B.S. Index van de publicaties van 15 oktober 2019

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 27/04/2004 pub. 15/10/2019 numac 2019030865 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende instemming met het Verdrag inzake de voorkoming en bestraffing van misdrijven tegen internationaal beschermde personen, met inbegrip van diplomaten, gedaan te New York op 14 december 1973. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 22/09/2019 pub. 15/10/2019 numac 2019014924 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende de toekenning van facultatieve toelagen ten laste van de basisallocatie 55.21.330034 van de begroting 24 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2019 type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/10/2019 numac 2019014975 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 8 oktober 2019, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging, welke dient te gebeuren binnen de twee maanden te rekenen vanaf heden, is mevr. Laudert S., licentiaat in de rechten, kandidaat-notaris, De stan type koninklijk besluit prom. 22/09/2019 pub. 15/10/2019 numac 2019014928 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende de toekenning van facultatieve toelagen ten laste van de basisallocatie 55.21.330034 van de begroting 24 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2019 type koninklijk besluit prom. 22/09/2019 pub. 15/10/2019 numac 2019014927 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende de toekenning van facultatieve toelagen ten laste van de basisallocatie 55.21.330034 van de begroting 24 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2019 type koninklijk besluit prom. 22/09/2019 pub. 15/10/2019 numac 2019014926 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende de toekenning van facultatieve toelagen ten laste van de basisallocatie 55.21.330034 van de begroting 24 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2019 type koninklijk besluit prom. 22/09/2019 pub. 15/10/2019 numac 2019014925 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende de toekenning van facultatieve toelagen ten laste van de basisallocatie 55.21.330034 van de begroting 24 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2019 type koninklijk besluit prom. 29/09/2019 pub. 15/10/2019 numac 2019014739 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2014 betreffende de administratieve en boekhoudkundige organisatie, de interne controle, de boekhouding en de jaarrekeningen van de vennootschappen voor het beheer van auteursrechten type koninklijk besluit prom. 29/09/2019 pub. 15/10/2019 numac 2019042098 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 18, § 2, B., e), en 24, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering type koninklijk besluit prom. 02/10/2019 pub. 15/10/2019 numac 2019014827 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 juni 1994 tot vaststelling van het model van voorschrijfdocument betreffende de verstrekkingen van farmaceutische producten ten behoeve van niet in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden type koninklijk besluit prom. 16/09/2019 pub. 15/10/2019 numac 2019014791 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen en het koninklijk van 1 decem type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/10/2019 numac 2019042011 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2833 van 31 augustus 2019, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren v Hij gaa type koninklijk besluit prom. 18/09/2019 pub. 15/10/2019 numac 2019014743 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van verscheidene bepalingen betreffende het varend personeel van de Krijgsmacht

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 11/09/2019 pub. 15/10/2019 numac 2019014916 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vervanging van de bijlage bij het ministerieel besluit van 14 februari 2013 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2016 tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor ondernem type ministerieel besluit prom. 10/09/2019 pub. 15/10/2019 numac 2019041999 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 april 1998 betreffende het varend personeel van de Krijgsmacht type ministerieel besluit prom. 12/09/2019 pub. 15/10/2019 numac 2019014857 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 13 van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014 tot uitvoering van het decreet lokale diensteneconomie van 22 november 2013

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 06/09/2019 pub. 15/10/2019 numac 2019014858 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, wat betreft mobiliteitsmaatregelen en andere bepalingen type besluit van de vlaamse regering prom. 06/09/2019 pub. 15/10/2019 numac 2019014856 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering over verhandelbare emissierechten voor broeikasgassen voor vaste installaties voor de periode 2021-2030

bericht

type bericht prom. -- pub. 15/10/2019 numac 2019014959 bron brussels hoofdstedelijk gewest Oproep tot kandidaatstelling 2019 naar aanleiding van de volledige vernieuwing van de leden van de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie 1. Algemene context De Gewestelijke Ontwikkelingscommissie brengt advies uit bij de Regering of de gemeente 1. Opdrach type bericht prom. -- pub. 15/10/2019 numac 2019014946 bron belgische mededingingsautoriteit Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. CONC-C/C-19/0031: BOULANGER GROUP SAS - HIGH TECH MULTICANAL GROUP SA /KREFEL NV - ASSUREKA SA - HIFI INTERNATIONAL SA - TONES BVBA Op 4 oktober 2019, ontving Volgens

