B.S. Index van de publicaties van 18 september 2019

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 18/12/2016 pub. 18/09/2019 numac 2019014513 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag inzake het Europees Bosseninstituut, gedaan te Joensuu op 28 augustus 2003 (1)(2)(3)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 18/07/2019 pub. 18/09/2019 numac 2019014341 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot benoeming van vier leden van het Afwikkelingscollege van de Nationale Bank van België type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/09/2019 numac 2019014641 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Einde aanduiding Bij koninklijk besluit van 10 september 2019 wordt, op haar vraag, met ingang van 1 september 2019 een einde gesteld aan de managementfunctie -2 "Administrateur Kleine en Middelgrote Ondernemingen", toegek Een beroep tot ni type koninklijk besluit prom. 08/09/2019 pub. 18/09/2019 numac 2019014561 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende vervanging van een lid van de sanctiecommissie van de autoriteit voor financiële diensten en markten type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/09/2019 numac 2019014579 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Wetgeving, fundamentele Rechten en Vrijheden. - Evangelische protestantse eredienst. - Aywaille. - Omvorming van een plaats van predikant in een plaats van eerste predikant Bij koninklijk besluit van 29 augustus 2019 wordt e type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/09/2019 numac 2019014577 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Wetgeving, fundamentele Rechten en Vrijheden. - Evangelische protestantse eredienst. - Dendermonde. - Omvorming van een plaats van predikant in een plaats van eerste predikant Bij koninklijk besluit van 29 augustus 2019 word type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/09/2019 numac 2019014558 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden. - Evangelische protestantse eredienst. - Antwerpen Oost. - Omvorming van een plaats van predikant in een plaats van eerste predikant Bij koninklijk besluit van 29 augustus 2019 w

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 09/01/2019 pub. 18/09/2019 numac 2019014426 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de uitvoering van de Vlaamse sociale bescherming, wat de softwarevereisten betreft type ministerieel besluit prom. 21/05/2019 pub. 18/09/2019 numac 2019014503 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 april 2014 tot uitvoering van het Subsidiebesluit van 22 november 2013, wat betreft het opvragen van gegevens over de flexibele openingstijden en dringende kinderopvang en wat betreft type ministerieel besluit prom. 13/06/2019 pub. 18/09/2019 numac 2019014504 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vastlegging van het totale aantal subsidiabele uren vrijwilligersoppas voor de erkende diensten voor oppashulp en tot bepaling van het maximale aantal subsidiabele uren vrijwilligersoppas per erkende dienst voor het werkjaar 2019 type ministerieel besluit prom. 04/06/2019 pub. 18/09/2019 numac 2019014399 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot bepaling van de dienst voor logistieke hulp die in aanmerking komt voor subsidiëring en tot bepaling van het aantal voltijdsequivalenten per functiecategorie voor het jaar 2019 type ministerieel besluit prom. 09/05/2019 pub. 18/09/2019 numac 2019014448 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vaststelling van de verdeelsleutel met betrekking tot de subsidies voor bijstand door bijstandsorganisaties aan zorggebruikers type ministerieel besluit prom. 28/01/2019 pub. 18/09/2019 numac 2019014436 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de uitvoering van artikel 121, derde lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2018 houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 24/05/2019 pub. 18/09/2019 numac 2019014437 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van artikel 15/2 van het koninklijk besluit van 9 maart 2006 betreffende het activerend beleid bij herstructureringen type besluit van de vlaamse regering prom. 06/09/2019 pub. 18/09/2019 numac 2019014609 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, wat betreft de uitvoering van het sectoraal akkoord 2017 - 2019

decreet

type decreet prom. 26/04/2019 pub. 18/09/2019 numac 2019014596 bron verenigde vergadering van de franse gemeenschapscommissie Gezamenlijk decreet en ordonnantie met betrekking tot de Brusselse ombudsman

bericht

type bericht prom. -- pub. 18/09/2019 numac 2019204154 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 16 juli 2019, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 19 juli 2019, heeft de familierechtbank van de Rechtbank van eerste aanleg N « Sch type bericht prom. -- pub. 18/09/2019 numac 2019204151 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 10 juli 2019 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 12 juli 2019, is beroep tot vernietig Die zaa type bericht prom. -- pub. 18/09/2019 numac 2019204143 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 5 juni 2019, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 11 juli 2019, heeft de Franstalige Rechtbank van eerste aanleg te Brussel de « - Sc type bericht prom. -- pub. 18/09/2019 numac 2019014541 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Tim LOWET, Laurens POLLENTIER en Lore VAN RANST die allen Dit bes type bericht prom. -- pub. 18/09/2019 numac 2019014597 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De vzw Unie van socialprofitondernemingen heeft d(...) Dat beslui type bericht prom. -- pub. 18/09/2019 numac 2019014493 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken College van provinviegouverneurs opgericht krachtens artikel 131bis van de provinciewet. - Bericht voorgeschreven door artikel 15 van het huishoudelijk reglement Bij toepassing van artikel 2 van het koninklijk besluit van 6 september 1988 Verslag van d type bericht prom. -- pub. 18/09/2019 numac 2019014598 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Het Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten hee Dat be type bericht prom. -- pub. 18/09/2019 numac 2019204147 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 19 juni 2019, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 12 juli 2019, heeft de Franstalige Rechtbank van eerste aanleg te Brussel de « Sche type bericht prom. -- pub. 18/09/2019 numac 2019204146 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 10 juli 2019 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 12 juli 2019, heeft de vzw « Universi Die za

document

type document prom. -- pub. 18/09/2019 numac 2019204174 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Attachés onderzoek en analyse (niveau A1), voor het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. - Selectienummer : BNG19038 Deze selectie werd afgesloten op 12/09/2(...) Er is é

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 27/05/2019 pub. 18/09/2019 numac 2019014400 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 april 2014 betreffende de regels voor de erkenning en de subsidiëring van inloopteams, wat betreft de subsidieregeling

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 18/09/2019 numac 2019014583 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 29 augustus 2019, in werking tredend op 30 september 2019 's avonds, is aan mevr. Mariën D., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, op haar verzoek, ontslag verleend uit haar ambt; Bij konin

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 18/09/2019 numac 2019014401 bron vlaamse overheid Erkenning als technische dienst zoals voorzien in het Besluit van de Vlaamse Regering van 20 januari 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun 1) type erkenning prom. -- pub. 18/09/2019 numac 2019014456 bron vlaamse overheid Erkenning als technische dienst zoals voorzien in het Besluit van de Vlaamse Regering van 20 januari 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun
^