B.S. Index van de publicaties van 14 januari 2020

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 15/12/2019 pub. 14/01/2020 numac 2020040017 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een tweede schijf van toelage voor 2019 aan de vzw NUBEL type koninklijk besluit prom. 15/12/2019 pub. 14/01/2020 numac 2020040016 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2019 aan de Wereldorganisatie voor de dierengezondheid vroeger "Office International des Epizooties" genoemd type koninklijk besluit prom. 11/12/2019 pub. 14/01/2020 numac 2019015885 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van 30.000 euros aan de vzw « Idiofa Lobi » type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/01/2020 numac 2020010072 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Hernieuwing mandaat Bij koninklijk besluit van 11 december 2019 wordt het mandaat van de heer Gerritjan MAES als korpschef van de lokale politie van de politiezone WETTEREN/LAARNE/WICHELEN voor een termijn van type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/01/2020 numac 2019205856 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Taaltesten georganiseerd overeenkomstig de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 13 maart 2007 tot regeling van de examens waarbij het gerechtspersoneel wordt gesteld te bewijzen dat zij in staat is de bepalingen na te komen van de wet op het g In u type koninklijk besluit prom. 11/12/2019 pub. 14/01/2020 numac 2019031193 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de inzameling van gegevens met het oog op het opstellen van de driemaandelijkse nationale rekeningen type koninklijk besluit prom. 17/12/2019 pub. 14/01/2020 numac 2020010008 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2019 aan de European Cooperative Programme for Plant Genetic Resources . - Bioversity International type koninklijk besluit prom. 09/12/2019 pub. 14/01/2020 numac 2019205461 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 januari 1993 tot erkenning van vakorganisaties van werkgevers als representatief in de bedrijfstak van de gezinsplaatsing type koninklijk besluit prom. 20/12/2019 pub. 14/01/2020 numac 2020010064 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit dat de minister van Financiën machtigt tot voortzetting, in 2020, van de uitgifte van de leningen genaamd "Lineaire obligaties", van de leningen genaamd "Staatsbons", alsook van "Euro Medium Term Notes" type koninklijk besluit prom. 17/12/2019 pub. 14/01/2020 numac 2020010007 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een derde schijf van de toelage voor 2019 aan de vzw NUBEL

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 14/01/2020 numac 2019043008 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Gasvervoersleidingen Verlenging A329-4177 Bij ministerieel besluit van 19 december 2019 wordt een verlenging van de vervoersvergunning referte A322-596 van 12 december 1972 voor het vervoer van aardgas door middel van leidingen verleend aan d type ministerieel besluit prom. 20/12/2019 pub. 14/01/2020 numac 2020010065 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de machtiging voor het aangaan van leningen of voor het beheer van de staatsschuld aan bepaalde personeelsleden van het Federaal Agentschap van de Schuld type ministerieel besluit prom. -- pub. 14/01/2020 numac 2019015900 bron brussels hoofdstedelijk gewest Toekenning facultatieve subsidie Bij ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 4 december 2019 wordt een subsidie van 8 000,00 euro toegekend aan de gemeente Schaarbeek ter ondersteuning van gelijkheid in het lokale beleid type ministerieel besluit prom. 03/01/2020 pub. 14/01/2020 numac 2020040025 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een coöperatieve vennootschap type ministerieel besluit prom. 08/01/2020 pub. 14/01/2020 numac 2020010053 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van formulier bedoeld in artikel 8, § 1 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 januari 2017 tot vaststelling van de modaliteiten van het gunstregime toepasselijk op de su type ministerieel besluit prom. 07/01/2020 pub. 14/01/2020 numac 2020040070 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van vier vennootschappen als landbouwonderneming type ministerieel besluit prom. -- pub. 14/01/2020 numac 2019042990 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ethyleenvervoersleidingen Vervoersvergunning A.323-4317A Bij ministerieel besluit van 19 december 2019, wordt de vervoersvergunning A.323-1306 van 31 januari 1977 voor het vervoer van ethyleen door middel van leidingen verleend aan de nv Ethy type ministerieel besluit prom. 07/01/2020 pub. 14/01/2020 numac 2020040067 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een vennootschap als sociale onderneming

