B.S. Index van de publicaties van 5 juni 2020

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/06/2020 numac 2020040991 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Nationale Orden Bij Koninklijk besluit van 17 juni 2019 zijn de volgende decoraties verleend : Orde van Leopold II Officier de heer NAJEH Mohamed-Iyadh Hoofdadministratief-secretaris bij het gemeentebestuur van Sint-Lambrechts-Woluwe De heer PECRIAUX Ma type koninklijk besluit prom. 17/03/2019 pub. 05/06/2020 numac 2020021095 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 4, 15, 24, 31, 41 en 56 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde, met het oog op de automatisering van de uitvoerbare titel inzake de belasting over de toegevoegde waarde type koninklijk besluit prom. 20/05/2020 pub. 05/06/2020 numac 2020041485 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden en modaliteiten volgens welke het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering een financiële tegemoetkoming toekent voor de werking van de Algemene unie der verpleegkundigen van België type koninklijk besluit prom. 25/03/2020 pub. 05/06/2020 numac 2020202463 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1993 tot uitvoering van hoofdstuk II van titel III van de wet van 30 december 1992 houdende sociale en diverse bepalingen, met betrekking tot de invoering van een jaarlijkse bij

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 02/06/2020 pub. 05/06/2020 numac 2020041566 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 november 2017 tot vaststelling van de retributies voor het verstrekken van inlichtingen, getuigschriften, kopieën en uittreksels door de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocum type ministerieel besluit prom. 27/05/2020 pub. 05/06/2020 numac 2020041584 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot verlenging met een maand van de maatregelen met betrekking tot de crisis COVID-19 betreffende het tijdelijk verbod tot het opleggen van restricties in de toegang tot de publieke waterdistributie type ministerieel besluit prom. 28/05/2020 pub. 05/06/2020 numac 2020041572 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot bepaling van het model van het verslag in toepassing van het artikel 406 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 augustus 2017 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van het operati type ministerieel besluit prom. -- pub. 05/06/2020 numac 2020202442 bron waalse overheidsdienst Plaatselijke Besturen VLOESBERG. - Bij ministerieel besluit van 5 maart 2020 wordt de begroting voor het boekjaar 2020 van de gemeente Vloesberg, gestemd ter zitting van de gemeenteraad van 31 januari 2020, afgekeurd. MOESKROEN. - Bij mi type ministerieel besluit prom. 15/05/2020 pub. 05/06/2020 numac 2020021091 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van verschillende bijlagen betreffende de productie en het in de handel brengen van zaaizaad van groenvoedergewassen, granen, groenten en cichorei voor de industrie, en van oliehoudende planten en vezelgewassen, wat betr type ministerieel besluit prom. 26/05/2020 pub. 05/06/2020 numac 2020021134 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit van 26 mei 2020 tot ontslag en benoeming van leden van de Commissie voor de overheidsopdrachten

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/05/2020 pub. 05/06/2020 numac 2020041553 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de delegatie van bevoegdheden aan de leidende ambtenaren van Leefmilieu Brussel

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 14/05/2020 pub. 05/06/2020 numac 2020202444 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden van het producentencollege type besluit van de waalse regering prom. 14/05/2020 pub. 05/06/2020 numac 2020041496 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 20 april 2017 waarbij de SPAQuE ermee belast wordt saneringsmaatregelen te nemen op de locatie "Grands Prés" te Bergen type besluit van de waalse regering prom. 14/05/2020 pub. 05/06/2020 numac 2020202445 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de vervoerprijzen te innen op het net van de "Opérateur de Transport de Wallonie"

bericht

type bericht prom. 28/05/2020 pub. 05/06/2020 numac 2020041100 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bericht inzake de bijlage A bij de Ministeriële richtlijn MFO-2 van 23 november 2017 betreffende het solidariteitsmechanisme tussen de politiezones inzake versterkingen voor opdrachten van bestuurlijke politie. - Gehypothekeerde capaciteit. - Prestatieli type bericht prom. -- pub. 05/06/2020 numac 2020030938 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De h type bericht prom. -- pub. 05/06/2020 numac 2020030944 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Mevr. L. TRECH c.s. heeft de nietigverklaring gevorderd v Die zake type bericht prom. -- pub. 05/06/2020 numac 2020030943 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De heer O. PIERRET vraagt de nietigverklaring van het Waa Deze zaa

