B.S. Index van de publicaties van 3 februari 2020

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 20/12/2019 pub. 03/02/2020 numac 2020020147 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Wet tot wijziging van diverse wetgevingen wat de tekorten aan geneesmiddelen betreft

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 07/01/2020 pub. 03/02/2020 numac 2019205810 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende het nationaal akkoord 2019-2020 (1) type koninklijk besluit prom. 07/01/2020 pub. 03/02/2020 numac 2019042860 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferrometalen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 type koninklijk besluit prom. 15/12/2019 pub. 03/02/2020 numac 2020010017 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van het artikel 57/6/1, &****; 3, vierde lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, houdende de vastlegging van de lij type koninklijk besluit prom. 03/12/2019 pub. 03/02/2020 numac 2020010288 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de Belgische financiële bijdrage voor het jaar 2019 aan de Organisatie van Economische Samenwerking en Ontwikkeling in het kader van de financiering van het programma over de nanomaterialen type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/02/2020 numac 2020010295 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 15 december 2019, wordt mevrouw Sonja BOEDT, attaché bij de Federale Overheidsdienst Justitie, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van attaché, via fede Overe type koninklijk besluit prom. 20/01/2020 pub. 03/02/2020 numac 2020020095 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 april 2013 tot uitvoering van artikel 52, § 1, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, wat betre type koninklijk besluit prom. 20/01/2020 pub. 03/02/2020 numac 2020040168 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 maart 2010 tot vaststelling van de honoraria voor de aflevering van een vergoedbare farmaceutische specialiteit in een voor het publiek opengestelde apotheek type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/02/2020 numac 2020020134 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 15 december 2019, wordt de heer Sebastian SERRUYS, rijksambtenaar bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer in de klasse A 1 met de titel van attaché, ontslag uit zijn ambt verleend met Overee type koninklijk besluit prom. 07/01/2020 pub. 03/02/2020 numac 2019205806 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferro metalen, betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 13/01/2020 pub. 03/02/2020 numac 2019042718 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van verschillende teksten betreffende de basisopleiding van de personeelsleden van het basiskader van de politiediensten type koninklijk besluit prom. 07/01/2020 pub. 03/02/2020 numac 2019042538 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking, betreffende de neutralisatie van een negatieve index type koninklijk besluit prom. 07/01/2020 pub. 03/02/2020 numac 2019015718 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 april 2008 betr type koninklijk besluit prom. 07/01/2020 pub. 03/02/2020 numac 2019042540 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende het loopbaanverlof type koninklijk besluit prom. 07/01/2020 pub. 03/02/2020 numac 2019042542 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking, betreffende de regeling van de overuren type koninklijk besluit prom. 07/01/2020 pub. 03/02/2020 numac 2019015719 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferro metalen, betreffende het loopbaanverlof type koninklijk besluit prom. 07/01/2020 pub. 03/02/2020 numac 2019042541 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de voortbrenging van papierpap, papier en karton, betreffende het tijdskrediet en de landingsbane type koninklijk besluit prom. 20/01/2020 pub. 03/02/2020 numac 2020200439 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit betreffende de overdracht van de personeelsleden van het Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag aan de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad type koninklijk besluit prom. 09/01/2020 pub. 03/02/2020 numac 2020200510 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 6 van het koninklijk besluit van 20 december 2006 tot invoering van de toekenningsvoorwaarden van een adoptie-uitkering ten gunste van de zelfstandigen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 23/01/2020 pub. 03/02/2020 numac 2020040170 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de verdeling van de toelage toegekend aan de gemeenten met een open centrum voor de opvang van asielzoekers op hun grondgebied in 2018 type ministerieel besluit prom. 13/01/2020 pub. 03/02/2020 numac 2019015674 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 september 2015 houdende het onderwijs- en examenreglement betreffende de basisopleiding van de personeelsleden van het basiskader van de politiediensten type ministerieel besluit prom. 24/01/2020 pub. 03/02/2020 numac 2020040224 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende ontslag en aanwijzing van een lid van het bureau van de Commissie tegemoetkoming geneesmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type ministerieel besluit prom. -- pub. 03/02/2020 numac 2020200460 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 15 oktober 2019 wordt de "n.v. Antwerp Metals" vanaf 15 maart 2019 voor vijf jaar erkend als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen. Bij ministerieel besluit van 23 april 2019, - wordt de erkenning va type ministerieel besluit prom. -- pub. 03/02/2020 numac 2020200476 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. - Verlenging van de uitoefening van de managementfunctie van administrateur-generaal Bij ministerieel besluit van 22 januari 2020 wordt de uitoefening van de managementfunctie Het ber type ministerieel besluit prom. 07/01/2020 pub. 03/02/2020 numac 2020010071 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Ministerieel besluit tot aanwijzing of erkenning van de assessoren in, en tot aanwijzing van de griffiers-rapporteurs bij de Raad van beroep inzake tuchtzaken voor ambtenaren

