B.S. Index van de publicaties van 26 augustus 2019

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 26/08/2019 numac 2019013923 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking **** koninklijk besluit van 17 juni 2019, is machtiging verleend aan mevrouw ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, er wonende, om haar naam in die van « Bij **** type wet prom. -- pub. 26/08/2019 numac 2019203591 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 112/2019 van 18 juli 2019 Rolnummers 6749 en 6755 In zake : de beroepen tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van de wet van 24 februari 2017 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang to Het Grondw

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 29/07/2019 pub. 26/08/2019 numac 2019014112 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de schaal van de verhogingen van het minimum van de belastbare winst voorzien in artikel 342, § 4, tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 in geval van niet-aangifte of laattijdige overlegg type koninklijk besluit prom. 17/08/2019 pub. 26/08/2019 numac 2019203819 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitters en leden van de Commissie voor sociaal hulpbetoon aan personen met een handicap type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/08/2019 numac 2019014048 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière hoofdbestuur. - Personeel Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 2 juni 2019 en met ingang van 1 januari 2020 wordt aan mevrouw Elza VAN OSTA, eervol ontslag verleend uit haar functies van attaché - klasse A2 (...) Het is mevrouw Elza VAN

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 19/07/2019 pub. 26/08/2019 numac 2019203820 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit betreffende de toekenning van een afwijking krachtens artikel 2bis, § 2, van de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de meer evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid aan de Commis

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 10/05/2019 pub. 26/08/2019 numac 2019014082 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2018 houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming en het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december type besluit van de vlaamse regering prom. 28/06/2019 pub. 26/08/2019 numac 2019041677 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het educatief graduaat in het secundair onderwijs als nieuwe opleiding van Thomas More Kempen type besluit van de vlaamse regering prom. 24/05/2019 pub. 26/08/2019 numac 2019014092 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 29 maart 2019 betreffende het kwaliteits- en registratiemodel van dienstverleners in het beleidsdomein Werk en Sociale Economie

bericht

type bericht prom. 12/08/2019 pub. 26/08/2019 numac 2019013432 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Verkiezingen van het Europees Parlement, van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en van de Gewest- en Gemeenschapsparlementen van 26 mei 2019. - Geldigverklaring en vernietiging van de stembiljetten. - Bericht

document

type document prom. -- pub. 26/08/2019 numac 2019014081 bron gewestelijke overheidsdienst brussel fiscaliteit Overplaatsing. - Externe mobiliteit Bij besluit van de Directeur-generaal van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit van 9 juli 2019, wordt Mevrouw BOEX Helga overgeplaatst via externe mobiliteit naar de Gewestelijke Overheidsdienst Bij bes type document prom. -- pub. 26/08/2019 numac 2019203843 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige webbeheer-teamverantwoordelijken IT (niveau A2) voor het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium. - Selectienummer: ANG18223 Deze selectie werd afgesloten op 12/08/2019.(...) Er is 1 l type document prom. -- pub. 26/08/2019 numac 2019203826 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Hoge commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van de voorzitter en ontslag van een lid Bij koninklijk beslu Bij he

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 26/08/2019 numac 2019014095 bron leefmilieu brussel Afwijking op de ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het natuurbehoud Betreft: Afwijking op het artikel 27, type beschikking prom. -- pub. 26/08/2019 numac 2019014094 bron leefmilieu brussel Afwijking op de ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het natuurbehoud en het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 april 2016, houdende aanwijzing van het Natura 2000-gebied - BE1000003: "Bossen en vochtige gebieden van Betreft:

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/08/2019 numac 2019203839 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Beheerscomité van de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 17 augustus 2019, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wordt ee Bij he

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 26/08/2019 numac 2019203749 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Communicatie Experten (niveau A1) voor Nationaal Geografisch Instituut. - Selectienummer: ANG19201 Solliciteren kan tot 09/09/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (job(...) Geef het sel

lijst

type lijst prom. -- pub. 26/08/2019 numac 2019203831 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Service IT Managers (niveau A2) voor de FOD BOSA. - Selectienummer: ANG19205 Solliciteren kan tot 09/09/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoo(...) Geef het sel type lijst prom. -- pub. 26/08/2019 numac 2019203786 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst met geregistreerde entiteiten waarvan het ondernemingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd afgesloten en vervangen wegens dubbel Het nummer werd afgesloten conform de procedure voor het wegwerken van dubbels, die werd goedgeke Ond. Nr

incompetitiestelling

type incompetitiestelling prom. 26/08/2019 pub. 26/08/2019 numac 2019014002 bron federale overheidsdienst financien Incompetitiestelling in de klasse A4 - Adviseur-generaal bij de administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie Fedorest
^