B.S. Index van de publicaties van 18 februari 2020

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 09/02/2020 pub. 18/02/2020 numac 2020200649 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot wijziging van de wet van 6 augustus 1931 houdende vaststelling van de onverenigbaarheden en ontzeggingen betreffende de ministers, gewezen ministers en ministers van Staat, alsmede de leden en gewezen leden van de wetgevende kamers, wat de uittred

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 04/02/2020 pub. 18/02/2020 numac 2020040281 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 maart 2007 tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige geneesheren type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/02/2020 numac 2020040333 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 26 januari 2020, wordt mevrouw Anouck RYCKAERT, attaché bij de Federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A Overee type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/02/2020 numac 2020091302 bron federale overheidsdienst financien Federaal Agentschap van de Schuld Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Koninklijk besluit van 14 september 2016 betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van krediet De lijs type koninklijk besluit prom. 04/02/2020 pub. 18/02/2020 numac 2020040282 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 maart 1971 tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige apothekers type koninklijk besluit prom. 04/02/2020 pub. 18/02/2020 numac 2020040279 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 12/02/2020 pub. 18/02/2020 numac 2020040332 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een vereniging in het kader van een rechtsvordering tot collectief herstel

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 18/02/2020 numac 2020200664 bron waalse overheidsdienst Landbouw Bij besluit van de Waalse Regering van 30 januari 2020 wordt de coöperatieve vennootschap "Les Eleveurs Belges", overeenkomstig artikel 4 van het besluit van de Waalse Regering van 22 januari 2015 tot erkenning van de producen type besluit van de waalse regering prom. 16/05/2019 pub. 18/02/2020 numac 2020020234 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanneming van de herziening van het ruimtelijk ontwikkelingsplan aangenomen door de Waalse Regering op 27 mei 1999. - Addendum

decreet

type decreet prom. 12/12/2019 pub. 18/02/2020 numac 2020200818 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende de derde wijziging van het decreet van 14 december 2017 houdende de begroting van de ontvangsten en de algemene begroting van de uitgaven van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2018

bericht

type bericht prom. -- pub. 18/02/2020 numac 2020200663 bron waalse overheidsdienst Bericht van terinzagelegging van een aanvraag tot wijziging op het niveau van de Europese Unie van de productdossiers betreffende de beschermde oorsprongsbenamingen "Côte de Sambre et Meuse", "Crémant de Wallonie" en "Vin m Overeenkomstig Verordening

document

type document prom. -- pub. 18/02/2020 numac 2020200654 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij akte van 13 januari 2020 wordt de vennootschap "RECOsol sprl" vanaf 13 januari 2020 voor vijf jaar erkend voor het uitvoeren van boringen en het uitrusten van putten in het volgende activiteitengebied(en) : - Ins(...) Deze erkenning heef type document prom. -- pub. 18/02/2020 numac 2020200867 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige verantwoordelijken aankoop kledij (niveau A1) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: ANG19383 Deze selectie werd afgesloten op 03/02/2020. Er zijn 2 laureaten. type document prom. -- pub. 18/02/2020 numac 2020200905 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Project managers gerechtsgebouwen (niveau A1) voor de FOD Justitie. - Selectienummer: ANG19397 Deze selectie werd afgesloten op 31/01/2020. Er is 1 laureaat. De lijst is (...) type document prom. -- pub. 18/02/2020 numac 2020200929 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg: Attachés managementondersteuning (m/v/x). - Selectienummer: BNG19179 Er is geen laureaat. type document prom. -- pub. 18/02/2020 numac 2020200898 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Onderzoekers (niveau A1) voor de Belgische mededingingsautoriteit. - Selectienummer : ANE19003 Deze selectie werd afgesloten op 13/12/2019. Er zijn 3 laureaten. De lijst (...) type document prom. -- pub. 18/02/2020 numac 2020030156 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Sappeurs beroeps (niveau C) voor de FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer: ANG19206 Deze selectie werd afgesloten op 24/12/2019. Er zijn 79. laureaten. De lijst is 2 jaar geldig.(...)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/02/2020 pub. 18/02/2020 numac 2020040384 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de bezoldiging van de openbare beheerders van de « Radio-Télévision belge de la Communauté française »

