B.S. Index van de publicaties van 9 januari 2020

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 09/12/2019 pub. 09/01/2020 numac 2019015868 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de algemene wet inzake douane en accijnzen van 18 juli 1977 en het wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde ter omzetting van richtlijn 2017/1371. - Addendum type wet prom. -- pub. 09/01/2020 numac 2019015893 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Beslissing houdende de toestemming voor de invoer en het gebruik van het vaccin rVSVgDG-ZEBOV-GP op grond van artikel 6quater,

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 24/12/2019 pub. 09/01/2020 numac 2020040012 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 2012 betreffende het aanbod, beschreven in typemodules, van de centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning en het ministerieel besluit van 15 januari 2016 betreffende de reg type ministerieel besluit prom. 23/12/2019 pub. 09/01/2020 numac 2020040022 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot aanwijzing van de bevoegde structuren voor de ondersteuning van de kandidaat-zelfstandigen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/12/2019 pub. 09/01/2020 numac 2019015901 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de verlenging van de taalkaders van het personeel van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit, Brussel Stedenbouw en Erfgoed en Bru type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 12/12/2019 pub. 09/01/2020 numac 2020040027 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de in artikel 5 van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening bedoelde gemachtigde ambtenaren

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 09/01/2020 numac 2020200027 bron waalse overheidsdienst Milieuverenigingen Bij besluit van de Waalse Regering van 18 december 2019 wordt de vereniging « Société Royale Forestière de Belgique » voor een duur van zes jaar ingaand op 1 januari 2020 erkend als leefmilieuvereniging in de zin van Boek I va Bi

omzendbrief

type omzendbrief prom. 18/12/2019 pub. 09/01/2020 numac 2019206064 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Omzendbrief betreffende de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van de overheidssector. - Referentiejaar 2019

document

type document prom. -- pub. 09/01/2020 numac 2019206122 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Technische experten interventies mariene vervuilling (niveau B) voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. - Selectienummer: ANG19255 Deze selec(...) Er zijn 0 type document prom. -- pub. 09/01/2020 numac 2020040038 bron hoge raad voor de justitie Vervanging van een lid Op 23 december 2019 nam Mevr. Katrien DEMEESTERE, rechter in de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, ontslag als Nederlandstalig effectief lid van de Hoge Raad voor de Justitie. In toepassing van artik(...) type document prom. -- pub. 09/01/2020 numac 2020010021 bron gewestelijke overheidsdienst brussel stedenbouw en erfgoed Personeel. - Bevordering Bij beslissing van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 10 oktober 2019 wordt Mevr. CALLEBAUT Muriel benoemd in de graad van Directrice vanaf 1 oktober 2019. Beroep tot nietigverklaring van de voormelde akt kan v

arrest

type arrest prom. 24/12/2019 pub. 09/01/2020 numac 2020040011 bron federale overheidsdienst financien Besluit van de Voorzitter van het Directiecomité tot wijziging van het besluit van de Voorzitter van het Directiecomité van 9 december 2015 tot oprichting van de KMO Centra en het Centrum Buitenland binnen de Administratie Kleine en Middelgrote Ondernem type arrest prom. 24/12/2019 pub. 09/01/2020 numac 2020040010 bron federale overheidsdienst financien Besluit van de Voorzitter van het directiecomité tot wijziging van het besluit van de Voorzitter van het Directiecomité van 9 december 2015 tot oprichting van de P Centra en het Polyvalent Centrum Eupen binnen de Administratie Particulieren van de Algem

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/01/2020 numac 2019042878 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische tandheelkundige raad, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 11 december 2019, worden benoemd tot leden van de 1° i

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 09/01/2020 numac 2019042989 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling ACTIRIS ACTIRIS - Oproep tot vrijwillige Intraregionale of externe mobiliteit - 3 Vacante betrekking van Directeur in de Nederlandse taalrol. - Directeur Beheer van de Gebouwen b(...) - Directeur M

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 09/01/2020 numac 2019042969 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 15 december 2019, zijn benoemd in de hoedanigheid van stagiair in de klasse A1 met de titel van attaché: - in het rechtsgebied van het hof van beroep Gent, Mevr. De Pot K.; Dit besluit treed - in het re

programmadecreet

type programmadecreet prom. 13/12/2019 pub. 09/01/2020 numac 2019042930 bron vlaamse overheid Programmadecreet bij de aanpassing van de begroting 2019

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 09/01/2020 numac 2020200049 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de Federale Pensioendienst : Attaché Expert Thématique - Centre de Contact du département Paiements de pension (m/v/x). - BFG19100 Er is 1 laureaat(...) Deze sel type bericht van selor prom. -- pub. 09/01/2020 numac 2020200051 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de Federale Pensioendienst: Thematisch experten - Contact Center(m/v/x). - BNG19094 Er zijn geen laureaten. Deze selectie werd afgesloten o(...)

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 09/01/2020 numac 2019055579 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het **** Wetboek. - **** nalatenschappen **** nalatenschap van ****, **** **** ****. ****, **** ****, geboren te **** **** ****
^