B.S. Index van de publicaties van 7 mei 2020

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 05/05/2020 pub. 07/05/2020 numac 2020041112 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven met betrekking tot mondmaskers type koninklijk besluit prom. 04/05/2020 pub. 07/05/2020 numac 2020041102 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit op de Deposito- en Consignatiekas, inzonderheid op de consignaties in valuta's type koninklijk besluit prom. 23/03/2020 pub. 07/05/2020 numac 2020040988 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wat de binnenkomst en het verblijf van onderdanen van derde landen type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/05/2020 numac 2020041073 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Hernieuwing mandaat Bij koninklijk besluit van 24 april 2020 wordt het mandaat van de heer Yves BOGAERTS als korpschef van de lokale politie van de politiezone MECHELEN/WILLEBROEK voor een termijn van vijf jaar type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/05/2020 numac 2020010366 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid 9 FEBRUARI 2020. - Nationale Orden 1) Bij Koninklijk besluit van 9 februari 2020 wordt het volgende bepaald: Artikel 1. type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/05/2020 numac 2020041002 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Inrustestelling Bij koninklijk besluit van 6 maart 2020, wordt Mevr. Christine DUTHOIT, rijksambtenaar bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in de klasse A4 met de titel van adviseur-generaal, eerv Mevr. C type koninklijk besluit prom. 23/04/2020 pub. 07/05/2020 numac 2020030731 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende maatregelen betreffende het rijbewijs naar aanleiding van de COVID-19-crisis type koninklijk besluit prom. 21/04/2020 pub. 07/05/2020 numac 2020040999 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federaal instituut duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van sommige leden van de Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/05/2020 numac 2020041072 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee en het Schelde estuarium Aanvraag van Codevco V BV tot het verkrijgen van een machtiging voor het uitvoeren van een geofysisch en geotechnisch bodemonderzoek en voor de install(...) In toepassin type koninklijk besluit prom. 21/04/2020 pub. 07/05/2020 numac 2020041010 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende de benoeming van de leden van het Adviescomité voor de beoordelingsprocedure van de gevolgen van de plannen en de programma's die aanzienlijke effecten kunnen hebben op het milieu

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 07/05/2020 numac 2020202074 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 27 maart 2020 wordt de "s.p.r.l. DURANT-BULENS", gevestigd rue Delsamme, 195 te 7110 Strépy-Bracquegnies, erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen. Bij ministerieel besluit van 2 Bij ministerieel beslu type ministerieel besluit prom. 27/04/2020 pub. 07/05/2020 numac 2020041009 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage van 1.000.000 euro voor het wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid en sanitair beleid van dieren en planten

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 30/04/2020 pub. 07/05/2020 numac 2020041194 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van maatregelen ten gevolge van de uitbraak van het COVID-19-virus, wat betreft de toelagen in het kader van het gezinsbeleid type besluit van de vlaamse regering prom. 10/04/2020 pub. 07/05/2020 numac 2020010368 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende indeling bij de gemeentewegen van de gewest- weg R11 Krijgsbaan tussen kilometerpunt 12,9 en kilometerpunt 13,8 op het grondgebied van de stad Antwerpen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 30/04/2020 pub. 07/05/2020 numac 2020041189 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 30 houdende organisatie van de vergaderingen van de gemeentelijke en provinciale organen type besluit van de waalse regering prom. 30/04/2020 pub. 07/05/2020 numac 2020041188 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 29 tot wijziging van artikel 80 van het decreet van 19 december 2019 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020 type besluit van de waalse regering prom. 30/04/2020 pub. 07/05/2020 numac 2020041187 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 28 tot tijdelijke wijziging van artikel R.I.6-5 van het Wetboek van Ruimtelijke Ontwikkeling en artikel 23 van het huishoudelijk reglement van de Adviescommissie over de beroepen met betrekking tot

decreet

type decreet prom. -- pub. 07/05/2020 numac 2020202110 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap 27 APRIL 2020. - Crisisdecreet 2020 Het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt: Hoofdstuk 1. - Maatregelen inzake werkgelegenheid Artikel 1. In het decreet van 28 mei 201(...) "Hoofdstuk 8

document

type document prom. -- pub. 07/05/2020 numac 2020202132 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Technisch deskundige (m/v/x) (niveau B met schaarste) voor de Regie der Gebouwen. - Selectienummer: AFG19320 Solliciteren kan tot 28/05/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functiebesc(...) Geef het selectienum

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/04/2020 pub. 07/05/2020 numac 2020030814 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 5 waarbij wordt toegestaan dat in het kader van de gezondheidscrisis van COVID-19 wordt afgeweken van het voorschrift van bepaalde statutaire bepalingen inzake onderwijzend perso

erratum

type erratum prom. -- pub. 07/05/2020 numac 2020041150 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selecties voor bevordering naar niveau A voor de FOD Justitie. - Selectienummer: BNG20044. - BNG20045. - BNG20054. - BNG20047. - BNG20053. - BNG20055. - BNG20059. - BNG20056. - BNG20057. - BNG20058. - Erratu(...) In het

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 30/04/2020 pub. 07/05/2020 numac 2020202116 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering nr. 4 tot invoering van een subsidiegarantie en een liquiditeitsverhoging voor subsidieontvangers ter uitvoering van artikel 5.1 van het crisisdecreet 2020 van 6 april 2020

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 07/05/2020 numac 2020041004 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 12 januari 2020, wordt Mevr. Laurence GERADON benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in een betrekking van het Franse Overeen type benoemingen prom. -- pub. 07/05/2020 numac 2020041003 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 31 januari 2020, wordt Mevr. Marie DUVIVIER benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in een betrekking van het Franse ta Overeen

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 23/04/2020 pub. 07/05/2020 numac 2020040969 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende wijziging van het besluit van 4 juni 2009 tot vaststelling van de procedures voor de programmering en de erkenning van de voorzieningen voor opvang of huisvesting va

buitenlandse consulaten

type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 07/05/2020 numac 2020030771 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse consulaten in België Op 1 april 2020 heeft de heer Jean Karen Y. KALANTARIAN de nodige volmacht ontvangen om het ambt van Ereconsul van de Republiek Georgie, met standplaats te Ciney, uit te oefenen, met als consulair rechtsgebied h

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 07/05/2020 numac 2020055618 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het **** Wetboek. - **** nalatenschap **** nalatenschap van ****, **** **** **** **** heer ****, **** **** ****, geboren **** ****
^