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/02/2020 numac 2020030152 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Raad van Adel. - Ontslag. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 13 oktober 2019 wordt aan de heer Carl Peeters eervol ontslag uit het ambt van griffier van de Raad van Adel verleend en wordt hij gemachtigd de eretitel van zijn functie te dragen Bij het

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 11/10/2019 pub. 18/02/2020 numac 2020200077 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 20 november 2013 houdende aanwijzing van de leden van de commissie van beroep bevoegd voor de ambtenaren van het Instituut voor de opleiding en de voortgezette opleiding in de midde type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 05/09/2019 pub. 18/02/2020 numac 2020200780 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 12 november 2015 tot aanwijzing van de leden van de Sociaal-Economische Raad van de Duitstalige Gemeenschap type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 14/11/2019 pub. 18/02/2020 numac 2020200781 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot opheffing van het besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 19 juli 2007 houdende oprichting in de Duitstalige Gemeenschap van de Raad voor Ontwikkelingssamenwerking, Solidariteit en Integratie type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 12/12/2019 pub. 18/02/2020 numac 2020200480 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering betreffende de dienstverleningsovereenkomsten tussen de Dienst van de Duitstalige Gemeenschap voor zelfbeschikkend leven en de dienstverrichters type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 05/12/2019 pub. 18/02/2020 numac 2020200079 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 23 december 2008 tot uitvoering van het decreet van 17 november 2008 ter ondersteuning van de instellingen voor volwassenenonderwijs

verslag

type verslag prom. -- pub. 18/02/2020 numac 2020030087 bron brussels hoofdstedelijk parlement Verkiezingsuitgaven van de politieke partijen en van de individuele kandidaten voor de verkiezing van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement van 26 mei 2019 Verslag uitgebracht namens het Controlecollege door de heren Mathias VANDEN BORRE en (...) Aan d

lijst

type lijst prom. -- pub. 18/02/2020 numac 2020200928 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg: Attachés managementondersteuning (m/v/x). - Selectienummer: BFG19174 Er is 1 laureaat. Deze s(...) De lijst van type lijst prom. -- pub. 18/02/2020 numac 2020200939 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van **** **** (niveau ****2) voor de **** ****. - ****: ****19174 Deze selectie werd afgesloten op 13/11/2019. De lijst van geslaagden, zonder rangschikking, bestaat (...) Deze lijst

overhandiging van geloofsbrieven

type overhandiging van geloofsbrieven prom. -- pub. 18/02/2020 numac 2020040317 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Ambassades in België Overhandiging van geloofsbrieven Op 6 februari 2020 hebben H.E. de heer Yoon Soongu, de heer Jestas Abuok Nyamanga, mevrouw Isabelle Berro-Amadeï en de heer Lutfi Alamin Mohammed Almughrabi de eer gehad aan d H.E. wer

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. -- pub. 18/02/2020 numac 2020200713 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap ministerie van de duitstalige gemeenschap Monumentenzorg Eupen - Bij besluit van de Regering van 16 mei 2019 wordt het huis aan de Eupener Stra

document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid

type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 18/02/2020 numac 2020040260 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Wijziging erkenning dienstencentra zoals voorzien in het koninklijk besluit van 26 november 2010 betreffende de installatie van het alcoholslot en het omkaderinsprogramma Bij toepassing van het koninklijk besl Erke

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 18/02/2020 numac 2020055595 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek. - Erfloze nalatenschappen Erfloze nalatenschap van Maes, Augustine Adolphine Mevr. Maes, Augustine Adolphine, g Alvorens te b type bekendmaking prom. -- pub. 18/02/2020 numac 2020055600 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek. - Erfloze nalatenschap Erfloze nalatenschap van Debruyne, Elisabeth Marthe Micheline Mevr. Debruyne, Micheline Alvorens te

mededeling van de nationale bank

type mededeling van de nationale bank prom. -- pub. 18/02/2020 numac 2020040254 bron nationale bank van belgie Mededeling van een overdracht van overeenkomsten betreffende risico's of verbintenissen gelegen in België door een verzekeringsonderneming gevestigd in een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte andere dan België De Duitse prudentiële toezi Over
^