B.S. Index van de publicaties van 15 januari 2020

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 17/12/2019 pub. 15/01/2020 numac 2019031235 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan de United Nations Office and Drugs and Crime voor het project `Increasing access to controlled drugs for medical purposes' in de Democratische Republiek Congo type koninklijk besluit prom. 17/12/2019 pub. 15/01/2020 numac 2019042985 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 november 2017 betreffende de rapportageverplichting van biobrandstoffen, minerale oliën en hun substitutieproducten van biologische oorsprong type koninklijk besluit prom. 17/12/2019 pub. 15/01/2020 numac 2019205697 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenko type koninklijk besluit prom. 17/12/2019 pub. 15/01/2020 numac 2019205699 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de betonindustri type koninklijk besluit prom. 17/12/2019 pub. 15/01/2020 numac 2019205698 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de diamantnijverhei type koninklijk besluit prom. 09/12/2019 pub. 15/01/2020 numac 2019205867 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van het Paritair Comité voor de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten betreffende de vervanging van feestdagen in 2020, 2021 en 2022 (1) type koninklijk besluit prom. 11/12/2019 pub. 15/01/2020 numac 2019042877 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlagen I en II bij het koninklijk besluit van 12 oktober 2004 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de m type koninklijk besluit prom. 09/12/2019 pub. 15/01/2020 numac 2019205868 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel betreffende de vervanging van feestdagen in 2020 (1) type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/01/2020 numac 2020010099 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 3 november 2019, wordt Mevr. Yasmine STAELENS, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van attaché bij Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, in een b Overee type koninklijk besluit prom. 20/12/2019 pub. 15/01/2020 numac 2020020025 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 augustus 2013 betreffende de aanwijzing van magistraten belast met het bijwonen van Raden van de Orde der dierenartsen en de dierenartsen die aan de Hoge Raad van de Orde der dierenartsen type koninklijk besluit prom. 20/12/2019 pub. 15/01/2020 numac 2019043013 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot erkenning van opdrachtgevers van niet-commerciële experimenten op grond van artikel 31, § 1, van de wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon type koninklijk besluit prom. 17/12/2019 pub. 15/01/2020 numac 2019042966 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt type koninklijk besluit prom. 17/12/2019 pub. 15/01/2020 numac 2019042971 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 januari 2004 tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige kinesitherapeuten type koninklijk besluit prom. 17/12/2019 pub. 15/01/2020 numac 2019015899 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de vzw CAD Limburg ter ondersteuning van een pilootproject "drughulpverleningsprogramma voor personen in detentie" type koninklijk besluit prom. 20/12/2019 pub. 15/01/2020 numac 2019015915 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden en modaliteiten volgens welke het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering een financiële tegemoetkoming toekent voor de werking van de representatieve beroepsorganisaties van de apoth type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/01/2020 numac 2019015844 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 26 oktober 2019, wordt de heer CLOSSON Simon, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning in een betrekking van het Frans taalkad Bij kon type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/01/2020 numac 2019015919 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 15 december 2019 is machtiging verleend aan mevrouw **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om haar naam in die van "****" te ****(...) Bij koninklijk **** type koninklijk besluit prom. 11/12/2019 pub. 15/01/2020 numac 2019031234 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de vzw IDA ter ondersteuning van de uitbreiding van een pilootproject "liaison functie alcohol, en detectie en kortinterventie bij personen met een alcoholprobleem in urgentiediensten" type koninklijk besluit prom. 17/12/2019 pub. 15/01/2020 numac 2019031236 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de vzw Fédito Wallonne ter ondersteuning van een pilootproject "drughulpverleningsprogramma voor personen in detentie" type koninklijk besluit prom. 17/12/2019 pub. 15/01/2020 numac 2019031237 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de vzw ICare ter ondersteuning van een pilootproject "drughulpverleningsprogramma voor personen in detentie"

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 07/01/2020 pub. 15/01/2020 numac 2020040066 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot invoeging van zevenentwintig vennootschappen in bijlage 1 bij het ministerieel besluit van 27 augustus 2019 houdende de lijsten van vennootschappen die worden vermoed erkend te zijn als sociale onderneming of als landbouwondernemi type ministerieel besluit prom. -- pub. 15/01/2020 numac 2019015894 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Bevordering Bij ministerieel besluit van 16 december 2019 wordt Mevr. Jannah DE JONGE, administratief deskundige , met ingang van 1 januari 2020, bevorderd door overgang naar het hogere niveau tot de eerste klasse (A1) van h(...) Een beroe type ministerieel besluit prom. 23/10/2019 pub. 15/01/2020 numac 2020010016 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot beëindiging van de aanstelling van een Regeringscommissaris van de Minister belast met Wetenschapsbeleid bij het von Karman Instituut voor Stromingsdynamica type ministerieel besluit prom. 12/12/2019 pub. 15/01/2020 numac 2019042874 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de beheerscommissies van de federale wetenschappelijke instellingen die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort, opgericht als Staatsdiensten met afzonderlijk b

omzendbrief

type omzendbrief prom. 20/12/2019 pub. 15/01/2020 numac 2019031103 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Omzendbrief nr. 676. - Informatie over de federale monitoring van het risico op overschrijding van de personeelskredieten in 2020 en 2021 en de personeelsenveloppes 2020 en 2021

