B.S. Index van de publicaties van 18 oktober 2019

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 18/10/2019 numac 2019204300 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 93/2019 van 6 juni 2019 Rolnummer 6858 In zake : de prejudiciële vragen over artikel 68 van de wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggi Het Grond type wet prom. -- pub. 18/10/2019 numac 2019203592 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 113/2019 van 18 juli 2019 Rolnummer 7019 In zake : het beroep tot vernietiging van het decreet van het Vlaamse Gewest van 30 maart 2018 houdende wijziging van de wet van 19 juni 1978 betreffende het beheer van het Li Het Grondw

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 29/09/2019 pub. 18/10/2019 numac 2019204128 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknem type koninklijk besluit prom. 29/09/2019 pub. 18/10/2019 numac 2019204129 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de houthandel, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding bij het stelsel van werklo type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/10/2019 numac 2019042210 bron federale overheidsdienst justitie Centrale diensten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 5 september 2019 wordt op datum van 15 juli 2019's avonds aan mevrouw Sofie VAN OVERMEIRE ontslag verleend uit haar functie van attaché bij Centrale diensten van de Federale Overheidsdienst type koninklijk besluit prom. 22/09/2019 pub. 18/10/2019 numac 2019042202 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende de toekenning van facultatieve toelagen ten laste van de basisallocatie 55.21.330034 van de begroting 24 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2019 type koninklijk besluit prom. 22/09/2019 pub. 18/10/2019 numac 2019042201 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende de toekenning van facultatieve toelagen ten laste van de basisallocatie 55.21.330034 van de begroting 24 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2019 type koninklijk besluit prom. 29/09/2019 pub. 18/10/2019 numac 2019041955 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 februari 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de pannenbakkerijen, betreffende de implementatie en de indelingsprocedure van de functieclass type koninklijk besluit prom. 22/09/2019 pub. 18/10/2019 numac 2019042199 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende de toekenning van facultatieve toelagen ten laste van de basisallocatie 55.21.330034 van de begroting 24 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2019 type koninklijk besluit prom. 22/09/2019 pub. 18/10/2019 numac 2019042197 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende de toekenning van facultatieve toelagen ten laste van de basisallocatie 55.21.330034 van de begroting 24 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2019 type koninklijk besluit prom. 22/09/2019 pub. 18/10/2019 numac 2019042196 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende de toekenning van facultatieve toelagen ten laste van de basisallocatie 55.21.330034 van de begroting 24 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2019 type koninklijk besluit prom. 29/09/2019 pub. 18/10/2019 numac 2019204131 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden, betreffende het behoud van de lagere leeftijdsgrens voor type koninklijk besluit prom. 29/09/2019 pub. 18/10/2019 numac 2019204166 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juli 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedr type koninklijk besluit prom. 29/09/2019 pub. 18/10/2019 numac 2019204171 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf, tot invoering van een stelsel van bedrijfstoeslag voor sommige oudere we type koninklijk besluit prom. 29/09/2019 pub. 18/10/2019 numac 2019204190 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juli 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedr type koninklijk besluit prom. 29/09/2019 pub. 18/10/2019 numac 2019204223 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende het tijdskrediet, de loopbaanvermindering en de landingsbanen type koninklijk besluit prom. 22/09/2019 pub. 18/10/2019 numac 2019042200 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende de toekenning van facultatieve toelagen ten laste van de basisallocatie 55.21.330034 van de begroting 24 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2019 type koninklijk besluit prom. 29/09/2019 pub. 18/10/2019 numac 2019204196 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 maart 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, tot vaststelling, voor 2019, van het bedrag, de wijze van financiering, de modalitei type koninklijk besluit prom. 29/09/2019 pub. 18/10/2019 numac 2019204341 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de financiële bijdrage voor het openbaar vervoe type koninklijk besluit prom. 29/09/2019 pub. 18/10/2019 numac 2019204201 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende het tijdskrediet eindeloopbaan type koninklijk besluit prom. 29/09/2019 pub. 18/10/2019 numac 2019204193 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juli 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de steenbakkerij, betreffende de toekenning van een sectoraal conventioneel stelsel van werkloosheid m

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 18/10/2019 numac 2019204766 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen Verlenging van het mandaat van adjunct-administrateur-generaal Bij ministerieel besluit van 24 juni 2019 wordt, met ingang van 22 juli 2019, het mandaat verlengd van de heer Luc MEERKENS als titularis van type ministerieel besluit prom. 20/09/2019 pub. 18/10/2019 numac 2019014936 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de kwalificaties bedoeld in het decreet van 19 juli 1991 betreffende de loopbaan van de wetenschappelijke navorsers

