B.S. Index van de publicaties van 15 mei 2020

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 26/01/2020 pub. 15/05/2020 numac 2020040941 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 november 2010 betreffende de vaststelling van de vergoedingen verbonden aan de inschrijving van voertuigen type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/05/2020 numac 2020041176 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Aanstelling van kandidaat-hulpofficieren Bij koninklijk besluit ****. 3002 van 16 maart 2020, worden de kandidaat-hulpofficieren, van wie de namen volgen, op 27 september 2019 aangesteld in de graad van onderluitenant: ****. **** type koninklijk besluit prom. 15/12/2019 pub. 15/05/2020 numac 2020040940 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 tot regeling van de inschrijving van de commerciële platen voor motorvoertuigen en aanhangwagens type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/05/2020 numac 2020202259 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Kamer van eerste aanleg die kennis neemt van alle zaken die in het Nederlands moeten worden behandeld, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Ontslag en benoemi Bij type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/05/2020 numac 2020202262 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Kamer van eerste aanleg die kennis neemt van alle zaken die in het Nederlands moeten worden behandeld, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Hernieuwing van de Bij type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/05/2020 numac 2020202271 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Kamer van beroep die kennis neemt van alle zaken die in het Nederlands moeten worden behandeld, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Hernieuwing van de mandat Bij type koninklijk besluit prom. 28/04/2020 pub. 15/05/2020 numac 2020041148 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 september 2019 houdende toekenning van een toelage van maximum 75 000 euro aan de « Stichting voor toekomstige generaties »

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 15/12/2019 pub. 15/05/2020 numac 2020040939 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijzing van het ministerieel besluit van 23 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen type ministerieel besluit prom. 11/05/2020 pub. 15/05/2020 numac 2020020923 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende een tijdelijk verbod op het verkeer in bossen om de verspreiding van Afrikaanse varkenspest te beperken type ministerieel besluit prom. 28/04/2020 pub. 15/05/2020 numac 2020041272 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 november 2007 betreffende de toekenning van subsidies voor naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector, wat betreft de invoering van e-learning type ministerieel besluit prom. 11/05/2020 pub. 15/05/2020 numac 2020020920 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van drie coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 11/05/2020 pub. 15/05/2020 numac 2020020919 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een vennootschap als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. -- pub. 15/05/2020 numac 2020041232 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij ministerieel besluit van 5 mei 2020 is het verzoek tot associatie van de heer Bogaert T., notaris ter standplaats Antwerpen en van de heer De Bruyne L., kandidaat-notaris, om de associatie "(...) De heer De Bruyne L. wordt aangesteld als

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 07/05/2020 pub. 15/05/2020 numac 2020020867 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van artikel 234, § 3, eerste lid, van de Nieuwe Gemeentewet type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 07/05/2020 pub. 15/05/2020 numac 2020020866 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 9 juli 2019 tot benoeming van de leden van de Adviesraad voor Sociaal Ondernemerschap

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 10/04/2020 pub. 15/05/2020 numac 2020030780 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie operator textielverzorging type besluit van de vlaamse regering prom. 24/04/2020 pub. 15/05/2020 numac 2020041186 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende indeling bij de gemeentewegen van weggedeelten van de gewestwegen Gaverstraat, Pannenstraat en 13e Liniestraat op grondgebied van de gemeente Wielsbeke type besluit van de vlaamse regering prom. 10/04/2020 pub. 15/05/2020 numac 2020030777 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie natuursteenbewerker type besluit van de vlaamse regering prom. 10/04/2020 pub. 15/05/2020 numac 2020041151 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie ontwerper kleding- en confectieartikelen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 07/05/2020 pub. 15/05/2020 numac 2020020948 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 39 tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 11 van 31 maart 2020 betreffende verschillende bepalingen inzake werkgelegenheid, opleiding en socioprofessionele type besluit van de waalse regering prom. 07/05/2020 pub. 15/05/2020 numac 2020020947 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 38 waarbij afgeweken kan worden van de regels en voorwaarden voor de toekenning van de gezinsprestaties voor kinderen ouder dan 18 jaar

document

type document prom. -- pub. 15/05/2020 numac 2020202190 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Inspecteurs luchtvaartopleidingen (niveau A1) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer: ANG20132 Solliciteren kan tot 01/06/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschr(...) Geef het selec type document prom. -- pub. 15/05/2020 numac 2020202276 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige analisten A2 spoorweginvesteringen (niveau A2) voor de FOD Mobiliteit. - Selectienummer: ANG20163 Solliciteren kan tot 01/06/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jo(...) Geef het selec type document prom. -- pub. 15/05/2020 numac 2020202269 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Junior projectleiders voor het Centrum voor Cybersecurity België (niveau A1). - Selectienummer: ANG19444 Solliciteren kan tot 29/05/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijv(...) Geef het sele

