B.S. Index van de publicaties van 28 januari 2020

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 19/03/2019 pub. 28/01/2020 numac 2020010146 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende instemming met het Besluit 2018/994 van de Raad van 13 juli 2018 tot wijziging van de Akte betreffende de verkiezing van de leden van het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen, gehecht aan Besluit 76/787/EGKS type wet prom. 07/05/2019 pub. 28/01/2020 numac 2020010147 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 18 september 1986 tot instelling van het politiek verlof voor de personeelsleden van de overheidsdiensten. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 09/12/2019 pub. 28/01/2020 numac 2019031105 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag van de Adjunct-Commissaris-generaal der Regering van het Koninklijk Instituut der Eliten van de Arbeid van België, Albert I - Nationale Arbeidstentoonstellingen type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/01/2020 numac 2020020077 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 5 januari 2020, wordt mevrouw Ilse DE PRINS, rijksambtenaar bij de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning in de klasse A2 met de titel van Attaché, ontslag uit haar ambt verleend met inga Overee type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 28/01/2020 numac 2020010237 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging, wat het vrijstellen van bepaalde categorieën van operatoren van de registratieverplichting betreft, van het koninklijk besluit van 16 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels van de erkenningen, toelatingen en type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/01/2020 numac 2020020092 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - **** Bij koninklijk besluit van 12 januari 2020, is machtiging verleend aan de genaamde ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, er wonende, om haar naam in die van «*****» te veranderen. **** **** **** type koninklijk besluit prom. 25/09/2018 pub. 28/01/2020 numac 2020040117 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot harmonisatie van de begrippen elektronische handtekening en duurzame gegevensdrager. - Duitse vertaling van uittreksels type koninklijk besluit prom. 20/01/2020 pub. 28/01/2020 numac 2020040138 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot remediering van het dubbelgebruik van artikel 734quater/1 in het KB/WIB 92 type koninklijk besluit prom. 11/12/2019 pub. 28/01/2020 numac 2020040124 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toewijzing van een facultatieve subsidie van 50.000.000 EUR aan de Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel in toepassing van bijakte n° 13 bij het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staa

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/12/2019 pub. 28/01/2020 numac 2020010215 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Bachelor in informatica en systemen - studierichting : industriële informatica » gerangschikt op het gebied van de wetenschappen van het hoger onderwijs voor sociale prom type ministerieel besluit prom. 10/12/2019 pub. 28/01/2020 numac 2020020066 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Bachelor beheer human resources » gerangschikt op het gebied van de politieke en sociale wetenschappen van het hoger onderwijs voor sociale promotie van het korte type type ministerieel besluit prom. 22/01/2020 pub. 28/01/2020 numac 2020010266 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 december 2019 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen voor het jaar 2020 tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 03/12/2019 pub. 28/01/2020 numac 2020020063 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de onderwijseenheid « Oriëntatie/advisering: begeleiding van leerlingen voor de valorisatie van de verworven kennis in het lager secundair onderwijs » gerangschikt op het niveau van h type ministerieel besluit prom. 20/01/2020 pub. 28/01/2020 numac 2020020094 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot aanpassing van het ministerieel besluit van 20 december 2019 tot aanduiding van de gedelegeerde inzake de toepassing van de artikelen 734/11 tot 734/14 en 734quater/1 van het koninklijk besluit tot type ministerieel besluit prom. 20/12/2019 pub. 28/01/2020 numac 2020020072 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling van « Bachelor specialisatie : ondernemingsbeheer van sociale economie » gerangschikt op het gebied van de economische en beheerswetenschappen van het hoger onderwijs voor type ministerieel besluit prom. 20/12/2019 pub. 28/01/2020 numac 2020010218 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Bachelor specialisatie : ombudsman » gerangschikt op het gebied van de politieke en sociale wetenschappen van het hoger onderwijs voor sociale promotie van het korte type type ministerieel besluit prom. 04/10/2019 pub. 28/01/2020 numac 2020010203 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot aanduiding van leden van het beheerscomité en van de leidend ambtenaar van de Administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie Centrale Dienst voor Duitse Vertalingen in uitvoering van het koninklijk besluit van 6 juni 2019 t

