B.S. Index van de publicaties van 18 december 2019

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 18/12/2019 numac 2019015741 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen Op voorstel van de Technische geneeskundige raad van 2 oktober 2018 en in uitvoering van artikel 22, 4 Interpr type wet prom. -- pub. 18/12/2019 numac 2019042775 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. - Beslissing om de tarieven in evenwicht te brengen in toepassing van artikel 504 - Wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzeke Bij type wet prom. 09/12/2019 pub. 18/12/2019 numac 2019205788 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. - Aanpassing van de bedragen van de heffingen vermeld in artikel 30bis/4 van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voorts type wet prom. 09/12/2019 pub. 18/12/2019 numac 2019042840 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de algemene wet inzake douane en accijnzen van 18 juli 1977 en het wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde ter omzetting van richtlijn 2017/1371

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 11/12/2019 pub. 18/12/2019 numac 2019205789 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. - Aanpassing van de bedragen van de retributies vermeld in de bijlage bij het koninklijk besluit van 27 oktober 2009 tot bepaling van de bedragen en de betalingswijze van de retributies geheven met toepassing v type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/12/2019 numac 2019042599 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Marine. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2877 van 31 oktober 2019, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren van n Hij gaa type koninklijk besluit prom. 14/11/2003 pub. 18/12/2019 numac 2019205844 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van het tarief van de erelonen en de kosten voor de deskundigen aangewezen door de arbeidsgerechten in het kader van medische deskundige onderzoeken inzake de geschillen betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten type koninklijk besluit prom. 03/12/2019 pub. 18/12/2019 numac 2019042809 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende de strijd tegen het terrorisme en het radicalisme van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de wet van 31 oktober 2019 tot opening van voorlopige kredieten voor type koninklijk besluit prom. 09/12/2019 pub. 18/12/2019 numac 2019204871 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 maart 1969 houdende vaststelling van de lijst van beroepsziekten die aanleiding geven tot schadeloosstelling en tot vaststelling van de criteria waaraan de blootstelling aan het beroepsris type koninklijk besluit prom. 09/12/2019 pub. 18/12/2019 numac 2019205790 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. - Aanpassing van de bedragen van de algemene uurtarieven vastgelegd in het koninklijk besluit van 16 oktober 2009 houdende de vastlegging van de uurtarieven voor bijkomende buitengewone prestaties door of in op type koninklijk besluit prom. 24/11/2019 pub. 18/12/2019 numac 2019204825 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de meester-kleermakers, de kleermaaksters en naaisters, betreffende de tussenkomst van de werkgever in type koninklijk besluit prom. 24/11/2019 pub. 18/12/2019 numac 2019204826 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende het sectoraal systeem van maaltijdcheques type koninklijk besluit prom. 24/11/2019 pub. 18/12/2019 numac 2019204845 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, betreffende het recht op uitkeringen voor landi type koninklijk besluit prom. 24/11/2019 pub. 18/12/2019 numac 2019204862 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 augustus 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 59 jaar na type koninklijk besluit prom. 24/11/2019 pub. 18/12/2019 numac 2019204912 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers, betreffende de toekenning van type koninklijk besluit prom. 24/11/2019 pub. 18/12/2019 numac 2019205164 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de apotheken en tarificatiediensten, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag type koninklijk besluit prom. 24/11/2019 pub. 18/12/2019 numac 2019205160 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende de maatregelen ten gunste van de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 09/12/2019 pub. 18/12/2019 numac 2019205971 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de invloed van de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen op de inning van de bijdragen verschuldigd voor het jaar 2020 binnen het raam van het sociaal statuut der zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 29/11/2019 pub. 18/12/2019 numac 2019015740 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 14, h), 2°, en 25, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor ge type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/12/2019 numac 2019015794 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 3 november 2019, wordt de heer Bruno ROMANO BARRETO, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van attaché bij Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, in Overee type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/12/2019 numac 2019015634 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Erkenning van omkaderingsinstellingen in het kader van het alcoholslot Bij toepassing van het koninklijk besluit van 26 november 2010 betreffende de installatie van het alcoholslot en het omkaderingsprogramma heeft de Staatssecretaris van Mobil N type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/12/2019 numac 2019015635 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Erkenning van omkaderingsinstellingen in het kader van het alcoholslot Bij toepassing van het koninklijk besluit van 26 november 2010 betreffende de installatie van het alcoholslot en het omkaderingsprogramma heeft de Staatssecretaris van Mobil N type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/12/2019 numac 2019015633 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Erkenning van instellingen voor medische en psychologische onderzoeken in het kader van het herstel van het recht tot sturen Bij toepassing van het artikel 73 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998, gewijzigd door het koninklijk besluit v 1 type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/12/2019 numac 2019015447 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Medische dienst. - Tijdelijke ambtsontheffing van een officier van het actief kader Bij koninklijk besluit nr. 2876 van 31 oktober 2019, wordt kapitein T. Weckhuysen met tijdelijke ambtsontheffing geplaatst voor een periode van drie maa type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/12/2019 numac 2019015746 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid 29 NOVEMBER 2019 - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 20, §§ 1, a) en d), 2, 4 en 5, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verpli type koninklijk besluit prom. 24/11/2019 pub. 18/12/2019 numac 2019205166 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferro metalen, betreffende de gewaarborgde minimumwedde

