B.S. Index van de publicaties van 4 juni 2020

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/06/2020 numac 2020041501 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit ****. 3031 van 3 mei 2020: Worden bevorderd tot Commandeur in de Orde van **** **** op datum van 8 april 2020: Landmacht luitenant-kolonel **** luitenant-**** type koninklijk besluit prom. 20/05/2020 pub. 04/06/2020 numac 2020041537 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 18, 31, 33 en 47 van de wet van 20 december 2019 tot omzetting van Richtlijn 2018/822 van de Raad van 25 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft verplichte automatische uitwisseling v type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/06/2020 numac 2020040990 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Nationale Orden Bij Koninklijk besluit van 22 april 2019 zijn de volgende decoraties verleend : Kroonorde Ridder Mevr. RAEMDONCK Carine, Mathilde, Jozeph Directrice van het Rusthuis bij het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzi Léopoldsorde Ridde type koninklijk besluit prom. 02/06/2020 pub. 04/06/2020 numac 2020021050 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 juni 2017 dat de lijst van de andere aan rapportering onderworpen rechtsgebieden en de lijst van de deelnemende rechtsgebieden vastlegt, met het oog op de toepassing van de wet van 16 dece type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/06/2020 numac 2020040989 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Nationale Orden Bij Koninklijk besluit van 28 juni 2019 zijn de volgende decoraties verleend : Kroonorde Officier De heer DE SCHEPPER Mario, Jeanne, Albert Technisch directeur bij het gemeenteestuur van Anderlecht D(...) Technisch bestuurssecretaris b type koninklijk besluit prom. 18/05/2020 pub. 04/06/2020 numac 2020021019 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het nationaal noodplan betreffende de aanpak van een terroristische gijzelneming of terroristische aanslag type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/06/2020 numac 2020021083 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 20 januari 2020, wordt eervol ontslag verleend aan de heer Guy VAN ACHTER, rijksambtenaar in klasse A3 met de titel van adviseur, bij de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid, op 30 april 2020 's av Hij is type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/06/2020 numac 2020021082 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Bevordering Bij koninklijk besluit van 22 april 2020 wordt Mevr. Leen VANDENHEEDE, technisch deskundige, geboren op 18 maart 1980, bevorderd door verhoging in niveau in de klasse A1 met de titel van attaché, bij de federale overheidsdienst Socia Overee type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/06/2020 numac 2020021081 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Bevordering Bij koninklijk besluit van 19 mei 2020 wordt de heer Daan DE MESMAEKER, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse, in de klasse A2, met de titel van attaché, bij de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid in een betrekking va Overee

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 30/05/2020 pub. 04/06/2020 numac 2020041551 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken. - Duitse vertaling type ministerieel besluit prom. -- pub. 04/06/2020 numac 2020202413 bron waalse overheidsdienst Plaatselijke Besturen MOESKROEN. - Bij ministerieel besluit van 4 mei 2020 worden de beraadslagingen van 23 maart 2020 goedgekeurd, waarbij de gemeenteraad van Moeskroen beslist om gerichte maatregelen te treffen met betrekking tot de verlichti Be

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/05/2020 pub. 04/06/2020 numac 2020021119 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering met bijzondere machten nr. 2020/024 betreffende de organisatie op digitale wijze van de procedures met betrekking tot de interne en externe selectie van het personeel voor de overheidsdiensten en de instel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/05/2020 pub. 04/06/2020 numac 2020021118 bron brussels hoofdstedelijk gewest Bijzonderemachtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/020 tot invoering van versoepelingsmaatregelen voor de registratierechten in de context van de COVID-19 pandemie type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/05/2020 pub. 04/06/2020 numac 2020021098 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot organisatie van de interne audit bij Actiris

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 30/04/2020 pub. 04/06/2020 numac 2020021018 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende intrekking van de concessie van steenkolenmijnen van Espérance en Bonne-Fortune

document

type document prom. -- pub. 04/06/2020 numac 2020202412 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij beslissing van 16 april 2020 wordt de BV PROFESSIONAL CLEANING SERVICE, Nieuwe Zoetendaalstraat 30, te 8940 Wervik, erkend als ruimer van septische putten en gelijksoortige zuiveringssystemen. Deze erkenning heeft het nummer Bij beslissi type document prom. 29/05/2020 pub. 04/06/2020 numac 2020041557 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Beslissing van de Administrateur-generaal van het FAGG van de diverse dringende maatregelen betreffende specifieke geneesmiddelen, ter bestrijding van tekorten van geneesmiddelen in het kader van de SARS-CoV-2 pandemie type document prom. -- pub. 04/06/2020 numac 2020202491 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Technische medewerkers Labo (niveau B) voor Defensie. - Selectienummer: ANG20136 Solliciteren kan tot 18/06/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemi(...) Geef het selec type document prom. -- pub. 04/06/2020 numac 2020202496 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV): Stafmedewerkers (m/v/x). - Selectienummer: BNG20037 Er zijn 0 laureate(...) Deze selecti

lijst

type lijst prom. -- pub. 04/06/2020 numac 2020202497 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV): Stafmedewerkers (m/v/x). - Selectienummer: BFG20049 Er is 1 laureaat. De(...) De lijst van l type lijst prom. -- pub. 04/06/2020 numac 2020202298 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Lijst van de erkende sociale secretariaten van werkgevers en hun bijkantoren op datum van 13/05/2020 100 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID Lijst van de erkende sociale secretariate GROUP S - SOCIAAL SECRETARIAAT Sociaal secretariaat voor we
^