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 28/06/2019 pub. 18/10/2019 numac 2019042135 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie medisch administratief assistent type besluit van de vlaamse regering prom. 28/06/2019 pub. 18/10/2019 numac 2019042151 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie bouwer-hersteller van klavierinstrumenten type besluit van de vlaamse regering prom. 28/06/2019 pub. 18/10/2019 numac 2019042145 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie technieker industriële lijnautomatisatie type besluit van de vlaamse regering prom. 28/06/2019 pub. 18/10/2019 numac 2019042144 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie bouwer-hersteller van strijk- en tokkelinstrumenten type besluit van de vlaamse regering prom. 02/10/2019 pub. 18/10/2019 numac 2019014963 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot herlibellering in de begroting van de Vlaamse Gemeenschap van namen van entiteiten en programma's betrekking hebbend op kabinetsbegrotingen en aanduiding van de kenletter van ordonnancerend minister in begrotingsdocumen type besluit van de vlaamse regering prom. 28/06/2019 pub. 18/10/2019 numac 2019042143 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie uurwerk-/klokkenmaker type besluit van de vlaamse regering prom. 28/06/2019 pub. 18/10/2019 numac 2019042133 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie kwaliteits- en procesverantwoordelijke slagerij type besluit van de vlaamse regering prom. 28/06/2019 pub. 18/10/2019 numac 2019014918 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie productiemedewerker dier type besluit van de vlaamse regering prom. 28/06/2019 pub. 18/10/2019 numac 2019014915 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie bouwer van historische klavierinstrumenten type besluit van de vlaamse regering prom. 28/06/2019 pub. 18/10/2019 numac 2019014917 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie restaurateur van historische klavierinstrumenten type besluit van de vlaamse regering prom. 28/06/2019 pub. 18/10/2019 numac 2019014914 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie bouwer van historische strijk- en tokkelinstrumenten type besluit van de vlaamse regering prom. 28/06/2019 pub. 18/10/2019 numac 2019042111 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie restaurateur van historische strijk- en tokkelinstrumenten type besluit van de vlaamse regering prom. 28/06/2019 pub. 18/10/2019 numac 2019014842 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie art-handler type besluit van de vlaamse regering prom. 28/06/2019 pub. 18/10/2019 numac 2019042117 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie productiemedewerker plant type besluit van de vlaamse regering prom. 02/10/2019 pub. 18/10/2019 numac 2019014947 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering type besluit van de vlaamse regering prom. 28/06/2019 pub. 18/10/2019 numac 2019042130 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie culinair slager type besluit van de vlaamse regering prom. 28/06/2019 pub. 18/10/2019 numac 2019042128 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie behoudsmedewerker erfgoed type besluit van de vlaamse regering prom. 28/06/2019 pub. 18/10/2019 numac 2019042122 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie tolk type besluit van de vlaamse regering prom. 28/06/2019 pub. 18/10/2019 numac 2019042121 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie winkelverkoper type besluit van de vlaamse regering prom. 28/06/2019 pub. 18/10/2019 numac 2019042120 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie orthopedagogisch begeleider type besluit van de vlaamse regering prom. 28/06/2019 pub. 18/10/2019 numac 2019042118 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie persoonsbegeleider type besluit van de vlaamse regering prom. 02/10/2019 pub. 18/10/2019 numac 2019030892 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie, wat betreft de vaststelling van beleidsvelden en inhoudelijke structuurelementen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 16/05/2019 pub. 18/10/2019 numac 2019204705 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het algemeen reglement houdende de algemene beginselen op grond waarvan de kredieten uit Fonds 2 door het « Fonds du logement des familles nombreuses de Wallonie » toegestaan worden type besluit van de waalse regering prom. 16/05/2019 pub. 18/10/2019 numac 2019204721 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het algemeen reglement houdende de algemene beginselen tot toekenning van kredieten door de "Société wallonne du crédit social" en de "Guichets du crédit social" (Sociaal kredietloketten)

