B.S. Index van de publicaties van 24 december 2019

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 09/12/2019 pub. 24/12/2019 numac 2019206087 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot oprichting van een Zorgpersoneelfonds type wet prom. 20/12/2019 pub. 24/12/2019 numac 2019031049 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 22 december 2009 betreffende de algemene regeling inzake accijnzen ter omzetting van richtlijn 2019/475 (1)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 17/12/2019 pub. 24/12/2019 numac 2019031154 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 maart 2003 tot bepaling van de nadere regels betreffende de federale bijdrage tot financiering van sommige openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en type koninklijk besluit prom. 17/12/2019 pub. 24/12/2019 numac 2019031165 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten van 30 september 2019 betreffende de regelmatige rapportering door de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening type koninklijk besluit prom. 17/12/2019 pub. 24/12/2019 numac 2019205929 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 juli 1989 tot vaststelling van het aantal leden van de samenwerkingscommissie opgericht bij de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen type koninklijk besluit prom. 17/12/2019 pub. 24/12/2019 numac 2019205928 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 november 2014 tot aanwijzing van de vijf regeringsleden in het Overlegcomité opgericht bij de gewone wet van 9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen type koninklijk besluit prom. 15/12/2019 pub. 24/12/2019 numac 2019031211 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende toekenning van een vrijwillige bijdrage aan het speciale fonds ten bate van het Afghaanse nationale leger type koninklijk besluit prom. 20/12/2019 pub. 24/12/2019 numac 2019042912 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/12/2019 numac 2019042876 bron federale overheidsdienst justitie Gerechtsdeurwaarders Bij koninklijk besluit van 11 december 2019, is de heer Vanswijgenhoven R., licentiaat in de rechten, kandidaat-gerechtsdeurwaarder, benoemd tot gerechtsdeurwaarder. Hij zal zijn ambt uitoefenen in het gerechtelijk arrond Het beroe type koninklijk besluit prom. 15/12/2019 pub. 24/12/2019 numac 2019015752 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2006 tot vaststelling van de wijze van en de voorwaarden voor de organisatie van het mondelinge evaluatie-examen bedoeld in artikel 191bis van het Gerechtelijk Wetboek type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/12/2019 numac 2019015799 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 9 december 2019 is machtiging verleend aan Mevr. Akkurt, Emine, geboren te Civril op 11 september 1969, wonende te Zele, om haar naam in die van "Tartar" te verander(...) Bij koninklijk beslui type koninklijk besluit prom. 09/12/2019 pub. 24/12/2019 numac 2019031042 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden en de modaliteiten overeenkomstig dewelke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen een financiële tegemoetkoming verleent aan de tandheelkundigen voor gebruik van telematica type koninklijk besluit prom. 15/12/2019 pub. 24/12/2019 numac 2019015751 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de wijze en de voorwaarden voor de organisatie van het examen dat toegang verleent tot het ambt van plaatsvervangend rechter en van plaatsvervangend raadsheer type koninklijk besluit prom. 17/12/2019 pub. 24/12/2019 numac 2019015834 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling, voor het dienstjaar 2020, van het globaal budget van het Rijk, zoals bedoeld in artikel 95 van de wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, gecoördineerd op 10 juli 2008, voor de financie

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 18/12/2019 pub. 24/12/2019 numac 2019015771 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ministerieel besluit betreffende de toestemming voor de invoer en het gebruik van niet-vergunde geneesmiddelen in geval van verspreiding van de ebolaziekte type ministerieel besluit prom. 04/06/2019 pub. 24/12/2019 numac 2019205916 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 04 van organisatieafdeling 09 en programma 02 van organisatieafdeling 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019 type ministerieel besluit prom. 09/12/2019 pub. 24/12/2019 numac 2019042812 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot bepaling van criteria voor de classificatie volgens comfortniveau, de benaming van die niveaus en de modellen van het logo dat deze niveaus identificeert voor de toeristische logiesverstrekkende inrichtingen die geregistreerd zijn type ministerieel besluit prom. 04/06/2019 pub. 24/12/2019 numac 2019205915 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01, 02, 04, 11 en 12 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019 type ministerieel besluit prom. 31/10/2019 pub. 24/12/2019 numac 2019031073 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de kwalificaties bepaald bij het decreet van 19 juli 1991 betreffende de loopbaan van de wetenschappelijke navorsers type ministerieel besluit prom. 24/05/2019 pub. 24/12/2019 numac 2019205914 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 11 en 12 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019 type ministerieel besluit prom. 19/12/2019 pub. 24/12/2019 numac 2019042954 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 124 houdende erkenning van een onderneming gespecialiseerd in financieringshuur type ministerieel besluit prom. 20/12/2019 pub. 24/12/2019 numac 2019042849 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit tot wijziging van de Europese bekendmakingsdrempels in meerdere koninklijke besluiten tot uitvoering van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, de wet van 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten en de wet van

