B.S. Index van de publicaties van 22 januari 2020

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 08/01/2020 pub. 22/01/2020 numac 2020040054 bron ministerie van landsverdediging Wet tot vaststelling van het legercontingent voor het jaar 2020

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 11/12/2019 pub. 22/01/2020 numac 2019042908 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toewijzing van een facultatieve subsidie van 176.150,14 EUR aan de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting in toepassing van bijakte n° 13 bij het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brussel type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/01/2020 numac 2020040120 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Kamer van eerste aanleg die kennis neemt van alle zaken die in het Frans en in het Duits moeten worden behandeld, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Ontslag Bij type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/01/2020 numac 2020040101 bron federale overheidsdienst justitie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 8 januari 2020, wordt de heer Jean-Christophe BERNARD, bevorderd door overgang naar het hogere niveau in de klasse A1, met de titel van attaché bij Federale Overheidsdienst Justitie, in een bet Overee type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/01/2020 numac 2020010127 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 5 januari 2020 is machtiging verleend aan juffrouw Labarhi, Josephine, geboren te Roeselare op 29 januari 1998, wonende te Brugge, om haar naam in die van "Yeboah-Afari" te ve Bij koninklijk be type koninklijk besluit prom. 12/01/2020 pub. 22/01/2020 numac 2019015887 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende regeling van de postvergoedingen van de magistraat gemachtigd om een opdracht als verbindingsmagistraat in het buitenland te vervullen en van de medewerker van de verbindingsmagistraat in het buitenland type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/01/2020 numac 2019205923 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 7 januari 2020, wordt aan de heer DERON Philippe op het einde van de maand januari 2020, de maand van de zevenenzestigste verjaardag van voornoemde, eervol ontslag verleend uit het ambt van Belangh type koninklijk besluit prom. 07/01/2020 pub. 22/01/2020 numac 2019206048 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor sommige ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de textielnijverheid ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst vo

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 14/01/2020 pub. 22/01/2020 numac 2019031058 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot opheffing van ministeriële besluiten betreffende de vereenvoudigde procedure voor opstellen van het milieu-effectenrapport

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/11/2019 pub. 22/01/2020 numac 2020040110 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanwijzing van de regeringscommissaris die behoort tot de Franse taalrol bij het Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/12/2019 pub. 22/01/2020 numac 2020040112 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanwijzing van een regeringscommissaris bij de Sociale Kredietmaatschappijen erkend door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 05/09/2019 pub. 22/01/2020 numac 2020040111 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanstelling van een beambte bevoegd om toezicht te houden op de uitvoering van de ordonnantie van 3 juli 2008 betreffende de bouwplaatsen op de openbare weg

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 20/12/2019 pub. 22/01/2020 numac 2020010075 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van de investeringssubsidie aan het Eigen Vermogen ILVO voor het bouwen van een nieuwe proefaccommodatie voor pluimvee type besluit van de vlaamse regering prom. 20/12/2019 pub. 22/01/2020 numac 2020010026 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van begrotingsartikelen van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019 type besluit van de vlaamse regering prom. 13/12/2019 pub. 22/01/2020 numac 2020010027 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering over de herverdeling van begrotingsartikelen van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019 in het kader van de innovatiesteun type besluit van de vlaamse regering prom. 20/12/2019 pub. 22/01/2020 numac 2020020028 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot herverdeling van het provisionele krediet ingeschreven onder begrotingsartikel FC0-1FBD2AA-PR basisallocatie 1FB101 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019 type besluit van de vlaamse regering prom. 20/12/2019 pub. 22/01/2020 numac 2020020014 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot herverdeling van begrotingsartikelen van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019 type besluit van de vlaamse regering prom. 20/12/2019 pub. 22/01/2020 numac 2020010076 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering over tot de toekenning van een subsidie aan VLHORA

bericht

type bericht prom. -- pub. 22/01/2020 numac 2020200247 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 a. Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 8 november 2019 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 12 november 2019, is beroep tot b. Bij type bericht prom. -- pub. 22/01/2020 numac 2020200107 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 17 december 2019 ter post aangetekende brief ter griffie is ingekomen op 18 december 2019, is beroep tot vern Die zaa

document

type document prom. -- pub. 22/01/2020 numac 2020200278 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Ingenieurs (m/v/x) (niveau A2) voor de Regie der Gebouwen. - Selectienummer : AFG19254 Deze selectie werd afgesloten op 02/12/2019. Er zijn 3 laureaten. De lijst is 1 ja(...) type document prom. -- pub. 22/01/2020 numac 2020200293 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de Vergelijkende selectie van Nederlandstalige administratief deskundigen personeelsbeheer (niveau B) voor de FOD Justitie - DG Rechterlijke Organisatie. - Selectienummer: ANG19275 Deze selectie werd afgesloten op 13/12/201(...) Er is 1 l type document prom. -- pub. 22/01/2020 numac 2020200287 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Economisten (niveau A1) voor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. - Selectienummer: EFS19397 Deze selectie werd afgesloten op 19/12/2019. Er zijn 2 laureaten. De(...) type document prom. -- pub. 22/01/2020 numac 2020200150 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige HR-Verantwoordelijken (niveau A1) voor het War Heritage Institute. - Selectienummer: ANG19406 Solliciteren kan tot 05/02/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhou(...) Geef het sel

