B.S. Index van de publicaties van 21 augustus 2019

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 08/04/1953 pub. 21/08/2019 numac 2019013821 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag betreffende de Voorrechten en Immuniteiten der gespecialiseerde organisaties, aangenomen op 21 november 1947, te New York door de Algemene Vergadering der Verenigde Naties, tijdens haar tweede zitting . - Addendum

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/08/2019 numac 2019014028 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 22 juli 2019, wordt de heer Wim LIBAERS, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand e Overee type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/08/2019 numac 2019014044 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 16 juli 2019, wordt mevrouw Monika NOBEN, rijksambtenaar bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in de klasse A1 met de titel van attaché, ontslag uit haar ambt ver Overee type koninklijk besluit prom. 29/07/2019 pub. 21/08/2019 numac 2019041775 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de inhoud en de vorm van het standaardformulier van omstandige geneeskundige verklaring ter uitvoering van artikel 1241, § 1, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek type koninklijk besluit prom. 29/07/2019 pub. 21/08/2019 numac 2019013926 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de inhoud en de vorm van modellen van verslagen en van vereenvoudigde boekhouding ter uitvoering van de artikelen 498/3, § 4, 499/6, vijfde lid, en 499/14, § 4, van het Burgerlijk Wetboek type koninklijk besluit prom. 19/07/2019 pub. 21/08/2019 numac 2019203353 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot ontbinding van de Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/08/2019 numac 2019014096 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 12 juli 2019 dat uitwerking heeft op 1 augustus 2019, wordt er een eervol ontslag van zijn ambt verleend aan de heer Nijskens, Jacques , geboren op 17 juli 1954, adviseur-generaal bij de (...) De be

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 07/12/2018 pub. 21/08/2019 numac 2019203751 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01, 02, en 04 van de organisatieafdelingen 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 en 19 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 type ministerieel besluit prom. 07/12/2018 pub. 21/08/2019 numac 2019203753 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 08 en 09 van organisatieafdeling 09, programma 04 van organisatieafdeling 10, programma 12 van organisatieafdeling 13, de programma's 02 en 11 van organisatieafdeling 14, program type ministerieel besluit prom. 07/12/2018 pub. 21/08/2019 numac 2019203760 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 12 van organisatieafdeling 13 en programma 03 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 type ministerieel besluit prom. 07/12/2018 pub. 21/08/2019 numac 2019203752 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 11 en 01 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 type ministerieel besluit prom. 19/08/2019 pub. 21/08/2019 numac 2019014040 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uit type ministerieel besluit prom. 19/08/2019 pub. 21/08/2019 numac 2019014036 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uit type ministerieel besluit prom. -- pub. 21/08/2019 numac 2019014078 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Uitbreiding van de erkenning van ATECON vzw als organisme voor de controle van elektrische installaties Bij ministerieel besluit van 12 augustus 2019 wordt de erkenning, toegekend bij ministerieel besluit van 29 augustus 2018 aan de vereniging z type ministerieel besluit prom. 19/08/2019 pub. 21/08/2019 numac 2019014035 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uit

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2019 pub. 21/08/2019 numac 2019041813 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van de lijst van de opleidingen van het hoger beroepsonderwijs die per instelling worden aangeboden in het hoger onderwijs in Vlaanderen in het academiejaar 2019-2020 type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2019 pub. 21/08/2019 numac 2019041863 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in het maatschappelijk werk als nieuwe opleiding van de Arteveldehogeschool type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2019 pub. 21/08/2019 numac 2019041824 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de marketing- en de communicatiesupport als nieuwe opleiding van Thomas More Kempen type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2019 pub. 21/08/2019 numac 2019041823 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de juridisch-administratieve ondersteuning als nieuwe opleiding van de Hogeschool Gent type besluit van de vlaamse regering prom. 24/05/2019 pub. 21/08/2019 numac 2019041812 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2009 betreffende de ondersteuning van de Industriële Onderzoeksfondsen en de interfaceactiviteiten van de associaties in de Vlaamse Ge type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2019 pub. 21/08/2019 numac 2019041819 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in het maatschappelijk werk als nieuwe opleiding van de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2019 pub. 21/08/2019 numac 2019041818 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in het Internet of Things als nieuwe opleiding van de Katholieke Hogeschool Vives Noord type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2019 pub. 21/08/2019 numac 2019041817 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in het Internet of Things als nieuwe opleiding van de Hogeschool West-Vlaanderen

decreet

type decreet prom. 02/05/2019 pub. 21/08/2019 numac 2019203762 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de bescherming van de watervoorraad, het bestuur en tot wijziging van Boek II van het Milieuwetboek dat het Waterwetboek inhoudt en artikel 100 van het programmadecreet van 12 december 2014 houdende verschillende maatregelen betreffend

bericht

type bericht prom. -- pub. 21/08/2019 numac 2019203769 bron waalse overheidsdienst Bericht van onderzoek. - Ontwerp-plan Lucht-Klimaat-Energie 2030 U wordt verzocht kennis te nemen van en uw mening te geven over het Ontwerp-plan Lucht-Klimaat-Energie 2030 dat ons allen aangaat. Krachtens de artikelen D.29-7 en volgende van Boe De docu type bericht prom. -- pub. 21/08/2019 numac 2019041691 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De heer GRIZZO Guan c.s. heeft de nietigverklaring gevorde Dat bes type bericht prom. -- pub. 21/08/2019 numac 2019041749 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid RA Dat be type bericht prom. -- pub. 21/08/2019 numac 2019041696 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De stad Châtelet heeft de nietigverklaring gevorderd van h Deze z

document

type document prom. -- pub. 21/08/2019 numac 2019041841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Tuchtraad van de geïntegreerde politie Mandaat van effectief voorzitter van de Franstalige kamer Artikel 1. Meneer Pierre JACOBS, Kamervoorzitter bij het hof van beroep van Bergen, wordt voor een periode van vijf jaar benoemd in het mandaat van Art. 2 type document prom. -- pub. 21/08/2019 numac 2019203783 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Economisten (niveau A1) voor Gewestelijke Overheidsdienst van Brussel. - Selectienummer: ANB19015 Deze selectie werd afgesloten op 13/08/2019. Er zijn 7 laureaten. De lij(...)

arrest

type arrest prom. 18/07/2019 pub. 21/08/2019 numac 2019013750 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Collegebesluit nr. 20182019-0755 houdende de bepaling van de bevoegdheden van de leden van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 21/08/2019 numac 2019014049 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 19 juli 2019, wordt mevrouw Sylvie RIVERA FERREIRA benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer in een betrekking van het Franse taalkader, met Overeen

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 21/08/2019 numac 2019203076 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 98/2019 van 19 juni 2019 Rolnummer 6783 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 3,

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 21/08/2019 numac 2019055554 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek. - Erfloze nalatenschappen Erfloze nalatenschap van Belge, André De heer Belge, André, geboren te Brussel op 6 m Alvorens t
^