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/01/2020 pub. 03/02/2020 numac 2020020152 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 9 juli 2019 tot benoeming van de leden van de Adviesraad voor Sociaal Ondernemerschap type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 03/02/2020 numac 2020010312 bron brussels hoofdstedelijk gewest Beslissing van de Directeur-generaal van Brussel Huisvesting houdende delegatie van de functie van leidend ambtenaar van de Cel Leegstaande Woningen De Directeur-generaal van Brussel Huisvesting, Gelet op de Ordonnantie van 17 juli 2003 houde Gelet op

decreet

type decreet prom. 20/12/2019 pub. 03/02/2020 numac 2020020110 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet tot aanpassing van de middelenbegroting van de Franse Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2019 type decreet prom. 20/12/2019 pub. 03/02/2020 numac 2020020114 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende de middelenbegroting van de Franse Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2020

bericht

type bericht prom. -- pub. 03/02/2020 numac 2020200430 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 29 november 2019, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 2 december 2019, heeft de Rechtbank van eerste aanleg Luxemburg, afdelin « Sch

document

type document prom. -- pub. 03/02/2020 numac 2020200463 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Werftoezichters speciale technieken (niveau B) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: AFG19399 Solliciteren kan tot 17/02/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (...) Geef het sel type document prom. -- pub. 03/02/2020 numac 2020200465 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Attaché « Query & Reporting » (m/v/x) (niveau A2) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: AFG20015 Solliciteren kan tot 17/02/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijv(...) Geef het s type document prom. -- pub. 03/02/2020 numac 2020200469 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Teamverantwoordelijken (m/v/x) (niveau A1) voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. - Selectienummer: AFG20018 Solliciteren kan tot 17/02/2020 via www.selor.be De gedetailleerde fu(...) Geef het selectienummer type document prom. -- pub. 03/02/2020 numac 2020200498 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Inspecteurs voor de Economische Inspectie (niveau A1) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: ANG20024 Solliciteren kan tot 17/02/2020 via www.selor.be De ged(...) Geef het sel type document prom. -- pub. 03/02/2020 numac 2020200546 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Experten overheidsopdrachten en facility management A2 (niveau A2) voor FOD Kanselarij van de Eerste Minister. - Selectienummer : ANG19443 Solliciteren kan tot 17/02/2020 via www.selor.be De(...) Geef het sel type document prom. -- pub. 03/02/2020 numac 2020200509 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige financiële directeuren (niveau A3) voor Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (DBDMH). - Selectienummer: AFB20004 Solliciteren kan tot 17/02/2020 via www.(...) De gedet type document prom. -- pub. 03/02/2020 numac 2020200478 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Business Analysts (niveau A2) voor de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. - Selectienummer: AFG19388 Solliciteren kan tot 17/02/2020 via www.selor.be De gede(...) Geef het sel type document prom. -- pub. 03/02/2020 numac 2020200518 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Boekhoudkundige analisten (niveau A1) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: AFG20019 Solliciteren kan tot 17/02/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functiebe(...) Geef het sel type document prom. -- pub. 03/02/2020 numac 2020200519 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Inspecteurs Juristen (niveau A1) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: AFG20013 Solliciteren kan tot 17/02/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschri(...) Geef het sel type document prom. -- pub. 03/02/2020 numac 2020200527 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige vertalers-revisoren (niveau A1) voor de FOD Justitie. - Selectienummer: ANG19330 Deze selectie werd afgesloten op 24/01/2020. Er zijn 8 laureaten. De lijst is 1 jaar geld(...) Er werd ook een type document prom. -- pub. 03/02/2020 numac 2020020109 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest 20 DECEMBER 2019. - Reglement houdende de middelenbegroting van de Franse Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2020 De Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie heeft aangenomen: Artikel 1. Onderhavig reglement regelt een mater Art. 2. Vo type document prom. -- pub. 03/02/2020 numac 2020020116 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest 20 DECEMBER 2019. - Reglement houdende de algemene uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2020 De Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie heeft aangenomen: AFDELING I. - Algemene bepalingen Ar Art. 2. Voor type document prom. -- pub. 03/02/2020 numac 2020200471 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Milieucoördinator (niveau B) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: AFG19071 Deze selectie werd afgesloten op 27/01/2020. Er zijn 5 laureaten. De lijst is 1 jaar (...)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/12/2019 pub. 03/02/2020 numac 2020010142 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het aanhangsel nr. 19 bij de Beheersovereenkomst van de "Office de la Naissance et de l'Enfance" 2013-2018