document

type document prom. -- pub. 15/10/2019 numac 2019204643 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de Rechterlijke Orde: Coördinatoren Safety en Security (rechtsgebied Antwerpen) (m/v/x). - Selectienummer: BNG19061 De medewerkers worden door de personeelsdie(...) Solliciter type document prom. -- pub. 15/10/2019 numac 2019204687 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Tweetalig economisch controleur (niveau B), voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer : AFG19121 Deze selectie werd afgesloten op 12/07/2019. Er is 1(...) De lijst is type document prom. -- pub. 15/10/2019 numac 2019204659 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Beheerders van statistische producten (niveau A2) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: ANG19138 Deze selectie werd afgesloten op 05/09/2019.

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/06/2019 pub. 15/10/2019 numac 2019014920 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende uitvoering van het besluit van 25 april 2019 betreffende de museumsector in de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/05/2019 pub. 15/10/2019 numac 2019014921 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring, voor het gespecialiseerd onderwijs, het gewoon secundair onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra, van de programma's voor de opleiding tijdens de loopbaan op het niveau van een net v type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/06/2019 pub. 15/10/2019 numac 2019030883 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 juli 1998 betreffende de organisatie van de leergangen alsook de toelating en de regelmatige aanwezigheid van de lee type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/05/2019 pub. 15/10/2019 numac 2019042134 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de kwalificatieprofielen van "Metselaar" en "Schilder-decorateur" (m/v) in het kwalificatiestelsel uitgedrukt in eenheden van leerresultaten (CPU), in het vierde, vijfde en zesde jaar type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/05/2019 pub. 15/10/2019 numac 2019014919 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring, voor het gewoon basisonderwijs, van de programma's voor de opleiding tijdens de loopbaan op het mesoniveau voor het schooljaar 2019-2020

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 15/10/2019 numac 2019014945 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende plaats wordt vacant verklaard voor benoeming via bevordering. Er is geen bijkomende proef : Coördinator safety en security bij de directie infrastructuur van het DG R(...) Toelichting: Attesten Voor d

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 15/10/2019 numac 2019204676 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van **** **** rekrutering en selectie (niveau ****1), voor de Rechterlijke Orde. - **** : ****19226 Deze selectie werd afgesloten op 4/10/2019. Er zijn 2 laureaten. ****(...)

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 15/10/2019 numac 2019014784 bron ministerie van landsverdediging Burgerlijk onderwijzend personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 2826 van 29 augustus 2019, wordt aan de heer Christian Behrendt, doctor in de rechten, in tijdelijk verband tot deeltijdse docent in het niet-organiek kader van de Koninkl Een ber type benoemingen prom. -- pub. 15/10/2019 numac 2019030885 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 22 september 2019, dat uitwerking heeft met ingang van 1 oktober 2019, wordt de heer Rudi M. GERRITS, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissing v type benoemingen prom. -- pub. 15/10/2019 numac 2019042013 bron ministerie van landsverdediging Burgerlijk onderwijzend personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 2825 van 29 augustus 2019, wordt aan mevrouw Valérie Flohimont, doctor in de rechten, in tijdelijk verband tot deeltijdse docent in het niet-organiek kader van de Koninkli Een be type benoemingen prom. -- pub. 15/10/2019 numac 2019042191 bron brussels hoofdstedelijk gewest Gewestelijk Agentschap voor Netheid, « Net Brussel » Personeel. - Benoeming Bij besluit van de directeur-generaal van 27 september 2018, wordt de heer Christos TSATSIS toegelaten tot de stage, voor een periode van twee jaar, in de hoedanighe Bij besl type benoemingen prom. -- pub. 15/10/2019 numac 2019042192 bron brussels hoofdstedelijk gewest Gewestelijk Agentschap voor Netheid, « Net Brussel » Personeel. - Benoeming Bij besluit van de directeur-generaal van 11 maart 2019, wordt de heer BOUZARDA Mohamed definitief benoemd op 1 maart 2019 in de hoedanigheid van Vakman van Openbare Bij besl

beschikking van de arbeidsrechtbank

type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 15/10/2019 numac 2019204445 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Arbeidsrechtbank van Henegouwen Bij beschikking van 24 september 2019 werd de heer DELEPIERE Alain, voorheen rechter in sociale zaken als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Henegouwen door Mevrouw de Voorzitter van deze
^