document

type document prom. -- pub. 18/10/2019 numac 2019204752 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Databeheerders , (niveau A), voor Perspective.brussels. - Selectienummer: AFB19026 Deze selectie werd afgesloten op 19/09/2019. Er zijn 3 laureaten. De lijst is 2 jaar geldig.(...) type document prom. -- pub. 18/10/2019 numac 2019204786 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige functioneel beheerders (niveau A1) voor de FOD Beleid en Ondersteuning. - Selectienummer : ANG19227 Dit resultaat is reeds verschenen in het Belgisch Staatsblad op 09/09/2019. De lijst is 1 j type document prom. -- pub. 18/10/2019 numac 2019042229 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij ministeriële besluiten van 7 oktober 2019, - is het verzoek tot associatie van de heer Van Herzeele M., notaris ter standplaats Antwerpen , en van de heer Caeymaex Ph., kandidaat-notaris, om de(...) De heer Caeymaex Ph. is aangesteld als type document prom. -- pub. 18/10/2019 numac 2019030911 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige deskundigen Overheidsopdrachten/Aankoper , (niveau B), voor de FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer: ANG19355 Solliciteren kan tot 11/11/2019 via www.selor.be. De gedetailleerde functiebe(...) Geef het sel type document prom. -- pub. 18/10/2019 numac 2019030909 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige financieel verantwoordelijken , (niveau A1), voor Binnenlandse zaken ADBA (Administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie) voor het beheer van de elektronische identiteitskaarten en het Rijks(...) Sollic

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/06/2019 pub. 18/10/2019 numac 2019014922 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de kwalificatieprofielen van "Elektricien-installateur woongebouwen, industriële elektriciteit en tertiaire sector", "Binnen- en buitenschrijnwerker", "Kapper-manager", "Timmerman", type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/05/2019 pub. 18/10/2019 numac 2019030881 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 21 februari 2018 tot vaststelling van de kwalificatieprofielen van « Onderhoudstuinier », « Tuinaannemer », « Technicus

erratum

type erratum prom. -- pub. 18/10/2019 numac 2019042227 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht. - Erratum Vredegerechten en politierechtbank van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen. In de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van 20 september 2019, bladzijde 87705, houdende de aanwijzing van de heer Van

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 18/10/2019 numac 2019042226 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Vredegerechten en politierechtbank van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen. Bij beschikking van 16 september 2019 werd de heer Derijck M., door de voorzitter van de vrederechters en rechters in de politierechtba

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 18/10/2019 numac 2019015021 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum In de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van 11 oktober 2019, bladzijde 93851, omtrent de vacante plaatsen van raadsheer in het hof van beroep Luik, dient te worden gelezen: • "ra (waarvan é type vacante bettreking prom. -- pub. 18/10/2019 numac 2019014960 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat. - Vacante betrekkingen Notaris ter standplaats te: - Antwerpen : 1 (in associatie) Deze plaats vervangt deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 23 augustus 2019. - Stabroek: 1 - Anderl(...)

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 18/10/2019 numac 2019042225 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 24 september 2019, dat in werking treedt op 31 oktober 2019 `s avonds, is aan de heer Delfosse V., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in de arbeidsrechtbank te Luik, afdeling Het is type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 18/10/2019 numac 2019042228 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Raad van State. - Vernietiging Bij arrest nr. 245.565 van 30 september 2019, vernietigt de Raad van State het koninklijk besluit van 22 december 2016, waarbij de heer Van Iseghem P., wordt aangewezen tot het mandaat van voor

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 18/10/2019 numac 2019204788 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Communicatie Medewerkers (niveau B) voor Innoviris.brussels. - Selectienummer : AFB19037 Solliciteren kan tot 04/11/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnem(...) Geef het sel

lijst

type lijst prom. -- pub. 18/10/2019 numac 2019204711 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van de vennootschappen, verenigingen zonder winstoogmerk, stichtingen, Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen waarvan de administratieve adreswijziging in de Kruispuntbank van Ondernemingen, overeenkomstig artikel III.4 Ond. type lijst prom. -- pub. 18/10/2019 numac 2019204709 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, ku Ond. N type lijst prom. -- pub. 18/10/2019 numac 2019204710 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1ste alinea, 4° van het Wetboek van economisch Als type lijst prom. -- pub. 18/10/2019 numac 2019204789 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Duitstalige Juristen (niveau A) voor de FOD Financiën. - Selectienummer: ADG19012 Solliciteren kan tot 04.11.2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, se(...) Na de selec

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 26/09/2019 pub. 18/10/2019 numac 2019014994 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende de aanduiding van de commissarissen van het Verenigd College bij de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 18/10/2019 numac 2019204793 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Duitstalige Juristen (niveau A) voor de FOD Financiën. - Selectienummer: ADG19012 Solliciteren kan tot 04.11.2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, se(...) Geef het s type bericht van selor prom. -- pub. 18/10/2019 numac 2019204783 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Duitstalige Economisten (niveau A) voor de FOD Financiën. - Selectienummer : ADG19010 Solliciteren kan tot 04.11.2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden(...) Geef het s
^