B.S. Index van de publicaties van 18 mei 2020

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 30/10/2018 pub. 18/05/2020 numac 2020041205 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 18 juli 2018 betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie en van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 07/05/2020 pub. 18/05/2020 numac 2020041193 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus SARS-CoV-2 inzake spoorvervoer type wet prom. 04/05/2020 pub. 18/05/2020 numac 2020041233 bron federale overheidsdienst justitie Wet ter bestrijding van de niet-consensuele verspreiding van seksueel getinte beelden en opnames type wet prom. 21/12/2018 pub. 18/05/2020 numac 2020041202 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 06/12/2018 pub. 18/05/2020 numac 2020041204 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot instelling van een vrij aanvullend pensioen voor de werknemers en houdende diverse bepalingen inzake aanvullende pensioenen. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 11/01/2019 pub. 18/05/2020 numac 2020041207 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende maatregelen van bestrijding van de belastingfraude en -ontwijking inzake roerende voorheffing. - Duitse vertaling type wet prom. 07/05/2020 pub. 18/05/2020 numac 2020020937 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende uitzonderlijke maatregelen in het kader van de COVID-19-pandemie inzake pensioenen, aanvullende pensioenen en andere aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid type wet prom. 30/07/2018 pub. 18/05/2020 numac 2020041206 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de optimalisatie van de steun aan werkgevers die investeren in een zone in moeilijkheden. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/05/2020 numac 2020041197 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Pensioen Bij koninklijk besluit van 29 april 2020 wordt een einde gesteld aan de functies van de heer Johan DENHAERINCK, Attaché bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, met ingang van 1 mei De hee type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/05/2020 numac 2020041089 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 23 april 2020 is machtiging verleend aan juffrouw Van den ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, juffrouw Van den ****, **** **** ****, geboren te **** op 2 Bij kon type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/05/2020 numac 2020041210 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Marine. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 3004 van 19 mars 2020, wordt het ontslag uit het ambt dat zij in de categorie van de beroepsofficieren van nive Zij gaa type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/05/2020 numac 2020041220 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Speciale functie. - Ontslag uit ambt. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit nr. 3005 van 19 maart 2020: Wordt adviseur-generaal Christian Gossiaux, op 31 januari 2020 ontslagen uit het ambt van directeur-generaal juridische Wordt advis type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/05/2020 numac 2020041250 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Medische dienst. - Pensionering wegens leeftijdsgrens van een officier Bij koninklijk besluit nr. 3010 van 19 maart 2020, wordt kapitein-commandant R. Engels op pensioen gesteld op 1 augustus 2020 in toepassing van de samengeordende we type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/05/2020 numac 2020041246 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Pensionering wegens leeftijdsgrens van officieren Bij koninklijk besluit ****. 3008 van 19 maart 2020: De hieronder vermelde officieren worden op pensioen gesteld op 1 april 2020 in toepassing van de samengeordende wetten op de **** **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/05/2020 numac 2020041071 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking **** koninklijk besluit van 23 april 2020 is machtiging verleend aan mevrouw ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****; en de ***** **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/05/2020 numac 2020041255 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Ontslag van ambtswege Bij koninklijk besluit nr. 3011 van 3 april 2020, wordt mijnheer Erik Laporte, adviseur, op 1 februari 2020 ambtshalve op rustpensioen gesteld. Hij wordt gemachtigd de titel van het laatst uitgeoefende type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/05/2020 numac 2020202285 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Pensioen Bij koninklijk besluit van 8 mei 2020 wordt de heer Jean-Luc DURIEU, adviseur generaal klasse A4, met ingang van 1 april 2020, eervol ontslag verleend uit zijn functies. type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/05/2020 numac 2020202284 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 8 mei 2020 wordt mevrouw Dana DOULIEZ, selectiedeskundige, met ingang van 1 april 2020 door overgang naar het hogere niveau bevorderd tot de klasse A1, met als titel attaché. Een beroep to type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/05/2020 numac 2020091305 bron federale overheidsdienst financien Federaal Agentschap van de Schuld Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Koninklijk besluit van 14 september 2016 betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van kredie De lijst type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/05/2020 numac 2020020922 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Aanstelling van een kandidaat-reserveofficier Bij koninklijk besluit ****. 3016 van 3 mei 2020, wordt de tweede meester van het reservekader ****. ****, op 1 augustus 2019 aangesteld in de graad van vaandrig-ter-zee tweede klasse in **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/05/2020 numac 2020041257 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** van een kandidaat-reserveofficier Bij koninklijk besluit ****. 3012 van 3 april 2020, wordt de sergeant van het reservekader ****. ****, op 1 oktober 2019 aangesteld in de graad van kapitein in het reservekader, in zijn **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/05/2020 numac 2020041273 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 3014 van 3 april 2020, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren van n Hij gaa

