B.S. Index van de publicaties van 8 januari 2020

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 20/12/2019 pub. 08/01/2020 numac 2020200026 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 28 december 2018 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de samenwerking tussen ins

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 15/12/2019 pub. 08/01/2020 numac 2019031202 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het stadion van RRC Stockay Warfusée inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. 05/12/2019 pub. 08/01/2020 numac 2019206082 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot machtiging om de eretitel van rechter in sociale zaken te voeren type koninklijk besluit prom. 05/12/2019 pub. 08/01/2020 numac 2019206083 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot machtiging om de eretitel van rechter in sociale zaken te voeren type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/01/2020 numac 2019042976 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Kamer van eerste aanleg die kennis neemt van alle zaken die in het Nederlands moeten worden behandeld, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Ontslag en benoemi Bij type koninklijk besluit prom. 20/12/2019 pub. 08/01/2020 numac 2019043014 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 oktober 2015 betreffende het op de markt aanbieden van pyrotechnische artikelen type koninklijk besluit prom. 15/12/2019 pub. 08/01/2020 numac 2019031210 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot toekenning van een dotatie voor 2019 aan het Brussels hoofdstedelijk gewest ten laste van het « fonds ter financiering van sommige verrichte uitgaven die verbonden zijn aan de veiligheid voortvloeiend uit de organisatie van de Euro type koninklijk besluit prom. 15/12/2019 pub. 08/01/2020 numac 2019031204 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het stadion van RFC Warnant inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. 15/12/2019 pub. 08/01/2020 numac 2019031203 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het stadion van Royal Cercle Sportif de Verlaine inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. 11/11/2019 pub. 08/01/2020 numac 2019015226 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking, betreffende de neutralisatie van een negatieve in

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/11/2019 pub. 08/01/2020 numac 2019015888 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de erkenning van CVBA SO BATICREA als activiteitencoöperatie type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/12/2019 pub. 08/01/2020 numac 2019031224 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende benoeming van de leden van de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie

bericht

type bericht prom. -- pub. 08/01/2020 numac 2019015886 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De c

document

type document prom. -- pub. 08/01/2020 numac 2020200028 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selecties voor bevordering naar niveau A voor het RIZIV. - Selectienummers : BNG19178 - BNG19177 - BNG19176 - BNG19175 en BNG19174 BNG19174 - Teamchefs - Attachés dossiersbeheeders sociale zekerheid - Dir(...) - BNG1917 type document prom. -- pub. 08/01/2020 numac 2020200005 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Business Analisten Digitalisatie (niveau A1) voor de FOD Beleid en Ondersteuning. - Selectienummer : ANG19308 Deze selectie werd afgesloten op 19/12/2019. Er zijn 3 laureate(...) De lijst is type document prom. -- pub. 08/01/2020 numac 2019206109 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Medewerkers Hard HR (niveau B), voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Openbaar Ambt. - Selectienummer : ANB19034 Deze selectie werd afgesloten op 18/12/2019. Er zijn (...) De lijst is type document prom. -- pub. 08/01/2020 numac 2019031066 bron gewestelijke overheidsdienst brussel openbaar ambt Benoemingen Bij besluit van de Directrice-generaal van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Openbaar Ambt van 5 december 2019, wordt de heer ZID Ali met ingang van 1 november 2019 in vast verband benoemd in de hoedanigheid van Assistent. B Deze termi type document prom. -- pub. 08/01/2020 numac 2019031198 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Oproep tot het behalen van het federaal geschiktheidsattest voor midden kader 1. Organisatie van de geschiktheidsproeven De eerste test voor midden kader (beroeps en vrijwilligers) wordt georganiseerd: - Op 12 september 2(...) 2. Inschrijvingen - Proev type document prom. -- pub. 08/01/2020 numac 2019031200 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Verlenging van de geldigheid van het federaal geschiktheidsattest voor het deel fysieke geschiktheidsproeven 1. Organisatie van de geschiktheidsproeven De fysieke geschiktheidsproeven voor de kandid(...) Op 09 mei 2020, in PLOT - Limburg (Locatie : Oe type document prom. -- pub. 08/01/2020 numac 2019031197 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Oproep tot het behalen van het federaal geschiktheidsattest voor kandidaat-brandweermannen 1. Organisatie van de geschiktheidsproeven De eerste test (competentietest en handvaardigheidstest) voor kandidaat-brandweermannen (basisk(...) Op woensdag 22 a type document prom. -- pub. 08/01/2020 numac 2019031199 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Oproep tot het behalen van het federaal geschiktheidsattest voor kandidaat-kapiteins 1. Organisatie van de geschiktheidsproeven De eerste test (competentietest) voor kandidaat-kapiteins (hoger kader - beroeps en vrijwilligers), (...) Op zaterdag 07 maa

arrest

type arrest prom. 19/12/2019 pub. 08/01/2020 numac 2019043011 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College tot wijziging van het besluit van 9 mei 2019 van het Verenigd College betreffende de erkenning en de subsidiëringswijze van de centra voor noodhulp en inschakeling

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/01/2020 numac 2019206040 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Benoeming van een attaché geneesheer-inspecteur in de klasse A2 via de vrijwillige mobiliteit Bij koninklijk besluit van 15 december 20 Het b type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/01/2020 numac 2019206042 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Benoeming van een stagedoend attaché geneesheer- inspecteur Bij koninklijk besluit van 11 december 2019 wordt Mevrouw BOUSBAINE Safia, Het be

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 21/11/2019 pub. 08/01/2020 numac 2019015913 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2019/2191 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot verlenging van de erkenningen van de centra voor de erkenning van competenties op het vlak van beroepsopleiding type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 21/11/2019 pub. 08/01/2020 numac 2019015912 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2019/2192 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot toekenning van de erkenningen van de centra voor de erkenning van competenties op het vlak van beroepsopleiding type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 12/12/2019 pub. 08/01/2020 numac 2019015862 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2019/2385 van het college van de Franse gemeenschapscommissie houdende benoeming van de Commisaris van het college binnen het consortium voor de erkenning van de competenties

neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten

type neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten prom. -- pub. 08/01/2020 numac 2019206072 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

beschikking van de arbeidsrechtbank

type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 08/01/2020 numac 2019206081 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Arbeidsrechtbank Henegouwen. - Beschikking. - Erratum Bij uitreksel van de publicatie in het Belgisch Staatsblad van 6 december 2019 n° 2019/205680 houdende Beschikking voor de heer FRERE Alain, dient in de franstalige tekst te worden (...) "Par ordonn
^