B.S. Index van de publicaties van 9 augustus 2019

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 29/07/2019 pub. 09/08/2019 numac 2019013662 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 augustus 1987 tot bepaling van de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel voor de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 29/07/2019 pub. 09/08/2019 numac 2019013663 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 juni 2007 betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/08/2019 numac 2019013978 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 22 juli 2019, wordt Mevr. Gisèle VANDERVELPEN, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middens Overe type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/08/2019 numac 2019013707 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid 13 APRIL 2019. - Nationale Orden. - Wijzigingen - Bij koninklijk besluit van 13 april 2019 wordt bepaald: Artikel 1. In artikel 1, type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/08/2019 numac 2019013911 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 6 juni 2019, wordt de heer Kristof SOENEN, bevorderd door overgang naar het hogere niveau in de klasse A1, met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, in een Overee

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 05/07/2019 pub. 09/08/2019 numac 2019013928 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de Adviescommissie voor jeugdhuizen en -centra type ministerieel besluit prom. 13/05/2019 pub. 09/08/2019 numac 2019013846 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Commissie voor de steun aan het stripverhaal type ministerieel besluit prom. 13/05/2019 pub. 09/08/2019 numac 2019013919 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Raad voor de Theaterkunst type ministerieel besluit prom. 24/07/2019 pub. 09/08/2019 numac 2019013892 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 oktober 2015 tot vaststelling van de samenstelling van de directieraad van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium type ministerieel besluit prom. 19/07/2019 pub. 09/08/2019 numac 2019013793 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende het verbod op de pulsvisserij in de Belgische twaalfmijlszone type ministerieel besluit prom. 13/05/2019 pub. 09/08/2019 numac 2019013918 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 27 februari 2013 tot benoeming van de leden van de Commissie voor het mondeling en immaterieel erfgoed type ministerieel besluit prom. 05/07/2019 pub. 09/08/2019 numac 2019013927 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor de erkenning van de nuttige ervaring en de bekendheid voor de leden van het onderwijzend personeel van de Hogere Kunstscholen georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap type ministerieel besluit prom. 30/07/2019 pub. 09/08/2019 numac 2019013935 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende verlenging en uitbreiding van de concessie voor de exploratie en de exploitatie van de minerale en andere niet-levende rijkdommen in de territoriale zee en op het continentaal plat van België toegekend aan de NV Belmagri, Ge type ministerieel besluit prom. 05/07/2019 pub. 09/08/2019 numac 2019013929 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de subcommissie voor overleg over jongereninformatie type ministerieel besluit prom. 30/07/2019 pub. 09/08/2019 numac 2019013936 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende verlenging van de concessie voor de exploratie en de exploitatie van de minerale en andere niet-levende rijkdommen in de territoriale zee en op het continentaal plat van België toegekend aan ALZAGRI NV, Lodewijk Coiseaukaai type ministerieel besluit prom. 01/07/2019 pub. 09/08/2019 numac 2019013773 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 39 van het ministerieel besluit van 30 maart 2016 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2016 tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor ondernemersc type ministerieel besluit prom. 30/07/2019 pub. 09/08/2019 numac 2019013937 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende verlenging van de concessie voor de exploratie en de exploitatie van de minerale en andere niet-levende rijkdommen in de territoriale zee en op het continentaal plat van België toegekend aan DC Industrial N.V., Gachardstraat type ministerieel besluit prom. 13/05/2019 pub. 09/08/2019 numac 2019013888 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Raad voor de danskunst

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 03/05/2019 pub. 09/08/2019 numac 2019013616 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de goedkeuring van programmaties in het buitengewoon basisonderwijs en het buitengewoon secundair onderwijs en de oprichting van een vestigingsplaats type 5 in het buitengewoon secundair onderwijs voor het schoolja type besluit van de vlaamse regering prom. 05/04/2019 pub. 09/08/2019 numac 2019013645 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 2018 tot operationalisering van de leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, het secundair onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding type besluit van de vlaamse regering prom. 05/04/2019 pub. 09/08/2019 numac 2019013624 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2002 houdende hervorming van het stelsel van de aanmoedigingspremies in de privé-sector type besluit van de vlaamse regering prom. 05/04/2019 pub. 09/08/2019 numac 2019013625 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 2002 tot instelling van de aanmoedigingspremies in de Vlaamse private sociale profitsector

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 23/05/2019 pub. 09/08/2019 numac 2019203633 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 23 oktober 1964 tot bepaling van de normen die door de ziekenhuizen en hun diensten moeten worden nageleefd, met betrekking tot het ziekenhuisnoodplan type besluit van de waalse regering prom. 09/05/2019 pub. 09/08/2019 numac 2019203568 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Rochefort type besluit van de waalse regering prom. 16/05/2019 pub. 09/08/2019 numac 2019013778 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de oprichting van het "Parc naturel de l'Ardenne méridionale" type besluit van de waalse regering prom. 25/04/2019 pub. 09/08/2019 numac 2019013849 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het erkende natuurreservaat "La Vallée de la Woltz" en tot opheffing van het erkende natuurreservaat "Cornelysmillen" te Gouvy type besluit van de waalse regering prom. 25/04/2019 pub. 09/08/2019 numac 2019013848 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de beheersvoorwaarden, tot uitbreiding en tot opheffing van het besluit tot oprichting van het erkende Natuurreservaat "Holzwarche" te Büllingen type besluit van de waalse regering prom. 25/04/2019 pub. 09/08/2019 numac 2019013847 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het erkende Natuurreservaat "Prés de la Geaide" te Libin en Bertrix

