B.S. Index van de publicaties van 21 januari 2020

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 21/01/2020 numac 2019203077 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 99/2019 van 19 juni 2019 Rolnummer 6813 In zake : het beroep tot gedeeltelijke vernietiging van de wet van 25 juni 2017 tot hervorming van regelingen inzake transgenders wat de vermelding van een aanpassing van de re Het Grondw

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 16/01/2020 pub. 21/01/2020 numac 2020010150 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de uitgiften in 2020 van herdenkingsstukken van 2 euro, ter gelegenheid van "Jan van Eyck"-jaar en het internationaal jaar van de plantengezondheid 2020 type koninklijk besluit prom. 24/09/2019 pub. 21/01/2020 numac 2019204461 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de V.Z.W. « SIGeDIS » voor het vierde kwartaal van het jaar 2019 type koninklijk besluit prom. 21/12/2018 pub. 21/01/2020 numac 2020040071 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 maart 2003 betreffende de identiteitskaarten. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 15/12/2019 pub. 21/01/2020 numac 2020040069 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de toekenning aan Vias institute van een subsidie ten laste van de begroting van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer type koninklijk besluit prom. 12/01/2020 pub. 21/01/2020 numac 2019206014 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van titel 1 betreffende chemische agentia van boek VI van de codex over het welzijn op het werk, wat de lijst van de grenswaarden voor blootstelling aan chemische agentia betreft en van titel 2 betreffende kankerverwekkend

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 09/10/2019 pub. 21/01/2020 numac 2020010141 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de voorzitter van de examencommissie van de Franse Gemeenschap aan de « Université de Mons » voor het academiejaar 2019-2020 type ministerieel besluit prom. 16/01/2020 pub. 21/01/2020 numac 2020020016 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uit type ministerieel besluit prom. 16/01/2020 pub. 21/01/2020 numac 2020020017 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uit type ministerieel besluit prom. 09/01/2020 pub. 21/01/2020 numac 2020020049 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van Agence immobilière sociale à Bruxelles VZW als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 16/01/2020 pub. 21/01/2020 numac 2020010125 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uit

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/11/2019 pub. 21/01/2020 numac 2020040113 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanwijzing van de regeringscommissaris die behoort tot de Franse taalrol bij de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 20/12/2019 pub. 21/01/2020 numac 2020020015 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende een dotatie door het Hermesfonds aan De Vlaamse Waterweg nv voor de herontwikkeling van de Ford-site type besluit van de vlaamse regering prom. 20/12/2019 pub. 21/01/2020 numac 2020010030 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de HVAC-systemen als nieuwe opleiding van de Hogeschool Gent type besluit van de vlaamse regering prom. 06/12/2019 pub. 21/01/2020 numac 2020010009 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende indeling bij de gemeentewegen van de gewestweg N115 tussen kmp. 17,80 en kmp. 18,85 op het grondgebied van de gemeente Brecht

samenwerkingsakkoord

type samenwerkingsakkoord prom. -- pub. 21/01/2020 numac 2020010163 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Aanpassing van het Samenwerkingsakkoord van 12 juli 1994 houdende uitvoering van artikel 6bis,

document

type document prom. -- pub. 21/01/2020 numac 2020010197 bron federale overheidsdienst justitie Oproep tot kandidaatstelling voor de verkiezing van een rechter in het Internationaal Strafhof Op 18 december 2019 heeft het Bureau van de Vergadering van Staten die Partij zijn bij het Statuut van Rome besloten dat de indiening van kandidaatste De verk

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/12/2019 pub. 21/01/2020 numac 2020040095 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de beslissing van 8 oktober 2019 van de Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij basisonderwijs betreffende de verkiezingsprocedure voor het instellen of vernieuwen van de plaatselijke overl type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/12/2019 pub. 21/01/2020 numac 2020020043 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap 20 december 2017 houdende erkenning van de « Fédération des Etudiants francophones (F.E.F.)" en de « Union des Etudiants de la Co type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/12/2019 pub. 21/01/2020 numac 2020010140 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 september 2015 tot aanstelling van de leden van de Centrale Commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het officieel g type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/12/2019 pub. 21/01/2020 numac 2020020041 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de derde cohort van schoolinrichtingen die een sturingsplan moeten opstellen met als doel het sluiten van een doelstellingenovereenkomst type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/12/2019 pub. 21/01/2020 numac 2020020044 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de raad van bestuur en de ondervoorzitters van de "Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur"

arrest

type arrest prom. 12/12/2019 pub. 21/01/2020 numac 2020040121 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van de Leden van het Verenigd College, bevoegd voor Bijstand aan personen, tot herverdeling van de niet gebruikte uren van de urenquota voor het jaar 2018 van de diensten voor thuishulp