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 18/12/2019 numac 2019042589 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - Ontslagen uit het ambt Aanwijzingen. - Wijzigingen Bij ministerieel besluit ****. 95789 van 21 oktober 2019: In het ministerieel besluit ****. 95728 van 22 augustus 2019 betreffende het ambt van hoofdofficieren, De woorden type ministerieel besluit prom. 28/03/2019 pub. 18/12/2019 numac 2019015757 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende gedeeltelijke uitvoering, inzake energie, van het besluit van de Waalse Regering van 23 februari 2017 houdende uitvoering van de hoofdstukken 1, 3 en 4 van het decreet van 21 december 2016 houdende de toekenning van steun via type ministerieel besluit prom. 10/12/2019 pub. 18/12/2019 numac 2019042785 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst van de verboden stoffen en methoden voor het jaar 2020 type ministerieel besluit prom. -- pub. 18/12/2019 numac 2019015626 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Goedkeuringstoezicht. - Goedkeuring van besluit van de provinciegouverneur inzake de kosten van de brandweer Krachtens het ministerieel besluit van 26 november 2019 wordt het besluit van de provinciegouverneur van Antwerpen, van 7 oktober 2019,

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 05/12/2019 pub. 18/12/2019 numac 2019205831 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot erkenning van de representatieve organisaties overeenkomstig het besluit van de Waalse Regering van 27 september 2018 betreffende de erkenning van de Waalse landbouwverenigingen als representatieve organisaties

decreet

type decreet prom. 14/10/2019 pub. 18/12/2019 numac 2019204910 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende erkenning van assistentiedieren en betreffende het recht van personen in begeleiding van een assistentiedier om toegang te hebben tot publieke plaatsen type decreet prom. 25/11/2019 pub. 18/12/2019 numac 2019205751 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende mechanismen ter beslechting van belastinggeschillen in de Europese Unie

bericht

type bericht prom. -- pub. 18/12/2019 numac 2019015676 bron federale overheidsdienst financien Algemene Administratie van de Fiscaliteit Inkomstenbelastingen Bericht tot vaststelling van een model van attest nr. 281.88 dat toelaat de vereiste bewijzen te le(...) type bericht prom. -- pub. 18/12/2019 numac 2019031035 bron federale overheidsdienst financien Incompetitiestelling in de klasse A2 Attaché bij de diensten van de FOD Financiën I. ONDERWERP A. Bij toepassing van artikel 6bis van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel, worden de volgende be 1° - 1 type bericht prom. -- pub. 18/12/2019 numac 2019031138 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De v type bericht prom. -- pub. 18/12/2019 numac 2019031139 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3 quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Sandra HEYMANS die woonplaats kiest bij Mr. Pascal Lahous Dit bes type bericht prom. -- pub. 18/12/2019 numac 2019031057 bron belgische mededingingsautoriteit Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. CONC-C/C-19/0044: Kuwait Petroleum NV/Uhoda Op 10 december 2019, ontving de auditeur-generaal van de Belgische Mededingingsautoriteit een aanmelding(...) Volgens de

