B.S. Index van de publicaties van 20 februari 2020

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 20/02/2020 numac 2020200948 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 22/2020 van 13 februari 2020 Rolnummer 6736 In zake : het beroep tot vernietiging van de wet van 19 maart 2017 « tot oprichting van een Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand » en van de wet van 26 ap Het Gron

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/02/2020 numac 2020020267 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Elektrische verbindingen. - Verklaring van openbaar nut Bij het koninklijk besluit van 4 februari 2020 wordt een verklaring van openbaar nut toegekend aan Elia Asset nv, Keizerslaan 20, 1000 Brussel, met index: 235/7536bis en 235/40882bis voor d type koninklijk besluit prom. 13/02/2020 pub. 20/02/2020 numac 2020200179 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federaal agentschap voor nucleaire controle Koninklijk besluit betreffende de medische blootstellingen en blootstellingen bij niet-medische beeldvorming met medisch-radiologische uitrustingen type koninklijk besluit prom. 29/01/2020 pub. 20/02/2020 numac 2020200252 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 09/02/2020 pub. 20/02/2020 numac 2020200245 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federaal agentschap voor nucleaire controle Koninklijk besluit betreffende de bescherming tegen ioniserende stralingen tijdens diergeneeskundige blootstellingen type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/02/2020 numac 2020200362 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 29 januari 2020, wordt aan mevrouw PIRLOT Huguette op het einde van de maand april 2020, de maand van de zevenenzestigste verjaardag van voornoemde, eervol ontslag verleend uit het ambt van type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/02/2020 numac 2020200381 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 29 januari 2020, wordt aan de heer BOSIO Sébastien, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider, bij de Franstalige arb type koninklijk besluit prom. 26/01/2020 pub. 20/02/2020 numac 2020040302 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van de waardigheid van Eredeken van de Arbeid. - Orthopedische technologieën. - Erratum type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/02/2020 numac 2020200383 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 29 januari 2020, wordt aan de heer FAUCHET Jean, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende, bij de Franstalige arbeid type koninklijk besluit prom. 09/02/2020 pub. 20/02/2020 numac 2020020132 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federaal agentschap voor nucleaire controle Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen, houdende de herschikking van d type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/02/2020 numac 2020200360 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 29 januari 2020, wordt aan de heer VALIS Ioannis op het einde van de maand april 2020, de maand van de zevenenzestigste verjaardag van voornoemde, eervol ontslag verleend uit het ambt van we Belangh type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/02/2020 numac 2020020280 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Stafdienst Personeel en Organisatie Planning en Selectie Betreft: Lancering bevorderingsprocedures in de klasse A3 I. ONDERWERP In toepassing van artikel 6bis van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Ri - 1 betrekking v type koninklijk besluit prom. 09/02/2020 pub. 20/02/2020 numac 2020020287 bron federale raad voor duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit houdende vervanging van een lid van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 20/02/2020 numac 2020040388 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie. - Aanwijzing Bij ministerieel besluit van 6 februari 2020 wordt mevrouw Ellen STEPPE aangewezen bij de Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie met i type ministerieel besluit prom. 11/02/2020 pub. 20/02/2020 numac 2020040393 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 maart 2015 houdende oprichting en vaststelling van het gebied van de basisoverlegcomités voor sommige diensten die behoren tot het gebied van het sectorcomité II - Financiën type ministerieel besluit prom. 11/02/2020 pub. 20/02/2020 numac 2020040336 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Ministerieel besluit tot vaststelling van de modaliteiten voor de indiening van de aanvragen tot bijkomende indexaanpassing 2019 type ministerieel besluit prom. -- pub. 20/02/2020 numac 2020200745 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 8 januari 2020 wordt de n.v. TRANSPO DANIELS, gevestigd Jeugdlaan 239 te 3550 Heusden-Zolder, erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen en afgewerkte oliën. Bij ministerieel besluit van 8 j Bij ministeri type ministerieel besluit prom. 31/01/2020 pub. 20/02/2020 numac 2020030123 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot uitvoering van diverse bepalingen van afdeling IV van titel VII, hoofdstuk II van het energiebesluit van 19 november 2010 betreffende de toekenning van steun voor energetische renovatieprojecten van noodkoopwoningen type ministerieel besluit prom. 12/02/2020 pub. 20/02/2020 numac 2020040330 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 125 houdende erkenning van een onderneming gespecialiseerd in financieringshuur

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 30/01/2020 pub. 20/02/2020 numac 2020200743 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse regering houdende de werking en de samenstelling van de Adviescommissie voor wapenuitvoervergunningen type besluit van de waalse regering prom. 22/08/2019 pub. 20/02/2020 numac 2020200785 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 17 augustus 2017 tot aanwijzing van de gewone en plaatsvervangende leden van de Beleidsgroep "Leefmilieu"

document

type document prom. -- pub. 20/02/2020 numac 2020200744 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing Bij besluit van de Directeur-generaal van 3 februari 2020, worden type document prom. -- pub. 20/02/2020 numac 2020040389 bron belgisch instituut voor postdiensten en telecommunicatie Uitnodiging voor kandidaatstelling Veiling van gebruiksrechten voor radiofrequenties in de band 2520-2535/2640-2655 MHz Eind 2011 vond een veiling plaats van de 2,6 GHz band. Deze veiling leidde tot in totaal 155 MHz die succesvol geveild werd v Er is type document prom. -- pub. 20/02/2020 numac 2020040337 bron brussels hoofdstedelijk parlement Wijzigingen aan het statuut van de medewerkers van de Voorzitter en van de Eerste Ondervoorzitter van het Parlement Het Brussels Parlement heeft beslist, in zijn vergadering van 15 november 2019, wijzigingen aan te brengen aan het statuut van de Deze wi

