B.S. Index van de publicaties van 29 oktober 2019

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 28/05/2019 pub. 29/10/2019 numac 2019015154 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties type wet prom. 30/03/2018 pub. 29/10/2019 numac 2019014988 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de invoering van een mobiliteitsvergoeding. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 04/05/2018 pub. 29/10/2019 numac 2019014987 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 wat de giften aan als bij stichting opgerichte entiteiten, die afhangen van de erkende universitaire ziekenhuizen, betreft. - Duitse vertaling type wet prom. 15/04/2018 pub. 29/10/2019 numac 2019042232 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van artikel 375 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/10/2019 numac 2019042181 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Pensionering Bij koninklijk besluit ****. 2839 van 24 september 2019, wordt luitenant ****. **** definitief op pensioen gesteld op 1 september 2019. type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/10/2019 numac 2019015033 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2848 van 1 oktober 2019, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren van Hij gaa type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/10/2019 numac 2019030886 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Ontslag Bij koninklijk besluit nr. 2843 van 24 september 2019, wordt mijnheer Anthony Piron, attaché, op eigen verzoek uit zijn betrekking ontslagen op 18 augustus 2019 `s avonds.

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 16/10/2019 pub. 29/10/2019 numac 2019014888 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot vaststelling van het competentieprofiel van de directieleden van het Instituut voor gerechtelijke opleiding type ministerieel besluit prom. 20/08/2019 pub. 29/10/2019 numac 2019204874 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 mei 2019 houdende uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 4 april 2019 tot invoering van een premieregeling voor de uitvoering van een audit, van de rapporten over de opv type ministerieel besluit prom. 16/09/2019 pub. 29/10/2019 numac 2019015159 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit waarbij delegatie aan de Administrateur-generaal van de Thesaurie van de federale openbare Dienst Financiën toegekend wordt type ministerieel besluit prom. 08/10/2019 pub. 29/10/2019 numac 2019014954 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende toekenning aan de vennootschap OMV Gas Marketing & Trading Belgium BVBA van een leveringsvergunning voor gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type ministerieel besluit prom. 22/10/2019 pub. 29/10/2019 numac 2019015157 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van drie coöperatieve vennootschappen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 16/05/2019 pub. 29/10/2019 numac 2019204856 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de erkenning en de subsidiëring van de begeleidingsdiensten voor de sociale opvang in een rurale omgeving en de erkenning van de structuren voor de sociale opvang in een rurale omgeving type besluit van de waalse regering prom. 18/07/2019 pub. 29/10/2019 numac 2019015173 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende het Sociaal Waterfonds, tot wijziging van sommige bepalingen van het Waterwetboek en tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 16 november 2000 houdende uitvoering van het decreet van 6 mei 1999 be

bericht

type bericht prom. -- pub. 29/10/2019 numac 2019042236 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De cvba B. CLINIC c.s. heeft de nietigverklaring gevorderd Die int type bericht prom. -- pub. 29/10/2019 numac 2019042235 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Mevrouw Joëlle BROUILLARD c.s. heeft de nietigverklaring g Dat b type bericht prom. -- pub. 29/10/2019 numac 2019015137 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De gemeente Elsene heeft de nietigverklaring gevorderd van Dat bes type bericht prom. -- pub. 29/10/2019 numac 2019015147 bron belgische mededingingsautoriteit Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE-C/C-19/0033: Agrifirm Belgium N.V./Quartes N.V. Op 18 oktober 2019, ontving de auditeur-generaal van de Belgische Mededingingsautoriteit een aanmelding v Volgens

document

type document prom. -- pub. 29/10/2019 numac 2019205079 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Juristen (niveau A1) voor de FOD Beleid en Ondersteuning. - Selectienummer : AFG19326 Solliciteren kan tot 13/11/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelneming(...) Geef het sel type document prom. -- pub. 29/10/2019 numac 2019205067 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Bachelors voor de OISZ (niveau B) voor de Openbare Instellingen van de Sociale Zekerheid (OISZ). - Selectienummer : AFG19319 Solliciteren kan tot 12/11/2019 via www.selor.be De gedetailleerde fun(...) Geef het sel type document prom. -- pub. 29/10/2019 numac 2019015228 bron brussels hoofdstedelijk gewest Aankondiging van de regering. - Oproep tot kandidaatstelling voor een voorzitter van BRUGEL en het aanleggen van een reserve voor de functies van bestuurder. - Verlenging van de aanvraagindiening Als gevolg van een wijziging in de vergoeding van De gewi type document prom. -- pub. 29/10/2019 numac 2019205062 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selecties voor bevordering naar niveau A voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen: Attachés-boekhouders (attaché A1) (m/v/x). - Selectienummer : BNG19138 De medewerkers die vold(...) Sollicite

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 29/10/2019 numac 2019042249 bron nationale bank van belgie Erkenningsprocedure voor bedrijfsrevisoren voor het uitoefenen van een revisoraal mandaat bij betalingsinstellingen en instellingen voor elektronisch geld Oproep voor kandidaten De Nationale Bank van België richt een procedure in voor de erke Kandidatu

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 29/10/2019 numac 2019042262 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 20 oktober 2019, wordt een einde gesteld aan de benoeming van de heer Kenis M., stagiair in de hoedanigheid van griffier bij de Nederlandstalige arbeidsrechtbank te Brussel, mits een opzegtermijn van Het ver

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 29/10/2019 numac 2019015117 bron federale overheidsdienst justitie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 13 oktober 2019, wordt mevrouw Caroline KINARD benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Justitie in een betrekking van het Franse taalkader, met ingang van 1 jun Overeen

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 15/10/2019 pub. 29/10/2019 numac 2019015047 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ministerieel besluit betreffende een externe overplaatsing in de graad van Eerste attaché A2 bij de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 29/10/2019 numac 2019204799 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 31/2019 van 28 februari 2019 Rolnummer 7074 In zake : de vordering tot uitlegging van het arrest nr. 35/2018 van 22 maart 2018 Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters A. Alen en F. Daoût, en de rechters L. L(. type arrest uittreksel prom. -- pub. 29/10/2019 numac 2019204797 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 28/2019 van 14 februari 2019 Rolnummer 6817 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 194 van het Vlaamse Gemeentedecreet van 15 juli 2005, gesteld door het Hof van Beroep te Brussel. Het Grondwettelijk samengesteld
^