B.S. Index van de publicaties van 16 september 2019

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 17/08/2019 pub. 16/09/2019 numac 2019014445 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van 250 euro aan de vzw "Espace Culture et Promotion" type koninklijk besluit prom. 29/08/2019 pub. 16/09/2019 numac 2019014398 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 8 van de bijlage van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkerin type koninklijk besluit prom. 17/08/2019 pub. 16/09/2019 numac 2019014444 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de VZW `Fonds Virunga Belgique' type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/09/2019 numac 2019204159 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Pensioen Bij koninklijk besluit van 8 september 2019 wordt de heer Alain SOETENS, adviseur klasse A3, met ingang van 1 oktober 2019, eervol ontslag verleend uit zijn functies. type koninklijk besluit prom. 29/08/2019 pub. 16/09/2019 numac 2019014499 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage IIIbis van het KB/WIB 92 inzake de vrijstelling van doorstorten van bedrijfsvoorheffing als bedoeld in artikel 2751 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/09/2019 numac 2019204160 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 8 september 2019 wordt mevrouw Nel CELIS, attaché klasse A1, met ingang van 1 september 2019, op eigen verzoek, ontslag verleend uit haar functies.

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 22/08/2019 pub. 16/09/2019 numac 2019041911 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 35 op de spoorlijn nr. 51 Brugge - Blankenberge, gelegen te Zuienkerke ter hoogte van de kilometerpaal 102.630 type ministerieel besluit prom. 28/05/2019 pub. 16/09/2019 numac 2019204083 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende bepaling van de inhoud van het milieueffectenverslag met betrekking tot de voorkomings- en toezichtsgebieden van de oppervlakte- of grondwaterwinningen type ministerieel besluit prom. 22/08/2019 pub. 16/09/2019 numac 2019041912 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 38 op de spoorlijn nr. 51 Brugge - Blankenberge, gelegen te Zuienkerke ter hoogte van de kilometerpaal 103.194 type ministerieel besluit prom. 22/08/2019 pub. 16/09/2019 numac 2019041910 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de privé-overweg nr. 32 op de spoorlijn nr. 51 Brugge - Blankenberge, gelegen te Zuienkerke ter hoogte van de kilometerpaal 101.827 type ministerieel besluit prom. 29/05/2019 pub. 16/09/2019 numac 2019014386 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van diverse bepalingen van het ministerieel besluit van 12 oktober 2017 houdende vaststelling van nadere regels voor de subsidiëring van bepaalde werken, leveringen en diensten die in het Vlaamse Gewest door of op initi type ministerieel besluit prom. 31/07/2019 pub. 16/09/2019 numac 2019041952 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot toekenning van het erediploma van vaandeldrager type ministerieel besluit prom. 22/08/2019 pub. 16/09/2019 numac 2019041913 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 40 op de spoorlijn nr. 51 Brugge - Blankenberge, gelegen te Blankenberge ter hoogte van de kilometerpaal 103.840 type ministerieel besluit prom. 20/08/2019 pub. 16/09/2019 numac 2019014142 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 21 op de spoorlijn nr. 53 Schellebelle - Leuven, gelegen te Wespelaar ter hoogte van de kilometerpaal 52.017 type ministerieel besluit prom. 20/08/2019 pub. 16/09/2019 numac 2019014148 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 71 op de spoorlijn nr. 53 Schellebelle - Leuven, gelegen te Wichelen ter hoogte van de kilometerpaal 4.436 type ministerieel besluit prom. 20/08/2019 pub. 16/09/2019 numac 2019014147 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 63 op de spoorlijn nr. 53 Schellebelle. - Leuven, gelegen te Dendermonde ter hoogte van de kilometerpaal 9.822 type ministerieel besluit prom. 20/08/2019 pub. 16/09/2019 numac 2019014143 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 42 op de spoorlijn nr. 53 Schellebelle - Leuven, gelegen te Buggenhout ter hoogte van de kilometerpaal 19.665 type ministerieel besluit prom. 20/08/2019 pub. 16/09/2019 numac 2019014139 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 79 op de spoorlijn nr. 53 Schellebelle - Leuven, gelegen te Schellebelle ter hoogte van de kilometerpaal 0.475 type ministerieel besluit prom. 20/08/2019 pub. 16/09/2019 numac 2019014140 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 5 op de spoorlijn nr. 53 Schellebelle - Leuven, gelegen te Hombeek ter hoogte van de kilometerpaal 35.829 type ministerieel besluit prom. 20/08/2019 pub. 16/09/2019 numac 2019014144 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 48 op de spoorlijn nr. 53 Schellebelle - Leuven, gelegen te Buggenhout ter hoogte van de kilometerpaal 16.626 type ministerieel besluit prom. 20/08/2019 pub. 16/09/2019 numac 2019014149 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 75 op de spoorlijn nr. 53 Schellebelle - Leuven, gelegen te Wichelen ter hoogte van de kilometerpaal 2.856 type ministerieel besluit prom. 23/08/2019 pub. 16/09/2019 numac 2019014329 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 februari 2019 houdende benoeming van de leden van het Beheerscomité van de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie van het Ministerie van Landsverdediging type ministerieel besluit prom. 20/08/2019 pub. 16/09/2019 numac 2019014141 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 6 op de spoorlijn nr. 53 Schellebelle - Leuven, gelegen te Hombeek ter hoogte van de kilometerpaal 36.661 type ministerieel besluit prom. 21/08/2019 pub. 16/09/2019 numac 2019014251 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende de aanduiding van de voorzitter en de plaatsvervangende voorzitter van de wetenschappelijke jury van het `War Heritage Institute'