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 25/10/2019 pub. 28/01/2020 numac 2020020061 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de VLAREME van 28 oktober 2016, wat betreft de voorwaarden voor het verkrijgen van een derogatie van de bemestingsnormen als vermeld in artikel 13 van het Mestdecreet van 22 december 2006

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 28/01/2020 numac 2020200335 bron waalse overheidsdienst Ministeriële kabinetten Bij besluit van de Waalse Regering van 24 oktober 2019, wordt op 25 oktober 2019 's avonds eervol ontslag uit zijn functies van Kabinetschef van de Minister van Leefmilieu, Natuur, Bossen, Landelijke Aangelegenheden en Di

bericht

type bericht prom. -- pub. 28/01/2020 numac 2020020096 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bericht over de representativiteit van de vakorganisaties Bekendmaking ter uitvoering van artikel 14 van het koninklijk besluit van 8 februari 2001. I. Bi(...)

bijakte

type bijakte prom. -- pub. 28/01/2020 numac 2020010231 bron rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Wijzigingsclausule PSY/2019bis bij de Nationale overeenkomst van 16 november 2018 tussen de psychiatrische ziekenhuizen en diensten en de verzekeringsinstellingen. - Ministerraad 24 januari 2020 . - Notificatie punt 14 BETREFT : MINISTER VAN Goedkeurin

document

type document prom. -- pub. 28/01/2020 numac 2020200414 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen: Attachés-boekhouders (attaché A1) (m/v/x). - Selectienummer : BNG19138 Er zijn(...) Deze sele type document prom. -- pub. 28/01/2020 numac 2020200431 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Helpdesk Support ICT (niveau C) voor RSZ. - Selectienummer: AFG19267 Deze selectie werd afgesloten op 5/12/2019. Er zijn 11 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig. Er zijn ge(...) type document prom. -- pub. 28/01/2020 numac 2020200334 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij akte van 12 juni 2019, wordt de vennootschap "Ecoforage s.a." vanaf 12 juni 2019 voor vijf jaar erkend voor het uitvoeren van boringen en het uitrusten van putten in het volgende activiteitengebied(en): - boring (...) - installatie van g type document prom. -- pub. 28/01/2020 numac 2020200436 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Senior Expert Active Directory (niveau A2) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: AFG19241 Deze selectie werd afgesloten op 21/01/2020. De lijst (...) Deze lijst

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/12/2019 pub. 28/01/2020 numac 2020010212 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij verbindend wordt verklaard de beslissing van de Centrale paritaire commissie voor het gesubsidieerd confessioneel vrij onderwijs van 8 oktober 2019 waarbij de kader-arbeidsreglementen van het gewoo type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/01/2020 pub. 28/01/2020 numac 2020020068 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden, een waarnemer, een voorzitter en de vicevoorzitters Raad van bestuur van de Office de la Naissance et de l'Enfance type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/12/2019 pub. 28/01/2020 numac 2020020042 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 december 2018 tot bepaling van de eerste cohort van schoolinrichtingen die een sturingsplan moeten opstellen met als doel het

erratum

type erratum prom. -- pub. 28/01/2020 numac 2020010208 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Nationale Orden - Benoemingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 24 december 2019, akte nr. 201.901.5829 : - bl. 116.433, Nederlandse tekst, Leopoldsorde, moet gelezen worden : Bij koninklijke besluiten van 3 december 2019 werden me Ridder in pl

arrest

type arrest prom. -- pub. 28/01/2020 numac 2020010196 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Ontslag Gelet op het arrest nr. 246.272 van de Raad van State van 3 december 2019 betreffende de vernietiging van het koninklijk besluit dd. 7 december 2017 waarbij Mevr. CARPANO, Manuela, op 1 december 2017 werd benoemd tot rijksam

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/01/2020 numac 2020010224 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Nationale Orden. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 17 december 2019 werden met ingang van 15 november 2019 benoemd: KROONORDE Ridder De hh. DELBEKE-VROMAN Etienne, Zaakvoerder van een landbouwbedrijf te Haulchin. DELBEKE-VR DELBEKE-VROMAN Pierre, type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/01/2020 numac 2020010223 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Nationale Orden. - Benoemingen Bij koninklijke besluiten van 17 december 2019 werden met ingang van 15 november 2019 benoemd : LEOPOLDSORDE Ridder De heer DENIS Christian, Sterrenchef te Tongeren; De heer FOL Frank, Groentekok te Hoe De heer MATTAGNE Y

