B.S. Index van de publicaties van 31 januari 2020

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 31/01/2020 numac 2020010263 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Oproep tot kandidaat-leden van het Allocatiecomité voor Menselijk Lichaamsmateriaal, zoals bedoeld in artikel 21/3,

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 20/12/2019 pub. 31/01/2020 numac 2020040173 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende goedkeuring van de algemene regels inzake de stagecommissies, bepaald door de Nationale Kamer van notarissen type koninklijk besluit prom. 20/01/2020 pub. 31/01/2020 numac 2020020129 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 1, §§ 4bis, 4ter en 8; 17, § 12; 18, § 2; 24, §§ 1 en 9; 32, § 8, en 33, § 5, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/01/2020 numac 2020040195 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Oproep voor kandidaturen van zelfstandige dierenartsen, bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, masters of bachelors voor het uitvoeren van taken inzake controle en certificering Artikel 2 van het koninklijk besluit van 11 november 2013 tot de v Het bet type koninklijk besluit prom. 20/12/2019 pub. 31/01/2020 numac 2020040064 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende goedkeuring van de algemene regels inzake het doorlopen van de stage vastgesteld door de Nationale Kamer van notarissen type koninklijk besluit prom. 05/01/2020 pub. 31/01/2020 numac 2020040079 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot bepaling van de specifieke uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Bingo 3 euro", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/01/2020 numac 2020040209 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 29 september 2019, wordt mevrouw Sophie HUBINON, rijksambtenaar bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in de klasse A1 met de titel van attaché, ontslag uit haar a Overee type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/01/2020 numac 2020010221 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Nationale Loterij. - Loterij met biljetten, "Bingo" genaamd Overeenkomstig artikel 9 van het koninklijk besluit van 3 augustus 2012 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Bingo", een - van de verkoop van de bil

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 31/01/2020 numac 2020040153 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 18 januari 2012 houdende verlening aan Norther van een machtiging voor de bouw en een vergunning voor de exploitatie van een windmolenpark gelegen ten zuidoosten van de Thornt De v type ministerieel besluit prom. 22/01/2020 pub. 31/01/2020 numac 2020020144 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van Solution Mobilité CVBA SO als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 20/12/2019 pub. 31/01/2020 numac 2020040162 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Bachelor specialisatie : bemiddelaar in familiale systemische therapie » gerangschikt op het gebied van de psychologische en opvoedingswetenschappen van het hoger onderwi type ministerieel besluit prom. 20/12/2019 pub. 31/01/2020 numac 2020040159 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de Adviescommissie voor Jeugdhuizen en -centra type ministerieel besluit prom. 20/12/2019 pub. 31/01/2020 numac 2020040160 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de Subcommissie voor kwalificatie vastgelegd bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 oktober 2017 tot benoeming van de leden van de Subcommissie voor kwalificatie type ministerieel besluit prom. 17/12/2019 pub. 31/01/2020 numac 2020020098 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot aanstelling van de leden van de Algemene Raad voor het secundair kunstonderwijs met beperkt leerplan gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap type ministerieel besluit prom. 20/01/2020 pub. 31/01/2020 numac 2020020121 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot verlenging van de tot benoeming van de leden van de Commissie van de Franse Gemeenschap voor de toelating voor het gebruik met therapeutische doeleinden type ministerieel besluit prom. 20/01/2020 pub. 31/01/2020 numac 2020020120 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot verlenging van de aanwijzing van controleartsen van de Franse Gemeenschap type ministerieel besluit prom. -- pub. 31/01/2020 numac 2020200447 bron waalse overheidsdienst Ruimtelijke ordening Bij ministerieel besluit van 23 januari 2019, wordt de erkenning van type 2 voor de opmaak of de herziening van het plaatselijk beleidsontwikkelingsplan en van de stedenbouwkundige handleiding verleend aan de heer Rémy Perce Bij m type ministerieel besluit prom. 18/12/2019 pub. 31/01/2020 numac 2020020097 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot aanstelling van leraren bij de dienst afstandsonderwijs georganiseerd in e-learning type ministerieel besluit prom. 14/01/2020 pub. 31/01/2020 numac 2020020052 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van het verslag bedoeld in artikel 94ter van het Kieswetboek dat bestemd is voor het vastleggen van de uitgaven voor verkiezingspropaganda die gedaan zijn door de kandidaten en de politieke partijen voor type ministerieel besluit prom. 14/01/2020 pub. 31/01/2020 numac 2020020053 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van de schriftelijke verklaring waarbij de kandidaten zich, voor de verkiezing van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, ertoe verbinden hun verkiezingsuitgaven aan te geven, de herkomst van de geldmidde type ministerieel besluit prom. 14/01/2020 pub. 31/01/2020 numac 2020020054 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van de schriftelijke verklaring waarbij de politieke partijen zich, voor de verkiezing van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, ertoe verbinden hun verkiezingsuitgaven aan te geven, de herkomst van de g