document

type document prom. -- pub. 05/06/2020 numac 2020202525 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Raadgevende afdeling van het Observatorium voor de chronische ziekten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van mandaten van leden en benoeming van leden - de dam type document prom. -- pub. 05/06/2020 numac 2020041571 bron federale overheidsdienst financien Algemene Administratie voor Beleidsexpertise -en Ondersteuning Dienst Reglementering Akkoord in onderling overleg tussen de bevoegde autoriteiten van Duitsland en België ter verlenging van het akkoord in onderling overleg van 6 mei 2020 met b 1. Inleid type document prom. -- pub. 05/06/2020 numac 2020202441 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij beslissing van 29 april 2020 wordt de "SPRL VIDANGE DU BRABANT - WORD CAR", gelegen rue de Fauconval, 181 te 1367 Ramillies, erkend als ruimer van septische putten en gelijksoortige zuiveringssystemen. Deze erkennin type document prom. -- pub. 05/06/2020 numac 2020202490 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Documentalisten (niveau B) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: AFG19361 Deze selectie werd afgesloten op 28/05/2020. Er zijn 10 laureaten. De lijst is 1 jaar(...) type document prom. -- pub. 05/06/2020 numac 2020202506 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Scheepvaartinspecteurs dek (niveau A2) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer: ANG20159 Solliciteren kan tot 29/06/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (...) Geef het selec type document prom. -- pub. 05/06/2020 numac 2020041555 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Specialisten ICT (niveau B) voor de FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer: ANG20102 Solliciteren kan tot 26/06/2020 via www.selor.be. De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, dee(...) Geef het sel type document prom. -- pub. 05/06/2020 numac 2020021103 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat De heer De Graef H., notaris ter standplaats Mol, de heer Benijts A., notaris ter standplaats Geel, de heer Van Ermengem J., notaris ter standplaats Meerhout, de heer Colson Ph., geassocieerd notaris ter standplaats Geel, en de heer Va De ass

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/05/2020 pub. 05/06/2020 numac 2020021122 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van de artikelen 34, 51 en 65 van het decreet van 10 januari 2019 betreffende de Algemene Inspectiedienst type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/05/2020 pub. 05/06/2020 numac 2020021120 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 16 betreffende de ondersteuning van jeugdhuizen, ontmoetings- en opvangcentra, jeugdinformatiecentra en jeugdorganisaties in het kader van de COVID-19-gezondheidscrisis type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/05/2020 pub. 05/06/2020 numac 2020021125 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot verlenging van de maatregelen genomen in het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 7 mei 2020 betreffende diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken in het kader van de COVID-19-pandemie

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/06/2020 numac 2020202518 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Stuurgroep kwaliteitspromotie tandheelkunde, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van mandaten van leden en benoeming van leden Bij koninklijk besluit va als vert

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 05/06/2020 numac 2020041510 bron federale overheidsdienst financien Terbeschikkingstelling van de procureur des Konings of van de arbeidsauditeur van ambtenaren van de algemene fiscale administraties teneinde hen bij te staan in de uitoefening van hun taken. - Oproep tot kandidaten 1 Reglementering Krachtens -3 Nederla type vacante bettreking prom. -- pub. 05/06/2020 numac 2020041567 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende plaatsen worden vacant verklaard voor benoeming via werving, er wordt een bijkomende proef georganiseerd : Attache selectie : 2 . Voor bovenvermelde plaatsen kan men zich ****(...) Voor de ambten en de

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 05/06/2020 numac 2020030961 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 13 mei 2020, is de heer Vanpaemel L., rechter in de politierechtbank West-Vlaanderen, bevorderd tot Commandeur in de Kroonorde. type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 05/06/2020 numac 2020041361 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 8 mei 2020, dat inwerking treedt op 8 mei 2020, wordt voortijdig een einde gesteld aan het mandaat van de heer Rinskopf D. als directeur van de gemeenschappelijke steundienst bij het College van hoven Het ber type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 05/06/2020 numac 2020041552 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 6 juni 2019, is de heer Madou Ch., vrederechter van het kanton Izegem, gemachtigd om zijn ambt te blijven uitoefenen na de leeftijd van zevenenzestig jaar te hebben bereikt, voor een termijn van één j Deze