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 28/06/2019 pub. 16/09/2019 numac 2019014447 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot goedkeuring van de wijzigingen van de statuten van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening aangebracht door de Algemene Vergadering van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening op 7 juni 2019

omzendbrief

type omzendbrief prom. 03/06/2019 pub. 16/09/2019 numac 2019204092 bron waalse overheidsdienst Omzendbrief betreffende de delegaties van bevoegdheid en handtekening inzake grensoverschrijdende overbrenging van afvalstoffen

bericht

type bericht prom. -- pub. 16/09/2019 numac 2019014477 bron brussels hoofdstedelijk gewest Bericht van openbaar onderzoek Het ontwerp van Richtplan van Aanleg "Wet" wordt onderworpen aan een openbaar onderzoek Het onderzoek loopt: Van 16 september tot en met 14 november 2019 Tijdens de hele duur van het openbaar ond https://perspective.brusse type bericht prom. -- pub. 16/09/2019 numac 2019014540 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Serge PEELAERS-PELSMAEKERS en Bart VAN LAEKEN die beiden w Dit be

document

type document prom. -- pub. 16/09/2019 numac 2019204015 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Bij besluit van de Directeur-generaal va worden type document prom. -- pub. 16/09/2019 numac 2019204080 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Paritair Subcomité voor de vezelcement Bij besluit van de Directeur-generaal van 2 september 2019, dat in werking treedt op 4 septemb wordt de he type document prom. -- pub. 16/09/2019 numac 2019204037 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige sociaal inspecteurs Verviers en Nijvel (niveau A1) voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. - Selectienummer: AFG19255 Solliciteren kan tot en met 29/09/2019 via www.selor.be De gedetailleerd(...) Geef het sel type document prom. -- pub. 16/09/2019 numac 2019204113 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Attachés Sociaal Inspecteurs (niveau A1), voor het RIZIV. - Selectienummer : AFG19266 Solliciteren kan tot 30/09/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelneming(...) Geef het se type document prom. -- pub. 16/09/2019 numac 2019204142 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Diensthoofden A2 (niveau A2) voor IRISCARE. - Selectienummer: AFB19020 Solliciteren kan tot 30/09/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, s(...) Geef het se type document prom. -- pub. 16/09/2019 numac 2019204114 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selecties voor bevordering naar niveau B voor het RIVIZ. - Selectienummers: BNG19058 - BNG19059 - BNG19060 - BNG19062 - BNG19063 - BNG19064 - BNG19065 - BNG19066 - BNG19067 - BNG19068 - BNG19069 - Procesanalisten-Ontwikk type document prom. -- pub. 16/09/2019 numac 2019204136 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige budgettaire en boekhoudkundige coördinatoren (niveau A2), voor Brussel Preventie & Veiligheid. - Selectienummer : AFB19007 Deze selectie werd afgesloten op 26/07/2019. Er is (...) De lijst is 2 j type document prom. -- pub. 16/09/2019 numac 2019204140 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Attachés goederentransport per spoor (niveau A1), voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer : ANG19214 Deze selectie werd afgesloten op 5/09/2019. Er is 1 laureaat(...) De lijst is type document prom. -- pub. 16/09/2019 numac 2019204158 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige controleurs (niveau B) voor het FAGG. - Selectienummer : AFG19110 Deze selectie werd afgesloten op 05/07/2019. Er zijn 9 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig.(...) type document prom. -- pub. 16/09/2019 numac 2019204141 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Stafmedewerkers Studies (niveau A2) voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. - Selectienummer : ANG19175 Deze selectie werd afgesloten op 04/09/2019. Er zijn 2 laureaten(...) De lijst is type document prom. -- pub. 16/09/2019 numac 2019204017 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige « sociaal controleurs » (niveau B) voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. - Selectienummer: AFG19220 Solliciteren kan tot 30/09/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving ((...) Geef het s type document prom. -- pub. 16/09/2019 numac 2019204014 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Vernieuwing van het mandaat van de leden van een paritair subcomité De Minister van Werk, wiens kantoren gevestigd zijn te 1000 Brussel, Hertogstraat 61, brengt ter kennis van de representatieve werknemers- en werkgeversorganisaties dat de duur Enkel type document prom. -- pub. 16/09/2019 numac 2019203901 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Juristen voor diverse Directies (niveau A1) voor de RVA. - Selectienummer: ANG19293 Solliciteren kan tot 29/09/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnem(...) Geef het sel type document prom. -- pub. 16/09/2019 numac 2019013696 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Algemene directie statistiek. - Statistics Belgium. - Koninkrijk België. - Wettelijke bevolking per gemeente op 1 januari 2019 en loop van de bevolking in 2018 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type document prom. -- pub. 16/09/2019 numac 2019204018 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige sociaal controleurs (niveau B) voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. - Selectienummer: ANG19233 Solliciteren kan tot 30/09/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (...) Geef het sel type document prom. -- pub. 16/09/2019 numac 2019014501 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Programmeurs (niveau B) voor Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie van het Ministerie van Landsverdediging (CDSCA). - Selectienummer: ANG19101 Solliciteren kan tot 07/10/2019 via www.(...) De gedeta