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/12/2019 pub. 22/01/2020 numac 2020010138 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 september 2015 tot aanstelling van de leden van de Centrale Commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het gewoon en g type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/12/2019 pub. 22/01/2020 numac 2020010143 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de gewogen bruto gemiddelde kosten van een personeelslid van een Hogeschool per ambtengroep voor het jaar 2020 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/12/2019 pub. 22/01/2020 numac 2020010139 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 september 2015 tot aanstelling van de leden van de centrale commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het vrij gesubs

arrest

type arrest prom. 14/01/2020 pub. 22/01/2020 numac 2020010152 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Besluit van de leidend ambtenaar van de Gewestelijke Inspectiedienst houdende de delegatie van bevoegdheden, met toepassing van artikel 10, § 2, lid 2 en 214ter, § 3, lid 1 van de ordonnantie van 17 juli 2003 houdende de Brusselse Huisvestingsco

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 22/01/2020 numac 2020200263 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Arbeidshof Bergen. - Beschikking Bij beschikking van 13 december 2019 werd de heer GHEENENS Noël, plaatsvervangend raadsheer in sociale zaken, als zelfstandige, bij het Arbeidshof van Bergen, door de Eerste Voorzitter van dit Hof, aangewezen om

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/01/2020 numac 2020010178 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming van een eerste auditeur Bij koninklijk besluit van 17 oktober 2019, wordt mevrouw Melissa CELIS, auditeur, met ingang van 29 september 2019 tot eerste auditeur bij de Raad van State benoemd. Op 13 januari 2020 heef type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/01/2020 numac 2020040109 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Erkenningsraad voor orthopedisten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 9 januari 2020, dat in werking tre Bij het type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/01/2020 numac 2020040098 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Nationale raad voor kwaliteitspromotie, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 12 januari 2020, dat in werking Bij het type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/01/2020 numac 2020040099 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité voor de evaluatie van de medische praktijk inzake geneesmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit Bij h type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/01/2020 numac 2020040100 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Accrediteringsstuurgroep, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 12 januari 2020, dat in werking treedt op 1 Bij het type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/01/2020 numac 2020040103 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Nationale raad voor kwaliteitspromotie, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 9 januari 2020, dat in werkin Bij het

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 22/01/2020 numac 2020010198 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen 1. Volgende plaatsen van assistent worden vacant verklaard voor benoeming via werving, er wordt een bijkomende proef georganiseerd. Assistent administratieve ondersteuning bij de griffie van het **** **** **** type vacante bettreking prom. -- pub. 22/01/2020 numac 2020010167 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - **** betrekkingen **** **** plaatsen van Administratief deskundigen (niveau ****) voor de Rechterlijke orde worden vacant verklaard voor benoeming via werving, er wordt geen bijkomende proef ****(...) **** type vacante bettreking prom. -- pub. 22/01/2020 numac 2019205933 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende bij de Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel ter vervanging van de heer Philippe DERON De b De voor

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 11/10/2019 pub. 22/01/2020 numac 2020200161 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot aanwijzing van de leden van de examencommissie van de Duitstalige Gemeenschap belast met de organisatie van de examens voor de uitreiking van het brevet verpleegkunde type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/12/2019 pub. 22/01/2020 numac 2020200230 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot uitvoering van artikel 382 van het programmadecreet 2019 van 12 december 2019

lijst

type lijst prom. -- pub. 22/01/2020 numac 2020200208 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Artsen - Diensthoofd (niveau A4) voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. - Selectienummer: ANG19420 Solliciteren kan tot 05/02/2020 via www.selor.be De ged(...) Geef het sel

overeenkomst

type overeenkomst prom. -- pub. 22/01/2020 numac 2020010179 bron raad van state Werving van **** assessor bij de afdeling wetgeving van de Raad van State Eerlang zal een mandaat van **** assessor bij de afdeling wetgeving van de Raad van State te begeven zijn. Overeenkomstig de artikelen 70,

beschikking van de arbeidsrechtbank

type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 22/01/2020 numac 2019205934 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel Bij beschikking van 6 november 2019, werd de heer DERON Philippe, rechter in sociale zaken als werknemer-bediende bij de Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel door Mevrouw de Voor

ministériele beslissing

type ministériele beslissing prom. -- pub. 22/01/2020 numac 2020020040 bron brussels hoofdstedelijk gewest Brussel-Preventie & Veiligheid Toelating tot stage, definitieve benoeming en ontslag Bij beslissing van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 24 september 2019 wordt de heer BOUHLAL Radouane definitief benoemd v Bij beslissing

document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid

type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 22/01/2020 numac 2019042967 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van de opleidingscentra Bij toepassing van het koninklijk besluit van 4.05.2007, betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E Erk type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 22/01/2020 numac 2019031219 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van omkaderingsinstellingen in het kader van het alcoholslot Bij toepassing van het koninklijk besluit van 26 november 2010 betreffende de installatie van het alcoholslot en het omkaderingsprogramma Erke

document - fiscaliteit

type document - fiscaliteit prom. -- pub. 22/01/2020 numac 2020020029 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Ontslag van ambtswege Bij koninklijk besluit van 14 november 2019 wordt de tuchtstraf van het ontslag van ambtswege opgelegd aan de heer EMMERECHTS, Eduard Jozef, attaché bij de Algemene Administratie van de Fiscaliteit van de Feder
^