B.S. Index van de publicaties van 17 januari 2020

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 17/12/2019 pub. 17/01/2020 numac 2019031221 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt wat de samenstelling van de Tuchtraad van de commissie voor de regulering van de elektriciteit en het gas betreft

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 09/01/2020 pub. 17/01/2020 numac 2019031059 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 27 april 2007 houdende oprichting van een commissie belast met de herziening van het privaatrechtelijk en publiekrechtelijk maritiem recht type koninklijk besluit prom. 07/01/2020 pub. 17/01/2020 numac 2019205707 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juli 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, betreffende het sectorakkoord 2019-2020 type koninklijk besluit prom. 07/01/2020 pub. 17/01/2020 numac 2019205583 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 mei 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, tot vaststelling van de statuten van het "Sociaal Fonds van de scheikundig type koninklijk besluit prom. 07/01/2020 pub. 17/01/2020 numac 2019205742 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, betreffende de risicogroepen 2019-2020 type koninklijk besluit prom. 07/01/2020 pub. 17/01/2020 numac 2019205737 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 07/01/2020 pub. 17/01/2020 numac 2019205576 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende het nationaal akkoord 2019-2020 type koninklijk besluit prom. 07/01/2020 pub. 17/01/2020 numac 2019205813 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 oktober 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing, betreffende de s type koninklijk besluit prom. 07/01/2020 pub. 17/01/2020 numac 2019205814 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 april 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden, tot vaststelling van de bijdrage va type koninklijk besluit prom. 20/12/2019 pub. 17/01/2020 numac 2020200110 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 16, 18, 20, 21, 41, 43 en 68 van het koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers type koninklijk besluit prom. 07/01/2020 pub. 17/01/2020 numac 2019205822 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, betreffende de tewerkstelling type koninklijk besluit prom. 07/01/2020 pub. 17/01/2020 numac 2019205863 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 september 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de betonindustrie, betreffende de toekenning van een bedrijfstoeslag bij het stelsel van werk type koninklijk besluit prom. 20/12/2019 pub. 17/01/2020 numac 2020010041 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie van 468.000 € voor de werking van het Executief van de Moslims van België type koninklijk besluit prom. 17/12/2019 pub. 17/01/2020 numac 2020200130 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van een rechter in sociale zaken, als zelfstandige, bij de Arbeidsrechtbank te Eupen type koninklijk besluit prom. 17/12/2019 pub. 17/01/2020 numac 2020040068 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 november 2008 tot uitvoering van artikel 57, § 2, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, betref type koninklijk besluit prom. 07/01/2020 pub. 17/01/2020 numac 2019205713 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, betreffende de leeftijdsgrens voor wat de toegang tot het recht op uitkerin type koninklijk besluit prom. 07/01/2020 pub. 17/01/2020 numac 2019205581 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de textielverzorging, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 62 jaar type koninklijk besluit prom. 09/12/2019 pub. 17/01/2020 numac 2019031102 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van type koninklijk besluit prom. 11/12/2019 pub. 17/01/2020 numac 2019042879 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging het koninklijk besluit van 25 februari 2007 tot vaststelling van de voorwaarden en modaliteiten volgens welke het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering een financiële tegemoetkoming toekent voor de werki type koninklijk besluit prom. 15/12/2019 pub. 17/01/2020 numac 2019042892 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 32 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uit type koninklijk besluit prom. 07/01/2020 pub. 17/01/2020 numac 2019015682 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de banken, betreffende de inspanning voor de risicogroepen voor 2019 en 2020 type koninklijk besluit prom. 07/01/2020 pub. 17/01/2020 numac 2019031040 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking, betreffende de maatregelen betreffende de risicogroepen en de vorm type koninklijk besluit prom. 07/01/2020 pub. 17/01/2020 numac 2019015717 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, betreffende de vervoerskosten van de werknemer type koninklijk besluit prom. 07/01/2020 pub. 17/01/2020 numac 2019205579 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende het SWT "algemeen stelsel op 62 jaar" type koninklijk besluit prom. 07/01/2020 pub. 17/01/2020 numac 2019205578 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende het SWT op 59 jaar met 40 jaar effectieve prestat type koninklijk besluit prom. 07/01/2020 pub. 17/01/2020 numac 2019205475 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking, betreffende de sociale voordelen type koninklijk besluit prom. 07/01/2020 pub. 17/01/2020 numac 2019205580 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 augustus 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 59 jaar voo