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/09/2019 numac 2019014528 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Hoge commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 2 september 2019, worden benoemd in - Mevr. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/09/2019 numac 2019014551 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Paritair comité voor de huisartsgeneeskunde, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 8 september 2019, dat in Bij he

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 16/09/2019 numac 2019014431 bron federale overheidsdienst justitie Gelet op de artikelen 370/3 en 370/4 van het Burgerlijke wetboek, ingevoegd bij de wet van 18 juni 2018. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 29 augustus 2019 is machtiging verleend aan mevrouw Tsering Yangzom, Yangzom, geboren te Gartog Bij konin

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 16/09/2019 numac 2019014595 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Oproep tot kandidaten voor vier mandaten van lid van de beroepsadviescommissie betreffende de classificatie van de toeristische logiezen per comfortniveau opgericht bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 mei 2019 In het Belg De vol

aanwerving

type aanwerving prom. 27/08/2019 pub. 16/09/2019 numac 2019041953 bron ministerie van landsverdediging Werving van kandidaat-vrijwilligers beperkte duur in 2020

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 16/09/2019 numac 2019041960 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 29 augustus 2019, dat in werking treedt op 1 juli 2019, is de heer Jordens D., onderzoeksrechter in de rechtbank van eerste aanleg Limburg, aangewezen voor een termijn van vijf jaar in de Commissie do Het ber

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 16/09/2019 numac 2019041804 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Mededeling aangaande de federale steunmaatregel "Luchtvaart in het kader van Airbus-programma's" De federale Regering heeft op 20 oktober 2016 de beslissing genomen om de O&O&I activiteiten van de Belgische industrie op het De regeringsbeslissing laat

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 16/09/2019 numac 2019014472 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Benoeming in vast dienstverband Bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, worden in vast dienstverband benoemd, in de klasse A2 : Bij ministerieel besluit van 29 augustus 2019 : Met ingang van 1 augus - De heer Dub type benoemingen prom. -- pub. 16/09/2019 numac 2019014469 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Benoeming in vast dienstverband Bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, word in vast dienstverband benoemd, in de klasse A2 : Bij ministerieel besluit van 29 augustus 2019 : Met ingang van 4 juli 20 - Mevrouw De

lijst

type lijst prom. -- pub. 16/09/2019 numac 2019204064 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst met geregistreerde entiteiten waarvan het ondernemingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd afgesloten en vervangen wegens dubbel Het nummer werd afgesloten conform de procedure voor het wegwerken van dubbels, die werd goedgeke Ond. Nr type lijst prom. -- pub. 16/09/2019 numac 2019204139 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Adviseurs ATM/ANS (niveau A3), voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer : ANG19060 Deze selectie werd afgesloten op 3/09/2019. De lijst van geslaagden, zonder ran(...) Er werd ook
^