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 18/04/2020 pub. 18/05/2020 numac 2020041280 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot delegatie van de bevoegdheid om een verzoek tot inzage, uitleg of mededeling in afschrift van een bestuursdocument dat de Veiligheid van de Staat onder zich heeft, af te wijzen type ministerieel besluit prom. 09/05/2020 pub. 18/05/2020 numac 2020020903 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot vervanging van leden van het beheers- en toezichtscomité van het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest type ministerieel besluit prom. 20/04/2020 pub. 18/05/2020 numac 2020041169 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 april 2010 tot bepaling van de materies die in het Engels onderwezen kunnen worden binnen de krijgsmacht type ministerieel besluit prom. -- pub. 18/05/2020 numac 2020020918 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Directeur-generaal van de federale gerechtelijke politie Verlenging van de aanstelling in het hoger ambt Bij ministerieel besluit van 7 mei 2020 wordt de aanstelling van hoofdcommissaris van politie Eric SNOECK in het hoger ambt van directeur type ministerieel besluit prom. 27/04/2020 pub. 18/05/2020 numac 2020030868 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende overdracht van bevoegdheid en handtekening inzake personeelsaangelegenheden voor de Veiligheid van de Staat aan de administrateur-generaal van de Veiligheid van de Staat type ministerieel besluit prom. 28/04/2020 pub. 18/05/2020 numac 2020041060 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 december 2019 betreffende de machtiging voor het aangaan van leningen of voor het beheer van de staatsschuld aan bepaalde personeelsleden van het Federaal Agentschap van De Schuld

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 24/04/2020 pub. 18/05/2020 numac 2020041218 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot goedkeuring van de programmatie van niet-duale opleidingen in opleidingsvorm 3 van het buitengewoon secundair onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 27/03/2020 pub. 18/05/2020 numac 2020041081 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot goedkeuring van de programmatie van duale structuuronderdelen in het gewoon voltijds secundair onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 30/04/2020 pub. 18/05/2020 numac 2020030841 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de marketing- en de communicatiesupport als nieuwe opleiding van de Hogeschool Gent type besluit van de vlaamse regering prom. 30/04/2020 pub. 18/05/2020 numac 2020041342 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de toekenning van een projectsubsidie ter ondersteuning van digitale opleidingstrajecten voor inburgering

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 13/05/2020 pub. 18/05/2020 numac 2020041337 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 40 tot tijdelijke opschorting van de uitvoering van de beslissingen van administratieve en gerechtelijke uitzettingen type besluit van de waalse regering prom. 08/05/2020 pub. 18/05/2020 numac 2020041313 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende noodmaatregelen inzake de hervatting van de rijopleiding en tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 17 maart 2020 houdende noodmaatregelen inzake rijopleiding

decreet

type decreet prom. 15/05/2020 pub. 18/05/2020 numac 2020041349 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 6 februari 2004 betreffende een waarborgregeling voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen, wat betreft de COVID-19-waarborg type decreet prom. 27/04/2020 pub. 18/05/2020 numac 2020030915 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de eindregeling van de begroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2014

bericht

type bericht prom. -- pub. 18/05/2020 numac 2020041283 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 Pete type bericht prom. -- pub. 18/05/2020 numac 2020041278 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State René MYNCKE en Luc LEFEBVRE die allebei woonplaats kiezen Deze z type bericht prom. -- pub. 18/05/2020 numac 2020041279 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De nv LAURA COAL BELGIUM die woonplaats kiest bij Mrs. Koe Deze za

document

type document prom. -- pub. 18/05/2020 numac 2020202261 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige specialist in telecommunicatie Diest regio (niveau A2) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: AFG20102 Solliciteren kan tot 01/06/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functiebesc(...) Geef het sele type document prom. -- pub. 18/05/2020 numac 2020202277 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau C voor de Rechterlijke Orde : Assistenten bij de griffie van het hof van beroep Bergen (m/v/x). - Selectienummer: BFG20031 De medewerkers die voldoen aan de de(...) Solliciteren kan tot 01 type document prom. -- pub. 18/05/2020 numac 2020202278 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de Rechterlijke Orde : Griffiers bij de politierechbank Henegouwen en griffiers bij de vredegerechten van het Henegouwen (m/v/x). - Selectienummer: BFG20037(...) De medewerkers die type document prom. -- pub. 18/05/2020 numac 2020202279 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau C voor de Rechterlijke Orde : Assistenten bij de griffie van het arbeidshof te Bergen (m/v/x). - Selectienummer: BFG20060 De medewerkers die voldoen aan de dee(...) Solliciteren kan tot 01 type document prom. -- pub. 18/05/2020 numac 2020202311 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Technisch deskundigen netwerkinfrastructuur (niveau B) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: AFG20123 Solliciteren kan tot 08/06/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functiebesc(...) Geef het sele type document prom. -- pub. 18/05/2020 numac 2020202281 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau C voor de Rechterlijke Orde : Assistenten bij het federaal parket, de griffie bij het hof van cassatie en het parket bij het hof van cassatie (m/v/x). - Selectienu(...) De medewerkers word type document prom. -- pub. 18/05/2020 numac 2020202282 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de Rechterlijke Orde : Griffiers bij de Franstalige ondernemingsrechtbank Brussel (m/v/x). - Selectienummer: BFG20033 De medewerkers worden door hun per(...) Solliciteren kan tot 01 type document prom. -- pub. 18/05/2020 numac 2020202283 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de Rechterlijke Orde: Attachés ICT bij het federaal parket (m/v/x). - Selectienummer: BFG20034 De medewerkers worden door de personeelsdienst via het intranet van (...) Sollicitere type document prom. -- pub. 18/05/2020 numac 2020202286 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de Rechterlijke Orde : Griffier bij de rechtbank van eerste aanleg Luxembourg (m/v/x). - Selectienummer: BFG20022 De medewerkers die voldoen aan de dee(...) Solliciteren kan tot 01/ type document prom. -- pub. 18/05/2020 numac 2020202287 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau C voor de Rechterlijke Orde : Assistenten bij de arbeidsrechtbank Luik (m/v/x). - Selectienummer: BFG20038 De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvoorwaa(...) Solliciteren kan tot 0 type document prom. -- pub. 18/05/2020 numac 2020202199 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Tandartsen - Sociaal inspecteurs (niveau A2) voor het RIZIV. - Selectienummer: AFG20087 Solliciteren kan tot 02/06/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelne(...) Geef het selec type document prom. -- pub. 18/05/2020 numac 2020202198 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Tandartsen - Sociaal Inspecteurs (niveau A2) voor het RIZIV. - Selectienummer: ANG20157 Solliciteren kan tot 02/06/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, d(...) Geef het selec type document prom. -- pub. 18/05/2020 numac 2020202145 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Technische Inspecteur Toezicht op het Welzijn op het Werk (m/v/x) (niveau A2) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: AFG19153 Solliciteren kan tot 01/06/2020 via www.selor.be De gedet(...) Geef het se

