B.S. Index van de publicaties van 13 januari 2020

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 13/01/2020 numac 2020200029 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Arbeidsongevallen. - Indexering van de loongrenzen bedoeld bij artikel 39, eerste en tweede lid, van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 De bedragen vastgesteld bij artikel 39, eerste en tweede lid, van de arbeidsongevallenwet van 10 april

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 09/12/2019 pub. 13/01/2020 numac 2019042918 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende aanstelling van een regeringscommissaris bij Sciensano type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/01/2020 numac 2019042917 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 15 december 2019, is machtiging verleend aan mevrouw ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, er wonende, om haar naam in die van «*****» te veranderen. Bij type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/01/2020 numac 2019042497 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Carrière Overplaatsingen Bij koninklijk besluit van 26 oktober 2019 wordt de heer Johan INDEKEU ontheven uit zijn functie bij het Hoofdbestuur. Hij wordt geaccrediteerd als Ambassadeur van België in de Democratische Republiek Con Bij min type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/01/2020 numac 2019042968 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Aardgasvervoersleidingen Verklaring van openbaar nut A324-4226 Bij koninklijk besluit van 17 december 2019 wordt de oprichting van aardgasvervoersinstallaties door middel van leidingen op het grondgebied van de gemeente Beloeil en van de stad type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/01/2020 numac 2019042979 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheid. - Machtiging Bij koninklijk besluit van 17 oktober 2019, wordt de heer Frederick ONGENA, adjunct - auditeur bij de Raad van State, gemachtigd om aan de Hogeschool Gent gedurende het academiejaar 2019 - 2020 type koninklijk besluit prom. 17/12/2019 pub. 13/01/2020 numac 2019043005 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Belgische Rode Kruis voor het jaar 2019 voor de ondersteuning van de diensten die deelnemen aan de uitvoering van de dringende geneeskundige hulpverlening bij grootschalige noodsituaties en ri type koninklijk besluit prom. 17/12/2019 pub. 13/01/2020 numac 2019043006 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Belgische Rode Kruis voor het jaar 2019 voor de organisatie van een dienst voor dringende psychosociale interventie bij grootschalige noodsituaties en risicodragende manifestaties en tot vasts type koninklijk besluit prom. 15/12/2019 pub. 13/01/2020 numac 2020010001 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de tweede aanpassing van de vijfde bestuursovereenkomst tussen de Belgische Staat en de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/01/2020 numac 2019043003 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheid. - Machtiging Bij koninklijk besluit van 11 december 2019, wordt Mevr. Muriel VANDERELST, auditeur bij de Raad van State, gemachtigd om vanaf het jaar 2020, ten belope van maximum 4 dagen per jaar, de cursusse type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/01/2020 numac 2020200030 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Arbeidsongevallen. - Indexering van de bedragen bedoeld bij artikel 5 van het koninklijk besluit van 10 augustus 1987 houdende vaststelling van de bijzondere regelen in verband met de toepassing van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 op de s De b type koninklijk besluit prom. 07/01/2020 pub. 13/01/2020 numac 2019015623 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 april 2019 tot aanwijzing van de centraliserende organisaties en van de unieke contactpunten t.a.v. het centraal aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten type koninklijk besluit prom. 29/11/2019 pub. 13/01/2020 numac 2019031048 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 juni 2004 tot vaststelling van het stelsel van de rechten tot inzage en verbetering van de gegevens die op elektronische wijze opgeslagen zijn op de identiteitskaart en van de informatiegeg type koninklijk besluit prom. 11/12/2019 pub. 13/01/2020 numac 2019015845 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 14 mei 2019 tot toekenning van een subsidie van 2.178.000 € voor de werking van de Centrale Raad der niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen van België type koninklijk besluit prom. 11/11/2019 pub. 13/01/2020 numac 2019031191 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de Belgische financiële bijdrage voor 2019 aan het Secretariaat van het trustfonds voor het Speciale Programma type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/01/2020 numac 2020200092 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Arbeidsrechtbank Antwerpen. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 17 december 2019, wordt, de dag waarop dit besluit in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt, aan mevrouw VANDAELE Marylène, op haar verzoek, eervol ontslag verleend uit haar type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/01/2020 numac 2019031080 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking **** koninklijk besluit van 29 november 2019, is machtiging verleend aan Mevr. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te ***** Man **** (****-****), om haar naam in die van « **** (...) **** **** type koninklijk besluit prom. 17/12/2019 pub. 13/01/2020 numac 2020200101 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van een raadsheer in sociale zaken, als zelfstandige, bij het Arbeidshof te Luik