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 10/01/2020 pub. 14/01/2020 numac 2020010114 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering over tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 april 2011 houdende bepalingen van rechten en plichten van de exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk en hun klanten met betrekking tot de lever

bericht

type bericht prom. -- pub. 14/01/2020 numac 2020040040 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De cvba SOTEX-BOIS c.s. heeft de nietigverklaring gevorder Dat bes type bericht prom. -- pub. 14/01/2020 numac 2020040044 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Mevrouw Emerance PIRSON heeft de nietigverklaring gevorder Dat bes type bericht prom. -- pub. 14/01/2020 numac 2020040039 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De heer Philippe LEYNEN heeft de nietigverklaring gevorder Dat be

document

type document prom. -- pub. 14/01/2020 numac 2020200004 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de Rechterlijke Orde : Griffiers voor de vredegerechten en politierechtbank van het arrondissement West-Vlaanderen (m/v/x) - BNG19172 De medewerkers(...) Solliciteren kan tot 2 type document prom. -- pub. 14/01/2020 numac 2020200072 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de Rechterlijke Orde: Griffiers hoofd van dienst voor de politierechtbank Halle-Vilvoorde (m/v/x). - BNG19187 De medewerkers worden door de personeelsdienst vi(...) Sollicitere type document prom. -- pub. 14/01/2020 numac 2020200084 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de Rechterlijke Orde: Griffiers voor de politierechtbank Halle-Vilvoorde en de Nederlandstalige vredegerechten van het arrondissement Brussel (m/v/x). (...) De medewerkers word type document prom. -- pub. 14/01/2020 numac 2020200089 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Veiligheidsoffciers (niveau A2) voor de Regie der Gebouwen. - Selectienummer: ANG19323 Deze selectie werd afgesloten op 19/12/2019. Er zijn 4 laureaten. De lijst is 1 jaa(...) type document prom. -- pub. 14/01/2020 numac 2020200147 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige project management officers (niveau A1) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: AFG19231 Deze selectie werd afgesloten op 19/12/2019. Er zijn 5 la(...) De lijst is type document prom. -- pub. 14/01/2020 numac 2020200134 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Psychologen (niveau A1) voor Veiligheid van de Staat. - Selectienummer: ANG19287 Deze selectie werd afgesloten op 19/12/2019. Er zijn 7 laureaten. De lijst is 1 jaar geld(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/01/2020 numac 2019206116 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie tegemoetkoming implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit va Bij het

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 14/01/2020 numac 2020010092 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende Nederlandstalige plaatsen van griffier dossierbeheerder hoofdzakelijk ingeschakeld in de primaire processen voor de ondernemingsrechtbank Antwerpen, arr. Antwerpen (niveau B) voor de Rec(...) Griffier

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 14/01/2020 numac 2020010115 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 5 januari 2020, is benoemd in de klasse A2 met de titel van griffier-hoofd van dienst bij het Hof van Cassatie, de heer Pafenols J., griffier bij dit hof; Dit besluit treedt in werking op de datum Bij konin

lijst

type lijst prom. -- pub. 14/01/2020 numac 2020200125 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A (reeks 3) voor het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten : Attachés Communicatie (m/v/x). - Selectienummer : BNG19133 Attachés C(...) Dez type lijst prom. -- pub. 14/01/2020 numac 2020200025 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1ste alinea, 4° van het Wetboek van economisch Als type lijst prom. -- pub. 14/01/2020 numac 2020200024 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, ku Ond. N type lijst prom. -- pub. 14/01/2020 numac 2020200108 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Lijst van de sociale verzekeringsfondsen voor zelfstandigen, opgericht in het raam van het koninklijk besluit nr 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen GROUP S - Sociaal Verzekeringsfonds voor Zelfstand XERIUS

