/2019 numac 2019013776 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit tot uitbreiding en hernieuwing van de voorwaarden voor het beheer van het erkende natuurreservaat "Marionville" te Saint-Ghislain en Quaregnon

bericht

type bericht prom. -- pub. 08/08/2019 numac 2019203509 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 8 mei 2019, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 21 juni 2019, heeft de familierechtbank van de Rechtbank van eerste aanleg Nam « Sch

document

type document prom. -- pub. 08/08/2019 numac 2019203658 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige IT Service managers (niveau A1) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: ANG19257 Solliciteren kan tot 01/09/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebes(...) Geef het sel type document prom. -- pub. 08/08/2019 numac 2019203656 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de POD Wetenschapsbeleid : Selectiedeskundigen (m/v/x). - Selectienummer: BFG19045 Er is geen laureaat. Deze selectie werd afgesloten(...) type document prom. -- pub. 08/08/2019 numac 2019203654 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Verantwoordelijken veiligheid van informatiesystemen (niveau A2) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: ANG19270 Solliciteren kan tot 01/09/2019 via www.selor.b(...) De gedeta type document prom. -- pub. 08/08/2019 numac 2019203648 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Service Managers voor de Kruispuntbank van Ondernemingen (m/v/x) (niveau A2) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: ANG19254 Solliciteren kan tot 01/09/2019 via w(...) De gede

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/05/2019 pub. 08/08/2019 numac 2019013651 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van de oprichting van een vestigingsplaats voor gespecialiseerd secundair onderwijs van vorm 4 en type 5 te Gouvy, afhankelijk van de school voor gespecialiseerd secundair onderwijs "Val d' type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/05/2019 pub. 08/08/2019 numac 2019013743 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van de oprichting van een vestigingsplaats voor gespecialiseerd secundair onderwijs van vorm 4 en type 5 op de site van de "Cliniques Montlégia" te Montegnée die afhangt van de school voo type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/04/2019 pub. 08/08/2019 numac 2019041605 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot opheffing van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 mei 2004 tot erkenning van het dienstencentrum voor de sociale behandeling van de crisis aan de Albertlaan 100, 1190 Brussel, type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/05/2019 pub. 08/08/2019 numac 2019013742 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van de oprichting van een vestigingsplaats voor gespecialiseerd basis- en secundair onderwijs van vorm 4 en type 5 op de site van het "Centre Hospitalier Bois de l'Abbaye" dat afhangt van d

arrest

type arrest prom. 19/07/2019 pub. 08/08/2019 numac 2019203615 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Besluit houdende de modaliteiten voor de klinische audits in radiologische installaties waar radiologische handelingen onder de medische verantwoordelijkheid van een practicus vergund volgens artikel 53.3.1 van het algemeen reglement worden uitgevoerd type arrest prom. 19/07/2019 pub. 08/08/2019 numac 2019203613 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Besluit houdende de modaliteiten voor de klinische audits in radiologische installaties waar radiologische handelingen onder de medische verantwoordelijkheid van een nuclearist worden uitgevoerd

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/08/2019 numac 2019013837 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Benoeming. - Personeel Bij koninklijk besluit van 3 juli 2019 wordt Mevrouw DE **** **** benoemd tot rijksambtenaar in de klasse ****1 bij de Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Neder

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 08/08/2019 numac 2019203502 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij drie arresten, nrs. 244.747, 244.746 en 244.748, van 6 juni 2019, waarvan de expedities ter griffie van het Hof zijn ingekomen op 14 juni 2019, heeft de Raad van « Sch type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 08/08/2019 numac 2019203510 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest nr. 244.687 van 4 juni 2019, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 25 juni 2019, heeft de Raad van State de volgende prejudiciële vr « Sch