lijst

type lijst prom. -- pub. 05/06/2020 numac 2020202144 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst met geregistreerde entiteiten waarvan het ondernemingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd afgesloten en vervangen wegens dubbel Het nummer werd afgesloten conform de procedure voor het wegwerken van dubbels, die werd goedgek Ond. Nr. type lijst prom. -- pub. 05/06/2020 numac 2020201530 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst met geregistreerde entiteiten waarvan het ondernemingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd afgesloten en vervangen wegens dubbel Het nummer werd afgesloten conform de procedure voor het wegwerken van dubbels, die werd goedgek Ond. Nr. type lijst prom. -- pub. 05/06/2020 numac 2020201592 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst met geregistreerde entiteiten waarvan het ondernemingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd afgesloten en vervangen wegens dubbel Het nummer werd afgesloten conform de procedure voor het wegwerken van dubbels, die werd goedgek Ond. Nr. type lijst prom. -- pub. 05/06/2020 numac 2020201659 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst met geregistreerde entiteiten waarvan het ondernemingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd afgesloten en vervangen wegens dubbel Het nummer werd afgesloten conform de procedure voor het wegwerken van dubbels, die werd goedgek Ond. Nr. type lijst prom. -- pub. 05/06/2020 numac 2020201660 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst met geregistreerde entiteiten waarvan de afsluiting van het nummer wegens dubbel werd geannuleerd Ond. Nr. 0680.544.575 BELBRUCK Op 24/03/2020 werd de afsluiting van het ondernemingsnummer 0680.544.575 wegens dubbel geannuleerd. type lijst prom. -- pub. 05/06/2020 numac 2020202501 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1ste alinea, 4° van het Wetboek van economisch Als type lijst prom. -- pub. 05/06/2020 numac 2020202500 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, k Ond. Nr type lijst prom. -- pub. 05/06/2020 numac 2020201814 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst met geregistreerde entiteiten waarvan het ondernemingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd afgesloten en vervangen wegens dubbel Het nummer werd afgesloten conform de procedure voor het wegwerken van dubbels, die werd goedgek Ond. Nr. type lijst prom. -- pub. 05/06/2020 numac 2020201405 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst met geregistreerde entiteiten waarvan het ondernemingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd afgesloten en vervangen wegens dubbel Het nummer werd afgesloten conform de procedure voor het wegwerken van dubbels, die werd goedgek Ond. Nr. type lijst prom. -- pub. 05/06/2020 numac 2020202409 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, k Ond. Nr type lijst prom. -- pub. 05/06/2020 numac 2020202417 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst met geregistreerde entiteiten waarvan het ondernemingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd afgesloten en vervangen wegens dubbel Het nummer werd afgesloten conform de procedure voor het wegwerken van dubbels, die werd goedgek Ond. Nr. type lijst prom. -- pub. 05/06/2020 numac 2020202355 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst met geregistreerde entiteiten waarvan het ondernemingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd afgesloten en vervangen wegens dubbel Het nummer werd afgesloten conform de procedure voor het wegwerken van dubbels, die werd goedgek Ond. Nr. type lijst prom. -- pub. 05/06/2020 numac 2020202054 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst met geregistreerde entiteiten waarvan het ondernemingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd afgesloten en vervangen wegens dubbel Het nummer werd afgesloten conform de procedure voor het wegwerken van dubbels, die werd goedgek Ond. Nr. type lijst prom. -- pub. 05/06/2020 numac 2020201943 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst met geregistreerde entiteiten waarvan het ondernemingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd afgesloten en vervangen wegens dubbel Het nummer werd afgesloten conform de procedure voor het wegwerken van dubbels, die werd goedgek Ond. Nr. type lijst prom. -- pub. 05/06/2020 numac 2020202410 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1ste alinea, 4° van het Wetboek van economisch Als

overeenkomst

type overeenkomst prom. -- pub. 05/06/2020 numac 2020041575 bron federale overheidsdienst financien Algemene Administratie voor Beleidsexpertise -en Ondersteuning Dienst Reglementering Overeenkomst tussen de bevoegde autoriteiten van Nederland en België ter verlenging van de overeenkomst met betrekking tot de situatie van de grensarbeiders 1. Inlei

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 05/06/2020 numac 2020202511 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van de Voorzitter van het Directiecomité voor de POD Maatschappelijke integratie. - Selectienummer: ANG20708 Solliciteren kan tot en met 08/06/2020 via www.selor.be De functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden,(...) Geef het sele

beschikking van het hof van beroep

type beschikking van het hof van beroep prom. -- pub. 05/06/2020 numac 2020021116 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Hof van beroep te Brussel Bij beschikking van 4 maart 2020, werd de heer de Clippel B. door de eerste voorzitter bij het hof van beroep te Brussel, aangewezen om voor een termijn met ingang van 27 juni 2020 tot 25 juni 2021 Hof van be
^