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 12/12/2019 pub. 24/12/2019 numac 2019042887 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot opheffing van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 10 november 2005 houdende toekenning van uitrustingscheques aan het operationeel personeel van de Brusselse Hoofdstedelijke Diens type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/09/2019 pub. 24/12/2019 numac 2019042168 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling tot vaststelling van de graden van de personeelsleden van Leefmilieu Brussel die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen, met toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/12/2019 pub. 24/12/2019 numac 2019042913 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling van de taalkaders van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 06/12/2019 pub. 24/12/2019 numac 2019031146 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vaststelling van de verplichte bijdrage van de reders van Belgische vissersvaartuigen voor 2020 aan het Fonds voor Scheepsjongeren type besluit van de vlaamse regering prom. 06/12/2019 pub. 24/12/2019 numac 2019031145 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2013 betreffende de loopbaanbegeleiding type besluit van de vlaamse regering prom. 13/12/2019 pub. 24/12/2019 numac 2019031140 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding, wat betreft de stimulanspremie

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 12/12/2019 pub. 24/12/2019 numac 2019205967 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 6 juni 2019 houdende verscheidene tijdelijke maatregelen ter bestrijding van Afrikaanse varkenspest bij wilde zwijnen en tot vaststelling van een afschotplan voor de j

bericht

type bericht prom. -- pub. 24/12/2019 numac 2019205841 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 14 november 2019 ter post aangetekende brief ter griffie is ingekomen op 19 november 2019, is beroep tot gede Die za

document

type document prom. -- pub. 24/12/2019 numac 2019206092 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Data analisten (niveau A1) voor het RIZIV. - Selectienummer: AFG19188 Deze selectie werd afgesloten op 13/09/2019. Er zijn 2 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig.(...) type document prom. -- pub. 24/12/2019 numac 2019206069 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige projectleiders voor de Kruispuntbank van Ondernemingen , (niveau A1), voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: ANG19157 Deze selectie werd afgeslo(...) Er zijn 0 type document prom. -- pub. 24/12/2019 numac 2019206068 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Penitentiair bewakingsassistenten voor de regio Brussel (niveau C) voor de FOD Justitie. - Selectienummer: ANG19297 Deze selectie werd afgesloten op 21/10/2019. Er zijn 4 la(...) De lijst is type document prom. -- pub. 24/12/2019 numac 2019206067 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Penitentiair bewakingsassistenten in de gevangenis van Beveren (niveau C) voor de FOD Justitie. - Selectienummer: ANG19296 Deze selectie werd afgesloten op 21/10/2019. Er zi(...) De lijst is type document prom. -- pub. 24/12/2019 numac 2019042907 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Oproep tot het behalen van het federaal geschiktheidsattest voor kandidaat brandweermannen (basiskader) 1. Organisatie van de geschiktheidsproeven De eerste test (competentietest) voor kandidaat (M/V)-brandweermannen (basiskader - beroe(...) - Op 22 fe type document prom. -- pub. 24/12/2019 numac 2019206065 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Penitentiair bewakingsassistenten in de gevangenis van Antwerpen , (niveau C), voor de FOD Justitie. - Selectienummer: ANG19294 Deze selectie werd afgesloten op 21/10/2019. E(...) De lijst is type document prom. -- pub. 24/12/2019 numac 2019206016 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Assistent Beheerder van technisch materiaal (niveau B) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: AFG19275 Deze selectie werd afgesloten op 17/12/2019. Er zijn 5 laureat(...) De lijst is type document prom. -- pub. 24/12/2019 numac 2019206093 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Wetenschappelijke Attachés (niveau A2) voor het RIZIV. - Selectienummer: AFG19185 Deze selectie werd afgesloten op 9/09/2019. Er zijn 4 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig.(...) type document prom. -- pub. 24/12/2019 numac 2019206070 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige helpdeskmedewerkers voor de Kruispuntbank van Ondernemingen , (niveau B), voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: ANG19268 Deze selectie werd afg(...) Er zijn 0 type document prom. -- pub. 24/12/2019 numac 2019031162 bron federale overheidsdienst financien Elektronische verificatie van de vrijstelling van btw bedoeld in artikel 42,