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/02/2020 numac 2020200358 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 4 februari 2020, is de heer GILBERT Jean-Marc benoemd tot werkend raadsheer in sociale zaken, als werknemer-bediende, behorend tot het Franse taalstelsel, bij het Arbeidshof van Luik ter v

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 20/02/2020 numac 2020200359 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider bij de Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel ter vervanging van de heer Ioannis VALIS De be De voor type vacante bettreking prom. -- pub. 20/02/2020 numac 2020200384 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende bij de Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel ter vervanging van de heer Jean FAUCHET De bet De voor type vacante bettreking prom. -- pub. 20/02/2020 numac 2020200382 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider bij de Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel ter vervanging van de heer Sébastien BOSIO De De voo type vacante bettreking prom. -- pub. 20/02/2020 numac 2020200363 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel ter vervanging van mevrouw Huguette PIRLOT De betrokken De voor

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 20/02/2020 numac 2020040329 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Aanwerving via **** mobiliteit. - Resultaat van de selectie voor een betrekking van attaché in de **** **** - post **** 40002586 en 40001953 De selectie, via **** mobiliteit, van een attaché (rang ****1) in de (...) **** ****

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 06/02/2020 pub. 20/02/2020 numac 2020200942 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot aanwijzing van de vaststellende beambten ter uitvoering van het Wetboek van Ruimtelijke Ontwikkeling

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 20/02/2020 numac 2020020266 bron brussels hoofdstedelijk gewest Gewestelijk Agentschap voor Netheid, « Net Brussel » Personeel. - Benoeming Bij besluit van de directeur-generaal van 10 januari 2020, wordt de heer Julien D'Aoust toegelaten tot de stage, voor een periode van een jaar, in de hoedanigheid van type benoemingen prom. -- pub. 20/02/2020 numac 2020030091 bron federale overheidsdienst financien Stafdienst Personeel en Organisatie Benoeming tot Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 17 december 2019, worden de hiernavolgende personeelsleden benoemd in de hoedanigheid van rijksambtenaar in de klasse A1, in een betrekking waaraan de Mevr. LEFE type benoemingen prom. -- pub. 20/02/2020 numac 2020030090 bron federale overheidsdienst financien Stafdienst Personeel en Organisatie Benoeming tot Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 11 december 2019, worden de hiernavolgende personeelsleden benoemd in de hoedanigheid van rijksambtenaar in de klasse A1, in een betrekking waaraan de Mevr. LIEB type benoemingen prom. -- pub. 20/02/2020 numac 2020030093 bron federale overheidsdienst financien Stafdienst Personeel en Organisatie Benoeming tot Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 17 december 2019, worden de hiernavolgende personeelsleden benoemd in de hoedanigheid van rijksambtenaar in de klasse A2, in een betrekking waaraan de Mevr. GILM type benoemingen prom. -- pub. 20/02/2020 numac 2020030092 bron federale overheidsdienst financien Stafdienst Personeel en Organisatie Benoeming tot Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 11 december 2019, worden de hiernavolgende personeelsleden benoemd in de hoedanigheid van rijksambtenaar in de klasse A2, in een betrekking waaraan de M. BAUWENS

lijst

type lijst prom. 30/01/2020 pub. 20/02/2020 numac 2020020284 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket Liantis type lijst prom. -- pub. 20/02/2020 numac 2020200944 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst met geregistreerde entiteiten waarvan het ondernemingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd afgesloten en vervangen wegens dubbel Het nummer werd afgesloten conform de procedure voor het wegwerken van dubbels, die werd goedgeke Ond. Nr

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 13/02/2020 pub. 20/02/2020 numac 2020020264 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de tegemoetkoming van Iriscare in de kosten van de vakbondspremies van de rusthuizen, de rust- en verzorgingstehuizen, de centra voor dagverzorging en de centra v type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 13/02/2020 pub. 20/02/2020 numac 2020020262 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot verlenging met 1 jaar van de erkenning als Brusselse verzekeringsinstellingen van de Brusselse regionale maatschappijen van onderlinge bijstand

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 20/02/2020 numac 2020200746 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 2 januari 2020 wordt de erkenning als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen, afgewerkte oliën en pcb's/pct's die bij ministerieel besluit van 20 maart 2019 aan de "g.m.b.h. HERMANN BÜTEFÜHR UND SOHN Bij minis type erkenning prom. -- pub. 20/02/2020 numac 2020200748 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 2 januari 2020 wordt de schorsing van erkenning als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen die bij ministerieel besluit van 24 januari 2019 aan de b.v.b.a. EUROSPED BELGIUM, gevestigd IZ Schurhovenveld 24 Bij mi type erkenning prom. -- pub. 20/02/2020 numac 2020200747 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 2 januari 2020 wordt de erkenning als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen, afgewerkte oliën en pcb's/pct's die bij ministerieel besluit van 29 juli 2019 aan de "g.m.b.h. SCHÖNMACKERS UMWELTDIENSTE Bij minist

beschikking van de arbeidsrechtbank

type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 20/02/2020 numac 2020200842 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Antwerpen Bij beschikking van 10 februari 2020 werd de heer PODEVYN Georges, voorheen rechter in sociale zaken als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 20/02/2020 numac 2020200364 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel Bij beschikking van 14 januari 2020 werd mevrouw PIRLOT Huguette, rechter in sociale zaken als werkgever bij de Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel door Mevrouw de Voorzitter va type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 20/02/2020 numac 2020200361 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel Bij beschikking van 14 januari 2020 werd de heer VALIS Ioannis, rechter in sociale zaken als werknemer-arbeider bij de Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel door Mevrouw de Voorzi

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 20/02/2020 numac 2020093002 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg mede (ongere(...)
^