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/12/2019 pub. 13/01/2020 numac 2020010015 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van La ferme nos pilifs VZW als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 20/12/2019 pub. 13/01/2020 numac 2020010006 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende de benoeming van twee commissarissen van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, bedoeld in artikel 43, § 1, van het koninklijk besluit van 20 juli 2012 tot bepaling van de regels inzake de organisatie en de werking type ministerieel besluit prom. 16/12/2019 pub. 13/01/2020 numac 2020010035 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de vaststelling van het Compendium voor Monsterneming en Analyse type ministerieel besluit prom. -- pub. 13/01/2020 numac 2020200124 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Erkenning van ondernemingen en werkgevers die sloop- of verwijderingswerkzaamheden uitvoeren waarbij belangrijke hoeveelheden asbest kunnen vrijkomen. - Afbreken en verwijderen van asbest. - Boek VI, Bij type ministerieel besluit prom. 20/12/2019 pub. 13/01/2020 numac 2020040029 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van Oxfam-Solidariteit VZW als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 20/12/2019 pub. 13/01/2020 numac 2020040028 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van Centre de Formation Bonnevie VZW als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 20/12/2019 pub. 13/01/2020 numac 2020040030 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van Service Emploi de Koekelberg VZW als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 20/12/2019 pub. 13/01/2020 numac 2020040031 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van Recyclerie sociale de Saint-Gilles VZW als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. -- pub. 13/01/2020 numac 2019205990 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Werkgelegenheid Bij ministerieel besluit van 8 november 2019 wordt "Jobyx GmbH" voor een duur van twee jaar erkend als uitzendbureau in de Duitstalige Gemeenschap. type ministerieel besluit prom. 18/12/2019 pub. 13/01/2020 numac 2019031222 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ministerieel besluit houdende vaststelling van de lijst met verboden stoffen en methoden voor het jaar 2020 type ministerieel besluit prom. -- pub. 13/01/2020 numac 2019015898 bron brussels hoofdstedelijk gewest Toekenning facultatieve subsidie Bij ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 4 december 2019 wordt een subsidie van 9 000,00 euro toegekend aan de gemeente Etterbeek ter ondersteuning van gelijkheid in het lokale beleid- type ministerieel besluit prom. -- pub. 13/01/2020 numac 2019015897 bron brussels hoofdstedelijk gewest Toekenning facultatieve subsidie Bij ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 4 december 2019 wordt een subsidie van 8 000,00 euro toegekend aan de gemeente Anderlecht ter ondersteuning van gelijkheid in het lokale beleid-

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 17/05/2019 pub. 13/01/2020 numac 2019014365 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de werkwijze en de voorwaarden inzake de verkoop en exploitatie van hout en andere bosproducten uit openbare bossen

decreet

type decreet prom. 12/12/2019 pub. 13/01/2020 numac 2019206044 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 14 november 2019 tussen het Waals Gewest en de Duitstalige Gemeenschap over de uitoefening van de bevoegdheden inzake ruimtelijke ordening en bepaalde aanverwante materies

bericht

type bericht prom. -- pub. 13/01/2020 numac 2020200058 bron waalse overheidsdienst Bericht. - Aanneming van de synthese van de belangrijke kwesties in verband met het waterbeheer alsook het tijdschema en het werkprogramma met het oog op de toekomstige uitwerking van de Beheersplannen van de Waalse gedeelten per stroomgebiedsdistr Over type bericht prom. -- pub. 13/01/2020 numac 2020010005 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bericht van de Directeur-generaal van de Dienst Vreemdelingenzaken met betrekking tot de indexering van verschillende bedragen die voorzien wordt door de wetgeving betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijd 1. ****