document

type document prom. -- pub. 18/12/2019 numac 2019205695 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor het stads- en streekvervoer Bij besluit van de Directeur-generaal van 3 december 2019, dat in werking treedt de dag waarop het in het Belgis worden type document prom. -- pub. 18/12/2019 numac 2019205871 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Directeurs Medische Expertise (niveau A3) voor FEDRIS. - Selectienummer: ANG19286 Deze selectie werd afgesloten op 21/11/2019. Er zijn geen geschikte kandidaten.(...) type document prom. -- pub. 18/12/2019 numac 2019205937 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige junior projectleiders met affiniteit voor IT (niveau A1) voor de FOD Beleid en Ondersteuning. - Selectienummer: ANG19312 Deze selectie werd afgesloten op 11/12/2019. Er zijn(...) De lijst is type document prom. -- pub. 18/12/2019 numac 2019205853 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Vertalers-revisors FR-NL-ANG (niveau A1) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: AFG19195 Deze selectie werd afgesloten op 10/12/2019. Er zijn 3 laureaten. De lijs(...) type document prom. -- pub. 18/12/2019 numac 2019205852 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Masterdata managers (niveau B) voor FOD Beleid en Ondersteuning. - Selectienummer: AFG19289 Deze selectie werd afgesloten op 10/12/2019. Er zijn 1 laureaten. De lijst is 1 jaa(...) type document prom. -- pub. 18/12/2019 numac 2019205936 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de het Ministerie van Defensie: Dossierbeheerders (m/v/x). - Selectienummer: BFG19136 Er zijn geen laureaten. Deze selectie werd afge(...) De lijst van laureaten i type document prom. -- pub. 18/12/2019 numac 2019042824 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige ICT Deskundigen Support en Operationeel beheer (niveau B) voor de FOD Justitie. - Selectienummer: ANG19398 Solliciteren kan tot 10/01/2020 via www.selor.be. De gedetailleerde functiebeschrij(...) Na de selec

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 18/12/2019 numac 2019205872 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige communicatie experten (niveau A1) voor het Nationaal Geografisch Instituut. - Selectienummer: ANG19201 Deze selectie werd afgesloten op 14/11/2019. Er zijn 4 laureaten. D(...)

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 07/11/2019 pub. 18/12/2019 numac 2019205750 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 10 februari 2000 betreffende het schoolbezoek

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 18/12/2019 numac 2019042603 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 2881 van 31 oktober 2019, wordt Mevr. Elke Clerebaut, op 1 oktober 2019, in de klasse A1 van niveau A. Zij draagt de titel van attaché. Voor de vaststelling van haar anciënniteit in de k Dit besl type benoemingen prom. -- pub. 18/12/2019 numac 2019042855 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 11 november 2019, wordt de heer Denis MAILLEUX benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in een betrekking van het Franse Overeen type benoemingen prom. -- pub. 18/12/2019 numac 2019042851 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carri&re Hoofdbestuur. - Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 13 oktober 2019 wordt de heer Stefano MESSINA, stagedoend attaché in de klasse A1, met ingang van 1 oktober 2019 met ranginneming op 1 oktober 2018, in het Franse taa Overeenkom type benoemingen prom. -- pub. 18/12/2019 numac 2019042610 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 2883 van 31 oktober 2019, wordt mijnheer Frank Wullaert, op 1 oktober 2019, in de klasse A1 van niveau A. Hij draagt de titel van attaché. Voor de vaststelling van zijn anciënniteit in d Dit besl type benoemingen prom. -- pub. 18/12/2019 numac 2019042600 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 2880 van 31 oktober 2019, wordt Mevr. Stefanie Pollet, op 1 oktober 2019, in de klasse A1 van niveau A. Zij draagt de titel van attaché. Voor de vaststelling van haar anciënniteit in de Dit besl type benoemingen prom. -- pub. 18/12/2019 numac 2019042608 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 2882 van 31 oktober 2019, wordt Mevr. Ymke Vandevelde, op 1 oktober 2019, in de klasse A1 van niveau A. Zij draagt de titel van attaché. Voor de vaststelling van haar anciënniteit in de Dit besl type benoemingen prom. -- pub. 18/12/2019 numac 2019042389 bron regie der gebouwen Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 22 oktober 2019, wordt de heer Alain DE KOKER benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Regie der Gebouwen in een betrekking van het Nederlandse taalkader, met ingang van 1 maart 2019.

