B.S. Index van de publicaties van 17 april 2020

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 17/04/2020 numac 2019205298 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 160/2019 van 24 oktober 2019 Rolnummer 7205 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 9 van de Financiewet van 21 december 2018 voor het begrotingsjaar 2019, ingesteld door Luc Lamine. Het Grondwettelijk H samengesteld type wet prom. -- pub. 17/04/2020 numac 2020200930 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 15/2020 van 6 februari 2020 Rolnummer 7107 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 2, 8°, 3, 4, 6 en 7 van de wet van 19 juli 2018 « betreffende de gebundelde financiering van de laagvariabele ziekenhu Het Gron type wet prom. -- pub. 17/04/2020 numac 2020200932 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 19/2020 van 6 februari 2020 Rolnummer 7238 In zake: het beroep tot vernietiging van de artikelen 6, 2° en 3°, en 28, 2°, van de wet van 7 mei 2019 « tot wijziging van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de wedden Het Gr type wet prom. -- pub. 17/04/2020 numac 2020200931 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 16/2020 van 6 februari 2020 Rolnummers 7118 en 7120 In zake : de beroepen tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van de wet van 22 juli 2018 « tot wijziging van het Wetboek van strafvordering betreffende toezegging Het Grond type wet prom. -- pub. 17/04/2020 numac 2020201612 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 161/2019 van 24 oktober 2019 Rolnummers 7042 en 7089 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 20 van de wet van 14 februari 2014 « met betrekking tot de rechtspleging voor het Hof van Cassatie in strafzak Het Gro type wet prom. -- pub. 17/04/2020 numac 2020201611 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 155/2019 van 24 oktober 2019 Rolnummer 7035 In zake : de prejudiciële vragen betreffende de artikelen 34, 36 en 37bis, type wet prom. -- pub. 17/04/2020 numac 2020201269 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 26/2020 van 20 februari 2020 Rolnummer 6982 In zake : het beroep tot gedeeltelijke vernietiging van de wet van 7 januari 2018 « tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuel Het Grond type wet prom. -- pub. 17/04/2020 numac 2019205291 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 148/2019 van 24 oktober 2019 Rolnummers 6902 en 6909 In zake : de beroepen tot gedeeltelijke vernietiging van de wet van 2 oktober 2017 « betreffende de harmonisering van het in aanmerking nemen van studieperioden vo Het Grond type wet prom. -- pub. 17/04/2020 numac 2019205292 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 150/2019 van 24 oktober 2019 Rolnummer 6922 In zake : het beroep tot vernietiging van de wet van 19 september 2017 « tot wijziging van artikel 39/73-1 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het gr Het Gron type wet prom. -- pub. 17/04/2020 numac 2019205406 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 162/2019 van 7 november 2019 Rolnummer 6595 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 28, type wet prom. -- pub. 17/04/2020 numac 2019206129 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 204/2019 van 19 december 2019 Rolnummer 7051 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 31, 3°, en 35, 1°, van het decreet van het Waalse Gewest van 29 maart 2018 « houdende wijziging van sommige bepaling Het Gro type wet prom. -- pub. 17/04/2020 numac 2020201271 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 29/2020 van 20 februari 2020 Rolnummer 7078 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 mei 2018 « tot bepaling van de voorwaarden van overgang bij de onderwerping aan de vennootsc Het Grond type wet prom. -- pub. 17/04/2020 numac 2019205294 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 154/2019 van 24 oktober 2019 Rolnummer 7018 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 3, 2°, van het decreet van het Vlaamse Gewest van 23 maart 2018 « houdende de wijziging van artikel 3 en artikel 19 van de Het Gron type wet prom. -- pub. 17/04/2020 numac 2019205409 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 173/2019 van 7 november 2019 Rolnummer 7204 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 114 van de wet van 5 mei 2019 « houdende diverse bepalingen in strafzaken en inzake erediensten, en tot wijziging van de w Het Grond type wet prom. -- pub. 17/04/2020 numac 2020201270 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 27/2020 van 20 februari 2020 Rolnummer 7023 In zake : het beroep tot vernietiging van de wet van 21 maart 2018 « tot wijziging van de wet op het politieambt om het gebruik van camera's door de politiediensten te rege Het Gron