document

type document prom. -- pub. 13/01/2020 numac 2020200088 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Projectmanagers - experten in document- en informatiemanagement (niveau A1) voor het Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten. - Selectienummer: AFG19211 Solliciteren kan tot (...) De gedeta type document prom. -- pub. 13/01/2020 numac 2020200093 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Artsen (niveau A2) voor het RIZIV. - Selectienummer: ANG19430 Solliciteren kan tot 10/02/2020 via www.selor.be. De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, sele(...) Geef het se type document prom. -- pub. 13/01/2020 numac 2020200095 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaten van de vergelijkende Franstalige selecties voor bevordering naar niveau B voor de Federale Pensioendienst: Dossierbeheerders financiële studies en statistieken (m/v/x). - Selectienummer : BFG19096 - BFG19093 - BFG190(...) - BFG19096 - Dossi type document prom. -- pub. 13/01/2020 numac 2020200096 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaten van de vergelijkende Nederlandstalige selecties voor bevordering naar niveau B voor de Federale Pensioendienst. - Selectienummer : BNG19090 - BNG19087 - BNG19086 - BNG19090 - Dossierbeheerders financiële studies e(...) Er is 1 laureaat. Deze type document prom. -- pub. 13/01/2020 numac 2020200102 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige vertalers Frans/Nederlands (niveau B) voor de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis. - Selectienummer: AFG19318 Solliciteren kan tot 27/01/2020 via www.selor.be. De gedetailleerde functieb(...) Geef het sel type document prom. -- pub. 13/01/2020 numac 2020200121 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Facility Managers (niveau A1) voor het WAR HERITAGE INSTITUTE. - Selectienummer: AFG19312 Deze selectie werd afgesloten op 23/12/2019. Er zijn 3 laureaten. De lijst is 1 jaar (...) type document prom. -- pub. 13/01/2020 numac 2020200109 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Bouwinspecteurs (niveau B) voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. - Selectienummer: AFB19042 Solliciteren kan tot 27/01/2020 via www.selor.be. De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinh(...) Geef het sel type document prom. -- pub. 13/01/2020 numac 2020200132 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Systeemadministrators (niveau A2) voor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. - Selectienummer: AFG19189 Solliciteren kan tot 13/02/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functiebesc(...) Geef het sel type document prom. -- pub. 13/01/2020 numac 2020200131 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Accountbeheerder burgerlijke en Economische Eretekens (niveau B) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: ANG19159 Deze selectie werd afgesloten (...) Er zijn g type document prom. -- pub. 13/01/2020 numac 2020200047 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige ICT Specialisten (niveau A) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: AFG19342 Deze selectie werd afgesloten op 06/01/2020. Er zijn geen laureaten. type document prom. -- pub. 13/01/2020 numac 2020200036 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie cvan Franstalige Elektromechanica in de luchtvaarsector (niveau B) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: AFG19406 Solliciteren kan tot 27/01/2020 via www.selor.be. De gedetailleerde functiebeschrij(...) Geef het sel type document prom. -- pub. 13/01/2020 numac 2020200043 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Media-Analist (niveau A1) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: AFG19394 Solliciteren kan tot 27/01/2020 via www.selor.be. De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemi(...) Geef het sel type document prom. -- pub. 13/01/2020 numac 2019043016 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Vertalers (niveau A1) voor de gemeenschappelijke steundienst van het College van procureurs-generaal en het College van het Openbaar Ministerie. - Selectienummer: AFG19401 Solliciteren kan tot 27/01(...) De gedeta

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/12/2019 pub. 13/01/2020 numac 2019031175 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de **** **** betreffende de toelating tot de stage van de 41 kandidaten toegelaten tot de **** van Afgevaardigde voor de **** uit de tweede **** type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/12/2019 pub. 13/01/2020 numac 2020040072 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de **** **** betreffende de toelating tot de stage van de 5 kandidaten toegelaten tot de **** van **** uit de tweede ****

