B.S. Index van de publicaties van 9 juni 2020

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/06/2020 numac 2020021133 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Toekenning van een eervolle onderscheiding ten uitzonderlijke titel Bij koninklijk besluit ****. 3039 van 12 mei 2020, wordt majoor van het vliegwezen ****. Schepers bevorderd tot **** in de **** voor de uitzonderlijke **** **** nee type koninklijk besluit prom. 29/05/2020 pub. 09/06/2020 numac 2020202191 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen voor groenteconserven die onder het Paritair Comité vo type koninklijk besluit prom. 20/12/2019 pub. 09/06/2020 numac 2020030682 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot toekenning van subsidies door het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers in kader van het programma "Hervestiging van vluchtelingen" type koninklijk besluit prom. 20/01/2020 pub. 09/06/2020 numac 2020020745 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot toekenning van subsidies door het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers in het kader van het programma "Pledgings Legal admission" type koninklijk besluit prom. 03/06/2020 pub. 09/06/2020 numac 2020021147 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 maart 2004 houdende productnormen voor voertuigen type koninklijk besluit prom. 03/06/2020 pub. 09/06/2020 numac 2020030973 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 maart 2013 tot beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 29/05/2020 pub. 09/06/2020 numac 2020021139 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 26 van 28 april 2020 tot toekenning, op tijdelijke basis, van een aanvullende steun op het overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen in het ka type ministerieel besluit prom. 29/05/2020 pub. 09/06/2020 numac 2020021132 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende de opleiding en het getuigschrift FiST-API Antenne, FiST-API Debriefer en FiST-API Supervisor voor de leden van de openbare hulpdiensten type ministerieel besluit prom. 28/05/2020 pub. 09/06/2020 numac 2020041560 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van de afbakeningen van het gecontamineerde gebied, van het versterkte observatiegebied en van het waakzaamheidsgebied bepaald bij artikel 1 van het besluit van de Waalse Regering van 6 juni 2019 houdende verscheidene ti type ministerieel besluit prom. 02/06/2020 pub. 09/06/2020 numac 2020021140 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 128 houdende erkenning van een onderneming gespecialiseerd in financieringshuur type ministerieel besluit prom. 02/06/2020 pub. 09/06/2020 numac 2020041587 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 december 1987 houdende samenstelling van de afvaardiging van de overheid in de Basisoverlegcomités van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening type ministerieel besluit prom. 18/05/2020 pub. 09/06/2020 numac 2020041605 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot aanwijzing van de ambtenaren die gemachtigd zijn krachtens artikel 25 van de wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden om de feiten zoals gesanctioneerd in artikel 18 vast te stellen. type ministerieel besluit prom. 05/05/2020 pub. 09/06/2020 numac 2020030966 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 september 2016 tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 23 april 2009 betreffende het in de handel brengen van teeltmateriaal van fruitgewassen, alsmede van fruitgewas

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/05/2020 pub. 09/06/2020 numac 2020041586 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 mei 2020 tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2000 tot regeling van haar werkwijze, van de ondertekening van haar akten en van de delegaties van bevoeg

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 08/05/2020 pub. 09/06/2020 numac 2020021045 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2018 houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming, wat betreft de financiering van het personeel in een type besluit van de vlaamse regering prom. 29/05/2020 pub. 09/06/2020 numac 2020010394 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006 en het besluit van de Vlaamse Regering van 26 juli 2016 tot toekenning van onderbrekingsuitkeringen voor zorgkrediet, wat betreft loopbaanonderbreking type besluit van de vlaamse regering prom. 21/02/2020 pub. 09/06/2020 numac 2020021039 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot overdracht van personeelsleden binnen de diensten van de Vlaamse overheid door de rationalisatie van de managementondersteunende functies en de oprichting van drie gemeenschappelijke dienstencentra

document

type document prom. -- pub. 09/06/2020 numac 2020202505 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Attaché « Query & Reporting » (m/v/x) (niveau A2) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: AFG20015 Deze selectie werd afgesloten op 28/05/2020. Er is 1 laureaat. type document prom. -- pub. 09/06/2020 numac 2020202526 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Attachés Sociaal Inspecteurs (niveau A1) voor het RIZIV. - Selectienummer: AFG19266 Deze selectie werd afgesloten op 23/06/2020. Er zijn 4 laureaten. De lijst is 1 jaar geld(...) type document prom. -- pub. 09/06/2020 numac 2020202519 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Business Analysts (niveau A2) voor de Regie der Gebouwen. - Selectienummer: ANG20025 Deze selectie werd afgesloten op 27/04/2020. Er is 1 laureaat. De lijst is 1 jaar ge(...)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/06/2020 pub. 09/06/2020 numac 2020010396 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bijzondere machten nr. 18 betreffende de versterking van het nood- en steunfonds, genomen ter uitvoering van het decreet van 17 maart 2020 tot toekenning van bijzondere machten aan de Regering in type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/06/2020 pub. 09/06/2020 numac 2020041615 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van de statuten van de vzw "Pôle Académique Louvain" type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/06/2020 pub. 09/06/2020 numac 2020041616 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanpassing van de redenen ter rechtvaardiging van de afwezigheid van kinderen en tot herziening van de financiële bijdrage van de ouders in de kinderopvangmilieus in het kader van de COVID19-crisis type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/05/2020 pub. 09/06/2020 numac 2020030954 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 december 2018 betreffende de bijzondere voorwaarden voor de goedkeuring en de toekenning van subsidies voor diensten op het geb

erratum

type erratum prom. -- pub. 09/06/2020 numac 2020030974 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Attachés HR medewerkers (niveau A) voor de Regie der Gebouwen. - Selectienummer: AFG20131. - Erratum Deze selectie is reeds verschenen in het Belgisch Staatsblad op 26 mei 2020. De toelaatbaarheidve(...) Sollicit type erratum prom. 12/07/2019 pub. 09/06/2020 numac 2020030958 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de opleiding van de leden van de civiele bescherming en tot wijziging van diverse koninklijke besluiten. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/06/2020 numac 2020041600 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoeming van een kandidaat-reserveofficier Bij koninklijk besluit ****. 3043 van 12 mei 2020, wordt de kapitein van het reservekader ****. de ****, op 1 november 2019 benoemd in de graad van majoor in het reservekader, in zijn **** type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/06/2020 numac 2020041240 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 19 maart 2020 wordt Mevr. Adrienne LASKARIS met ingang van 1 november 2019 tot rijksambtenaar benoemd, in een betrekking van het Nederlandse taalkader, in de klasse A1 met de titel va Overee type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/06/2020 numac 2020021136 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoeming van een kandidaat-reserveofficier Bij koninklijk besluit ****. 3040 van 12 mei 2020, wordt de vaandrig-ter-zee tweede klasse van het reservekader S. ****, op 1 januari 2019 benoemd in de graad van vaandrig-ter-zee twee

lijst

type lijst prom. -- pub. 09/06/2020 numac 2020202529 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Juristen data governance (niveau A2) voor de Veiligheid van de Staat. - Selectienummer: MNG20014 Deze selectie werd afgesloten op 22/05/2020. De lijst van geslaagden, zonde(...)
^