B.S. Index van de publicaties van 6 januari 2020

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 06/01/2020 numac 2019031207 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Wet van 20 juli 2006 betreffende de oprichting en de werking van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten. Bekendmaking overeenkomstig artikel 14/19 van de geïndexeerde bedragen Overeenkomstig artikel 14/19, van de wet 1° D type wet prom. -- pub. 06/01/2020 numac 2019031205 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon. - Bekendmaking overeenkomstig artikel 30,

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 05/12/2019 pub. 06/01/2020 numac 2019031169 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 maart 2004 betreffende de bestrijding van Afrikaanse varkenspest, tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 2005 tot vaststelling van aanvullende maatregelen voor de organis type koninklijk besluit prom. 09/12/2019 pub. 06/01/2020 numac 2019042972 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 september 2017 houdende regeling van verdovende middelen, psychotrope stoffen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 13/12/2019 pub. 06/01/2020 numac 2019206113 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 17 december 2015 waarbij wordt besloten tot de landinrichting "Edingen" over te gaan

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 12/12/2019 pub. 06/01/2020 numac 2019015879 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van het besluit van de Brusselse hoofdstedelijke regering van 18 juli 2000 tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de regering

bericht

type bericht prom. -- pub. 06/01/2020 numac 2019206004 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 19 november 2019 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 21 november 2019, is beroep tot v Die zaa type bericht prom. -- pub. 06/01/2020 numac 2019205999 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 6 november 2019, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 15 november 2019, heeft de Rechtbank van eerste aanleg Luxemburg, afdelin « 1. S

document

type document prom. -- pub. 06/01/2020 numac 2019205991 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Documentalisten (niveau B) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: AFG19361 Solliciteren kan tot 20/01/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemi(...) Geef het sel type document prom. -- pub. 06/01/2020 numac 2019205983 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Biotechnici - Medische apparatuur (niveau B) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: AFG19386 Solliciteren kan tot 20/01/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (j(...) Geef het sel type document prom. -- pub. 06/01/2020 numac 2019206076 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige boekhoudkundig medewerkers (niveau B) voor het War Heritage Institute. - Selectienummer: ANG19292 Solliciteren kan tot 20/01/2020 via www.selor.be. De gedetailleerde functiebeschrijving (job(...) Geef het sel type document prom. -- pub. 06/01/2020 numac 2019205838 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Vernieuwing van het mandaat van de leden van sommige paritaire comités en paritaire subcomités De Minister van Werk, wiens kantoren gevestigd zijn te 1000 Brussel, Hertogstraat 61, brengt ter kennis van de representatieve werknemers- en werkgeve Parit type document prom. -- pub. 06/01/2020 numac 2019206095 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Bachelors Sociale zekerheid (niveau B) voor Openbare Instellingen Sociale Zekerheid. - Selectienummer: ANG19352 Deze selectie werd afgesloten op 17/12/2019. Er zijn 143 laur(...) De lijst is type document prom. -- pub. 06/01/2020 numac 2019206097 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Geomatici (niveau A2) voor het Nationaal Geografisch Instituut. - Selectienummer: ANG19393 Deze selectie werd afgesloten op 18/12/2019. Er zijn 1 laureaten. De lijst is 1(...)

erratum

type erratum prom. 13/11/2019 pub. 06/01/2020 numac 2019015864 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 22 mei 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt i type erratum prom. 04/04/2019 pub. 06/01/2020 numac 2019031194 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 mei 2013 betreffende de bescherming van de proefdieren. - Erratum

lijst

type lijst prom. -- pub. 06/01/2020 numac 2019206115 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Project Managers (niveau A2) voor de FOD BOSA. - Selectienummer: ANG19432 Solliciteren kan tot 27/01/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwa(...) Geef het sel type lijst prom. -- pub. 06/01/2020 numac 2019205854 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Adjunct directeur en departement ondersteuning (niveau A2) voor het War Heritage Institute. - Selectienummer: MNG19088 Solliciteren kan tot 20/01/2020 via www.selor.be De gedetailleerde func(...) Geef het sel type lijst prom. -- pub. 06/01/2020 numac 2019206077 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van **** **** **** **** , (niveau ****3), voor de **** voor Werkloosheidsuitkeringen. - ****: ****19228 Deze selectie werd afgesloten op 19/11/2019. De lijst van ges(...) Deze lijst

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 06/01/2020 numac 2019206008 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige Maatschapelijk assitenten (niveau B) voor het RIZIV. - Selectienummer: AFG19393 Solliciteren kan tot 20/01/2020 via www.selor.be. De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoor(...) Geef het sel

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 06/01/2020 numac 2019055577 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek. - Erfloze nalatenschappen Erfloze nalatenschap Declercq, Daniel De heer Declercq, Daniel, geboren te Ukkel op 1 Alvorens te
^