lijst

type lijst prom. -- pub. 18/12/2019 numac 2019205869 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Coordinatoren Algemene inspectie bij de patrimoniumdiensten A3 (niveau A3) voor de FOD Financien. - Selectienummer: ANG19410 Solliciteren kan tot 13/01/2020 via www.selor.be De gedetailleerd(...) Geef het sel type lijst prom. -- pub. 18/12/2019 numac 2019205935 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor het Ministerie van Defensie Dossierbeheerders (m/v/x). - Selectienummer: BNG19137 Er is 1 laureaat. Deze selectie werd afgeslote(...) De lijst van laureaten is type lijst prom. -- pub. 18/12/2019 numac 2019205907 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Businessanalisten A2 (niveau A2) voor de FOD Financiën. - Selectienummer: ANG19421 Solliciteren kan tot 13/01/2020 via www.selor.be. De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnem(...) Geef het se type lijst prom. -- pub. 18/12/2019 numac 2019205885 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Financieel juridisch experten A4 (niveau A4) voor de FOD Financiën. - Selectienummer: ANG19422 Solliciteren kan tot 13/01/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinho(...) Geef het se type lijst prom. -- pub. 18/12/2019 numac 2019205888 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Co-operative tax compliance auditors (niveau A3) voor de FOD Financiën. - Selectienummer: ANG19405 Solliciteren kan tot 13/01/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (job(...) Geef het se type lijst prom. -- pub. 18/12/2019 numac 2019205889 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Teamchefs financiële sector (niveau A3) voor de FOD Financiën. - Selectienummer: ANG19415 Solliciteren kan tot 13/01/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, d(...) Geef het s type lijst prom. -- pub. 18/12/2019 numac 2019205898 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Financieel juristen (niveau A3) voor de FOD Financiën. - Selectienummer: ANG19418 Solliciteren kan tot 13/01/2020 via www.selor.be. De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemi(...) Geef het se type lijst prom. -- pub. 18/12/2019 numac 2019205897 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Business Process Managers (niveau A2) voor de FOD Financiën. - Selectienummer: ANG19414 Solliciteren kan tot 13/01/2020 via www.selor.be. De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, de(...) Geef het se type lijst prom. -- pub. 18/12/2019 numac 2019205775 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Projectleiders (niveau A2) voor de FOD Financiën. - Selectienummer: ANG19390 Solliciteren kan tot 13/01/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoo(...) Geef het se type lijst prom. -- pub. 18/12/2019 numac 2019205776 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Programmamanagers (niveau A3) voor de FOD Financiën. - Selectienummer: ANG19391 Solliciteren kan tot 13/01/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemings(...) Geef het se type lijst prom. -- pub. 18/12/2019 numac 2019205777 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Senior enterprise architecten (niveau A3) voor de FOD Financiën. - Selectienummer: ANG19392 Solliciteren kan tot 13/01/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud,(...) Geef het se type lijst prom. -- pub. 18/12/2019 numac 2019205778 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Kennismanagers (niveau A2) voor de FOD Financiën. - Selectienummer: ANG19419 Solliciteren kan tot en met 13/01/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnem(...) Geef het se type lijst prom. -- pub. 18/12/2019 numac 2019205787 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst met geregistreerde entiteiten waarvan het ondernemingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd afgesloten en vervangen wegens dubbel Het nummer werd afgesloten conform de procedure voor het wegwerken van dubbels, die werd goedgeke Ond. Nr type lijst prom. -- pub. 18/12/2019 numac 2019205748 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige procesbeheerders A2 (niveau A2) voor FOD Financien. - Selectie-nummer : ANG19411 Solliciteren kan tot 13/01/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelneming(...) Geef het sel type lijst prom. -- pub. 18/12/2019 numac 2019205799 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige projectleiders A2 (niveau A2) voor de FOD Financiën. - Selectienummer: ANG19409 Solliciteren kan tot 13/01/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemings(...) Geef het se type lijst prom. -- pub. 18/12/2019 numac 2019205829 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Senior servicemanagers (niveau A3) voor de FOD Financiën. - Selectienummer: ANG19413 Solliciteren kan tot 13/01/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelne(...) Geef het se type lijst prom. -- pub. 18/12/2019 numac 2019205830 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Senior IT-architecten (niveau A3) voor de FOD Financiën. - Selectienummer: ANG19404 Solliciteren kan tot 13/01/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnem(...) Geef het se type lijst prom. -- pub. 18/12/2019 numac 2019205828 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Functioneel analisten (niveau A2) voor de FOD Financiën. - Selectienummer: ANG19402 Solliciteren kan tot 13/01/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnem(...) Geef het se

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 18/12/2019 numac 2019042838 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 11 december 2019 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de internationale vereniging zonder winstoogmerk « De Blauwe Wereldketen » te Brussel om

overeenkomst

type overeenkomst prom. 16/12/2019 pub. 18/12/2019 numac 2019015712 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 juni 2014 tot vastlegging van de formulieren met betrekking tot de aanvraagprocedures inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van

incompetitiestelling

type incompetitiestelling prom. -- pub. 18/12/2019 numac 2019042864 bron federale overheidsdienst financien Incompetitiestelling in de klasse A3 Adviseur bij de diensten van de FOD Financiën I. ONDERWERP A. Bij toepassing van artikel 6bis van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel worden de volgende be 1° - 1 type incompetitiestelling prom. -- pub. 18/12/2019 numac 2019042861 bron federale overheidsdienst financien Incompetitiestelling in de klasse A4 Adviseur-generaal bij de diensten van de FOD Financiën I. ONDERWERP A. Bij toepassing van artikel 6bis van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel worden de vo 1° - 1
^