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/05/2020 pub. 18/05/2020 numac 2020030864 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij verbindend wordt verklaard de beslissing van de Centrale paritaire commissie voor het confessioneel vrij onderwijs van 3 maart 2020 tot vaststelling van het sollicitatieformulier om voorrang te ver

erratum

type erratum prom. 16/01/2020 pub. 18/05/2020 numac 2020041172 bron gewestelijke overheidsdienst brussel openbaar ambt Ministeriële omzendbrief betreffende de uitwerking en opvolging van een personeelsplan op basis van de personeelsenveloppe. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/05/2020 numac 2020041270 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Benoeming van lagere officieren van het actief kader Bij koninklijk besluit ****. 3015 van 3 april 2020 : Worden de lagere officieren van wie de namen volgen, op 26 mars 2020 benoemd in de hogere graad, in hun **** : In In de graad van

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 18/05/2020 numac 2020030847 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 13 mei 2020, is het aantal vacante plaatsen van gerechtelijk stagiair voor het gerechtelijk jaar 2020-2021 als volgt vastgelegd: - 24 plaatsen voor de Nederlandse taalrol; - 24 plaatsen voor de Het beroep to type vacante bettreking prom. -- pub. 18/05/2020 numac 2020041293 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Elke kandidatuur voor een benoeming of voor een aanwijzing tot korpschef (zie opsomming in artikel 58bis, 2°, van het Gerechtelijk Wet(...) a) alle stavingstukken met betrekking tot de studies en beroepservari type vacante bettreking prom. 07/05/2020 pub. 18/05/2020 numac 2020030862 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij verbindend wordt verklaard de beslissing van de Centrale Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij onderwijs van 3 maart 2020 betreffende de mededeling van vacante betrekkingen aan Zonale Aff

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 18/05/2020 numac 2020041339 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 8 maart 2020, is de heer Bergé J., eregerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, benoemd tot Officier in de Leopoldsorde. Hij zal het burgerlijk ereteken d Bij konin

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 09/04/2020 pub. 18/05/2020 numac 2020202039 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot beperking van de negatieve gevolgen van de coronacrisis voor de kinderopvang type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 07/05/2020 pub. 18/05/2020 numac 2020202245 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot oprichting van een contactcentrum dat belast is met het contactonderzoek in het kader van de strijd tegen de gezondheidscrisis die door het coronavirus is ontstaan type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/02/2020 pub. 18/05/2020 numac 2020202109 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 15 mei 2014 tot aanwijzing van de leden van de Verdelingscommissie van het Fonds voor afbetaling van schulden

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 18/05/2020 numac 2020020943 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Benoeming in vast dienstverband Bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, wordt in vast dienstverband benoemd, in de klasse A1 : Bij ministerieel besluit van 11 mei 2020 : Met ingang van 1 mei 2020 : type benoemingen prom. -- pub. 18/05/2020 numac 2020020944 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Benoeming in vast dienstverband Bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, wordt in vast dienstverband benoemd, in de klasse A2: Bij ministerieel besluit van 11 mei 2020 : Met ingang van 1 mei 2020 :

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. -- pub. 18/05/2020 numac 2020202065 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Monumentenzorg Eupen - Bij besluit van de Regering van 26 maart 2020 worden de voorgevel en de beide zijgevels van de vroegere meisjesschool gelegen in de Schulstra
^