bericht

type bericht prom. -- pub. 15/01/2020 numac 2019206017 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 a. Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 13 november 2019 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 14 november 2019, is beroep to b. Bij type bericht prom. -- pub. 15/01/2020 numac 2020040023 bron belgische mededingingsautoriteit Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE-C/C-19/0049: Automotive & Mobility Invest N.V. / Groep Coox Op 24 december 2019, ontving de auditeur-generaal van de Belgische Mededingingsautoriteit Volgens de

document

type document prom. 02/01/2020 pub. 15/01/2020 numac 2020040003 bron brussels hoofdstedelijk gewest Bruxelles Environnement. - Avis. - Indexation du montant de la taxe sur l'incinération des déchets, fixé à l'article 40 de l'Ordonnance du 14 juin 2012 relative aux déchets type document prom. -- pub. 15/01/2020 numac 2020200128 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige ICT - Netwerkexpert (niveau B) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer : AFG19341 Deze selectie werd afgesloten op 06/01/2020. Er zijn 1 laureaten. De lijst is 1 ja(...) type document prom. -- pub. 15/01/2020 numac 2020200129 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Professionele kopers - kleding (niveau A1) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer : AFG19296 Deze selectie werd afgesloten op 08/01/2020. Er zijn 1 laureaten. De l(...) type document prom. -- pub. 15/01/2020 numac 2020200173 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Bachelors voor de OISZ (niveau B) voor de Openbare Instellingen van de Sociale Zekerheid (OISZ). - Selectienummer : AFG19319 Deze selectie werd afgesloten op 20/12/2019. Er zijn (...) De lijst is type document prom. -- pub. 15/01/2020 numac 2020200185 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige "systeembeheerders" (niveau A1) voor de Koninklijke Bibliotheek van België. - Selectienummer: AFG19335 Solliciteren kan tot 28/01/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrij(...) Geef het selectienumm type document prom. -- pub. 15/01/2020 numac 2020010060 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Benoeming Bij ministeriëel besluit van 6 december 2019, bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, mevrouw Stéphanie Verbraecken wordt in vast dienstverband benoemd met ingang van 1 oktober 2019, in de betrekking va Overe type document prom. -- pub. 15/01/2020 numac 2020010018 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Vertalers (niveau A1) voor de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken. - Selectienummer: AFG19261 Deze selectie werd afgesloten op 17/12/2019. Er zijn 8 laureaten. De lijs(...) type document prom. -- pub. 15/01/2020 numac 2020010054 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Benoeming Bij ministeriëel besluit van 2 december 2019, bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, mevrouw Laure Geslin wordt in vast dienstverband benoemd met ingang van 1 oktober 2019, in de betrekking van Adviseu Overee type document prom. -- pub. 15/01/2020 numac 2020010055 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Benoeming Bij ministeriëel besluit van 6 december 2019, bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, mevrouw Emilie Perez wordt in vast dienstverband benoemd met ingang van 1 november 2019, in de betrekking van Attach Overee type document prom. -- pub. 15/01/2020 numac 2020010056 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Benoeming Bij ministeriëel besluit van 6 december 2019, bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, mevrouw Evelyne Pirotte wordt in vast dienstverband benoemd met ingang van 1 november 2019, in de betrekking van Att Overee type document prom. -- pub. 15/01/2020 numac 2020010057 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Benoeming Bij ministeriëel besluit van 6 december 2019, bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, mevrouw Julie Duquesne wordt in vast dienstverband benoemd met ingang van 1 september 2019, in de betrekking van Att Overee type document prom. -- pub. 15/01/2020 numac 2020010058 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Benoeming Bij ministeriëel besluit van 6 december 2019, bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, de heer Van Der Linden Davy wordt in vast dienstverband benoemd met ingang van 1 oktober 2019, in de betrekking van Overee type document prom. -- pub. 15/01/2020 numac 2020010059 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Benoeming Bij ministeriëel besluit van 12 december 2019, bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, mevrouw Martine Clauwaert wordt in vast dienstverband benoemd met ingang van 1 december 2019, in de betrekking van Overee

erratum

type erratum prom. 20/12/2019 pub. 15/01/2020 numac 2020200156 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 28 december 2018 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de samenwerking tussen ins type erratum prom. 08/09/2019 pub. 15/01/2020 numac 2020010080 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distr

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 15/01/2020 numac 2020010038 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat. - Vergelijkend examen voor de rangschikking van kandidaat-notarissen voor het jaar 2020. - Oproep tot de kandidaten Bij toepassing van artikel 39 van de wet 25 ventôse jaar XI tot organisatie van het notarisambt, zullen weldra de Nede De kan

lijst

type lijst prom. -- pub. 15/01/2020 numac 2020200154 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaten van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de FOD Buitenlandse Zaken: Experts Administratief (m/v/x) - BFG19106 Er zijn 6 laureaten. Deze selectie werd afgesloten op 19/11/201(...) De lijst van laureaten is type lijst prom. -- pub. 15/01/2020 numac 2020200180 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de FOD Justitie: Experten technisch dossierbeheerder (m/v/x). - Selectienummer: BNG19016 Er zijn 7 laureaten. Deze selectie werd(...) De lijst van laureaten i type lijst prom. -- pub. 15/01/2020 numac 2020200181 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de FOD Justitie: Experten technisch dossierbeheerder (m/v/x). - Selectienummer: BFG19019 Er zijn 3 laureaten. Deze selectie werd afge(...) De lijst van laureaten i
^