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 28/01/2020 numac 2020040172 bron commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Vacante betrekking In de loop van de maand februari 2020 zal de **** overgaan tot de volgende aanwerving binnen haar administratie : • 1 **** contractuele medewerker - Rechtskundig adviseur (****(...) **** **** is een onaf type vacante bettreking prom. -- pub. 28/01/2020 numac 2020020083 bron brussels hoofdstedelijk parlement Brusselse Deontologische Commissie. - Oproep tot kandidaten voor 10 vacante mandaten Met toepassing van artikel 7 van de gezamenlijke ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 14 decemb De Comm

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 28/01/2020 numac 2020200427 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning **** van de vergelijkende **** selectie voor bevordering naar niveau **** voor het **** Agentschap voor de **** van de Voedselketen: **** ****&**** : **** en rekrutering (attaché ****1) (****/****/****). - ****(...) Er zijn ****

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 28/01/2020 numac 2020040137 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 5 december 2019, in werking tredend op 31 december 2019 `s avonds, is de heer Bourdon H., hoofdgriffier bij de ondernemingsrechtbank Luik, gerechtelijk arrondissement Luxemburg, op zijn verzoek i(...) Betrok

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 28/01/2020 numac 2020200454 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Communicatie Medewerkers (niveau Innoviris. - Selectienummer: AFB19037 Deze selectie werd afgesloten op 21/01/2020. Er zijn 5 laureaten. De lijst is 2 jaar geldig.(...)

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 28/01/2020 numac 2020010240 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 11 december 2019, dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2020, wordt de heer Frédéric COPPIN, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissing van de Bij k

lijst

type lijst prom. -- pub. 28/01/2020 numac 2020200413 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen: Attachés-boekhouders (attaché A1) (m/v/x). - Selectienummer : BFG19142 Er is 1 laur(...) Deze sele type lijst prom. -- pub. 28/01/2020 numac 2020200428 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning **** van de vergelijkende **** selectie voor bevordering naar niveau **** voor het **** Agentschap voor de **** van de Voedselketen: **** ****&**** : **** en rekrutering (attaché ****1) (****/****/****). - ****(...) Er is 1 **** type lijst prom. -- pub. 28/01/2020 numac 2020020085 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Kwaliteit en Veiligheid. - Dienst Reglementering Veiligheid Lijst der erkende springstoffen Randnummer A4-1 De lijst die gevoegd is bij het ministerieel besluit van 3 november 1958 houdende ambtelijke erkenning en indeling van de springstoffe - in randn type lijst prom. -- pub. 28/01/2020 numac 2020040149 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Kwaliteit en Veiligheid. - Dienst Reglementering Veiligheid Lijst der erkende springstoffen Randnummer B1-3bis De lijst die gevoegd is bij het ministerieel besluit van 3 november 1958 houdende ambtelijke erkenning en indeling van de springstoffe - in ra type lijst prom. -- pub. 28/01/2020 numac 2020040148 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Kwaliteit en Veiligheid. - Dienst Reglementering Veiligheid Lijst der erkende springstoffen Randnummer B1-3ter De lijst die gevoegd is bij het ministerieel besluit van 3 november 1958 houdende ambtelijke erkenning en indeling van de springsto - in randn

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 28/01/2020 numac 2020040001 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 17 januari 2020 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Brailleliga, vereniging voor hulp aan blinde en slec type vergunning prom. -- pub. 28/01/2020 numac 2020040000 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 17 januari 2020 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Dokters van de Wereld » te Brussel om van 1 septembe

overeenkomst

type overeenkomst prom. -- pub. 28/01/2020 numac 2020010230 bron rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Nationale overeenkomst ZH/2020 tussen de verpleeginrichtingen en de verzekeringsinstellingen. - Ministerraad 24 januari 2020. - Notificatie punt 14 BETREFT: MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN Goedkeuring van de overeenkomsten met zorgverstrekkers, verpleeginric
^