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/09/2019 pub. 31/01/2020 numac 2020040174 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanwijzing van drie beambten belast met het toezicht over de uitvoering van de ordonnantie van 27 april 1995 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffe

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 20/12/2019 pub. 31/01/2020 numac 2020010250 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een projectsubsidie van maximaal 585.000 euro voor de organisatie van gezamenlijke digitale aanmeldingsprocedures voor inschrijvingen voor het schooljaar 2020-2021 in het basis- en secundair onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 24/01/2020 pub. 31/01/2020 numac 2020010305 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van het tariefbeleid voor het kernnet en het aanvullende net en tot wijziging van artikel 66 van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 mei 2004 betreffende de exploitatie en de tarieven van de VVM type besluit van de vlaamse regering prom. 10/01/2020 pub. 31/01/2020 numac 2020010268 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot de voordracht van Vlaamse leden voor de klachtencommissie voor de classificatie van films

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 23/01/2020 pub. 31/01/2020 numac 2020200466 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot machtiging van de doortocht van de "Legend Boucles Bastogne" in de gemeenten Bertogne, Bertrix, Fauvillers, Houffalize, Libin, Libramont-Chevigny, Martelange, Paliseul, Saint-Hubert en Vaux-sur-Sûre op 2 februari 2020

decreet

type decreet prom. 20/12/2019 pub. 31/01/2020 numac 2020020115 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2020

omzendbrief

type omzendbrief prom. -- pub. 31/01/2020 numac 2020040222 bron federale overheidsdienst justitie Omzendbrief 131/7 over de indexering van de bedragen die mogen worden aangerekend door de personen die door de gerechtelijke overheden worden gevorderd voor het uitvoeren van een opdracht in een dienstverlenende rol die gerechtskosten in strafzaken De M

bericht

type bericht prom. -- pub. 31/01/2020 numac 2020200250 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 19 december 2019 ter post aangetekende brief ter griffie is ingekomen op 23 december 2019, is beroep tot gede Die zaa type bericht prom. -- pub. 31/01/2020 numac 2020040219 bron belgische mededingingsautoriteit Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE-C/C-20/0002: Bâloise Belgium NV/Athora Belgium NV Op 22 januari 2020, ontving de auditeur-generaal van de Belgische Mededingingsautoriteit een aanmelding Volgen type bericht prom. -- pub. 31/01/2020 numac 2020040216 bron belgische mededingingsautoriteit Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE-C/C-20/0001: Fiege Warenhaus Logistik GmbH & Co. KG/Galeria Karstadt Kaufhof GmbH Op 22 januari 2020, ontving de auditeur-generaal van de Belgische M Volgens de type bericht prom. -- pub. 31/01/2020 numac 2020040215 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De s