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 14/01/2020 numac 2019015856 bron ministerie van de franse gemeenschap College voor vergunning en controle. - Beslissing van 29 november 2019 Gelet op het gecoördineerde decreet betreffende de audiovisuele mediadiensten, inzonderheid op de artikelen 7, 53, 54, 55, 105, 106, 111 & 113; Gelet op de aanvraag in Gelet op de b type vergunning prom. -- pub. 14/01/2020 numac 2019015858 bron ministerie van de franse gemeenschap College voor vergunning en controle. - Beslissing van 7 november 2019 Bij het College voor vergunning en controle werd een aanvraag om vergunning ingediend door Mediazone ASBL voor het uitzenden via analoge radiogolven en een aanvraag om vergunn Gelet o type vergunning prom. -- pub. 14/01/2020 numac 2019015857 bron ministerie van de franse gemeenschap College voor vergunning en controle. - Beslissing van 29 november 2019 Bij het College voor vergunning en controle werd een aanvraag om vergunning ingediend door V-Diffusion Belgique ASBL voor het uitzenden via analoge radiogolven en een aanvraa Gelet type vergunning prom. -- pub. 14/01/2020 numac 2019015848 bron ministerie van de franse gemeenschap College voor vergunning en controle. - Beslissing van 7 november 2019 Gelet op het gecoördineerde decreet betreffende de audiovisuele mediadiensten, inzonderheid op de artikelen 7, 53, 54, 55, 105, 106, 111 & 113; Gelet op de aanvraag ing Gelet op de b type vergunning prom. -- pub. 14/01/2020 numac 2019015849 bron ministerie van de franse gemeenschap College voor vergunning en controle. - Beslissing van 7 november 2019 Bij het College voor vergunning en controle werd een aanvraag om vergunning ingediend door Radio Vibration ASBL voor het uitzenden via analoge radiogolven en een aanvraag om v Gelet o type vergunning prom. -- pub. 14/01/2020 numac 2019015850 bron ministerie van de franse gemeenschap College voor vergunning en controle. - Beslissing van 7 november 2019 Gelet op het gecoördineerde decreet betreffende de audiovisuele mediadiensten, inzonderheid op de artikelen 7, 53, 54, 55, 105, 106, 111 & 113; Gelet op de aanvraag ing Gelet op de type vergunning prom. -- pub. 14/01/2020 numac 2019015853 bron ministerie van de franse gemeenschap College voor vergunning en controle. - Beslissing van 29 november 2019 Gelet op het gecoördineerde decreet betreffende de audiovisuele mediadiensten, inzonderheid op de artikelen 7, 53, 54, 55, 105, 106, 111 & 113; Gelet op de aanvraag in Gelet op de b type vergunning prom. -- pub. 14/01/2020 numac 2019015847 bron ministerie van de franse gemeenschap College voor vergunning en controle. - Beslissing van 7 november 2019 Gelet op het gecoördineerde decreet betreffende de audiovisuele mediadiensten, inzonderheid op de artikelen 7, 53, 54, 55, 105, 106, 111 & 113; Gelet op de aanvraag ing Gelet op de b type vergunning prom. -- pub. 14/01/2020 numac 2019015851 bron ministerie van de franse gemeenschap College voor vergunning en controle. - Beslissing van 7 november 2019 Bij het College voor vergunning en controle werd een aanvraag om vergunning ingediend door HRBX SPRL voor het uitzenden via analoge radiogolven en een aanvraag om vergunning v Gelet o type vergunning prom. -- pub. 14/01/2020 numac 2019015852 bron ministerie van de franse gemeenschap College voor vergunning en controle. - Beslissing van 29 november 2019 Bij het College voor vergunning en controle werd een aanvraag om vergunning ingediend door AMONSOLI ASBL voor het uitzenden via analoge radiogolven en een aanvraag om vergunn Gelet o type vergunning prom. -- pub. 14/01/2020 numac 2019015854 bron ministerie van de franse gemeenschap College voor vergunning en controle. - Beslissing van 29 november 2019 Bij het College voor vergunning en controle werd een aanvraag om vergunning ingediend door Media B.F.I. SPRL voor het uitzenden via analoge radiogolven en een aanvraag om ver Gelet o type vergunning prom. -- pub. 14/01/2020 numac 2019015855 bron ministerie van de franse gemeenschap College voor vergunning en controle. - Beslissing van 29 november 2019 Gelet op het gecoördineerde decreet betreffende de audiovisuele mediadiensten, inzonderheid op de artikelen 7, 53, 54, 55, 105, 106, 111 & 113; Gelet op de aanvraag in Gelet op de b

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 14/01/2020 numac 2020200126 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Beheerscontroleurs A2 (niveau A2) voor de FOD Financiën. - Selectie-nummer : AFG19172 Deze selectie werd afgesloten op 04/12/2019. De lijst van geslaagden, zonder rangschikking, (...)

document van de nationale bank

type document van de nationale bank prom. -- pub. 14/01/2020 numac 2019031187 bron nationale bank van belgie Toestemming voor de overdracht van rechten en verplichtingen door een verzekeringsonderming naar Belgisch recht Overeenkomstig artikel 102 van de wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsonde Overeen
^