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 08/08/2019 numac 2019013889 bron federale overheidsdienst justitie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 29 juli 2019 wordt Mevr. Lejuste Cécile tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Justitie, in een betrekking van het Franse taalkader, m Overe type benoemingen prom. -- pub. 08/08/2019 numac 2019013844 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 22 juli 2019 wordt mevrouw Anya VAN RAEMDONCK tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1, bij de Federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer in een betrekking van het Nederlands taalkader, met Overeen

lijst

type lijst prom. -- pub. 08/08/2019 numac 2019203651 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Projectleiders ICT (niveau A2) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: ANG19261 Solliciteren kan tot 01/09/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebesc(...) Geef het sel type lijst prom. -- pub. 08/08/2019 numac 2019203650 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige IT Enterprise Architects (niveau A3) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: ANG19260 Solliciteren kan tot 01/09/2019 via www.selor.be De gedetailleerde funct(...) Geef het sel type lijst prom. -- pub. 08/08/2019 numac 2019203657 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de POD Wetenschapsbeleid : Selectiedeskundigen (m/v/x). - Selectienummer: BNG19042 Er is 1 laureaat. Deze selectie werd afgeslot(...) De lijst van laureaten i type lijst prom. -- pub. 08/08/2019 numac 2019203649 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige IT Security Architects (niveau A3) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: ANG19265 Solliciteren kan tot 01/09/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functie(...) Geef het sel type lijst prom. -- pub. 08/08/2019 numac 2019203653 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige IT Functionele Analisten (niveau A2) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: ANG19263 Solliciteren kan tot 01/09/2019 via www.selor.be De gedetailleerde funct(...) Geef het sel type lijst prom. -- pub. 08/08/2019 numac 2019203655 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Senior Expert Active Directory (niveau A2) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: ANG19269 Solliciteren kan tot 01/09/2019 via www.selor.be De gedetailleerde(...) Geef het sel type lijst prom. -- pub. 08/08/2019 numac 2019203652 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige IT Software Architecten JAVA (niveau A3) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: ANG19264 Solliciteren kan tot 01/09/2019 via www.selor.be De gedetailleerde f(...) Geef het sel

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 08/08/2019 numac 2019013855 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit betreffende voorwaarden voor het gebruik van geneesmiddelen door de dierenartsen en door de verantwoordelijken van de dieren. - Vernietiging door de Raad van State Bij arrest nr. 244.629 van 28 mei 2019 heeft de Raad van State, afdel

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 09/07/2019 pub. 08/08/2019 numac 2019041731 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot vaststelling van de voorwaarden waaronder kinderbijslag wordt verleend ten voordele van de kinderen die een stage volgen om in een ambt te kunnen worden benoemd type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 09/07/2019 pub. 08/08/2019 numac 2019041732 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot vaststelling van de voorwaarden waaronder kinderbijslag wordt verleend ten behoeve van het kind dat een eindverhandeling voor hogere studies voorbereidt type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 11/07/2019 pub. 08/08/2019 numac 2019041735 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot erkenning van de vereniging zonder winstoogmerk BRUSSELS FAMILY als kinderbijslagfonds type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 09/07/2019 pub. 08/08/2019 numac 2019041733 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot vaststelling van de voorwaarden waaronder kinderbijslag wordt verleend ten voordele van kinderen die verbonden zijn door een leerovereenkomst type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 11/07/2019 pub. 08/08/2019 numac 2019041736 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot erkenning van de vereniging zonder winstoogmerk Parentia Brussels als kinderbijslagfonds type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 09/07/2019 pub. 08/08/2019 numac 2019041734 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot vaststelling van de voorwaarden waaronder kinderbijslag wordt verleend ten behoeve van kinderen die lessen volgen of een opleiding doorlopen type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 11/07/2019 pub. 08/08/2019 numac 2019041738 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot erkenning van de vereniging zonder winstoogmerk KidsLife Brussels als kinderbijslagfonds type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 11/07/2019 pub. 08/08/2019 numac 2019041737 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot erkenning van de vereniging zonder winstoogmerk INFINO BRUSSELS als kinderbijslagfonds type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 04/07/2019 pub. 08/08/2019 numac 2019041741 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot uitvoering van artikel 19, § 3, van de ordonnantie van 25 april 2019 tot regeling van de toekenning van gezinsbijslag type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 04/07/2019 pub. 08/08/2019 numac 2019041740 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de administratiekosten van de kinderbijslagfondsen type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 04/07/2019 pub. 08/08/2019 numac 2019041742 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot uitvoering van artikel 27, derde lid, van de ordonnantie van 25 april 2019 tot regeling van de toekenning van gezinsbijslag

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 08/08/2019 numac 2019202824 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 14/2019 van 31 januari 2019 Rolnummer 6774 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 6.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, gesteld door het Hof van Beroep te Brussel. Het Grondwettelijk Hof, I. Onderwerp v
^