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/01/2020 numac 2020010162 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Erkenningsraad voor bandagisten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 12 januari 2020, dat in werking tree Bij het type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/01/2020 numac 2020010164 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Algemene raad van de verzekering voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 9 januari 2020, dat in werking treedt de dag van deze bekend Bij het type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/01/2020 numac 2020200314 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Benoeming van een attaché arts-inspecteur Bij koninklijk besluit van 9 januari 2020, wordt mevrouw DEWIT Leen, met ingang van 1 oktober Het be type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/01/2020 numac 2020010165 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische raad voor radio-isotopen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 9 januari 2020, wordt Mevr. BREPOELS Liesel type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/01/2020 numac 2020200316 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Dienst voor administratieve controle. - Benoeming van een attaché in de klasse A1 Bij koninklijk besluit van 9 januari 2020, wordt Mevr. ZERVAS of TZAKOU Hélène, met(...) Het beroep tot nie

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 05/12/2019 pub. 21/01/2020 numac 2020010177 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2019/572 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van de bepalingen van verschillende besluiten van het College aangenomen in uitvoering van het decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van 17 januari 2014 betreffende d

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 21/01/2020 numac 2020010131 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende Nederlandstalige plaatsen van Griffier dossierbeheerder hoofdzakelijk ingeschakeld in de primaire processen niveau B voor de Rechterlijke Orde worden vacant verklaard voor benoeming via (...) Griffier type vacante bettreking prom. -- pub. 21/01/2020 numac 2020040108 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen 1. Volgende plaats van secretaris wordt vacant verklaard voor benoeming via bevordering. Er is geen bijkomende proef : Leidinggevend secretaris die tevens wordt ingeschakeld in de primaire processen b Toelichtin

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 21/01/2020 numac 2020020038 bron instituut voor gerechtelijke opleiding **** van een databasebeheerder voor de dienst **** **** Instituut voor gerechtelijke opleiding zal overgaan tot de aanwerving van een databasebeheerder van de **** of **** **** (****/****/**** - niveau ****). **** ****(...) ****. **** **** dat

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 28/11/2019 pub. 21/01/2020 numac 2020200166 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 11 april 2019 tot aanwijzing van de leden van het Paritair Comité voor het gesubsidieerd officieel onderwijs type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 31/10/2019 pub. 21/01/2020 numac 2020200175 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot aanwijzing van de leden van de Adviescommissie voor openbare bibliotheken type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 28/11/2019 pub. 21/01/2020 numac 2020200170 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 29 maart 2018 tot aanwijzing van de leden van de raad van beroep voor de autonome hogeschool in de Duitstalige Gemeenschap type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 05/12/2019 pub. 21/01/2020 numac 2020200169 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 29 maart 2018 tot aanwijzing van de leden van de raad van beroep voor het gemeenschapsonderwijs type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 31/10/2019 pub. 21/01/2020 numac 2020200164 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot aanwijzing van de leden van de Mediaraad van de Duitstalige Gemeenschap type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 28/11/2019 pub. 21/01/2020 numac 2020200168 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 29 maart 2018 tot aanwijzing van de leden van de raad van beroep voor het gesubsidieerd officieel onderwijs type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 28/11/2019 pub. 21/01/2020 numac 2020200167 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 29 maart 2018 tot aanwijzing van de leden van de raad van beroep voor het gesubsidieerd vrij confessioneel onderwijs type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 31/10/2019 pub. 21/01/2020 numac 2020200165 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 29 maart 2018 tot aanwijzing van de leden van het Comité voor onderwijs aan leerlingen met specifieke behoeften

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 21/01/2020 numac 2020200315 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Dienst voor administratieve controle. - Benoeming van een attaché in de klasse A1 Bij koninklijk besluit van 9 januari 2020, wordt Mevr. MIGNOLET Laurence, met ingan(...) Het beroep tot nieti

programmadecreet

type programmadecreet prom. 18/12/2019 pub. 21/01/2020 numac 2020010149 bron ministerie van de franse gemeenschap Programmadecreet houdende diverse maatregelen met betrekking tot Schoolgebouwen, Begrotingsfondsen, Gezondheid, Hoger Onderwijs, Onderzoek, Sport, Universitaire Ziekenhuizen, Onderwijspersoneel, Onderwijs en WBE

overeenkomst

type overeenkomst prom. 16/12/2019 pub. 21/01/2020 numac 2019015908 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 21/01/2020 numac 2020200312 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige administratief adjunct (niveau D) voor SPW en sommige openbare instellingen van het Waalse Gewest. - Selectienummer : AFW18012 Solliciteren kan tot 24/01/2019 via www.selor.be De gedetailleerde f(...) Geef het sel
^