B.S. Index van de publicaties van 2 juni 2020

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 09/02/2020 pub. 02/06/2020 numac 2020041490 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 6 augustus 1931 houdende vaststelling van de onverenigbaarheden en ontzeggingen betreffende de ministers, gewezen ministers en ministers van Staat, alsmede de leden en gewezen leden van de wetgevende kamers, wat de uittred

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/06/2020 numac 2020041446 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen Nationale orden Bij koninklijk besluit ****. 3030 van 3 mei 2020: Wordt bevorderd tot Groot Officier in de **** op datum van 8 april 2020: Landmacht luitenant-generaal **** ****-****. Wordt kolonel **** type koninklijk besluit prom. 20/05/2020 pub. 02/06/2020 numac 2020041497 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende aanduiding van de voorzitter van de Regentenraad van de Nationale Bank van België type koninklijk besluit prom. 22/02/2020 pub. 02/06/2020 numac 2020041322 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toekenning van de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie aan bepaalde ambtenaren van het Directoraat-generaal Wegvervoer en Verkeersveiligheid type koninklijk besluit prom. 04/05/2020 pub. 02/06/2020 numac 2020041284 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende samenstelling en organisatie van de Interministeriële Commissie voor de strijd tegen namaak en piraterij ter uitvoering van de artikelen XV.58 en XV.59 van het Wetboek van economisch recht type koninklijk besluit prom. 20/05/2020 pub. 02/06/2020 numac 2020201556 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de rustdagen als vermindering van de arbeidsduur, toegekend aan de werklieden tewerkgesteld door de werkgevers die onder het Paritair Comité voor het bouwbedrijf ressorteren type koninklijk besluit prom. 06/05/2020 pub. 02/06/2020 numac 2020201887 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende vervanging van een lid van de Nationale Arbeidsraad type koninklijk besluit prom. 08/05/2020 pub. 02/06/2020 numac 2020202030 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot machtiging om de eretitel van raadsheer en rechter in sociale zaken te voeren type koninklijk besluit prom. 23/03/2020 pub. 02/06/2020 numac 2020041331 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de informatie die elke leverancier van een voorwerp moet doen toekomen aan het Europees Agentschap voor chemische stoffen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 12/06/2012 pub. 02/06/2020 numac 2020041433 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 19 april 2007 tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde gemachtigd worden de bijzondere beroepstitel te dragen van verpleegkundige g type ministerieel besluit prom. -- pub. 02/06/2020 numac 2020030861 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Pensionering Bij ministerieel besluit van 18 november 2019 dat uitwerking heeft met ingang van 1 juni 2020, wordt eervol ontslag uit zijn functies van Adviseur-generaal verleend aan de heer Christian VRYDAGHS. Bij hetzelfde beslu type ministerieel besluit prom. 14/05/2020 pub. 02/06/2020 numac 2020020990 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 4 oktober 2016 betreffende individuele maatregelen ter bescherming van het cultureel erfgoed onder water

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/05/2020 pub. 02/06/2020 numac 2020041481 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling van de graden van de ambtenaren van Actiris die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 02/06/2020 numac 2020030931 bron brussels hoofdstedelijk gewest Toekenning facultatieve subsidie Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 7 mei 2020 wordt een subsidie van 130 000,00 euro toegekend aan de VZW College van het Executief van de Moslims van België voor het jaar 2(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 02/06/2020 numac 2020041383 bron brussels hoofdstedelijk gewest Gemeente Anderlecht. - Volledige opheffing van het bijzonder bestemmingsplan « Missie van Scheut ». - Goedkeuring Een besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 30 april 2020 keurt de volledige opheffing goed van het bijzonder bestemm Voor type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/05/2020 pub. 02/06/2020 numac 2020041480 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de taalkaders van Actiris type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 02/06/2020 numac 2020041384 bron brussels hoofdstedelijk gewest Gemeente Anderlecht. - Volledige opheffing van het bijzonder plan van aanleg « Minnezangerswijk ». - Goedkeuring Een besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 30 april 2020 keurt de volledige opheffing goed van het bijzonder plan van Voor

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 14/05/2020 pub. 02/06/2020 numac 2020041426 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de uitbreiding van het Natuurpark "Parc naturel des Plaines de l'Escaut" tot de gemeente Doornik , het dorp Calonne (gemeente Antoing), een deel van de voormalige gemeente Antoing en het gebied genoemd "W

decreet

type decreet prom. 27/04/2020 pub. 02/06/2020 numac 2020030907 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de eindregeling van de begroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2006 type decreet prom. 27/04/2020 pub. 02/06/2020 numac 2020030908 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de eindregeling van de begroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2007 type decreet prom. 27/04/2020 pub. 02/06/2020 numac 2020030905 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de eindregeling van de begroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2004