document

type document prom. -- pub. 31/01/2020 numac 2020200339 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor het luchthavenbeheer Bij besluit van de Directeur-generaal van 20 januari 2020, dat in werking treedt de dag waarop het in het Belgisch S worden type document prom. -- pub. 31/01/2020 numac 2020200333 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige griffiers bij de vredegerechten, de politierechtbank en de rechtbank van eerste aanleg van het arrondissement Antwerpen (niveau B) voor de Rechterlijke Orde. - Selectienummer : ANG20011 Sollici(...) De gedet type document prom. -- pub. 31/01/2020 numac 2020200450 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Paritair Comité voor het hotelbedrijf Bij besluit van de Directeur-generaal van 18 december 2019, dat uitwerking heeft met ingang van wordt de he type document prom. -- pub. 31/01/2020 numac 2020020137 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Coördinatoren Veiligheidspersoneel (niveau C) voor de FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer: ANG20010 Solliciteren kan tot 17/02/2020 via www.selor.be. De gedetailleerde functiebeschrijvi(...) Na de selec type document prom. -- pub. 31/01/2020 numac 2020200497 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige bachelors (niveau B) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: ANG19340 Deze selectie werd afgesloten op 20/01/2020. Er zijn 8 laureaten. De lijst is 1 jaar gel(...) type document prom. -- pub. 31/01/2020 numac 2020200495 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Douaniers in shift (niveau C) voor de FOD Financiën. - Selectienummer: AFG20006 Solliciteren kan tot 17/02/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorw(...) Geef het se type document prom. -- pub. 31/01/2020 numac 2020200500 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Juristen A2 (niveau A2) voor Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. - Selectienummer: AFB20002 Solliciteren kan tot 14/02/2020 via www.selor.(...) De gedeta type document prom. -- pub. 31/01/2020 numac 2020200477 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige projectbeheerder openbare verlichting (niveau A1) voor Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. - Selectienummer: AFB20003 Solliciteren kan tot 14/02/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functieb(...) Geef het sel type document prom. -- pub. 31/01/2020 numac 2020200433 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Evaluatoren van Wetenschappelijke dossiers (niveau A2) voor FAGG. - Selectienummer: ANG20026 Solliciteren kan tot 17/02/2020 via www.selor.be. De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhou(...) Geef het sel

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/01/2020 pub. 31/01/2020 numac 2020040163 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de Commissie voor referentiesystemen en programma's van de gemeenschappelijke kern type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/01/2020 pub. 31/01/2020 numac 2020040197 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de beslissing van 8 oktober 2019 van de Centrale Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij gesubsidieerd onderwijs betreffende de verkiezingsprocedure voor het instellen van de plaatselijke o

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 31/01/2020 numac 2020010291 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Vredegerechten en politierechtbank van het gerechtelijk arrondissement Leuven Bij beschikking van 18 december 2019 werd de heer Mineur Th., door de voorzitter van de vrederechters en rechters in de politierechtbank van het

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 31/01/2020 numac 2020040178 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie voor begrotingscontrole, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 20 januari 2020, dat uitwerking he Bij het

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 31/01/2020 numac 2020010307 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Lijst van de rechters in de tuchtrechtbank en van de raadsheren in de tuchtrechtbank in hoger beroep aangewezen om zitting te houden in de tuchtrechtbank en in de tuchtrechtbank in hoger beroep naar aanleiding van de oproep tot De volg

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 31/01/2020 numac 2020010308 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde De heer Catrice P. substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Luik, werd op 11 oktober 2019 in het rechtsgebied van het hof van beroep te Luik aangewezen voor een termijn vijf jaar om te zetelen in de hoedanigheid Mevr. M

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 03/10/2019 pub. 31/01/2020 numac 2020200459 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot aanwijzing van de leden van de Sportcommissie van de Duitstalige Gemeenschap

lijst

type lijst prom. -- pub. 31/01/2020 numac 2020200453 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1ste alinea, 4° van het Wetboek van economisch Als type lijst prom. -- pub. 31/01/2020 numac 2020200452 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, ku Ond. N

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 31/01/2020 numac 2020092401 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg mede voor de maand januari 2020

indexcijfer van de prijzen

type indexcijfer van de prijzen prom. -- pub. 31/01/2020 numac 2020090301 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand januari 2020 De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand januari 2020, 109.69 punten bedraagt, tegeno De gezo
^