B.S. Index van de publicaties van 8 juni 2020

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 29/05/2020 pub. 08/06/2020 numac 2020041563 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van hoofdstuk II van titel III van de wet van 30 december 1992 houdende sociale en diverse bepalingen, met betrekking tot de invoering van een jaarlijkse bijdrage ten laste van de vennootschappen bestemd voor het sociaal statuut der zelf type wet prom. 20/05/2020 pub. 08/06/2020 numac 2020030957 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus SARS-CoV-2 inzake spoorvervoer

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 06/05/2020 pub. 08/06/2020 numac 2020201722 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 juli 2017 tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk type koninklijk besluit prom. 29/05/2020 pub. 08/06/2020 numac 2020041583 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende tiende verdeling, betreffende schadevergoedingen en gerechtskosten van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de wet van 23 maart 2020 tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden april, mei type koninklijk besluit prom. 29/05/2020 pub. 08/06/2020 numac 2020041576 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende de tweede gedeeltelijke verdeling, betreffende de strijd tegen het terrorisme en het radicalisme van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de wet van 23 maart 2020 tot opening van voorlopige krediet type koninklijk besluit prom. 02/06/2020 pub. 08/06/2020 numac 2020041580 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot erkenning en tot intrekking van erkenning van elektronische platformen van deeleconomie type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/06/2020 numac 2020041529 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 20 mei 2020 is machtiging verleend aan de heer Goethals, René Harold Michel Marie Joseph Ghislain, jonkheer, geboren te Gent op 23 april 1950, de heer Goethals, Thierry-Harold Jacque juffrouw type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/06/2020 numac 2020041581 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie Korpschef. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 11 mei 2020 wordt de heer Jan VANHAUWERE op rust gesteld uit zijn ambt van eerste hoofdcommissaris van politie met ingang van 1 juni 2020. Hij wordt gerech type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/06/2020 numac 2020021135 bron instituut voor gelijkheid van vrouwen en mannen Personeel. - Hernieuwing van mandaat Bij koninklijk besluit van 26 mei 2020 wordt het mandaat van Mevrouw Liesbet Stevens, als adjunct-directeur van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, hernieuwd vanaf 15 september 2020 voor e type koninklijk besluit prom. 27/05/2020 pub. 08/06/2020 numac 2020030947 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende bekrachtiging en opheffing van de bekrachtiging van Belgische normen uitgewerkt door het Bureau voor Normalisatie type koninklijk besluit prom. 04/06/2020 pub. 08/06/2020 numac 2020021071 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 april 2016 houdende het reglement van EuroMillions, openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij type koninklijk besluit prom. 19/05/2020 pub. 08/06/2020 numac 2020021097 bron federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers Koninklijk besluit houdende hernieuwing van de managementfunctie van directeur netwerkbeheer -en controle bij het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/06/2020 numac 2020021065 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen. - Toekenning van het Militair Ereteken Bij koninklijk besluit ****. 3032 van 3 mei 2020: Het Militair Kruis van 1 **** klasse wordt verleend aan de volgende militair op datum van 15 november 20 Luchtmacht kapitein-

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 08/06/2020 numac 2020021112 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Erkenning van A1 Inspections VZW als een organisme voor de controle van elektrische installaties Bij ministerieel besluit van 28 mei 2020 wordt de vereniging zonder winstoogmerk A1 Inspections, gevestigd te 2222 ITEGEM, Kerkstraat 105A, met onde type ministerieel besluit prom. -- pub. 08/06/2020 numac 2020021111 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Erkenning van House Check VZW als een organisme voor de controle van elektrische installaties Bij ministerieel besluit van 28 mei 2020 wordt de vereniging zonder winstoogmerk House Check, gevestigd te 1740 TERNAT, Marktplein 1/3, met onderneming type ministerieel besluit prom. -- pub. 08/06/2020 numac 2020041524 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Aanstelling Bij ministerieel besluit van 27 april 2020 dat dezelfde dag in voege treedt, wordt de Heer Jacques Druart, ambtenaar in de klasse A4 met de titel van adviseur-generaal bij de Federale overheidsdienst Beleid en Ondersteuning aangeweze De aand type ministerieel besluit prom. -- pub. 08/06/2020 numac 2020041523 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Aanstelling Bij ministerieel besluit van 20 november 2019 dat in voege treedt op 15 oktober 2019, wordt de Heer Bruno Snappe, ambtenaar in de klasse A4 met de titel van adviseur-generaal bij de Federale overheidsdienst Beleid en Ondersteuning aa De aand type ministerieel besluit prom. -- pub. 08/06/2020 numac 2020021117 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Erkenning van ENERCETEC VZW als een organisme voor de controle van elektrische installaties Bij ministerieel besluit van 28 mei 2020 wordt de vereniging zonder winstoogmerk ENERCETEC, gevestigd te 5070 FOSSES-LA-VILLE, rue du Bon-Dieu-de-Pitié 4 type ministerieel besluit prom. -- pub. 08/06/2020 numac 2020041525 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Aanstelling Bij ministerieel besluit van 27 april 2020 dat dezelfde dag in voege treedt, wordt de Heer Ben Smeets, Directeur-generaal ad interim van het directoraat-generaal Digitale Transformatie en Voorzitter ad interim van het Directiecomité De aan type ministerieel besluit prom. 09/07/2019 pub. 08/06/2020 numac 2020040065 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Ministerieel besluit tot aanstelling van de leden van de Franstalige kamer en van de Nederlandstalige kamer van de beroepscommissie die uitspraak moet doen over de beroepen in verband met het niet-slagen voor het praktisch examen rijbewijs type ministerieel besluit prom. -- pub. 08/06/2020 numac 2020021114 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Erkenning van BELGOTEST VZW als een organisme voor de controle van elektrische installaties Bij ministerieel besluit van 28 mei 2020 wordt de vereniging zonder winstoogmerk BELGOTEST, gevestigd te 4801 STEMBERT, rue Henri Vieuxtemps 29 bus 2, me