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/01/2020 numac 2020010043 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Speciale afdeling van de Technische ziekenfondsraad, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 20 december 2019, dat in werk Bij het type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/01/2020 numac 2019015895 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg. - Benoeming van een plaatsvervangend lid van de raad van bestuur Bij koninklijk besluit van 15 december 2019 wordt, de heer Christophe Happe, wonende te Buvrinnes, benoemd tot plaatsvervangend lid type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/01/2020 numac 2020200094 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Arbeidshof Gent. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 17 december 2019, wordt de heer CAMERLYNCK Koenraad benoemd tot werkend raadsheer in sociale zaken, als zelfstandige bij het Arbeidshof van Gent, vanaf 27 april 2019, ter vervanging van de type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/01/2020 numac 2020200063 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Erkenningsraad voor opticiens, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 20 december 2019, wordt eervol ontslag Bij het

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 13/01/2020 numac 2020200032 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Communicatie Experten (niveau A1), voor het Nationaal Geografisch Instituut. - Selectienummer : ANG19446 Solliciteren kan tot 27/01/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijvin(...) Geef het sel

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 22/10/2019 pub. 13/01/2020 numac 2019206049 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 1970 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Rijksfonds voor sociale reclassering van de mindervaliden een tegemoetkoming verleent in het loon en de sociale lasten,

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 13/01/2020 numac 2019043018 bron brussels hoofdstedelijk gewest Gewestelijk Agentschap voor Netheid, « Net Brussel » Personeel. - Benoeming Bij beslissing van de directeur-generaal van 02 juli 2019, wordt de heer AHLALOUM Hassen definitief benoemd op 1 juli 2019 in de hoedanigheid van Werkman van Openbare Bij besl

lijst

type lijst prom. -- pub. 13/01/2020 numac 2020200135 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Service Managers voor de Kruispuntbank van Ondernemingen (m/v/x) (niveau A2) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: ANG19254 Deze selectie werd a(...) De lijs type lijst prom. -- pub. 13/01/2020 numac 2019206099 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst met geregistreerde entiteiten waarvan het ondernemingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd afgesloten en vervangen wegens dubbel Het nummer werd afgesloten conform de procedure voor het wegwerken van dubbels, die werd goedgeke Ond. Nr type lijst prom. -- pub. 13/01/2020 numac 2020200023 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1ste alinea, 4° van het Wetboek van economisch Als type lijst prom. -- pub. 13/01/2020 numac 2020200098 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaten van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de Rechterlijke Orde: Griffiers voor de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen (m/v/x). - Selectienummer : BNG19140 Er zijn 1(...) Deze selectie werd afge type lijst prom. -- pub. 13/01/2020 numac 2020200048 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaten van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de ondernemingsrechtbank Antwerpen, arrondissement Antwerpen (Rechterlijke Orde): Griffiers voor de ondernemingsrechtbank Antwerpen, (...) Er zijn 8 laureaten type lijst prom. -- pub. 13/01/2020 numac 2020200022 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, ku Ond. N

programmadecreet

type programmadecreet prom. 12/12/2019 pub. 13/01/2020 numac 2019206043 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Programmadecreet 2019

overeenkomst

type overeenkomst prom. 27/11/2019 pub. 13/01/2020 numac 2020200059 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Reglement tot wijziging van het reglement van 23 mei 2018 van het beheerscomité tot vaststelling van de voorwaarden voor terugbetaling van vaccinaties door Fedris

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 13/01/2020 numac 2020200123 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Boek II, titel 6, codex over het welzijn op het werk ERKENNING VAN LABORATORIA Bij ministerieel besluit van 8 januari 2020 is de NV FIBRECOUNT, Vluchtenburgstraat 13 te 2630 Aartselaar, erkend geworden voor de volgende scopes tot 31 december Groep: 2 M type erkenning prom. -- pub. 13/01/2020 numac 2020200122 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Boek II, titel 6, codex over het welzijn op het werk ERKENNING VAN LABORATORIA Bij ministerieel besluit van 8 januari 2020 is het laboratorium NV ECCA, Ambachtsweg 3 te 9820 Merelbeke, erkend geworden voor de volgende scope tot 31 december 20 Groep: 2 M
^