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/04/2020 numac 2020030599 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 4 februari 2020, wordt de heer Pieter-Alexander DE BROCK, rijksambtenaar bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer in de klasse A2 met de titel van attaché, ontslag uit zijn ambt verlee Overee type koninklijk besluit prom. 14/04/2020 pub. 17/04/2020 numac 2020030652 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 22 april 2019 tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 september 2013 ter vaststelling van een specifieke tegemoetkoming in de kostprijs van contraceptiva voor vrouwen type koninklijk besluit prom. 08/03/2020 pub. 17/04/2020 numac 2020040751 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot toekenning van subsidies door het Federaal Agentschap voor de opvang van Asielzoekers in kader van een project of activiteit type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/04/2020 numac 2020091304 bron federale overheidsdienst financien Federaal Agentschap van de Schuld Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Koninklijk besluit van 14 september 2016 betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van krediet De lijs type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/04/2020 numac 2020030607 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 18 november 2018, dat in werking treedt op de datum van eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer Mottard Ph., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Luik Het is hem vergund type koninklijk besluit prom. 25/03/2020 pub. 17/04/2020 numac 2020201465 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/04/2020 numac 2020030570 bron federale overheidsdienst justitie Ontslag Bij koninklijk besluit van 25 maart 2020 wordt op datum van 14 maart 2020 's avonds aan de heer Olivier BRASSEUR ontslag verleend uit zijn functie van attaché bij de Centrale diensten van de Federale Overheidsdienst Justitie. type koninklijk besluit prom. 06/04/2020 pub. 17/04/2020 numac 2020020803 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2007 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van parenterale voeding voor ambula type koninklijk besluit prom. 09/04/2020 pub. 17/04/2020 numac 2020030494 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van de wet van 30 augustus 2013 houdende de Spoorcodex type koninklijk besluit prom. 10/03/2020 pub. 17/04/2020 numac 2020030178 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 oktober 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier, betreffende de uurlonen type koninklijk besluit prom. 06/04/2020 pub. 17/04/2020 numac 2020020799 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 1996 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van enterale voeding via sonde type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/04/2020 numac 2020020817 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Aanduiding na 65 jaar Bij koninklijk besluit van 7 april 2020 wordt de heer PHILIPSEN Frank, H.H., voor de periode van 8 april 2020 tot en met 31 december 2020, aangeduid als houder van de managementfunctie -1 "Administrateur-g Een beroep

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 27/03/2020 pub. 17/04/2020 numac 2020030593 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot het bepalen van de modaliteiten van het webloket voor het verrichten van de aangifte voor de milieuheffing op elektronische wijze type ministerieel besluit prom. -- pub. 17/04/2020 numac 2020201889 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Erkenning van ondernemingen en werkgevers die sloop- of verwijderingswerkzaamheden uitvoeren waarbij belangrijke hoeveelheden asbest kunnen vrijkomen. - Afbreken en verwijderen van asbest. - Boek VI, Bij type ministerieel besluit prom. -- pub. 17/04/2020 numac 2020201888 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Erkenning van ondernemingen en werkgevers die sloop- of verwijderingswerkzaamheden uitvoeren waarbij belangrijke hoeveelheden asbest kunnen vrijkomen Afbreken en verwijderen van asbest. - Boek VI, tit Bij type ministerieel besluit prom. -- pub. 17/04/2020 numac 2020201890 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Erkenning van ondernemingen en werkgevers die sloop- of verwijderingswerkzaamheden uitvoeren waarbij belangrijke hoeveelheden asbest kunnen vrijkomen. - Afbreken en verwijderen van asbest. - Boek VI, Bij type ministerieel besluit prom. 25/03/2020 pub. 17/04/2020 numac 2020030627 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 oktober 2019 tot aanwijzing van de leden van de Raad van het Begrotingsfonds voor de productie en de bescherming van planten en plantaardige producten type ministerieel besluit prom. -- pub. 17/04/2020 numac 2020020778 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Pensionering Bij ministerieel besluit van 29 oktober 2019 dat uitwerking heeft met ingang van 1 mei 2020, wordt eervol ontslag uit haar functies van Adviseur verleend aan Mevr. Brigitte GEORGES. Bij hetzelfde besluit wordt de bet

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 05/03/2020 pub. 17/04/2020 numac 2020030598 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende benoeming van een voorzitter en een bestuurster van BRUGEL type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 10/10/2019 pub. 17/04/2020 numac 2020030615 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende benoeming van een bestuurder van BRUGEL

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 10/04/2020 pub. 17/04/2020 numac 2020030654 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van steun aan ondernemingen die een omzetdaling hebben ten gevolge van de exploitatiebeperkingen opgelegd door de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavir

