B.S. Index van de publicaties van 4 februari 2020

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/02/2020 numac 2020200244 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Personeel. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 17 januari 2020, dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2020, wordt de heer Schkoda Dimitri, administratief deskundige bij de Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister Bij kon type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/02/2020 numac 2020040053 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** **** koninklijk besluit ****. 2908 van 29 november 2019, wordt de kolonel **** ****. **** op pensioen gesteld op 1 juli 2020. type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/02/2020 numac 2020040005 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Korpschef Opruststelling Bij koninklijk besluit van 15 december 2019 wordt de heer Godfried GERARTS op rust gesteld uit zijn ambt van eerste hoofdcommissaris van politie met ingang van 1 juli 2019. Hij wordt type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/02/2020 numac 2020040004 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit nr. 2907 van 29 november 2019, wordt aan mijnheer Christian Gossiaux, op 1 februari 2020 eervol ontslag uit zijn ambt van Adviseur-Generaal verleend, met aanspraak op een rustpensioen. type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/02/2020 numac 2020010309 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 17 januari 2020 wordt op zijn aanvraag, eervol ontslag verleend op 30 april 2020 aan de heer Rudy LAGNAUX attaché - klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zak(...) Hij type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/02/2020 numac 2020010298 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 16 juli 2019, wordt de heer Jean-François GAVA, rijksambtenaar bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in de klasse A1 met de titel van attaché, ontslag uit zijn am Overe type koninklijk besluit prom. 20/12/2019 pub. 04/02/2020 numac 2020010290 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende de toekenning van een financiële bijdrage door de Belgische federale overheid ter voorbereiding van de COP15 van de CBD aan het OESO type koninklijk besluit prom. 03/12/2019 pub. 04/02/2020 numac 2020010289 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de vrijwillige Belgische bijdrage voor 2019 aan het werkprogramma van de Internationale Walvisvaartcommissie om bijvangst te verminderen type koninklijk besluit prom. 03/12/2019 pub. 04/02/2020 numac 2020010285 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende de toekenning van een financiële bijdrage door de Belgische federale overheid aan Natuurpunt type koninklijk besluit prom. 03/12/2019 pub. 04/02/2020 numac 2020010287 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de Belgische financiële bijdrage voor het jaar 2019 aan de Organisatie van Economische Samenwerking en Ontwikkeling in het kader van de financiering van het programma voor biociden type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/02/2020 numac 2020010049 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersonnel. - Eervolle onderscheidingen Nationale Orden. - Opgeheven bepalingen Bij koninklijk besluit nr. 2915 van 29 november 2019, wordt het besluit 2829 van 31 augustus 2019 tot toekenning van eretekens in de Leopoldsorde ingetrokken type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/02/2020 numac 2020010066 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersonnel. - Eervolle onderscheidingen Nationale Orden. - Opgeheven bepalingen Bij koninklijk besluit nr. 2916 van 29 november 2019, de bepalingen van het koninklijk besluit nr. 2830 van 31 augustus 2019, houdende toekenning van ereteke type koninklijk besluit prom. 20/12/2019 pub. 04/02/2020 numac 2020010105 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 februari 1987 houdende de benoeming van de voorzitter, ondervoorzitter en leden van de Nationale Paritaire Commissie geneesheren-ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/02/2020 numac 2020010137 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersonnel. - Eervolle onderscheidingen. - Nationale Orden Opgeheven bepalingen Bij koninklijk besluit nr. 2917 van 29 november 2019, de bepalingen van het koninklijk besluit nr. 2831 van 31 augustus 2019, houdende toekenning van ereteke type koninklijk besluit prom. 20/12/2019 pub. 04/02/2020 numac 2020010286 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van maximum 4.000 euro aan de vzw Cittaslow Belgium

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 26/02/2019 pub. 04/02/2020 numac 2020010304 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot bepaling van de referentiewaarden van de metingen van potentieel uitspoelbare stikstof voor het jaar 2018 type ministerieel besluit prom. 29/01/2020 pub. 04/02/2020 numac 2020010338 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een coöperatieve vennootschap type ministerieel besluit prom. 29/01/2020 pub. 04/02/2020 numac 2020010339 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van zes vennootschappen als landbouwonderneming type ministerieel besluit prom. 23/01/2020 pub. 04/02/2020 numac 2020010310 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit houdende bepaling van andere afwijkingen van artikel 1 van het koninklijk besluit van 28 januari 2019 betreffende de uitvoering van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten en het houden van de registers in de griffi

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/11/2019 pub. 04/02/2020 numac 2020010337 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een subsidie van 8.500.000,00 EUR aan de Brusselse gemeenten en OCMW's teneinde de zachte mobiliteit van hun personeelsleden te bevorderen voor het dienstjaar 2019

decreet

type decreet prom. 13/12/2019 pub. 04/02/2020 numac 2020040021 bron vlaamse overheid Decreet houdende aanpassing van de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019 type decreet prom. 13/12/2019 pub. 04/02/2020 numac 2020020031 bron vlaamse overheid Decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019

bericht

type bericht prom. -- pub. 04/02/2020 numac 2020020151 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De heer Hugues BERNARD c.s. heeft de nietigverklaring gevo Dat min

document

type document prom. -- pub. 04/02/2020 numac 2020200496 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Attachés organisatiebeheersing (niveau A1) voor de FOD Beleid en Ondersteuning. - Selectienummer: AFG19339 Solliciteren kan tot 18/02/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving ((...) Geef het se type document prom. -- pub. 04/02/2020 numac 2020200514 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Dossierbeheerders e-invoicing/ Vereffenaars (niveau B) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: ANG19289 Deze selectie werd afgesloten op 18/11/2(...) Er is 1 l type document prom. -- pub. 04/02/2020 numac 2020200544 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Sociaal inspecteurs (niveau A1) voor FOD BOSA. - Selectienummer : AFG19143 Deze selectie werd afgesloten op 21/11/2019. Er zijn 2 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig.(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 04/02/2020 numac 2019042961 bron ministerie van landsverdediging Bijzondere werving. - **** van kandidaat-beroepsofficieren niveau **** in 2019. - Erratum 1 1. In 2019 wordt een **** georganiseerd voor de bijzondere werving van kandidaat-beroepsofficieren, die houder zijn van een diploma van 2. ****

lijst

type lijst prom. -- pub. 04/02/2020 numac 2020200513 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Coördinatoren-Statistici Datacel (niveau A3) voor het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering. - Selectienummer: ANG19299 Deze selectie werd afgesloten op 24/01(...) De lijst

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 06/01/2020 pub. 04/02/2020 numac 2020040223 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van de Leden van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad bevoegd voor het Openbare Ambt tot aanwijzing van de secretarissen van de selectiecommissies voor de toekenning van de mandaatbetrekkingen type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. -- pub. 04/02/2020 numac 2019031166 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Bijlage bij het Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 29 november 2018 houdende de administratieve en geldelijke situatie van de personeelsleden van de federale overheidsdiensten, federale instellingen In h

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 04/02/2020 numac 2020200516 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van de Directeur generaal "Controlebeleid" voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. - Selectienummer: ANG20702 Solliciteren kan tot en met 20/02/2020 via www.selor.be De functiebeschrijvi(...) Geef het selectienumme

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 04/02/2020 numac 2020055593 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek. - Erfloze nalatenschap Erfloze nalatenschap Meulemans, Livina Maria Josephina Mevr. Meulemans, Livina Maria Jos Alvorens te b
^