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 13/01/2020 pub. 17/01/2020 numac 2020020026 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende de definitieve bedragen en de correctie van de indexatie van de federale basisdotatie voor het jaar 2019 type ministerieel besluit prom. 14/01/2020 pub. 17/01/2020 numac 2020010180 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot aanstelling van een beëdigd ambtenaar van de NADO van de Franse Gemeenschap met de hoedanigheid van officier van de gerechtelijke politie type ministerieel besluit prom. 25/12/2019 pub. 17/01/2020 numac 2019042970 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende de bekrachtiging van het programma van het examen dat toegang verleent tot het ambt van plaatsvervangend rechter en van plaatsvervangend raadsheer type ministerieel besluit prom. 10/12/2019 pub. 17/01/2020 numac 2020010073 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de examencommissie van de Franse Gemeenschap voor het secundair onderwijs type ministerieel besluit prom. 12/12/2019 pub. 17/01/2020 numac 2020010040 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 januari 2012 tot benoeming van de leden van het Erkenningscomité voor bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 06/12/2019 pub. 17/01/2020 numac 2019042962 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van begrotingsartikelen van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 18/12/2019 pub. 17/01/2020 numac 2020200066 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de leden van de Commissie voor de coördinatie van de werven overeenkomstig de artikelen 3 en 4 van het decreet van 30 april 2009 type besluit van de waalse regering prom. 18/12/2019 pub. 17/01/2020 numac 2020200065 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 26 oktober 2017 tot benoeming van de voorzitter, de twee ondervoorzitters en de gewone en plaatsvervangende leden van de Beleidsgroep "Ruimtelijke Ordening" type besluit van de waalse regering prom. 18/12/2019 pub. 17/01/2020 numac 2020200064 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 21 december 2017 tot aanwijzing van de leden van de Beleidsgroep "Wetenschapsbeleid" van de "Conseil économique, social et environnemental de Wallonie" type besluit van de waalse regering prom. 09/01/2020 pub. 17/01/2020 numac 2020200158 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van 22 september 2016 tot uitvoering van het decreet van 28 april 2016 betreffende de Lening "Coup de Pouce"

decreet

type decreet prom. 18/12/2019 pub. 17/01/2020 numac 2020040083 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de samenwerking tussen universitaire ziekenhuizen en een privaatrechtelijke en/of publiekrechtelijke rechtspersoon en betreffende de erkenning van universitaire ziekenhuizen

document

type document prom. -- pub. 17/01/2020 numac 2020200186 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige dossierbeheerders wegvervoer en verkeersveiligheid (niveau B) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer: ANG20002 Solliciteren kan tot 31/01/2020 via www.selor.be De gedetailleerde(...) Geef het sel type document prom. -- pub. 17/01/2020 numac 2020200231 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Selectie van de Directeur Algemene diensten , voor het Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers (FEDASIL). - Selectienummer: ANG20701 Solliciteren kan tot en met 03/02/2020 via www.selor.be. De functiebeschrijving (jobinhoud(...) Geef het sel

arrest

type arrest prom. 04/12/2019 pub. 17/01/2020 numac 2020040092 bron rijksdienst voor jaarlijkse vakantie Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan 2020-2022 van de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 17/01/2020 numac 2020020021 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat. - Vacante betrekkingen Notaris ter standplaats te: - Brussel : 1 (in associatie) - Jette: 1 (in associatie) - Kortemark: 1 (in associatie) - Sprimont: 1 (in associatie) De (...) "FOD JUSTITIE, DIRECTORAAT-GENERAAL - RECHTERLIJKE ORGANISATIE - type vacante bettreking prom. -- pub. 17/01/2020 numac 2020010029 bron hoge raad voor de justitie Bericht. - Werving van kandidaat-plaatsvervangende rechters en plaatsvervangende raadsheren . - Oproep tot de kandidaten - **** langs elektronische weg Bij toepassing van artikel 259bis-10 van het Gerechte(...) Het examen dat toegang ****

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 17/01/2020 numac 2020020022 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Erratum Bij de bekendmaking, in het Belgisch Staatsblad van 3 januari 2020, pagina 57, van het koninklijk besluit van 20 december 2019 tot hernieuwing van het adjunct-mandaat van mevr. Penne H., dient in de Nederlandse tekst "is de type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 17/01/2020 numac 2020010108 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 15 december 2019, - is de heer Ledent R., erenotaris ter standplaats Malmedy, benoemd tot Officier in de Leopoldsorde. Hij zal het burgerlijk ereteken dragen. - is de he Hij zal het burg type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 17/01/2020 numac 2020010107 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 15 december 2019, dat in werking treedt op 31 december 2019 `s avonds, is aan de heer Wilmet S., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van rechter in de ondernemingsrechtbank Henegouwen. Bij konink

lijst

type lijst prom. -- pub. 17/01/2020 numac 2020200171 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, ku Ond. N type lijst prom. -- pub. 17/01/2020 numac 2020200172 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1ste alinea, 4° van het Wetboek van economisch Als type lijst prom. -- pub. 17/01/2020 numac 2020200229 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de Rechterlijke Orde: Griffiers voor de vredegerechten en politierechtbank van het arrondissement Oost-Vlaanderen (m/v/x). - Selectien(...) Deze selectie werd

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 17/01/2020 numac 2019206128 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 203/2019 van 19 december 2019 Rolnummer 6793 In zake : het beroep tot vernietiging van het decreet van het Waalse Gewest van 18 mei 2017 « betreffende de erkenning en de verplichtingen van de instellingen belast met Het Gron

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 17/01/2020 numac 2019055581 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek. - **** nalatenschappen **** nalatenschap van ****, **** **** ****. **** ****, **** ****
^