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 10/04/2020 pub. 17/04/2020 numac 2020020837 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 14 betreffende verscheidene bepalingen inzake de financiering van de operatoren in de gezondheidssector

document

type document prom. -- pub. 17/04/2020 numac 2020201924 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige HR-Verantwoordelijken (niveau A1) voor War Heritage Institute. - Selectienummer: ANG19406 Deze selectie werd afgesloten op 12/03/2020. Er is 1 laureaat. De lijst is 1 jaa(...) Er werd ook een type document prom. -- pub. 17/04/2020 numac 2020020806 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Verlenging van de geldigheid van het federaal geschiktheidsattest voor het deel fysieke geschiktheidsproeven 1. Organisatie van de geschiktheidsproeven De fysieke geschiktheidsproeven voor de kandida(...) Op 6 juni 2020, in PLOT - Limburg (Locatie : O type document prom. -- pub. 17/04/2020 numac 2020201923 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Boekhoudkundig medewerkers (niveau B) voor War Heritage Institute. - Selectienummer: ANG19292 Deze selectie werd afgesloten op 10/03/2020. Er zijn 0 laureaten. De lijst i(...) Er werd ook een type document prom. -- pub. 17/04/2020 numac 2020020805 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Oproep tot het behalen van het federaal geschiktheidsattest voor kandidaat-brandweermannen 1. Organisatie van de geschiktheidsproeven De eerste test (competentietest en handvaardigheidstest) voor kandidaat-brandweermannen (basisk(...) - Op donderdag 2

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/04/2020 pub. 17/04/2020 numac 2020020812 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 juli 2017 tot goedkeuring van de keuze van de variabelen en van de formule voor de berekening van het socio-economische indexc type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/04/2020 pub. 17/04/2020 numac 2020020811 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het aanhangsel nr. 20 bij de beheersovereenkomst van de "Office de la Naissance et de l'Enfance" 2013-2018

arrest

type arrest prom. 09/04/2020 pub. 17/04/2020 numac 2020030610 bron brussels hoofdstedelijk gewest Volmachtbesluit nr. 2020/002 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende dringende maatregelen inzake mobiliteit, openbare werken en verkeersveiligheid om de verspreiding van het coronavirus in te perken

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/04/2020 numac 2020020832 bron federale overheidsdienst financien Koninklijke Schenking. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 14 april 2020, wordt de heer Jan Smets, ere-gouverneur van de Nationale Bank van België, tot beheerder van de Koninklijke Schenking en voorzitter van de Beheerraad benoemd. Bij het

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 17/04/2020 numac 2020030605 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat. - Vacante betrekkingen Notaris ter standplaats te: - Antwerpen : 1 (in associatie) Deze plaats vervangt deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 21 februari 2020. - Stabroek: 1

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 17/04/2020 numac 2020030606 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 23 maart 2020, - dat uitwerking heeft sedert 31 mei 2018 's avonds, is aan Mevr. Gielis G., ontslag verleend uit haar ambt van plaatsvervangend rechter in de rechtbank van eerste aanleg. Het - is de aanwi

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 17/04/2020 numac 2020201548 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 118/2019 van 29 augustus 2019 Rolnummer 6961 In zake : de prejudiciële vragen over het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 12 juli 2013 « betreffende de integrale jeugdhulp » en het ministerieel uitvoeringsbesluit Het Gro type arrest uittreksel prom. -- pub. 17/04/2020 numac 2020200964 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 23/2020 van 13 februari 2020 Rolnummer 7014 In zake : het beroep tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van de artikelen 6, tweede tot vierde lid, 21, 62, type arrest uittreksel prom. -- pub. 17/04/2020 numac 2020201273 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 31/2020 van 20 februari 2020 Rolnummer 7087 In zake : het beroep tot vernietiging van het Vlaamse decreet van 8 juni 2018 « houdende de aanpassing van de decreten aan de verordening 2016/679 van het Europees Par(...) Het Gron type arrest uittreksel prom. -- pub. 17/04/2020 numac 2020201630 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 45/2020 van 12 maart 2020 Rolnummer 7160 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 398 van het programmadecreet van het Waalse Gewest van 17 juli 2018 « houdende verschillende maatregelen inzake tewerkstellin Het Grond type arrest uittreksel prom. -- pub. 17/04/2020 numac 2019204765 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 134/2019 van 10 oktober 2019 Rolnummer 7228 In zake : het beroep tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 15 februari 2019 « betreffende het jeugddelinquentierecht », in Het Gron type arrest uittreksel prom. -- pub. 17/04/2020 numac 2019205894 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 195/2019 van 5 december 2019 Rolnummer 6910 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 3 en 120 van het decreet van het Waalse Gewest van 8 februari 2018 « betreffende het beheer en de betaling van de gez Het Gron type arrest uittreksel prom. -- pub. 17/04/2020 numac 2020201123 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 140/2019 van 17 oktober 2019 Rolnummer 6889 In zake : de prejudiciële vragen betreffende de artikelen 1, 2, 1°, a), b) en c), en 4 van het decreet van het Waalse Gewest van 19 november 1998 « tot invoering van een be Het Gro type arrest uittreksel prom. -- pub. 17/04/2020 numac 2020201122 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 133/2019 van 10 oktober 2019 Rolnummer 7140 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 22 van het decreet van het Waalse Gewest van 16 juli 2015 « tot invoering van een kilometerheffing voor het wegengebrui Het Gron
^