decreet

type decreet prom. 28/05/2020 pub. 08/06/2020 numac 2020030946 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 19 maart 2020 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de bevoegdheden van de Gemeenschappen en de Federale Staat op vlak type decreet prom. 27/04/2020 pub. 08/06/2020 numac 2020030916 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de eindregeling van de begroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015 type decreet prom. 27/04/2020 pub. 08/06/2020 numac 2020030911 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de eindregeling van de begroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2010 type decreet prom. 27/04/2020 pub. 08/06/2020 numac 2020030914 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de eindregeling van de begroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2013 type decreet prom. 27/04/2020 pub. 08/06/2020 numac 2020030913 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de eindregeling van de begroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 type decreet prom. 27/04/2020 pub. 08/06/2020 numac 2020030912 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de eindregeling van de begroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2011

bericht

type bericht prom. -- pub. 08/06/2020 numac 2020041597 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De naamloze vennootschap CHAUDFONTAINE LOISIRS heeft de n Deze zaa type bericht prom. -- pub. 08/06/2020 numac 2020202415 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 20 februari 2020, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 10 maart 2020, heeft de Rechtbank van eerste aanleg Luik, afdeling Luik « 1. S type bericht prom. -- pub. 08/06/2020 numac 2020041592 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De stad Bergen heeft de nietigverklaring gevorderd van he Deze zaa type bericht prom. -- pub. 08/06/2020 numac 2020041502 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De nv E.C.K, de nv LUNATIM, de bvba LUNA INVEST, de nv DE Deze za type bericht prom. -- pub. 08/06/2020 numac 2020041591 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De heer L. HAMMANI c.s. heeft de nietigverklaring gevorde Deze zaa type bericht prom. -- pub. 08/06/2020 numac 2020041596 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De naamloze vennootschap van publiek recht BPOST heeft de Deze za type bericht prom. -- pub. 08/06/2020 numac 2020041550 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De nv TRADESPOT die woonplaats kiest bij Mr. Els Empereur, DIt bes type bericht prom. -- pub. 08/06/2020 numac 2020041503 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De vzw LANDBOUWGEMEENSCHAP WASE POLDERS en de KERKFABRIEK Dit bes

document

type document prom. -- pub. 08/06/2020 numac 2020202404 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Begrotings Beheerder "rollend materieel" (niveau B), voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer : AFG20084 Solliciteren kan tot 22/06/2020 via www.selor.be De gedetailleerde fu(...) Geef het selectienummer type document prom. -- pub. 08/06/2020 numac 2020202462 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Technische deskundigen luchvaart (niveau B) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer: AFG20147 Solliciteren kan tot 22/06/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (...) Geef het selec type document prom. -- pub. 08/06/2020 numac 2020202513 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Accountbeheerders Economische Eretekens (niveau B) voor FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: ANG20116 Solliciteren kan tot 22/06/2020 via www.selor.be De gedetai(...) Geef het selec type document prom. -- pub. 08/06/2020 numac 2020202514 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Kamer van beroep die kennis neemt van alle zaken die in het Nederlands moeten worden behandeld, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Benoeming van leden B in de ho type document prom. -- pub. 08/06/2020 numac 2020202398 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Contract Manager (niveau A1) voor het Ministerie van Defensie. - Selectie-nummer : AFG20063 Solliciteren kan tot 22/06/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, dee(...) Geef het sele

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/05/2020 pub. 08/06/2020 numac 2020021127 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap bij bijzondere machten nr. 17 inzake de steun voor ontmoetings- en opvangcentra in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/05/2020 pub. 08/06/2020 numac 2020021010 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap ter verduidelijking van het begrip "prestaties die aanzienlijk lager zijn dan het gemiddelde van de vergeleken scholen" en ter definiëring van het proces voor de identificatie van de bedoelde scholen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/05/2020 pub. 08/06/2020 numac 2020021130 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het behoud van vorm 2 in de "Ecole professionnelle spécialisée de l'Heureux Abri »

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/06/2020 numac 2020202528 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Hoge commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 3 juni 2020, dat in wer Bij hetz

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 08/06/2020 numac 2020202550 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van de Voorzitter van het Directiecomité voor de POD Maatschappelijke integratie. - Selectienummer: ANG20708. - Erratum Deze selectie is reeds verschenen in het Belgisch Staatsblad op 14/05/2020. De uiterste inschrijvingsdatum(...) Sollicite

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 08/06/2020 numac 2020092405 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg mede voor de maand mei 2020
^