erratum

type erratum prom. 09/12/2019 pub. 03/02/2020 numac 2020040181 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging of opheffing van diverse uitvoeringsbesluiten als gevolg van de invoering van het wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen. - Erratum

beschikking

type beschikking prom. 17/12/2019 pub. 03/02/2020 numac 2019042937 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van artikel 11 van de ordonnantie van 3 april 2014 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake gemeentebelastingen

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 03/02/2020 numac 2020020150 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Oproep tot kandidaten voor vier mandaten van lid van de beroepsadviescommissie betreffende de classificatie van de toeristische logiezen per comfortniveau opgericht bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 mei 2019 In het Belg De voll

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 03/02/2020 numac 2020200470 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning **** selectie van **** **** werving en selectie, niveau **** (niveau ****) voor het Ministerie van Defensie. - ****: ****20029 Solliciteren kan tot 17/02/2020 via ****.****.**** **** gedetailleerde functiebeschrijving(...) Geef het ****

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 03/02/2020 numac 2020200429 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 19 november 2019, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 6 december 2019, heeft het Hof van Beroep te Brussel de volgende prejudi « Bren

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 03/02/2020 numac 2020040210 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 28 juni 2019, wordt de heer Arne HELLEMOND benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in een betrekking van het Nederlands Overeen

lijst

type lijst prom. -- pub. 03/02/2020 numac 2020200505 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige IT Software Architecten JAVA (niveau A3) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: ANG19264 Deze selectie werd afgesloten op 12/11/2019. De lij(...) type lijst prom. -- pub. 03/02/2020 numac 2020200520 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Facility Manager Assistent (niveau A2) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: ANG20032 Solliciteren kan tot 17/02/2020 via www.selor.be De gedetailleerde fun(...) Geef het sel type lijst prom. -- pub. 03/02/2020 numac 2020200506 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Coördinatoren-Statistici Datacel (niveau A3) voor het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Selectienummer: AFG19262 Deze selectie werd afgesloten op 24/01/2020(...) De lijst type lijst prom. -- pub. 03/02/2020 numac 2020200455 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst met geregistreerde entiteiten waarvan het ondernemingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd afgesloten en vervangen wegens dubbel Het nummer werd afgesloten conform de procedure voor het wegwerken van dubbels, die werd goedgeke Ond. Nr

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 03/02/2020 numac 2020200425 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Kennisgeving. - Vergunning tot oprichting en exploitatie van een inrichting van klasse I in toepassing van artikel 6 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en he Bij

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 03/02/2020 numac 2020200517 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening: Procesbeheerders (m/v/x). - Selectenummer: BFG20005 De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden om te sollicite(...) Sollicitere
^