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/11/2019 pub. 24/12/2019 numac 2019031075 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 februari 2015 tot benoeming van de leden van de centrale paritaire commissie van het gesubsidieerd officieel onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/11/2019 pub. 24/12/2019 numac 2019031076 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 7 november 2017 tot benoeming van de leden van de Centrale Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij niet-universitair hoge type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/11/2019 pub. 24/12/2019 numac 2019031078 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 november 2015 tot aanstelling van de leden van de Centrale Paritaire Commissie van de gesubsidieerde officiële psycho-medisch type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 24/12/2019 numac 2019031070 bron ministerie van de franse gemeenschap Rangschikking van roerende culturele goederen Bij ministerieel besluit van de Franse Gemeenschap van 23 april 2019, heeft de Minister van Cultuur alle tien glazen kanonnen van het Museum van het Glas van Charleroi, als schat gerangschikt, overee Bij mi type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/11/2019 pub. 24/12/2019 numac 2019031074 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 juni 2012 tot aanwijzing van de leden van de Centrale Paritaire Commissie van de Hogere Kunstscholen van het confessioneel vrij type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/11/2019 pub. 24/12/2019 numac 2019031072 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 december 2012 houdende aanstelling van de leden van de Centrale Paritaire Commissie voor de gesubsidieerde confessionele vrije

erratum

type erratum prom. 16/05/2019 pub. 24/12/2019 numac 2019031157 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2018 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de gewestelijke overheidsdiens type erratum prom. 16/05/2019 pub. 24/12/2019 numac 2019031156 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2018 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar n type erratum prom. 26/05/2019 pub. 24/12/2019 numac 2019042893 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van een referentierooster met betrekking tot het recht om vergeten te worden in het kader van bepaalde persoonsverzekeringen bedoeld in artikel 61/3 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen. - Erratum

beschikking

type beschikking prom. 17/12/2019 pub. 24/12/2019 numac 2019042895 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met de Strategische Partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar Lidstaten, enerzijds, en Japan, anderzijds, gedaan te Tokio op 17 juli 2018 type beschikking prom. -- pub. 24/12/2019 numac 2019205796 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Arbeidshof van Luik Bij beschikking van 9 december 2019 werd de heer WILLOT Jacques, voorheen raadsheer in sociale zaken als werknemer-bediende bij het Arbeidshof van Luik door de Eerste Voorzitter van dit hof aangewezen om type beschikking prom. 17/12/2019 pub. 24/12/2019 numac 2019042894 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : de Brede en Versterkte Partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun Lidstaten, enerzijds, en de Republiek Armenië, anderzijds, gedaan te Brussel op 24 november

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/12/2019 numac 2019042873 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie van beroep tandheelkunde, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 11 december 2019, wordt Mevr. VIELLE Anne, ben Bij het type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/12/2019 numac 2019042881 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische tandheelkundige raad, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van mandaten. - Benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 11 december 2019, wor - de d type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/12/2019 numac 2019015829 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Nationale Orden. - Benoemingen Bij koninklijke besluiten van 3 december 2019 werden met ingang van 15 november 2019 benoemd : LEOPOLDSORDE Officier De hh. Luc BEKE, Chief Executive Officer van de Global Estate Group te Oostkamp; F Mevr. Ria DEGRAUWE (Ec

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 21/11/2019 pub. 24/12/2019 numac 2019031167 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 21 maart 2018 houdende het administratief statuut en de bezoldiging

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 24/12/2019 numac 2019055574 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek. - Erfloze nalatenschap Erfloze nalatenschap van Besie, Yvon Oscar De heer Besie, Yvon Oscar, geboren te Anderlu Alvorens te b

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 24/12/2019 numac 2019031172 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Aanwerving via **** mobiliteit. - Resultaat van de selectie voor een betrekking van adjunct in de **** **** - post ****. 40000672 De selectie, via **** mobiliteit, van een adjunct (rang ****1) in de ****(...) Het aantal
^