bericht

type bericht prom. -- pub. 09/08/2019 numac 2019203659 bron waalse overheidsdienst Bericht Het decreet van 22 november 2018 betreffende de onteigeningsprocedure en het uitvoeringsbesluit ervan van 17 januari 2019, die sinds 1 juli 2019 van kracht zijn, regelen de administratieve en gerechtelijke fasen van de onteigeningsproced De omze type bericht prom. -- pub. 09/08/2019 numac 2019013959 bron belgische mededingingsautoriteit Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE-C/C-19/0021: AVS Group GmbH/Fero Groep Op 5 augustus 2019, ontving de auditeur-generaal van de Belgische Mededingingsautoriteit een aanmelding van een co Volgens type bericht prom. -- pub. 09/08/2019 numac 2019041806 bron belgische mededingingsautoriteit Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. CONC-C/C-19/0020: groep Maurin/groep Claes Op 2 augustus 2019, ontving de auditeur-generaal van de Belgische Mededingingsautoriteit een aanmelding van een con Volgens

document

type document prom. -- pub. 09/08/2019 numac 2019203485 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Boekhoudkundig inspecteurs (niveau A1) voor Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie. - Selectienummer: ANG19231 Solliciteren kan tot 01/09/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschri(...) Geef het sel type document prom. -- pub. 09/08/2019 numac 2019203697 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Sociaal-inspecteurs Tandartsen (niveau A1) voor RIZIV. - Selectienummer: ANG19147 Deze selectie werd afgesloten op 13/06/2019. Er zijn 0 laureaten. (...) type document prom. -- pub. 09/08/2019 numac 2019203694 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Juristen (niveau A1) voor RIZIV. - Selectienummer: ANG19092 Deze selectie werd afgesloten op 18/06/2019. Er is 1 laureaat. De lijst is 1 jaar geldig. type document prom. -- pub. 09/08/2019 numac 2019203674 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Veiligheidsbegeleiders (niveau C) voor de FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer: ANG19150 Deze selectie werd afgesloten op 23/07/2019. Er zijn 33 laureaten. De lijst i(...) type document prom. -- pub. 09/08/2019 numac 2019203695 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Data-analisten (niveau A1) voor RIZIV. - Selectienummer: ANG19222 Deze selectie werd afgesloten op 05/08/2019. Er zijn 2 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig.(...) type document prom. -- pub. 09/08/2019 numac 2019203709 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige verpleegkundigen controleurs (niveau B) voor RIZIV. - Selectienummer: AFG19225 Solliciteren kan tot 26/08/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwa(...) Geef het sel type document prom. -- pub. 09/08/2019 numac 2019013706 bron vlaamse overheid Vlaamse Landmaatschappij. - Instellen van een openbaar onderzoek met betrekking tot een voorgenomen onteigening voor algemeen nut in het kader van het inrichtingsplan "Molenbeekvallei" te Sint-Genesius-Rode SINT-GENESIUS-RODE - De Vlaa De voorgenomen o

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/05/2019 pub. 09/08/2019 numac 2019013741 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 mei 2017 betreffende de steun aan de promotie van audiovisuele werken type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/05/2019 pub. 09/08/2019 numac 2019013845 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 november 2017 houdende benoeming van de leden van de Karakteroverschrijdende Commissie opgericht overeenkomstig de bepalingen v type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/05/2019 pub. 09/08/2019 numac 2019013838 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 juli 2017 tot benoeming van de leden van de Deskundigencommissie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/06/2019 pub. 09/08/2019 numac 2019013931 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 februari 2010 tot benoeming van de voorzitters en secretarissen van de Raad van beroep van het niet-confessioneel vrij ba

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/08/2019 numac 2019041762 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 12 juli 2019 wordt de heer Kilian DE SAEGER met ingang van 1 juni 2019 tot rijksambtenaar benoemd, in een betrekking van het Nederlandse taalkader, in de klasse A1 met de titel van at Overee

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 09/08/2019 numac 2019013914 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 22 juli 2019, - dewelke in werking treedt op de datum van de eedaflegging, is de heer Lambrecht L., voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg Luxemburg, benoemd tot raadsheer in het hof van - dewelke

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 09/08/2019 numac 2019041614 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 3 juli 2019, wordt mevrouw Floortje JOOSTEN benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in een betrekking van het Nederlandse taalkader, met inga Overeen

lijst

type lijst prom. -- pub. 09/08/2019 numac 2019203636 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, ku Ond. N

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 09/08/2019 numac 2019013833 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 16 juli 2019 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verleend a

neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten

type neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten prom. -- pub. 09/08/2019 numac 2019203619 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

erkenning

type erkenning prom. 27/07/2019 pub. 09/08/2019 numac 2019013896 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Beslissing van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen tot erkenning van analyselaboratoria in samenhang met zijn controleopdrachten type erkenning prom. 23/07/2019 pub. 09/08/2019 numac 2019030810 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Beslissing tot wijziging van de beslissing van 12 juni 2012 van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen tot erkenning van analyselaboratoria in samenhang met zijn controleopdrachten

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 09/08/2019 numac 2019203380 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 109/2019 van 10 juli 2019 Rolnummer 6947 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 15 en 32, eerste lid, van het Vlaamse decreet van 8 december 2017 houdende bepalingen tot verdere regeling van de invord Het Grond
^