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/04/2020 pub. 15/05/2020 numac 2020041129 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring voor het gespecialiseerd onderwijs, het gewoon secundair onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra, van de programma's voor de opleiding tijdens de loopbaan op het niveau van een net vo type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/05/2020 pub. 15/05/2020 numac 2020030871 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de goedkeuring van de opleidingsprofielen van « Meubelmaker », « Verwerker van hout- en aanverwante producten », « Grootdistributeslager », « Bestellingenverwerker », « Slager », «

erratum

type erratum prom. 30/04/2020 pub. 15/05/2020 numac 2020041318 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 5 juli 2018 betreffende het beheer en de traceerbaarheid van grond en tot wijziging van diverse bepalingen terzake. - Erratum

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 15/05/2020 numac 2020020869 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Arbeidshof te Brussel Bij beschikking van 6 mei 2020 werd de heer Kenis F., ereraadsheer in het arbeidshof te Brussel, door de eerste voorzitter van het arbeidshof te Brussel aangewezen om, voor een termijn van één jaar van Arbeidsh

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/05/2020 numac 2020202248 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - College van artsen-directeurs, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 4 mei 2020, dat in werking treedt de da Bij het

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 15/05/2020 numac 2020041074 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Elke kandidatuur voor een benoeming of voor een aanwijzing tot korpschef (zie opsomming in artikel 58bis, 2°, van het Gerechtelijk Wet(...) a) alle stavingstukken met betrekking tot de studies en beroepservari

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 15/05/2020 numac 2020041192 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Aanstellingen en benoeming van kandidaat-beroepsofficieren van de bijzondere werving en met de beperkte duur van niveau **** **** koninklijk besluit ****. 3001 van 16 maart 2020: Landmacht De kandidaat-beroepsofficier van niveau **** **** kandidaat- type aanwerving prom. -- pub. 15/05/2020 numac 2020041309 bron instituut voor gerechtelijke opleiding **** van een administratief assistent voor de dienst opleiding Het **** voor gerechtelijke opleiding zal overgaan tot de aanwerving van een administratief assistent voor de dienst opleiding (****/****/**** - niveau ****). De(...) ****. **** ****

lijst

type lijst prom. -- pub. 15/05/2020 numac 2020202196 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, k Ond. Nr

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 15/05/2020 numac 2019015694 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vergunning Bij besluit van 4 juni 2019 wordt de vergunning voor het organiseren v Deze ver type vergunning prom. -- pub. 15/05/2020 numac 2019015709 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning voor het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwing Bij besluit van 23 mei 2019 wordt de vergunning voor het organiseren Deze ve type vergunning prom. -- pub. 15/05/2020 numac 2019015710 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Intrekking Bij besluit van 11 juli 2019, wordt de vergunning voor het organiseren type vergunning prom. -- pub. 15/05/2020 numac 2019015693 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning voor het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwing Bij besluit van 30 juli 2019 wordt de vergunning voor het organisere Deze ver type vergunning prom. -- pub. 15/05/2020 numac 2019042751 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning voor het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Wijziging Bij besluit van 8 oktober 2019, wordt het besluit van 10 december 2014 tot Deze ve type vergunning prom. -- pub. 15/05/2020 numac 2019015704 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning voor het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwing Bij besluit van 1 augustus 2019 wordt de vergunning voor het organise Deze v type vergunning prom. -- pub. 15/05/2020 numac 2019042744 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning voor het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwing Bij besluit van 30 juli 2019 wordt de vergunning voor het organiseren Deze ve type vergunning prom. -- pub. 15/05/2020 numac 2019015692 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Wijziging Bij besluit van 5 juni 2019, wordt het besluit van 13 maart 2015 tot ver De woo type vergunning prom. -- pub. 15/05/2020 numac 2020020464 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning voor het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwing Bij besluit van 30 juli 2019 wordt de vergunning voor het organisere Deze ver type vergunning prom. -- pub. 15/05/2020 numac 2019015690 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning voor het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwing Bij besluit van 5 juni 2019 wordt de vergunning voor het exploiteren va Deze ver

overeenkomst

type overeenkomst prom. 06/05/2020 pub. 15/05/2020 numac 2020041224 bron federaal agentschap voor nucleaire controle Technisch reglement houdende diagnostische referentieniveaus in radiodiagnose met röntgenstraling

huishoudelijk règlement

type huishoudelijk règlement prom. -- pub. 15/05/2020 numac 2020040607 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Huishoudelijk reglement van de Directieraad van de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag Artikel 1. De Directieraad is samengesteld uit ambtenaren met de graad A5, A4+, A4 of A3 zoals besloten door het Al Art. 2.

buitenlandse consulaten

type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 15/05/2020 numac 2020041238 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse consulaten in België Op 18 maart 2020 heeft de heer Jose Maria Paniza de nodige machtiging ontvangen om het ambt van Consul-Generaal van de Republiek Panama te Antwerpen uit te oefenen, met als consulair ressort de provincies Luik,

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 15/05/2020 numac 2019205408 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 169/2019 van 7 november 2019 Rolnummer 6998 In zake : het beroep tot vernietiging van deel 4 van het Vlaamse decreet van 22 december 2017 « over het lokaal bestuur », ingesteld door het openbaar centrum voor maatsch Het Gron
^