bericht

type bericht prom. 20/05/2020 pub. 02/06/2020 numac 2020021021 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bericht met betrekking tot de goedkeuring van de norm, met als titel "norm inzake de toepassing van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten" type bericht prom. -- pub. 02/06/2020 numac 2020041520 bron belgische mededingingsautoriteit Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. CONC-C/C-20/0015 : NV Car Avenue Belgique / NV Namur Etoile - NV Société des garages Luxembourgeois. - Zaak die in aanmelding kan komen voor de vereenvoudigde pr Op type bericht prom. -- pub. 02/06/2020 numac 2020041420 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Martin SCHOUTEETEN die woonplaats kiest bij Mr. Carl Alex DIt besl type bericht prom. -- pub. 02/06/2020 numac 2020041519 bron belgische mededingingsautoriteit Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE-C/C-20/0014: Virya Energy NV / Parkwind NV. - Zaak die in aanmerking kan komen voor de vereenvoudigde procedure Op 25 mei 2020, ontving de auditeur-gener Volgens

document

type document prom. -- pub. 02/06/2020 numac 2020202439 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Werftoezichters speciale technieken Brussel - Leopoldsburg (niveau B) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: ANG20188 Solliciteren kan tot 19/06/2020 via www.selor.be De gedet(...) Geef het selec

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/05/2020 pub. 02/06/2020 numac 2020041482 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 14 betreffende de steun aan de actieve operatoren die erkend worden in de sportsector door de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/05/2020 pub. 02/06/2020 numac 2020020988 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het aanhangsel nr. 21 bij de beheersovereenkomst van de "Office de la Naissance et de l'Enfance" 2013-2018

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 02/06/2020 numac 2020041506 bron federale overheidsdienst justitie DG EPI. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 18 mei 2020, wordt mevrouw Sandra HONORE, geboren op 19 november 1971 benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1, met de titel van Attaché bij de Federale Overheidsdienst Justitie, buitendiensten Overee type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 02/06/2020 numac 2020041507 bron federale overheidsdienst justitie DG EPI. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 18 mei 2020, wordt meneer Ludovic DEMAESENEIRE, geboren op 10 februari 1980 benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1, met de titel van Attaché bij de Federale Overheidsdienst Justitie, buitendiens Overee type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 02/06/2020 numac 2020041508 bron federale overheidsdienst justitie DG EPI. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 18 mei 2020, wordt meneer Roland CRUSNAIRE, geboren op 6 mei 1964 benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1, met de titel van Attaché bij de Federale Overheidsdienst Justitie, buitendiensten van he Overee

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 02/06/2020 numac 2020020958 bron rekenhof Aanwerving van **** adjunct-auditeurs. - niveau **** **** Rekenhof organiseert een vergelijkend examen met het oog op de aanwerving van **** adjunct-auditeurs, ****-audit en het aanleggen van een ****(...) Bijkomende type aanwerving prom. -- pub. 02/06/2020 numac 2020041476 bron vast comite van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten Aanwerving voor onmiddellijke indiensttreding en samenstelling van een **** van een **** statutaire secretaris/secretaresse, Het Vast Comité van Toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, opgericht bij ****(...) 1. ****

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 02/06/2020 numac 2020041438 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Speciale functie Ontslag uit ambt. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 3054 van 12 mei 2020: Eervol ontslag wordt verleend aan de heer Karel Dewulf, als voorzitter van de Hoge Raad voor oorlogsinvaliden, oud-strijders Wordt de heer

lijst

type lijst prom. -- pub. 02/06/2020 numac 2020202314 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, k Ond. Nr type lijst prom. -- pub. 02/06/2020 numac 2020202316 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van vennootschappen waarvan de schrapping uit een centraal, handels- of vennootschapsregister werd geannuleerd. Deze informatie werd elektronisch meegedeeld via het Europees systeem van gekoppelde registers, waarnaar wordt verwezen in artikel Ond. type lijst prom. -- pub. 02/06/2020 numac 2020202315 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1ste alinea, 4° van het Wetboek van economisch Als type lijst prom. -- pub. 02/06/2020 numac 2020202452 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Secretarissen SIOD (niveau B/A) voor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. - Selectienummer : MNG20024 Deze selectie werd afgesloten op 26/05/2020. De lijst v(...) type lijst prom. -- pub. 02/06/2020 numac 2020202453 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Secretarissen SIOD (niveau B/A1) voor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. - Selectienummer: MFG20019 Deze selectie werd afgesloten op 20/05/2020. De lijst van ge(...)

beschikking van de arbeidsrechtbank

type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 02/06/2020 numac 2020202280 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Nederlandstalige arbeidsrechtbank van Brussel Bij beschikking van 7 mei 2020 werd de heer DE RUYVER Jean, voorheen rechter in sociale zaken als werkgever bij de Nederlandstalige arbeidsrechtbank van Brussel door Mevrouw de

document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid

type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 02/06/2020 numac 2020041226 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid. - Erkenning van instellingen voor medische en psychologische onderzoeken in het kader van het herstel van het recht tot sturen Bij toepassing van het artikel 73 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998, gewi

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 02/06/2020 numac 2020055629 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek. - Erfloze nalatenschappen Erfloze nalatenschap van Leboeuf, Marie Mevr. Leboeuf, Marie, geboren te Longlier op Alvorens te
^